http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/https-effect-edu-pl-szkolenia-kursy-hr-kadry-kontrola-pip

Wzmożone kontrole PIP w firmach i instytucjach w 2021 roku. Rewolucyjne zmiany w uprawnieniach Inspektorów. Co i jak kontrolują Inspektorzy w dobie pandemii?

– jak przygotować firmę do kontroli? Audyt kluczowych obszarów kontrolowanych przez inspektorów zgodnie z listą kontrolną GIP

Kontrole PIP w czasie pandemii – przygotuj firmę!

W 2021 roku pracodawcy mogą spodziewać się 52 tys. kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Prawdopodobieństwo wizyty Inspektora pracy jest więc bardzo wysokie.
Do tego Inspektorzy mają nabyć nowe, rewolucyjne uprawnienia. Będą mogli, w drodze decyzji administracyjnej, ustalać istnienie stosunku pracy.
Jest to bardzo poważna zmiana, która da Inspektorom potężne uprawnienie do kwestionowania zawartych umów cywilnoprawnych z pominięciem procesu sądowego.
Podczas szkolenia wieloletni Ekspert PIP podpowie jak już teraz zabezpieczyć się przed możliwością uznania przez PIP umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę – jak formułować umowy cywilnoprawne? na co zwrócić uwagę przy ich wykonywaniu?

PIP podczas kontroli skupiać się będzie przede wszystkim na przestrzeganiu przepisów tarcz antykryzysowych w zakresie ochrony miejsc pracy.
Szczególną uwagę inspektorzy zwrócą na zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii COVID-19, rozliczenia czasu pracy, nadgodzin, urlopów.
Inspektorzy pracy sprawdzą też czy firmy wyposażyły zatrudnionych w środki ochronne i czy właściwie zaktualizowały ocenę ryzyka zawodowego pod kątem zagrożeń. Kolejnym kontrolowanym aspektem będzie organizacja pracy zdalnej przez pracodawcę.

Czy Twoja firma jest gotowa na wizytę Inspektora PIP?

Postępowania kontrolne, obok systematycznie sprawdzanych obszarów czasu pracy, wynagrodzeń oraz technicznego bezpieczeństwa pracy, będą również w znacznym stopniu dotyczyć przestrzegania nowych przepisów prawa pracy, stosowania rozwiązań antykryzysowych i organizacji bezpiecznych warunków pracy podczas epidemii.

Przygotuj firmę do kontroli PIP już dziś i uniknij jej negatywnych skutków!

Sprawdź co zmieniła pandemia i nie daj się zaskoczyć w trakcie kontroli!

Na podstawie najnowszej listy kontrolnej przygotowanej przez Głównego Inspektora Pracy dokonasz audytu najbardziej ryzykownych obszarów stosowania prawa pracy i bhp.
Poznasz zasady współdziałania inspektora pracy z inspekcją sanitarną w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne związane z przeciwdziałaniem transmisji COVID-19.

Nasz Ekspert Prawa Pracy, wieloletni nadinspektor PIP, oskarżyciel z ramienia PIP w postępowaniach sądowych w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika,  podpowie jak przygotować się do kontroli, wskaże obszary największego ryzyka i rozwiązania, których zastosowanie może uchronić firmę przed mandatami.

Kontrola PIP – dowiesz się:

 • Jak przygotować firmę do kontroli PIP w dobie pandemii?
 • Inspektor zapowiedział kontrolę – jak się przygotować? Co mogę zrobić, żeby wynik kontroli był pozytywny?
 • Jak ułożyć sobie współpracę z inspektorem podczas kontroli? – optymalne zachowania kadry kierowniczej i pracowników. Co mówić? Czego na pewno nie mówić?
 • Jakie zagadnienia będą objęte kontrolami związanymi z przestrzeganiem rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami „tarcz antykryzysowych”
 • Czy dobrze oceniłeś zagrożenie związane z COVID-19 w Twojej firmie?
 • Czy będą kontrole pracy zdalnej w miejscu pracy i na jakich zasadach inspektor pracy może kontrolować wykonanie pracy zdalnej?
 • Jakich dokumentów, informacji i wyjaśnień może żądać inspektor pracy – czy regulacje RODO ograniczają dostęp inspektora do danych osobowych pracowników? Czy inspektor może swobodnie przesłuchiwać pracowników i inne osoby?
 • Czy inspektor może objąć kontrolą zastosowanie tzw. przestoju ekonomicznego
  i kodeksowego?
 • Czy zalecenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wydane w stanie epidemii mogą podlegać kontroli w przypadku ich niezrealizowania przez pracodawcę lub ich wadliwej realizacji?
 • Czy porozumienia zawierane z przedstawicielami pracowników lub organizacjami związkowymi, o których mowa w art. 15g, 15gg, 15gb oraz 15zf tzw. tarczy antykryzysowej podlegają kontroli inspektora pracy? –  skutki czasowego zawieszenia w części lub całości regulaminów pracy i wynagradzania oraz postanowień umów o pracę
 • Jak interpretować nowe możliwości w zakresie zmiany zasad świadczenia pracy w oparciu o art. 15gb „tarczy 4.0”
 • Na co zwrócić szczególną uwagę w przypadku kontroli pracy zdalnej wykonywanej na podstawie pierwszej specustawy oraz rozwiązań zawartych w tzw. wersji 4.0 tarczy antykryzysowej?
 • Jak przedsiębiorcy mogą wpływać na przebieg kontroli?
 • Jakie są prawa i obowiązki kontrolowanego podmiotu?
 • Jakie są uprawnienia inspektorów?
 • Czy pracodawca musi niezwłocznie podpisać protokół?
 • Jak skutecznie wnieść zastrzeżenia do protokołu z kontroli i kiedy warto to zrobić?
 • Kiedy pracodawca może odwołać się od decyzji inspektora pracy? Jak przygotować odwołanie?
 • Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – za co i kogo może ukarać inspektor PIP?
 • Jakie kary może zastosować inspektor pracy? Jaki jest tryb ich nakładania?
 • Inspektor pracy zarzuca popełnienie wykroczenia – co robić, żeby kara była możliwie jak najniższa?
 • Jakie są zasady ustawowego wymiaru kary i jak sprawca wykroczenia może je wykorzystać dla swojej obrony?
 • W jaki sposób i w jakich przypadkach wnosić o zmianę terminu wykonania decyzji inspektora pracy?
 • Jak reagować w przypadku niewłaściwego postępowania inspektora Państwowej Inspekcji Pracy?

Kontrola PIP – omówione będą:

 • Postępowania kontrolne dotyczące ewidencji i rejestrów – ewidencji czasu pracy
  z uwzględnieniem zmian spowodowanych świadczeniem pracy w warunkach stanu epidemii, kontrola rejestrów wypadków przy pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia, oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem narażenia na czynniki biologiczne – możliwości narażenia pracowników na zakażenie COVID-19 w przypadku wzmożonych delegacji lub charakteru pracy
 • Kontrole legalności zatrudnienia, dokumentacji pracowniczej, wynagrodzeń, czasu pracy, prawidłowości udzielania urlopów wypoczynkowych, itd.

Uczestnicy szkolenia dla wybrali również:

Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych – Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

27 października 2021r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Zaplanuj czas na szkolenie – 9:00-15:00.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień.

Cena szkolenia wynosi 550 zł brutto.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym. Doradztwo prawne proponujemy na indywidualne zlecenia w ramach usług świadczonych przez Effect Polska.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie kontrola PIP – cele:

 • podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie firmy do kontroli PIP, weryfikacja prawidłowości działania pracodawców w kluczowych obszarach kontrolowanych przez inspektorów.
PROGRAM

Szkolenie kontrola PIP – program:

  1. Czy inspektor pracy ma obowiązek powiadomić o zamiarze przeprowadzenia kontroli?
  Jakie dokumenty inspektor pracy winien okazać, aby prawidłowo wszcząć postępowanie kontrolne?
  Kiedy inspektor pracy może rozpocząć kontrolę jedynie po okazaniu legitymacji służbowej?

  2. WAŻNE!!! Nowe uprawnienia PIP – uprawnienie do ustalenia istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej przez właściwe organy PIP w razie stwierdzenia, że łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, posiada przeważające cechy stosunku pracy!

  • omówienie nowelizacji Ustawy o PIP
  • omówienie trybu odwołania pracodawcy od decyzji inspektora PIP ustalającej istnienie stosunku pracy
  • jak już obecnie zabezpieczyć się przed możliwością uznania przez PIP umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę – jak formułować umowy cywilnoprawne? Na co zwrócić uwagę przy ich wykonywaniu?
  • omówienie orzecznictwa Sądu Najwyższego

  3. Miejsce przeprowadzenia kontroli.
  W jakich miejscach inspektor pracy może prowadzić kontrolę?
  Czy kontrola może być prowadzona w innych miejscach, niż siedziba pracodawcy?

  4. Powiadomienie organizacji związkowych o rozpoczęciu postępowania kontrolnego – kto powinien powiadomić organizacje?

  5. Jak należy rozumieć ustalenie przez inspektora pracy stanu faktycznego w trakcie postępowania kontrolnego realizowanego na podstawie przepisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?

  6. Czy inspektor pracy może kontrolować tzw. kwestie sporne? – jakich zagadnień nie może rozstrzygać inspektor pracy?

  7. Warunki udostępnienia inspektorowi pracy dokumentów – czy regulacje RODO ograniczają dostęp inspektora do danych osobowych pracowników?

  8. Jak prawidłowo zapewnić inspektorowi pracy dostęp do obiektów i pomieszczeń, przeprowadzenia przeglądu stanowisk pracy, maszyn, urządzeń i procesów technologicznych?

  9. Żądanie przedłożenia dokumentacji pracowniczej, dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz dokumentacji związanej z wykonywaniem pracy przez osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy – jak należy zrealizować żądanie inspektora PIP?
  Co w sytuacji, kiedy dokumenty, których żąda inspektora przechowywane są poza zakładem pracy?
  Czy inspektor pracy może żądać sporządzenia zestawień lub obliczeń?

  10. Jakich zagadnień dotyczy kontrola dokumentacji związanej z zatrudnieniem osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy? – kontrola liczby godzin wykonywania zlecenia (świadczenia usługi) oraz minimalnej stawki godzinowej.

  11. Czy organizacje związkowe mogą występować w postępowaniu kontrolnym na prawach strony?
  Rola Społecznego Inspektora Pracy w trakcie kontroli?

  12. Czy przedmiot i zakres kontroli PIP powinien być wskazany przed rozpoczęciem postępowania kontrolnego? – czy inspektor może rozszerzyć zakres kontroli w trakcie postępowania?

  13. Kto może uczestniczyć ze strony pracodawcy w postępowaniu kontrolnym?
  Czy wymagane jest upoważnienie wydane przez pracodawcę?

  14. Najczęstsze obszary poddawane kontroli PIP. Jak przygotować firmę do kontroli PIP w zakresie:

  • legalności zatrudnienia – kontrola umów o pracę i umów cywilnoprawnych, terminowość zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, odprowadzanie składek na fundusz pracy, stosunku pracy – klauzule i treści umowy cywilnoprawnej o cechach umowy o pracę – jakich postanowień w umowach należy unikać?, zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi w świetle art. 22 par. 11 K.p.
  • czasu pracy – kontrola systemów czasu pracy, zgodności zastosowania właściwego systemu w odniesieniu do postanowień regulaminu pracy, możliwość różnicowania systemów czasu pracy w przypadku grup pracowników świadczących pracę w warunkach różnej organizacji pracy, kontrola tzw. elastycznych systemów czasu pracy stosowanych w czasie epidemii
  • prawidłowości udzielania urlopów wypoczynkowych – ocena zgodności z planem urlopowym, obowiązki w zakresie udzielania tzw. urlopów zaległych na zasadach ogólnych oraz po zmianach wprowadzonych na podstawie art. 15gc wersji 4.0 tarczy antykryzysowej.
  • wynagrodzeń – w szczególności w zakresie możliwości ich obniżenia ze względu na przepisy antykryzysowe.
  • dokumentacji pracowniczej – jej prowadzenia, nowych okresów przechowywania, oceny zabezpieczenia dokumentów, implementacji regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, przestrzegania zasad poufności, integralności, dostępności i kompletności danych – problematyka kontroli dokumentacji osobowej prowadzonej w formie elektronicznej
  • warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

  15. Kontrola świadczenia pracy zdalnej podczas kwarantanny i izolacji domowej po zmianie przepisów w grudniu 2020 roku. Kontrola pracy zdalnej. Szczegółowe omówienie zasad organizacji pracy zdalnej w kontekście działań kontrolnych inspektora pracy.

    16. Dopuszczenie pracownika do pracy – kontrola wykonywania badań profilaktycznych i realizacji szkoleń BHP, w tym na podstawie przepisów antykryzysowych.

    17. Czy zalecenia GIS oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wydane w stanie epidemii mogą podlegać kontroli w przypadku ich niezrealizowania przez pracodawcę lub ich wadliwej realizacji?

    18. Czy porozumienia zawierane z przedstawicielami pracowników lub organizacjami związkowymi, o których mowa w art. 15g, 15gg, 15gb, 15zf oraz 15ge tzw. tarczy antykryzysowej podlegają kontroli PIP? – autonomiczność porozumień, przestrzeganie ich postanowień i skutki „zawieszenia” regulaminów pracy i wynagradzania oraz niestosowania postanowień umów o pracę a postępowanie kontrolne.

    19. Kontrola zgodności wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy z zasadami powszechnie obowiązującymi – szczególne obszary ryzyka w zakresie zastosowania art. 22 (1), 22 (2) oraz 22 (3) K.p.

    20. Wzmożone ryzyko kontroli rozkładów czasu pracy ze względu na zmiany wprowadzone przepisami antykryzysowymi:

    • prawidłowość ustalenia wymiaru czasu pracy – ocena zgodności zastosowania możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy
    • zachowanie odpoczynków dobowych i tygodniowych – ocena zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz kontrola mechanizmów zastosowanych w wyniku realizacji art. 15 zf tzw. tarczy antykryzysowej w zakresie ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku
    • kontrola wykonania przepisów na postawie art. 15x „tarczy antykryzysowej”
    • kontrola wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, kontrola zakazu planowania nadgodzin
    • kontrola wypłaty dodatków z pracę w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych.
     Czy dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych powinny być wypłacane w okresie miesięcznym, czy do końca okresu rozliczeniowego?
    • kontrola limitów godzin nadliczbowych  
    • kontrola naruszenia doby pracowniczej
    • kontrola pracy w niedzielękontrola zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, problematyka pracy w sobotę, kontrola w zakresie zasad udzielania dnia wolnego.

           21. Kontrola ewidencji i rejestrów – ewidencji czasu pracy z uwzględnieniem zmian spowodowanych świadczeniem pracy w warunkach stanu epidemii, kontrola rejestrów wypadków przy pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia, oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem narażenia na czynniki biologiczne – możliwości narażenia pracowników na zakażenie COVID-19 w przypadku wzmożonych delegacji lub charakteru pracy.

           22. Kontrola zasad ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, kontrola podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP – omówienie obszarów zastosowania zgodności działań z art. 207 par. 1 oraz 2 K.p. oraz 212 K.p.

           23. Ocena działalności socjalnej prowadzonej przez pracodawcę.

           24. Omówienie listy kontrolnej w kontekście dokonaniu audytu przed postępowaniem kontrolnym inspektora pracy – wzór z komentarzem.

           25. Treść protokołu kontrolnego – jakie informacje powinien zawierać protokół – opis stwierdzonych naruszeń, treść decyzji ustnych oraz inne wymagane informacje.

           26. Jak skutecznie wnieść zastrzeżenia do protokołu z kontroli i kiedy warto to zrobić?

           27. Odmowa podpisania protokołu kontroli – czy i jakie wywołuje skutki prawne?

           28. Środki prawne przysługujące inspektorowi pracy

           • wydawanie decyzji
           • kierowanie wystąpień
           • wnoszenie powództw

             29. Nakazy stosowane przez inspektora – zastosowanie i przykłady.

             30. Odwołanie od decyzji inspektora pracy.
             Co powinno zawierać odwołanie od nakazu inspektora pracy?
             Jaki jest termin wniesienia odwołania?

             31. Jakie są skutki niewykonania nakazu lub wystąpienia?

             32. Odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami – omówienie katalogu wykroczeń zawartych w art. 281 K.p., 282 K.p., 283 K.p.

             33. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika – postępowanie mandatowe i wniosek do sądu o ukaranie. Dobre praktyki podczas postępowania o wykroczenia przeciwko prawom pracownika na podstawie wieloletnich doświadczeń oskarżyciela publicznego z ramienia PIP

             • inspektor pracy stawia zarzut popełnienia wykroczenia – jak się zachować aby zoptymalizować swoją sytuację?
             • czy istnieje obowiązek przyjęcia mandatu?
             • co powinno wpływać na decyzję o przyjęciu mandatu lub odmowie przyjęcia?
             • wniosek do sądu o ukaranie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika – jak postępować podczas przesłuchania przez inspektora pracy i podczas rozprawy sądowej?

             34. Współpraca inspektora pracy z organem współdziałającym – inspekcją sanitarną – zakres współdziałania, przedmiot kontroli, czy naruszenie zasad i zaleceń dotyczących reżimu sanitarnego związanego z przeciwdziałanie rozprzestrzenienia się COVID-19 w zakładzie pracy podlega odpowiedzialności wykroczeniowej?


             Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
             Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

             WYKŁADOWCA

             Szkolenie kontrola PIP poprowadzi:

             Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, kierownik Sekcji Nadzoru i Kontroli.
             Członek kapituły corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadził kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy największych pracodawców, biorących udział w konkursie.
             Nadzorował realizację kontroli tematycznych – przeprowadzanych przez inspektorów PIP – z zakresu czasu pracy oraz outsourcingu pracowniczego.
             Samodzielnie przeprowadził kilkaset kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy.
             Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp.
             Prowadzi szkolenia z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy dla dużych zakładów produkcyjnych: Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A., instytucji ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie oraz ogólnopolskich organizacji związkowych.
             Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy.
             Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych.

             METODY

             Szkolenie kontrola PIP – metody:

             krótkie wykłady,
             instrukcje, listy kontrolne,
             dyskusja moderowana,
             case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
             prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa.

             ADRESACI

             Szkolenie kontrola PIP – kogo zapraszamy?

             • menedżerów wyższego szczebla, członków zarządu, właścicieli firm
             • dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr
             • specjalistów bhp i SIP
             • przedstawicieli związków zawodowych

             Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia kontrola PIP:

             POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
             96%
             ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
             100%
             UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
             96%

             MIEJSCE SZKOLENIA

             Hotel Focus*** Łódź

             Hotel Focus*** Łódź

             27.10.2021 Szkolenie online
             550 ZŁ (BRUTTO)

             KARTA ZGŁOSZENIA

              KONSULTANT


              KINGA LALKO-SMOŁKA
              KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

              tel: +48 32 33 55 150
              mobile: +48 662 297 689
              e-mail: effect@effect.edu.pl

              AGNIESZKA WALAS
              SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

              tel: +48 32 33 55 153
              mobile: +48 608 577 231
              e-mail: effect@effect.edu.pl

              OPINIE KLIENTÓW


              • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

               Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
              • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

               Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

              Newsletter


              BĄDŹ NA BIEŻĄCO

              z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

               Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
               Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.