http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/czas-pracy-pracownikow-samorzadowychregulamin-pracy-w-jednostkach-samorzadowych

Czas pracy pracowników samorządowych – warsztaty praktyczne z wybitnym Ekspertem planowania i rozliczania czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego

– analiza przypadków, interpretacje i stanowiska MRPiPS oraz GIP, najczęściej popełniane błędy, prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy, ustalanie liczby nadgodzin i ich rekompensowanie 

Jesteś odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników samorządowych?

Uważaj na zapisy ustawy o pracownikach samorządowych, które budzą wiele pytań i rozbieżności interpretacyjnych!
Bierzemy pod lupę orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy!
Nasz Ekspert odpowie na najtrudniejsze pytania dotyczące rozliczania czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dowiesz się:

 • jakie przepisy Kodeksu pracy dotyczące czasu pracy stosuje się w odniesieniu do pracowników samorządowych, a jakie nie znajdują do nich zastosowania?
 • jak należycie zrekompensować pracę z tytułu przekroczenia normy dobowej oraz średniotygodniowej?
 • jakie systemy czasu pracy znajdują zastosowanie do pracowników samorządowych?
 • w jaki sposób zrekompensować pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, np. pracę w „wolną sobotę”?
 • jak prawidłowo zaplanować i rozliczyć czas pracy w ramach systemu podstawowego i równoważnego czasu pracy oraz w ramach równoważnego czasu pracy?
 • w jaki sposób ustalić liczbę godzin nadliczbowych pracownika, który nie przepracował pełnego okresu rozliczeniowego?
 • jak rozliczyć i zrekompensować dyżur pracowniczy?
 • jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy z uwzględnieniem takich zdarzeń jak; praca nadliczbowa, wyjście prywatne, urlop wypoczynkowy, delegacja służbowa, dyżur pracowniczy?

Możesz liczyć na praktyczne wskazówki, kazusy, przykłady dokumentów i wyliczeń oraz najciekawsze orzecznictwo!

Z
nami unikniesz błędów i zarzutów stawianych podczas kontroli!

Weź udział w szkoleniu z czasu pracy pracowników samorządowych – otrzymasz pakiet gotowych rozwiązań!

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

26 lipca 2024r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
 • Nasze szkolenie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzanie. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.

Zaplanuj czas w godzinach 9:00-15:00.

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 640 zł netto.
Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie czas pracy pracowników samorządowych – korzyści:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania nowych przepisów w praktyce. Przepisy zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty. Prowadzący szkolenie podejmie próbę rozstrzygnięcia wielu kontrowersji odnosząc się przy tym do poglądów doktryny oraz stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

PROGRAM

Czas pracy pracowników samorządowych – program szkolenia:

1. Pojęcie czasu pracy i okresy nieświadczenia pracy wliczane do czasu pracy.
2. Zakres kodeksowej regulacji o czasie pracy znajdującej odpowiednie zastosowanie do pracowników JST na podstawie art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych (PracSamU).
3. Pojęcie doby i tygodnia na tle czasu pracy

 • określenie granic doby pracowniczej,
 • przypadki jej naruszenia i wynikające z tego faktu konsekwencje,

4. Minimalny nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy

 • przypadki niezachowania nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz tygodniowego i wynikające z tego faktu konsekwencje,
 • rekompensata niezachowania nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego.

5. Systemy czasu pracy stosowane w jednostkach samorządu terytorialnego.
6. Ruchomy czas pracy w jednostce samorządu terytorialnego

 • odmiany ruchomego czasu pracy,
 • tryby wprowadzenia ruchomego czasu pracy,
 • planowanie i rozliczanie ruchomego czasu pracy.

7. Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (nominału czasu pracy) na zasadach art. 130 KP,

 • choroba, urlop lub inna nieobecność w pracy a wymiar czasu pracy,
 • rekompensata niezachowania nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego.

8. Okresy rozliczeniowe

 • ustalenie długości okresu rozliczeniowego,
 • konsekwencje skrócenia oraz wydłużenia okresu rozliczeniowego,
 • rozliczenie czasu pracy pracownika, który nie przepracował pełnego okresu rozliczeniowego (przyjęcie do pracy w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego lub zwolnienie z pracy przed zakończeniem okresu rozliczeniowego).

9. Planowanie czasu pracy na przykładzie podstawowego i równoważnego systemu czasu pracy w 1-miesięcznym i 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
10. Harmonogram czasu pracy (tzw. grafik)

 • zasady tworzenia grafiku,
 • przypadki dopuszczalnej zmiany grafiku,
 • możliwość zwolnienia z obowiązku tworzenia grafiku.

11. Praca w godzinach nadliczbowych

 • definicja i warunki dopuszczalności,
 • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
 • rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej, z uwzględnieniem Pisma Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także stanowisk Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy: w sprawie terminu udzielenia pracownikowi samorządowemu czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w sprawie ustalenia czy art. 42 ust. 4 PracSamU należy interpretować jako lex specialis w odniesieniu do art. 151 § 11 KP,
 • ustalenie liczby godzin nadliczbowych z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej,
 • wyłączenia i ograniczenia w zakresie pracy nadliczbowej.

12. Praca w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy

 • warunki jej zlecenia,
 • sposób rekompensowania, z uwzględnieniem stanowiska Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy w sprawie sposobu rekompensowania pracownikowi samorządowemu pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

13. Praca w niedzielę i święto

 • granice czasowe niedzieli,
 • święta z ustawy o dniach wolnych oraz ustaw szczególnych,
 • warunki dopuszczalności pracy w niedzielę i święto,
 • sposób rekompensowania, z uwzględnieniem stanowiska Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy w/s stosowania art. 15111 KP do pracowników samorządowych w związku z art. 43 ust. 1 PracSamU,
 • ustalanie „co 4-tej wolnej niedzieli”.

14. Pojęcie dnia wolnego od pracy i sposób ustalenia jego granic czasowych,
15. Praca w dniu harmonogramowo wolnym od pracy i wynikające z tego faktu konsekwencje z uwzględnieniem stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy w/s rekompensaty za pracę w dni wolne od pracy pracowników samorządowych.
16. Ustalanie limitu łącznego tygodniowego czasu pracy (art. 131 KP) z uwzględnieniem nadgodzin oraz okresów nieobecności w pracy.
17. Problem łącznej liczby dni wolnych od pracy (art. 147 KP)
18. Ustalenie średniotygodniowego limitu nadgodzin (art. 148 KP)
19. Roczny limit godzin nadliczbowych
20. Praca w porze nocnej

 • definicja,
 • warunki dopuszczalności,
 • rekompensowanie (dodatek nocny),
 • wyłączenia.

21. Dyżur pracowniczy i jego rekompensata.
22. Czas pracy kadry zarządzającej i kierowniczej, z uwzględnieniem stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy w/s stosowania art.1514 KP w związku z art. 43 ust. 1 PracSamU do pracowników na stanowiskach kierowniczych w JST.
23. Czas pracy niepełnoetatowców – planowanie i rozliczanie.
24. Podróż służbowa a czas pracy.
25. Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie.
26. Ewidencja czasu pracy

 • zasady jej prowadzenia,
 • uproszczona ewidencja czasu pracy,
 • przykłady odnotowywania w ewidencji czasu pracy różnych zdarzeń występujących w okresie rozliczeniowym, m.in. pracy nadliczbowej, pracy w niedzielę i święto, pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, dyżuru oraz sposoby ich rekompensat, a także wyjazdu służbowego, urlopu wypoczynkowego czy okresu nieobecności w pracy spowodowanego chorobą.
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie czas pracy pracowników samorządowych poprowadzi:

  Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.

  Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

  Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców:

  • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
  • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
  • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
  • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
  • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
  • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
  • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

  Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy.

  Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

  METODY

  Czas pracy pracowników samorządowych – metody szkolenia:

  Szkolenie Czas pracy pracowników samorządowych będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

  ADRESACI

  Szkolenie Czas pracy pracowników samorządowych roku skierowane jest do:

  • Pracodawców samorządowych
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Pracowników działu płac, księgowych
  • Przedstawicieli związków zawodowych 

   Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia czas pracy pracowników samorządowych:

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   95%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   98%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   96%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   Hotel Focus*** Łódź

   Hotel Focus*** Łódź

   26.07.2024 Szkolenie online
   640 ZŁ (NETTO)

   KARTA ZGŁOSZENIA

   OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Ciekawa formuła oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia prowadzonego przez Prowadzącego, zapewnia uzyskanie odpowiedzi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenie bez wątpienia zasługuje na organizację jego kolejnych edycji".

     Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Monika
    • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania".

     KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Marta

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.