http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/tworzenie-i-funkcjonowanie-rad-pracownikow

Szkolenie Tworzenie i funkcjonowanie rad pracowników

– uprawnienia członków Rad a obowiązki pracodawców – wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników lub na wniosek co najmniej 10% załogi są zobowiązani do niezwłocznego powołania Rady Pracowników. Rady Pracowników mają zapewnić w firmach przepływ informacji pomiędzy pracownikami i pracodawcą, szczególnie tam gdzie nie działają związki zawodowe.

Plany rozwoju firmy, ekspansja krajowa i zagraniczna, plany dotyczące przyjmowania nowych i zwalniania pracowników – to tylko niektóre z informacji, jakich mogą domagać się członkowie Rad Pracowników od pracodawcy.

Niestety przepisy regulujące działanie Rad Pracowników są pełne sprzeczności, niekonsekwencji i wątpliwości interpretacyjnych, co utrudnia ich skuteczne działanie.

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach szkoleniowych skierowanych do członków Rad Pracowników oraz przedstawicieli związków zawodowych odpowiedzialnych za współpracę i dialog społeczny z pracodawcą. Zapraszamy również przedstawicieli pracodawców odpowiedzialnych za powoływanie Rad Pracowników i tworzenie sprawnie funkcjonującego systemu informacyjno-konsultacyjnego w firmie.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami regulującymi tworzenie i funkcjonowanie Rad Pracowników w zakładach pracy oraz z przykłady działalności Rad Pracowników w polskich przedsiębiorstwach.

Ważną ideą szkolenia jest również zapoznanie uczestników z regułami współpracy Rad Pracowników z pracodawcami, ich uprawnieniami oraz konsekwencjami prawnymi w przypadku braku takiego współdziałania ze strony pracodawcy.

Wszystkie zagadnienia omawiane na szkoleniu będą przedstawione na przykładach zaczerpniętych z bogatej praktyki wykładowcy, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne funkcjonowania rady pracowników

2. Cele prowadzenia dialogu społecznego (funkcja ustawy o radach pracowników)

 • co oznacza zasada dialogu społecznego
 • co oznacza zasada zachowania pokoju społecznego
 • formy dialogu społecznego – Rada Dialogu Społecznego, Wojewódzkie Komisje dialogu społecznego, Komisje arbitrażowe przy sądach wojewódzkich i Komisja Arbitrażowa przy Sądzie Najwyższym

3. Implementacja prawa unijnego – Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002r., dotycząca ustanowienia ogólnych ramowych warunków informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej

4. Powołanie Rady Pracowników

 • pojęcie pracodawcy
 • pojęcie prowadzenia działalności gospodarczej

5. Charakter prawny przepisów prawa pracy (ustawy o informowaniu pracowników)

6. Budowanie polskiego modelu dialogu społecznego

 • zawieranie porozumień dotyczących regulaminów pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • zawieranie Układów Zbiorowych Pracy (możliwość częściowego wypowiedzenia układu)

7. Kompetencje Rady Pracowników

 • co może Rada w zakładzie pracy?
 • uprawnienia Rady Pracowników
 • uprawnienia rady pracowników do współtworzenia wraz z pracodawcą zakładowych aktów prawnych (Układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy premiowania, itp.)
 • zasady pracy i współpracy Rady z pracodawcą
 • na czym polega informowanie i konsultowanie?
 • jak powinien przebiegać proces informowania Rady (pozyskiwanie informacji i ich wykorzystanie)?
 • jakie działania może podjąć Rada w przypadku braku lub niepełnych informacji?
 • jak w praktyce powinien wyglądać proces konsultacji?
 • prawo do krytyki pracodawcy przez członków Rady Pracowników
 • różnice i podobieństwa pomiędzy Rada Pracowników a związkiem zawodowym

8. Obowiązki pracodawców wobec Rady Pracowników

 • jak powinna wyglądać współpraca pracodawcy z Radą Pracowników?
 • zakres przekazywanych informacji Radzie przez pracodawcę
  – informacje gospodarcze (ekonomiczne)
  – informacje wrażliwe
  – konsultacja odnośnie zmian w zatrudnieniu

9. Sposób prowadzenia konsultacji

10. Pomoc ekspertów

11. Zachowanie tajemnicy

 • odmowa udostępnienia informacji przez pracodawcę
 • zwolnienie z zachowania poufności
 • odpowiedzialność członków rady pracowników za naruszenie tajemnicy

12. Ochrona stosunku pracy członków rady pracowników

 • ochrona stosunku pracy według przepisów Kodeksu pracy
 • ochrona stosunku pracy według ustawy o związkach zawodowych

13. Zwolnienie z obowiązków świadczenia pracy członków rady pracowników

 • ochrona członka rady pracowników a tzw. ochrona związkowa: podobieństwa i różnice.
 • zwolnienia do czynności doraźnych członków rady pracowników i związku zawodowe

14. Rada pracowników a związki zawodowe – wzajemne relacje

 • w dniu wejścia w życie zmiany ustawy z dnia 7 kwietnia 2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79, poz. 550 z późn. zm.).
 • po zmianie ustawą z dnia 22 maja 2009r., (Dz.U. Nr 97, poz. 805).

15. Możliwości i podstawy prawne zawierania porozumień o współpracy i wspólnym działaniu pomiędzy radą pracowników a związkami zawodowymi

16. Pojęcie zakładowej organizacji związkowej

17. Koszty funkcjonowania rady pracowników i związków zawodowych u pracodawcy

18. Tryb i forma składania wniosków (zaskarżeń) na stanowiska pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy przez radę pracowników

19. Sądowy tryb zaskarżeń decyzji pracodawcy przez radę pracowników

20. Uprawnienia PIP w zakresie kontroli realizacji praw rad pracowników i związków zawodowych u pracodawcy

21. Zmiana pracodawcy a funkcjonowanie Rady Pracowników

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Doktor nauk prawnych

radca prawny specjalizujący się w zbiorowym prawie pracy, wybitny ekspert w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych. Wieloletni wykładowca na wyższych uczelniach, członek Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Współautor poradnika „Ochrona danych osobowych pracowników w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679” wydanego przez C.H.BECK, odpowiedzialny za rozdział na temat przetwarzanie danych osobowych w toku sporu zbiorowego. Redaktor naczelny najbardziej aktualnego i najobszerniejszego na rynku wydawniczym komentarza do Prawa Pracy, jaki ukazał się w Polsce od dnia wejścia w życie Kodeksu pracy – 1762 strony wyjaśnień, wskazówek, orzecznictwa sądowego.

Zagadnienia zbiorowego prawa pracy poznał w praktyce pełniąc funkcję dyrektora ds. pracowniczych w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, wiceprzewodniczącego Fundacji Polska Miedź oraz przewodniczącego rad nadzorczych. Redaktor naukowy – Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i BHP.

Autor ponad 40 publikacji z zakresu prawa pracy, w tym kilku książek:

 • Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych”,
 • Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz”,
 • „Indywidualne prawo pracy w praktyce i teorii”,
 • „Rozwiązanie stosunku pracy”,
 • „Wzory pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy”,
 • „Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy”,
 • „Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych”.

i kilkudziesięciu artykułów w „Monitorze Prawa Pracy”
„Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz „Personelu”.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Członków Rad Pracowników
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Kadry kierowniczej odpowiedzialnej za kontakty z Radami Pracowników
 • Szefów firm
 • Przedstawicieli organizacji związkowych
 • Radców Prawnych odpowiedzialnych za obsługę prawną firmy
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.