In Akademia Menedżera, Księgowość / finanse
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/sprawozdanie-finansowe-bilans-cash-flow

Szkolenie analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu

– jak prawidłowo interpretować wskaźniki, tabele, informacje zawarte w sprawozdaniu przedsiębiorstwa oraz ocenić sytuację firmy? – szkolenie dla menedżerów i niefinansistów

W finansach, szczególnie w niestabilnych czasach, musisz trzymać rękę a pulsie i znaleźć czas na podsumowania, analizy finansowe, bilanse i przygotowanie planów na przyszłość.

Jak czytać sprawozdanie finansowe sporządzone przez księgowość?
Jak interpretować dane finansowe zawarte w bilansie, rachunku wyników?
Jak na podstawie bilansu ocenić stan finansowy firmy?
Jak z dokumentów wydobyć wiedzę niezbędną do podejmowania trafnych decyzji w przyszłości?

Co zyskasz uczestnicząc w szkoleniu analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu?

Nasze szkolenie pomoże Ci ocenić stan firmy, jej wypłacalność i zyskowność. Będziesz umiał skontrolować  płynność finansową, wykrywać i przeciwdziałać nieprawidłowościom.
Dzięki umiejętności czytania tabelek, interpretacji wskaźników, rachunku zysków i strat możesz uniknąć podejmowania błędnych decyzji ze stratą dla firmy.
Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną analizy sprawozdania finansowego wybranego podmiotu, celem wskazania istotnych obszarów interpretacyjnych i pełnej oceny kondycji finansowej firmy.

Pamiętaj!
Jeżeli podpisujesz sprawozdanie finansowe, nie do końca rozumiejąc co oznaczają zawarte w nim cyfry i zapisy – to szkolenie jest dla Ciebie!

Za prawdziwość i rzetelność danych zawartych w sprawozdaniu finansowym odpowiadają wszystkie podpisane osoby, nie tylko główny księgowy, ale również wszyscy członkowie zarządu!


uczestnicy szkolenia analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu wybrali również:

Szkolenie finanse dla menedżerów i niefinansistów – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

24 stycznia 2025r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Zaplanuj czas na szkolenie – 9:00-15:00.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień.

Cena szkolenia wynosi 840 zł netto.

Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym. Doradztwo prawne proponujemy na indywidualne zlecenia w ramach usług świadczonych przez Effect Polska.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu – cele i korzyści:

Szkolenie pomoże znaleźć odpowiedź na najczęściej zadawane pytania przez Menedżerów:

 • Jak czytać i interpretować dane zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności firmy?
 • Jak porównywać i wyciągać wnioski o kondycji firmy analizując sprawozdania z dwóch kolejnych lat?
 • Jak łączyć metody analityczne?
 • Czy wskaźniki należy dobierać rozdzielnie?
 • Czy bycie rentowną firmą oznacza pełne bezpieczeństwo płynności?
 • Czy zyskowność gwarantuje wypłacalność?
 • Jakie zagrożenie wiąże się z nadpłynnością?
 • Jakie korzyści wnosi model zarządzania przepływami pieniężnymi?
 • Jaki jest wpływ kapitału pracującego na pomnażanie gotówki operacyjnej?
 • Jak efektywnie zarządzać zasobami?

Korzyści dla uczestników:

 • możliwość zastosowania w praktyce prezentowanych technik i metod analitycznych
 • właściwy dobór technik analizy nakierowanych na pozyskanie właściwej informacji
 • pozyskanie umiejętności doboru danych dla zinterpretowania wybranych obszarów analitycznych
 • łączenie różnych informacji celem zbudowania ogólnej oceny kondycji finansowej
PROGRAM

Analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu – program szkolenia:

Sprawozdanie finansowe – obowiązki kadry zarządzającej

 • kluczowe elementy sprawozdania
 • obowiązki i zasady sporządzania sprawozdań
 • audyt sprawozdań finansowych

Jak zrozumieć i ocenić sytuację firmy na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym?

Ocena efektywności. Zastosowanie wskaźników rentowności.

 • zysk jako element oceny kondycji firmy
 • długofalowa strategia finansowa firmy a polityka bieżącej efektywności
 • źródła generowania wyniku – zasada efektywności gospodarowania
 • zarządzanie wynikiem operacyjnym; kategoria EBIT
 • zjawisko dźwigni operacyjnej w firmie
 • analiza struktury kosztów operacyjnych
 • parametry analizy rentowności
 • analiza przychodów i kosztów jako źródeł wyniku firmy
 • analiza dźwigni operacyjnej i rentowności

Parametry płynności i zadłużenia w czytaniu bilansu firmy

 • struktura majątku firmy a zdolność do generowania obrotu
 • źródła finansowania działalności firmy
 • parametry samofinansowania i zadłużenia
 • zasady kształtowania struktury bilansu i finansowania aktywów
 • wskaźniki płynności finansowej
 • kategoria płynności a wypłacalność
 • analiza dynamiczna zmian majątkowych i kapitałowych, analiza struktury finansowania, wskaźniki zadłużenia, analiza płynności

Wskaźniki operatywności zarządzania, ocena sprawności zarządzania

 • modele efektywnego zarządzania zasobami krótkoterminowymi
 • rotacja zapasów i należności oraz zobowiązań bieżących
 • zarządzanie kapitałem pracującym a konwersja gotówki
 • analiza wskaźników rotacji i konwersja gotówki

Rachunek przepływów pieniężnych jako podstawowe źródło informacji o efektywnym zarządzaniu gotówką

 • zasady analizy płynności gotówkowej z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych
 • struktura cash flow
 • zarządzanie kapitałem pracującym a zasoby gotówkowe w firmie
 • pośredni model cash flow, znaczenie kapitału pracującego dla przepływów operacyjnych
WYKŁADOWCA

Szkolenie analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu poprowadzi:

Ekspert, trener i praktyk z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania kapitałem finansowym. Uznany konsultant, doradca wielu polskich przedsiębiorstw w obszarze poprawy ich kondycji finansowej, analizy procesu inwestycyjnego.

Wspiera top managerów w wyborze właściwej i bezpiecznej ścieżki w zarządzaniu płynnością finansową firmy.

Jej zainteresowania finansowe sprowadzają się do wszelkich form analiz w postaci rozlicznych wskaźników, które okazują się kluczem do efektywnego biznesu. Wyznaje teorię, że osiąganie celów firmy prowadzi przez skuteczne wdrożenie technik planowania, zarządzania i kontroli finansowej.

Od kilkunastu lat wspiera firmy we wdrażaniu rozwiązań mających na celu optymalizację polityki finansowej oraz sprawne prowadzenie projektów inwestycyjnych, w tym z zastosowaniem środków unijnych. Posiada doświadczenie we współpracy firmami z wielu branż m.in.: finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, przemysłu lekkiego. Na przestrzeni dekady przeprowadziła ok. 540 dni szkoleniowych w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, controllingu sprzedaży zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

Jest współautorką projektów badawczych poświęconych rynkom finansowym w Polsce, autorką licznych publikacji naukowych z zakresu bankowości, usług finansowych i kontrolingu.

Długoletni pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca Kolegium Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w obszarach związanych z prowadzeniem projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami.

Warsztaty prowadzone z udziałem wykładowcy są oceniane najwyższymi notami przez doświadczonych dyrektorów finansowych i prezesów największych spółek w Polsce.

Obszary szkoleń:

 • analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • kluczowe wskaźniki finansowe
 • analiza efektywności projektów inwestycyjnych
 • kontroling finansowy i kontroling kosztów
 • kontroling sprzedaży
 • budżetowanie i planowanie finansowe
 • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • podstawy bankowości
METODY

Szkolenie analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu – metody prowadzenia warsztatów:

Szkolenie analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

W trakcie zajęć uczestnicy wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, symulacji, wymiany doświadczeń i dyskusji.

ADRESACI

Szkolenie analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu kierujemy do:

 • Prezesów, Właścicieli Firm, Członków Zarządów, kadry zarządzającej od najwyższego do operacyjnego szczebla
 • Kadry kierowniczej i menedżerskiej, która odpowiedzialna jest za zarządzanie kosztami i samodzielne decyzje dot. firmy, działu (obszary sprzedaży, logistyki, produkcji, inwestycji)
 • Specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie danych dla menedżerów koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
 • Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych Księgowych, Analityków Kosztów, Pracowników Działów Controllingu i Księgowości
 • Wszystkie osoby współpracujące z księgowymi, specjalistami działów finansowych
 • Szefów komórek kredytowych w bankach
 • Osób, które chcą się nauczyć czytać i analizować bilans przedsiębiorstw

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Czytanie bilansu i analiza sprawozdania finansowego

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

24.01.2025 Szkolenie online
840 ZŁ (NETTO)
11.10.2024 Szkolenie online
840 ZŁ (NETTO)
12.12.2024 Szkolenie online
840 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  JOANNA KUŚ
  Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  NATALIA TREFLER
  Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.