http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/https-effect-edu-pl-szkolenia-kursy-hr-kadry-kontrola-pip

Wzmożone kontrole PIP w firmach i instytucjach w 2021 roku. Co i jak kontrolują Inspektorzy w dobie pandemii?

– jak przygotować firmę do kontroli? Audyt kluczowych obszarów kontrolowanych przez inspektorów zgodnie z listą kontrolną GIP

Kontrole PIP w czasie pandemii – przygotuj firmę!

W 2021 roku pracodawcy mogą spodziewać się wzmożonych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
PIP podczas kontroli skupiać się będzie głównie na przestrzeganiu przepisów tarcz antykryzysowych w zakresie ochrony miejsc pracy. Szczególną uwagę inspektorzy zwrócą na zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii COVID-19.
Inspektorzy pracy sprawdzą między innymi czy firmy wyposażyły zatrudnionych w środki ochronne i czy właściwie zaktualizowały ocenę ryzyka zawodowego pod kątem zagrożeń. Kolejnym aspektem wnikliwie kontrolowanym będzie organizacja pracy zdalnej przez pracodawcę.

Czy Twoja firma jest gotowa na wizytę Inspektora PIP?

Postępowania kontrolne będą również w znacznym stopniu dotyczyć przestrzegania nowych przepisów prawa pracy, stosowania rozwiązań antykryzysowych i organizacji bezpiecznych warunków pracy.

Przygotuj firmę do kontroli PIP już dziś i uniknij jej negatywnych skutków!

Sprawdź co zmieniła pandemia i nie daj się zaskoczyć w trakcie kontroli!

Na podstawie nowej listy kontrolnej przygotowanej przez Głównego Inspektora Pracy dokonasz audytu najbardziej ryzykownych obszarów stosowania prawa pracy i bhp.

Poznasz zasady współdziałania inspektora pracy z inspekcją sanitarną w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne związane z przeciwdziałaniem transmisji COVID-19.

Nasz Ekspert Prawa Pracy, wieloletni pracownik PIP podpowie jak przygotować się do kontroli, wskaże obszary największego ryzyka i rozwiązania, których zastosowanie może uchronić firmę przed mandatami.

Kontrola PIP – dowiesz się:

 • Jak przygotować firmę do kontroli PIP w dobie pandemii? 
 • Czy dobrze oceniłeś zagrożenie związane z COVID-19 w Twojej firmie?
 • Czy będą kontrole pracy zdalnej w miejscu pracy i na jakich zasadach inspektor pracy może kontrolować wykonanie pracy zdalnej?
 • Jakich dokumentów, informacji i wyjaśnień może żądać inspektor pracy – czy regulacje RODO ograniczają dostęp inspektora do danych osobowych pracowników? Czy inspektor może swobodnie przesłuchiwać pracowników i inne osoby?
 • Czy inspektor może objąć kontrolą zastosowanie tzw. przestoju ekonomicznego i kodeksowego?
 • Czy zalecenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wydane w stanie epidemii mogą podlegać kontroli w przypadku ich niezrealizowania przez pracodawcę lub ich wadliwej realizacji?
 • Czy porozumienia zawierane z przedstawicielami pracodawców lub organizacjami związkowymi, o których mowa w art. 15g, 15gg, 15gb oraz 15zf tzw. tarczy antykryzysowej podlegają kontroli inspektora pracy? –  skutki czasowego zawieszenia w części lub całości regulaminów pracy i wynagradzania oraz postanowień umów o pracę
 • Jak intepretować nowe możliwości w zakresie zmiany zasad świadczenia pracy w oparciu o art. 15gb „tarczy 4.0”
 • Na co zwrócić szczególną uwagę w przypadku kontroli pracy zdalnej wykonywanej na podstawie pierwszej specustawy oraz rozwiązań zawartych w tzw. wersji 4.0 tarczy antykryzysowej?
 • Jak przedsiębiorcy mogą wpływać na przebieg kontroli?
 • Jakie są prawa i obowiązki kontrolowanego podmiotu?
 • Jakie są uprawnienia inspektorów?
 • Kiedy pracodawca może odwołać się od decyzji inspektora pracy?
 • Jak reagować w przypadku niewłaściwego postępowania kontrolera Państwowej Inspekcji Pracy?

Kontrola PIP – omówione będą:

 • Postępowania kontrolne dotyczące ewidencji i rejestrów – ewidencji czasu pracy z uwzględnieniem zmian spowodowanych świadczeniem pracy w warunkach stanu epidemii, kontrola rejestrów wypadków przy pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia, oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem narażenia na czynniki biologiczne – możliwości narażenia pracowników na zakażenie COVID-19 w przypadku wzmożonych delegacji lub charakteru pracy
 • Kontrole legalności zatrudnienia, dokumentacji pracowniczej, wynagrodzeń, prawidłowości udzielania urlopów wypoczynkowych, itd.
 • Zadania Państwowej Inspekcji Pracy zawarte w art. 10 Ustawy o PIP, zasady postępowania kontrolnego opisane w art. 21 Ustawy o PIP oraz uprawnienia inspektora pracy, o których mowa w art. 23 Ustawy o PIP.

Uczestnicy szkolenia dla wybrali również:

Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych – Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie kontrola PIP – cele:

 • podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie firmy do kontroli PIP, weryfikacja prawidłowości działania pracodawców w kluczowych obszarach kontrolowanych przez inspektorów.
PROGRAM

Szkolenie kontrola PIP – program:

  1. Czy możliwe jest przeprowadzenia kontroli przez inspektora pracy bez uprzedzenia i bez wiedzy pracodawcy?

  2. Czy pracodawca ma obowiązek prowadzenia książki kontroli? Czy prowadzenie książki kontroli możliwe jest w formie elektronicznej? – jak należy zapewnić możliwość dokonania wpisu.

  3. Obowiązki pracodawcy w zakresie powiadomienia organizacji związkowych o rozpoczęciu postępowania kontrolnego – kto powinien powiadomić organizacje?

  4. Jak należy rozumieć ustalenie przez inspektora pracy stanu faktycznego w trakcie postępowania kontrolnego realizowanego na podstawie przepisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?

  5. Czy inspektor pracy może kontrolować tzw. kwestie sporne? – jaki jest katalog zagadnień, które co do zasady nie podlegają kontroli?

  6. Warunki udostępnienia inspektorowi pracy dokumentów – czy regulacje RODO ograniczają dostęp inspektora do danych osobowych pracowników?

  7. Jak prawidłowo zapewnić inspektorowi pracy dostęp do obiektów i pomieszczeń, przeprowadzenia przeglądu stanowisk pracy, maszyn, urządzeń i procesów technologicznych?

  8. W jakim miejscu powinna być prowadzona kontrola PIP i co w sytuacji, kiedy dokumenty, których żąda inspektora przechowywane są poza zakładem pracy?

  9. Żądanie przedłożenia dokumentacji pracowniczej, dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz rodzaju dokumentacji związanej z wykonywaniem pracy przez osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy – jak należy zrealizować wniosek inspektora PIP.

  10. Jakich zagadnień dotyczy kontrola dokumentacji związanej z zatrudnieniem osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy? – kontrola liczby godzin wykonywania zlecenia (świadczenia usługi) oraz minimalnej stawki godzinowej.

  11. Czy organizacje związkowe mogą występować w postępowaniu kontrolnym na prawach strony? Rola Społecznego Inspektora Pracy w trakcie kontroli?

  12. Czy przedmiot i zakres kontroli PIP powinien być wskazany przed rozpoczęciem postępowania kontrolnego? – czy inspektor może rozszerzyć zakres kontroli w trakcie postępowania?

  13. Kto może uczestniczyć ze strony pracodawcy w postępowaniu kontrolnym? Czy wymagane jest upoważnienie wydane przez pracodawcę?

  14. Najczęstsze obszary poddawane kontroli PIP.
  Jak przygotować firmę do kontroli PIP w zakresie:

  • legalności zatrudnienia – kontrola umów o pracę i umów cywilnoprawnych, terminowość zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, odprowadzanie składek na fundusz pracy, stosunku pracy – klauzule i treści umowy cywilnoprawnej o cechach umowy o pracę – jakich postanowień w umowach należy unikać?, zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi w świetle art. 22 par. 11
  • czasu pracy – kontrola systemów czasu pracy, zgodności zastosowania właściwego systemu w odniesieniu do postanowień regulaminu pracy, możliwość różnicowania systemów czasu pracy w przypadku grup pracowników świadczących pracę w warunkach różnej organizacji pracy, kontrola tzw. elastycznych systemów czasu pracy stosowanych w czasie epidemii
  • prawidłowości udzielania urlopów wypoczynkowych – ocena zgodności z planem urlopowym, obowiązki w zakresie udzielania tzw. urlopów zaległych na zasadach ogólnych oraz po zmianach wprowadzonych na podstawie art. 15gc wersji 4.0 tarczy antykryzysowej, kontrola naliczonego urlopu w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy
  • wynagrodzeń – w szczególności w zakresie możliwości ich obniżenia ze względu na przepisy antykryzysowe
  • uprawnień rodzicielskich
  • dokumentacji pracowniczej – jej prowadzenia, nowych okresów przechowywania, oceny zabezpieczenia dokumentów, implementacji regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, przestrzegania zasad poufności, integralności, dostępności i kompletności danych – problematyka kontroli dokumentacji osobowej prowadzonej w formie elektronicznej
  • warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

  15. Ryzyko świadczenia pracy podczas usprawiedliwionej nieobecności – możliwość oceny przez inspektora pracy, ryzyko utraty prawa do zasiłku w przypadku wykonywania pracy podczas tzw. dodatkowego, zasiłku opiekuńczego w czasie zagrożenia epidemicznego i epidemii. Kontrola świadczenia pracy zdalnej podczas kwarantanny i izolacji domowej po zmianie przepisów w grudniu 2020 roku.

  16. Dopuszczenie pracownika do pracy – kontrola wykonywania badań profilaktycznych i realizacji szkoleń BHP na podstawie przepisów antykryzysowych – omówienie zasad opisanych w art. 12a oraz 31m ustawy.

  17. Kontrola pracy zdalnej. Szczegółowe omówienie zasad organizacji pracy zdalnej w kontekście działań kontrolnych inspektora pracy.

  18. Czy zalecenia GIS oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wydane w stanie epidemii mogą podlegać kontroli w przypadku ich niezrealizowania przez pracodawcę lub ich wadliwej realizacji?

  19. Czy porozumienia zawierane z przedstawicielami pracodawców lub organizacjami związkowymi, o których mowa w art. 15g, 15gg, 15gb, 15zf oraz 15ge tzw. tarczy antykryzysowej podlegają kontroli PIP? – autonomiczność porozumień, przestrzeganie ich postanowień i skutki „zawieszenia” regulaminów pracy i wynagradzania oraz niestosowania postanowień umów o pracę a postępowanie kontrolne.

  20. Kontrola zgodności wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy z zasadami powszechnie obowiązującymi – szczególne obszary ryzyka w zakresie zastosowania art. 22 (1), 22 (2) oraz 22 (3) K.p.

  21. Wzmożone ryzyko kontroli rozkładów czasu pracy ze względu na zmiany wprowadzone przepisami antykryzysowymi:

  • prawidłowość ustalenia wymiaru czasu pracy – ocena zgodności zastosowania możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy
  • zachowanie odpoczynków dobowych i tygodniowych – ocena zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz kontrola mechanizmów zastosowanych w wyniku realizacji art. 15 zf tzw. tarczy antykryzysowej w zakresie ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku
  • kontrola wykonania przepisów na postawie art. 15x „tarczy antykryzysowej”
  • kontrola wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych – czy pracodawca, który otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń i obniżył wymiar czasu może polecać wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych?, kontrola zakazu planowania nadgodzin
  • kontrola wypłaty dodatków z pracę w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych.
   Czy dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych powinny być wypłacane w okresie miesięcznym, czy do końca okresu rozliczeniowego?
  • kontrola limitów godzin nadliczbowych  
  • kontrola naruszenia doby pracowniczej
  • kontrola pracy w niedzielę
  • kontrola zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, problematyka pracy w sobotę, kontrola w zakresie zasad udzielania dnia wolnego

  22. Kontrola ewidencji i rejestrów – ewidencji czasu pracy z uwzględnieniem zmian spowodowanych świadczeniem pracy w warunkach stanu epidemii, kontrola rejestrów wypadków przy pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia, oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem narażenia na czynniki biologiczne – możliwości narażenia pracowników na zakażenie COVID-19 w przypadku wzmożonych delegacji lub charakteru pracy.

  23. Kontrola zasad ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, kontrola podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP – omówienie obszarów zastosowania zgodności działań z art. 207 par. 1 oraz 2 K.p. oraz 212 K.p.

  24. Ocena działalności socjalnej prowadzonej przez pracodawcę – uprawnienia kontrolne związku zawodowego a postępowania kontrolne inspektora pracy.

  25. Omówienie listy kontrolnej w kontekście dokonaniu audytu przed postępowaniem kontrolnym inspektora pracy – wzór z komentarzem.

  26. Treść protokołu kontrolnego – jakie informacje powinien zawierać protokół – opis stwierdzonych naruszeń, treść decyzji ustnych oraz inne wymagane informacje.27. Możliwość wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu – jak można zrealizować w praktyce? – przykłady i zastosowanie.

  28. Odmowa podpisania protokołu kontroli – czy i jakie wywołuje skutki prawne?

  29. Odwołanie od decyzji inspektora pracy.

  30. Środki prawne przysługujące inspektorowi pracy

  • wydawanie decyzji
  • kierowanie wystąpień
  • wnoszenie powództw

  31. Nakazy stosowane przez inspektora – zastosowanie i przykłady.

  32. Odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami – omówienie katalogu wykroczeń zawartych w art. 281 K.p., 282 K.p., 283 K.p.

  33. Współpraca inspektora pracy z organem współdziałającym – inspekcją sanitarną – zakres współdziałania, przedmiot kontroli, czy naruszenie zasad i zaleceń dotyczących reżimu sanitarnego związanego z przeciwdziałanie rozprzestrzenienia się COVID-19 w zakładzie pracy podlega odpowiedzialności wykroczeniowej?


  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
  Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie kontrola PIP poprowadzi:

  Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
  Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
  Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
  Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
  Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
  Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

  Wykładowca akademicki:

  Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
  PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

  Najważniejsze publikacje:

  • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
  • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
  • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
  • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
  • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
  • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
  • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
  • Stres w pracy może cię zabić
  METODY

  Szkolenie kontrola PIP – metody:

  krótkie wykłady,
  instrukcje, listy kontrolne,
  dyskusja moderowana,
  case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
  prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa.

  ADRESACI

  Szkolenie kontrola PIP – kogo zapraszamy?

  • menedżerów wyższego szczebla, członków zarządu, właścicieli firm
  • dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr
  • specjalistów bhp i SIP
  • przedstawicieli związków zawodowych

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia kontrola PIP:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  96%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

    Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
   • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

    Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.