In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/zwinnosc-menedzerska

zwinność menedżerska

– czyli jak skutecznie zarządzać zmianą i podnosić efektywność w procesach biznesowych.

Zwinne zarządzanie zmianami i adaptacyjne ich wdrażanie stało się kluczowym wymogiem funkcjonowania nowoczesnej organizacji. Prezentowane szkolenie przybliża nie tylko samą metodykę projektowania i wdrażania zmiany, ale także uczy, w jaki sposób radzić sobie z oporem pracowników wobec zmian w obszarach reorganizacji produktowej i procesowej.

AGILE musi opierać się przede wszystkim na ambitnych i zaangażowanych pracownikach, którzy wspólnie analizują metody pracy, dopasowują je do sytuacji oraz stale doskonalą. Jednak to menedżer jest odpowiedzialny za organizację, przebieg pracy oraz końcowy wynik. Szkolenia menedżerskie z zakresu zwinnego zarządzania, będą zatem niezbędnym krokiem do tego, aby dowiedzieć się jak skutecznie motywować zespół, rozwijać jego kompetencje oraz przystosować go do nadchodzących zmian. Samoorganizacja oraz zorientowanie na cel to kluczowe aspekty, które można wyegzekwować wykorzystując metodykę AGILE.

Głównym celem szkolenia jest: rozwój kompetencji menedżera w zakresie zarządzania zmianą oraz pełnienie roli menedżera w okresie transformacji przedsiębiorstwa Agile. Poznanie i przyswojenie narzędzi przygotowujących do zmiany oraz zrozumienie jej mechanizmów. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie komunikować zmianę, jak przeprowadzać kluczowe zadania związane ze zmianą. Podczas warsztatów pokażemy i przećwiczymy techniki wywierania wpływu.  


Uczestnicy szkolenia Zwinność menedżerska wybrali również:

Szkolenie Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

CELE I KORZYŚCI

Zwinność menedżerska  – cele szkolenia:

 • Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę i narzędzia pozwalające zrozumieć, zaplanować i wdrożyć zmianę w organizacji – zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym
 • Znajomość metod i narzędzi wspomagającymi zarządzanie zmianami
 • Wykształcenie postawy otwarcia na zmiany, autodiagnozy predyspozycji przywódczych, radzenia sobie ze zjawiskiem oporu przed stosowaniem nowych rozwiązań
 • Szkolenie ułatwia zrozumienie procesu zarządzania i jego efektów w sytuacji wdrażania zmian
 • Wyedukowanie i przygotowanie grupy liderów zmiany, gotowych w ramach organizacji do ich zaplanowania i wdrożenia podejścia Agile
 • Uczestnicy zrozumieją proces zmian zarówno z perspektywy uczestnika procesu jak i lidera wdrążającego zmianę
 • Poznają korzyści wynikające z ustrukturalizowanego podejścia do dużego zadania jak do projektu
 • Uzyskają wiedzę w zakresie powiązania doświadczeń w zarządzaniu projektami z umiejętnościami potrzebnymi w zarządzaniu zmianą
 • Nabędą umiejętność spojrzenia na proces zmian z różnych perspektyw biznesowych
 • We właściwy sposób kształtować elastyczność i praktykować zwinność
 • Utrwalą zmianę postrzegania sytuacji (od poczucia zagrożenia do osobistego rozwoju)
 • Zdobędą umiejętności planowania i skutecznego wdrażania zmiany
 • Nauczą się zarządzać ryzykiem podczas wdrażania zmiany
 • Zdobędą kluczową wiedzę na temat psychologicznego aspektu zmiany
 • Nauczą się rozpoznawać i radzić sobie z oporem
 • Dowiedzą się jakie techniki wywierania wpływu można etycznie stosować zarządzając zmianą.
PROGRAM

zwinność menedżerska – program szkolenia:

Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych.

 • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
 • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.

Filary podejścia agile i ich wpływ na zespół.

 • Potrzeba zmian w filozofii zarządzania?
 • Pryncypia w podejściach Agile
 • Planowanie i kontrola w Agile – ograniczenia i granice elastyczności w procesach.
 • Progresywna redukcja ryzyka.

Metodyczne ramy postępowania scrum.

 • Fundamenty metodyki SCRUM.
 • Iteracyjny proces tworzenia produktów.
 • Przebieg projektu według SCRUM.
 • Planowanie i estymacja.
 • Codzienne spotkania – SCRUM Meetings.

Budowanie zespołów adaptacyjnych ukierunkowanych na wartości.

 • Wyzwania skalowania – czyli jak zapewnić właściwą „grę” zespołową.
 • Centryczna struktura organizacyjna.
 • Rozszerzenia samoorganizacji.
 • Samodyscyplina zespołu.
 • Protokół zobowiązania-rozliczenia z odpowiedzialności.
 • Struktury i narzędzia.

Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem zmianą.

 • Punkt wyjścia – jak radzisz sobie z sytuacją zmiany (warsztat panelowy).
 • Zarządzanie zmianą  – kluczowe aspekty. 
 • Jak budować odpowiedzialność i kształtować odpowiedni styl komunikacyjny.
 • Przygotowanie się do zmiany.
 • Metody doskonalenia organizacji.

Projektowanie strumienia wartości agile. 

 • Strumień wartości – a właściwie, co to takiego?
 • Mapowanie i definiowanie aktualnych procesów biznesowych.
 • Projektowanie stanu przyszłego i definiowanie głównych ról zgodnie ze strumieniem wartości.
 • Interdyscyplinarne zespoły obsługujące strumień wartości.
 • Wielowariantowość procesów i ich elastyczność w odniesieniu do wymagań Klientów i uczestników.

Projektowanie systemu ssącego oraz eliminacja wąskich gardeł dla procesów. 

 • Ustalenie zasad podejmowania decyzji – element samoorganizacji w Agile.
 • Faza 1. Identyfikacja ograniczeń.
 • Faza 2. Zapewnienie widoczności ograniczeń.
 • Faza 3. Ustalenie limitów.
 • Faza 4. Monitorowanie systemu.

Proces zarządzania zmianą w organizacjach.

 • Kultura organizacyjna promująca zmiany.
 • Główne kroki procesu zarządzania zmianą.
 • Motywy, cele, rodzaje i istota zmian w przedsiębiorstwie.
 • Efektywna komunikacja w procesie zmian.
 • Radzenie sobie z oporem wobec zmian.

Scenariusze wdrożeniowe dla zmian organizacyjnych. 

 • Wdrożenie zmian optymalizacyjnych w procesach biznesowych.
 • Wdrożenie zmian transformacyjnych.
 • Wdrażanie zmian strategii  i działań operacyjnych. 
 • Reinżynieria procesów biznesowych i produktowych. 

Aspekt psychospołeczny wprowadzania zmian.

 • Rola komunikacji we wdrażaniu zmian (ćwiczenie).
 • Jak skutecznie komunikować zmianę (ćwiczenie).
 • Źródła oporu wobec zmian. 
 • Zrozumienie przyczyn oporu wobec zmian.
 • Rozpoznawanie symptomów oporu (ćwiczenie).
 • Metody przełamywania oporu i konfliktów (ćwiczenie).
 • Angażowanie pracowników w proces zmian – techniki.

Skuteczne wywieranie wpływu przez lidera zmiany.

  • Jak być liderem w każdej sytuacji? – model ukierunkowany na preferencje w zakresie osób z nastawieniem: analitycznym, dominującym, stabilnym i inspirującym.
  • Dobór narzędzi i technik do zarządzania zmianą.
  • Budowanie zaufania i akceptacji zmian organizacyjnych
  • Jak przekonywać ludzi do zmiany.
  • Wywieranie wpływu na ludzi (warsztat). 

  Przegląd narzędzi doskonalenia procesów biznesowych – analiza fmea (warsztat symulacyjny).

  • Zapobieganie problemom – analiza przyczyn i skutków wad FMEA.
  • Analiza ryzyka i dotkliwości jego wystąpienia (RPN – Risk Priority Number).
  • Metodyka opracowania analizy FMEA
  • Eliminacja ograniczeń determinacji w stosowaniu procedur dla pracowników.

  Metoda 8d – rozwiązywanie problemów. 

  • Wprowadzenie do tematyki rozwiązywania problemów.
  • Co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować.
  • Formularz 8D.
  • Metodyka rozwiązywania problemów 8D.
  • Wykonanie analizy 8D dla wybranego procesu przez uczestników warsztatów.
  • Dyskusja i konsultacje grupowe, indywidualne.

  Lean & agile w zarządzaniu projektami usprawniającymi i zmianami w produktach. 

  • Podejście klasyczne do zarządzania projektami a podejście Lean i Agile.
  • Metodyka zarządzania projektami Agile Lean Project Management.
  • Iteracyjne wytwarzanie produktów usługowych w Lean.
  • Projektowanie usług zgodnie z metodą wytwórczą 3P.

  Podsumowanie warsztatów szkoleniowych. 

  • Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.
  • Zakończenie szkolenia.
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie kształtowanie wartości organizacyjnych w firmie poprowadzi:

  Ekspert w zakresie systemów podnoszenia efektywności biznesowej, audytu wewnętrznego i zarządzania projektami, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdycyplinarnymi.

  Doktor Nauk Ekonomicznych w dziedzinie zarządzania projektami i procesami.  Absolwent studiów podyplomowych MBA, Zarządzanie projektami, Zarządzanie jakością oraz Audyt i Kontrola Wewnętrzna.

  Posiada ponad 10 letnią praktykę doradczą w kreowaniu wartości biznesowych
  i zarządzania projektami.
  Pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach w działaniach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności.

  Posiada następujące certyfikaty międzynarodowe: MBA, PRINCE2, MsP, MoP, M_o_R, REQB, IBAQB, PO, PSM I, Agile DSDM, ChM, Master Black Belt, Champion Six- Sigma, Audytor Wiodący systemów ISO 27001 oraz ISO 9001.   

  Jako Menager Zarządzania Problemami/Audytor Wewnętrzny Biura Projektów Asseco Poland wdrażał normy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego ISO/IEC 27001:2007, stworzył system monitorowania postępów prac w projektach i zarządzał ryzykiem wykorzystując metodykę MoR oraz koncepcję kontroli wewnętrznej w projekcie IT w oparciu o procesy PRINCE2.

  Jako Kierownik Wydziału/Kontroler Wewnętrzny w Telekomunikacji Polskiej audytował i kontrolował projekty inwestycyjne i rekomendował wdrażanie zmian w celu maksymalizacji zakładanego wyniku finansowego, uczestniczył w opracowaniu strategii usługowych oraz inicjatyw technologicznych, tworzył polityki jakościowe dla poszczególnych obszarów biznesowych firmy i odpowiadałem jako trener za ich wdrożenie.

  Jako Kierownik Działu w  Departamencie Planowania i Wsparcia Operacyjnego w Telekomunikacji Polskiej odpowiadał za tworzenie analiz benchmarkingowych i rekomendację działań zwiększających potencjał sprzedażowy w Grupie Kapitałowej TP. Kierował projektem Six -Sigma i Lean, którego celem była maksymalizacja rentowności z zaangażowanego kapitału i minimalizacja nakładów inwestycyjnych.

  Jako Specjalista ds. Analiz Rynkowych odpowiadał za tworzenie analiz efektywności poszczególnych kanałów sprzedażowych. Wykorzystywał metody scenariuszowe do planowania budżetu, opracowywał i wdrażał Regionalne Programy Poprawy Jakości obsługi Klientów.

  Jako Koordynator Metodyki ITIL i Zarządzania Projektami Politechniki Gdańskiej zarządzał operacyjnie projektem transformacji procesów IT , koordynował działania związane z podniesieniem efektywności zespołów zaalokowanych do projektów, modelował procesy i wdrażał narzędzia wspomagające proces wytwórczy i utrzymania systemów IT.

  Opinie uczestników:

  • Konkretne przygotowane szkolenie, z dużą dawką przydatnej wiedzy.
  • Wartościowe  szkolenie pogłębiające wiedzę o kontroli jakości.
  • Rzetelny wykładowca, wiedza przekazana w zrozumiały sposób.
  • Szczerze polecam szkolenia realizowane przez wykładowcę– wysoki poziom i kultura osobista.
  • Myślę, że przebyte szkolenie na pewno pokazało mi inne światło na poszczególne obszary audytowanego obszaru jak i zachowań ludzkich. Jest to wiedza, która na pewno pomoże mi w przyszłości odpowiednio podejść do audytu. Bardzo pokazowe przykłady obrazują nam to czego normalnie nie widzimy.
  • Wykładowca przedstawiał informacje w sposób ciekawy a co najważniejsze potrafił przytoczyć przykłady sytuacji mających miejsce również w naszej organizacji. Inspiruje do dalszego kształcenia.
  • Prowadzący w jasny i prosty sposób przekazał wiedzę. Na zajęciach panowała przyjemna atmosfera.
  METODY

  Kształtowanie wartości organizacyjnych w firmie – metody szkolenia:

  Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

  • Warsztat szkoleniowy.
  • Mini wykład.
  • Gra symulacyjna.
  • Praca zespołowa.
  • Konsultacje indywidualne.
  • Analiza studiów przypadków
  • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

  W ramach szkolenia zawracamy szczególną uwagę na  odpowiednie relacje między ćwiczeniami (80 % czasu) a formą wykładu (20% czasu).

  ADRESACI

  Kształtowanie wartości organizacyjnych w firmie adresujemy do:

  wyższej i średniej kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za kształtowanie kultury organizacyjnej wśród pracowników w szczególności:

  • kierownictwa firmy
  • szefów zespołów
  • specjalistów działów personalnych

  oraz wszystkich osób pragnących pogłębić i rozwinąć swoją wiedzę w tym obszarze.

  ORGANIZACJA

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zwinność menedżerska:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  94%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel STOK****SKI&SPA
  6782532wieden2-kinowowellness2

  Hotel STOK****SKI&SPA

  ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

   TERMIN:
   MIEJSCE:
   HOTEL:

   CENA: ZŁ (BRUTTO)

   KARTA ZGŁOSZENIA

   OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 608 577 231
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

     ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
    • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

     Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.