http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/https-effect-edu-pl-szkolenia-kursy-hr-kadry-kontrola-pip

Wzmożone kontrole PIP w firmach i instytucjach w 2021 roku. Co i jak kontrolują Inspektorzy w dobie pandemii?

– jak przygotować firmę do kontroli? Audyt kluczowych obszarów kontrolowanych przez inspektorów zgodnie z najnowszą listą kontrolną GIP

Kontrole PIP w czasie pandemii – przygotuj firmę!

W 2021 roku pracodawcy mogą spodziewać się wzmożonych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
Główny Inspektor Pracy zapowiedział kilkadziesiąt tysięcy kontroli w firmach i instytucjach.
Podstawą kontroli są z jednaj strony skargi pracowników, a z drugiej dostosowanie zakładu do wymogów bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa.
Inspektorzy pracy sprawdzą między innymi czy firmy wyposażyły zatrudnionych w środki ochronne i czy właściwie zaktualizowały ocenę ryzyka zawodowego pod kątem zagrożeń epidemiologicznych.

Czy Twoja firma jest gotowa na wizytę Inspektora PIP?

Postępowania kontrolne będą również w znacznym stopniu dotyczyć przestrzegania nowych przepisów prawa pracy, stosowania rozwiązań antykryzysowych i organizacji bezpiecznych warunków pracy.

Przygotuj firmę do kontroli PIP już dziś i uniknij jej negatywnych skutków!

Sprawdź co zmieniła pandemia i nie daj się zaskoczyć w trakcie kontroli!

Na podstawie nowej listy kontrolnej przygotowanej przez Głównego Inspektora Pracy dokonasz audytu najbardziej ryzykownych obszarów stosowania prawa pracy i bhp.

Poznasz zasady współdziałania inspektora pracy z inspekcją sanitarną w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne związane z przeciwdziałaniem transmisji COVID-19.

Nasz Ekspert Prawa Pracy, wieloletni pracownik PIP podpowie jak przygotować się do kontroli, wskaże obszary największego ryzyka i rozwiązania, których zastosowanie może uchronić firmę przed mandatami.

Kontrola PIP – dowiesz się:

 • Jak przygotować firmę do kontroli PIP w dobie pandemii? 
 • Czy dobrze oceniłeś zagrożenie związane z COVID-19 w Twojej firmie?
 • Czy będą kontrole pracy zdalnej w miejscu pracy i na jakich zasadach inspektor pracy może kontrolować wykonanie pracy zdalnej?
 • Jakich dokumentów, informacji i wyjaśnień może żądać inspektor pracy – czy regulacje RODO ograniczają dostęp inspektora do danych osobowych pracowników? Czy inspektor może swobodnie przesłuchiwać pracowników i inne osoby?
 • Czy inspektor może objąć kontrolą zastosowanie tzw. przestoju ekonomicznego i kodeksowego?
 • Czy zalecenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wydane w stanie epidemii mogą podlegać kontroli w przypadku ich niezrealizowania przez pracodawcę lub ich wadliwej realizacji?
 • Czy porozumienia zawierane z przedstawicielami pracodawców lub organizacjami związkowymi, o których mowa w art. 15g, 15gg, 15gb oraz 15zf tzw. tarczy antykryzysowej podlegają kontroli inspektora pracy? –  skutki czasowego zawieszenia w części lub całości regulaminów pracy i wynagradzania oraz postanowień umów o pracę
 • Jak intepretować nowe możliwości w zakresie zmiany zasad świadczenia pracy w oparciu o art. 15gb „tarczy 4.0”
 • Na co zwrócić szczególną uwagę w przypadku kontroli pracy zdalnej wykonywanej na podstawie pierwszej specustawy oraz rozwiązań zawartych w tzw. wersji 4.0 tarczy antykryzysowej?
 • Jak przedsiębiorcy mogą wpływać na przebieg kontroli?
 • Jakie są prawa i obowiązki kontrolowanego podmiotu?
 • Jakie są uprawnienia inspektorów?
 • Kiedy pracodawca może odwołać się od decyzji inspektora pracy?
 • Jak reagować w przypadku niewłaściwego postępowania kontrolera Państwowej Inspekcji Pracy?

Kontrola PIP – omówione będą:

 • Postępowania kontrolne dotyczące ewidencji i rejestrów – ewidencji czasu pracy z uwzględnieniem zmian spowodowanych świadczeniem pracy w warunkach stanu epidemii, kontrola rejestrów wypadków przy pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia, oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem narażenia na czynniki biologiczne – możliwości narażenia pracowników na zakażenie COVID-19 w przypadku wzmożonych delegacji lub charakteru pracy
 • Kontrole legalności zatrudnienia, dokumentacji pracowniczej, wynagrodzeń, prawidłowości udzielania urlopów wypoczynkowych, itd.
 • Zadania Państwowej Inspekcji Pracy zawarte w art. 10 Ustawy o PIP, zasady postępowania kontrolnego opisane w art. 21 Ustawy o PIP oraz uprawnienia inspektora pracy, o których mowa w art. 23 Ustawy o PIP

Omówimy zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy wydane dla pracodawców w dniu 6 maja br. pod hasłem: Bezpieczny powrót do pracy, listy kontrolne oraz wytyczne zawarte w poradniku BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH W CZASIE EPIDEMII COVID-19 wydanym przez PIP we współpracy z CIOP-PIB


Uczestnicy szkolenia dla wybrali również:

Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych – Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie kontrola PIP – cele:

 • podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie firmy do kontroli PIP, weryfikacja prawidłowości działania pracodawców w kluczowych obszarach kontrolowanych przez inspektorów.
PROGRAM

Szkolenie kontrola PIP – program:

  1. Czy możliwe jest przeprowadzenia kontroli przez inspektora pracy bez uprzedzenia i bez wiedzy pracodawcy?

  2. Czy pracodawca ma obowiązek prowadzenia książki kontroli? Czy prowadzenie książki kontroli możliwe jest w formie elektronicznej? – jak należy zapewnić możliwość dokonania wpisu.

  3. Obowiązki pracodawcy w zakresie powiadomienia organizacji związkowych o rozpoczęciu postępowania kontrolnego – kto powinien powiadomić organizacje?

  4. Jak należy rozumieć ustalenie przez inspektora pracy stanu faktycznego w trakcie postępowania kontrolnego realizowanego na podstawie przepisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?

  5. Czy inspektor pracy może kontrolować tzw. kwestie sporne? – jaki jest katalog zagadnień, które co do zasady nie podlegają kontroli?

  6. Warunki udostępnienia inspektorowi pracy dokumentów – czy regulacje RODO ograniczają dostęp inspektora do danych osobowych pracowników?

  7. Jak prawidłowo zapewnić inspektorowi pracy dostęp do obiektów i pomieszczeń, przeprowadzenia przeglądu stanowisk pracy, maszyn, urządzeń i procesów technologicznych?

  8. W jakim miejscu powinna być prowadzona kontrola PIP i co w sytuacji, kiedy dokumenty, których żąda inspektora przechowywane są poza zakładem pracy?

  9. Żądanie przedłożenia dokumentacji pracowniczej, dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz rodzaju dokumentacji związanej z wykonywaniem pracy przez osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy – jak należy zrealizować wniosek inspektora PIP.

  10. Jakich zagadnień dotyczy kontrola dokumentacji związanej z zatrudnieniem osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy? – kontrola liczby godzin wykonywania zlecenia (świadczenia usługi) oraz minimalnej stawki godzinowej.

  11. Czy organizacje związkowe mogą występować w postępowaniu kontrolnym na prawach strony? Rola Społecznego Inspektora Pracy w trakcie kontroli?

  12. Czy przedmiot i zakres kontroli PIP powinien być wskazany przed rozpoczęciem postępowania kontrolnego? – czy inspektor może rozszerzyć zakres kontroli w trakcie postępowania?

  13. Kto może uczestniczyć ze strony pracodawcy w postępowaniu kontrolnym? Czy wymagane jest upoważnienie wydane przez pracodawcę?

  14. Najczęstsze obszary poddawane kontroli PIP.
  Jak przygotować firmę do kontroli PIP w zakresie:

  • legalności zatrudnienia – kontrola umów o pracę i umów cywilnoprawnych, terminowość zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, odprowadzanie składek na fundusz pracy, stosunku pracy – klauzule i treści umowy cywilnoprawnej o cechach umowy o pracę – jakich postanowień w umowach należy unikać?, zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi w świetle art. 22 par. 11
  • czasu pracy – kontrola systemów czasu pracy, zgodności zastosowania właściwego systemu w odniesieniu do postanowień regulaminu pracy, możliwość różnicowania systemów czasu pracy w przypadku grup pracowników świadczących pracę w warunkach różnej organizacji pracy, kontrola tzw. elastycznych systemów czasu pracy stosowanych w czasie epidemii
  • prawidłowości udzielania urlopów wypoczynkowych – ocena zgodności z planem urlopowym, obowiązki w zakresie udzielania tzw. urlopów zaległych na zasadach ogólnych oraz po zmianach wprowadzonych na podstawie art. 15gc wersji 4.0 tarczy antykryzysowej, kontrola naliczonego urlopu w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy
  • wynagrodzeń – w szczególności w zakresie możliwości ich obniżenia ze względu na przepisy antykryzysowe
  • uprawnień rodzicielskich
  • dokumentacji pracowniczej – jej prowadzenia, nowych okresów przechowywania, oceny zabezpieczenia dokumentów, implementacji regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, przestrzegania zasad poufności, integralności, dostępności i kompletności danych – problematyka kontroli dokumentacji osobowej prowadzonej w formie elektronicznej
  • warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

  15. Kontrola możliwości zastosowania tzw. przestoju ekonomicznego i kodeksowego – czy możliwa?

  16. Ryzyko świadczenia pracy podczas usprawiedliwionej nieobecności – możliwość oceny przez inspektora pracy, ryzyko utraty prawa do zasiłku w przypadku wykonywania pracy podczas tzw. dodatkowego, zasiłku opiekuńczego w czasie zagrożenia epidemicznego i epidemii. Kontrola świadczenia pracy zdalnej podczas kwarantanny i izolacji domowej po zmianie przepisów w grudniu 2020 roku.

  17. Dopuszczenie pracownika do pracy – kontrola wykonywania badań profilaktycznych i realizacji szkoleń BHP na podstawie przepisów antykryzysowych – omówienie zasad opisanych w art. 12a oraz 31m ustawy.

  18. Kontrola pracy zdalnej wykonywanej na podstawie pierwszej specustawy oraz rozwiązań zawartych w tzw. wersji 4.0 tarczy antykryzysowej – szczegółowe omówienie zasad organizacji pracy zdalnej w kontekście działań kontrolnych inspektora pracy.

  19. Czy zalecenia GIS oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wydane w stanie epidemii mogą podlegać kontroli w przypadku ich niezrealizowania przez pracodawcę lub ich wadliwej realizacji?

  20. Czy porozumienia zawierane z przedstawicielami pracodawców lub organizacjami związkowymi, o których mowa w art. 15g, 15gg, 15gb, 15zf oraz 15ge tzw. tarczy antykryzysowej podlegają kontroli PIP? – autonomiczność porozumień, przestrzeganie ich postanowień i skutki „zawieszenia” regulaminów pracy i wynagradzania oraz niestosowania postanowień umów o pracę a postępowanie kontrolne.

  21. Kontrola zgodności wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy z zasadami powszechnie obowiązującymi – szczególne obszary ryzyka w zakresie zastosowania art. 22 (1), 22 (2) oraz 22 (3) K.p.

  22. Wzmożone ryzyko kontroli rozkładów czasu pracy ze względu na zmiany wprowadzone przepisami antykryzysowymi:

  • prawidłowość ustalenia wymiaru czasu pracy – ocena zgodności zastosowania możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy
  • zachowanie odpoczynków dobowych i tygodniowych – ocena zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz kontrola mechanizmów zastosowanych w wyniku realizacji art. 15 zf tzw. tarczy antykryzysowej w zakresie ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku
  • kontrola wykonania przepisów na postawie art. 15x „tarczy antykryzysowej”
  • kontrola wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych – czy pracodawca, który otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń i obniżył wymiar czasu może polecać wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych?, kontrola zakazu planowania nadgodzin
  • kontrola wypłaty dodatków z pracę w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych.
   Czy dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych powinny być wypłacane w okresie miesięcznym, czy do końca okresu rozliczeniowego?
  • kontrola limitów godzin nadliczbowych  
  • kontrola naruszenia doby pracowniczej
  • kontrola pracy w niedzielę
  • kontrola zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, problematyka pracy w sobotę, kontrola w zakresie zasad udzielania dnia wolnego

  23. Kontrola ewidencji i rejestrów – ewidencji czasu pracy z uwzględnieniem zmian spowodowanych świadczeniem pracy w warunkach stanu epidemii, kontrola rejestrów wypadków przy pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia, oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem narażenia na czynniki biologiczne – możliwości narażenia pracowników na zakażenie COVID-19 w przypadku wzmożonych delegacji lub charakteru pracy.

  24. Kontrola zasad ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, kontrola podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP – omówienie obszarów zastosowania zgodności działań z art. 207 par. 1 oraz 2 K.p. oraz 212 K.p.

  25. Ocena działalności socjalnej prowadzonej przez pracodawcę – uprawnienia kontrolne związku zawodowego a postępowania kontrolne inspektora pracy.

  26. Omówienie listy kontrolnej w kontekście dokonaniu audytu przed postępowaniem kontrolnym inspektora pracy – wzór z komentarzem.

  27. Omówienie zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy wydanych dla pracodawców w dniu 6 maja br. pod hasłem: Bezpieczny powrót do pracy oraz wytycznych zawartych w poradniku pt. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH W CZASIE EPIDEMII COVID-19w zakresie:

  • działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa
  • aktualizacji oceny ryzyka zawodowego
  • minimalizacji zagrożeń – stosowana środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, dystansu, dbania o sprawną i wydajną wentylację
  • zwiększenia ilości i czasu trwania przerw w pracy

  28. Treść protokołu kontrolnego – jakie informacje powinien zawierać protokół – opis stwierdzonych naruszeń, treść decyzji ustnych oraz inne wymagane informacje.

  29. Możliwość wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu – jak można zrealizować w praktyce? – przykłady i zastosowanie.

  30. Odmowa podpisania protokołu kontroli – czy i jakie wywołuje skutki prawne?

  31. Odwołanie od decyzji inspektora pracy.

  32. Środki prawne przysługujące inspektorowi pracy

  • wydawanie decyzji
  • kierowanie wystąpień
  • wnoszenie powództw

  33. Nakazy stosowane przez inspektora – zastosowanie i przykłady.

  34. Odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami – omówienie katalogu wykroczeń zawartych w art. 281 K.p., 282 K.p., 283 K.p.

  35. Współpraca inspektora pracy z organem współdziałającym – inspekcją sanitarną – zakres współdziałania, przedmiot kontroli, czy naruszenie zasad i zaleceń dotyczących reżimu sanitarnego związanego z przeciwdziałanie rozprzestrzenienia się COVID-19 w zakładzie pracy podlega odpowiedzialności wykroczeniowej?


  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
  Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie kontrola PIP poprowadzi:

  Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
  Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
  Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
  Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
  Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
  Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

  Wykładowca akademicki:

  Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
  PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

  Najważniejsze publikacje:

  • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
  • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
  • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
  • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
  • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
  • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
  • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
  • Stres w pracy może cię zabić
  METODY

  Szkolenie kontrola PIP – metody:

  krótkie wykłady,
  instrukcje, listy kontrolne,
  dyskusja moderowana,
  case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
  prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa.

  ADRESACI

  Szkolenie kontrola PIP – kogo zapraszamy?

  • menedżerów wyższego szczebla, członków zarządu, właścicieli firm
  • dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr
  • specjalistów bhp i SIP
  • przedstawicieli związków zawodowych

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia kontrola PIP:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  96%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

    Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
   • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

    Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.