In HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/prawo-pracy-dla-zwiazkow-zawodowych

Szkolenie Prawo pracy dla związków zawodowych

– czy Twój Pracodawca przestrzega przepisów prawa pracy? – warsztaty i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli związków zawodowych, w szczególności osób występujących w roli pełnomocników pracowników w sprawach przed sądami pracy.

Tematyka szkolenia koncentruje się na przybliżeniu najczęściej popełnianych błędów w stosowaniu prawa pracy przez pracodawców oraz wskazywaniu uprawnień pracowników.

Zagadnienia są omawiane z uwzględnieniem praktyki sądów pracy w sporach pracowniczych, a także orzecznictwa Sądu Najwyższego.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności oceny prawidłowości działań prowadzonych przez pracodawców względem pracowników w zakresie egzekwowania obowiązków rozliczania czasu pracy, zmiany treści stosunku pracy, zwolnień pracowników i rozliczania świadczeń pieniężnych.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zmiany w prawie pracy w 2017r. – co nas czeka?

 • Zmiana wynagrodzenia minimalnego i jego wpływ na obliczanie świadczeń (dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie chorobowe, kwoty wolne od potrąceń)
 • Badania lekarskie od 1 kwietnia 2015r.
 • Projektowane na 2015r. zmiany w Kodeksie pracy
 • Umowy na czas określony – ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony (liczba umów i czas zawarcia umów), wyjątki od zasady zakładającej ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony
 • Wypowiadanie umów o pracę czas określony i wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 marca 2014r. i ograniczenie rodzajów umów o pracę
  – dopuszczalność ponownego zawarcia umowy na okres próbny
  – dłuższe okresy wypowiedzenia, brak obowiązku uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
  – rekompensowanie pracy w dni wolne
  – urlop rodzicielski dla samotnego ojca

2. Kontrola czasu pracy przez związki zawodowe

 • Planowanie pracy
 • Pojęcia systemu czasu pracy, rozkładu i harmonogramu, praca w godzinach nadliczbowych
  – reguły obowiązujące przy tworzeniu harmonogramów, tworzenie harmonogramów, zmiana harmonogramów i skutki zmiany harmonogramów. Dopuszczalne sytuacje zmiany harmonogramów. Ruchomy rozkład czasu pracy po zmianach przepisów – uprawnienia pracownika i zagrożenia. Indywidualny rozkład czasu pracy ustalony z pracownikiem.
 • Pojęcie „czwarta niedziela” – przedstawienie interpretacji.
  – zmiana ustalonego systemu czasu pracy i rozkładu czasu pracy pracownika (przejście na inny system lub rozkład) – zmiana przepisów wewnątrzzakładowych, zmiana umowy o pracę, wypowiedzenie warunków pracy. Tryb postępowania pracodawcy.
 • Praktyczne stosowanie zmian przepisów uelastycznienie czasu pracy, rozkład czasu pracy po nowelizacji
  – tryb wprowadzenia rozkładu czasu pracy po zmianie przepisów i wydłużenie okresów rozliczeniowych
  – porozumienie w sprawie wydłużenia okresu rozliczeniowego
  – gwarancje pracownicze w zakresie wynagrodzenia za prace
  – rozkład czasu pracy a doba pracownicza po nowemu
  – ruchomy rozkład czasu pracy – błędy pracodawcy
  – okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego – rekompensaty w bieżącym orzecznictwie SN
  – naruszenie prawa do odpoczynku a odpowiedzialność za wykroczenie i odpowiedzialność pracodawcy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, odpłatność czasu oddanego za odpoczynek dobowy
  – dyżur a praca w godzinach nadliczbowych
  – wyjścia prywatne i odpracowanie w praktyce i opiniach PIP
  –  pojęcie pracy nadliczbowej – pojęcie pracy nadliczbowej w systemie podstawowego czasu pracy
  – przesłanki dopuszczalności pracy nadliczbowej
  – praca ponadnormatywna pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
  – czas pracy a podróż służbowa
  – czas pracy a szkolenia
  – kontrola prawidłowego rekompensowania godzin nadliczbowych:
 • Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych
  – rekompensata za pracę w wolną sobotę
  – czas wolny za pracę nadliczbową (na wniosek pracownika, bez wniosku pracownika) dodatki i ich wysokość, zbieg dodatków, ryczałt za prace nadliczbową, wypłacanie premii a wynagrodzenie za nadgodziny w bieżącym orzecznictwie

3. Kontrola zmiany treści stosunku pracy pracowników przez związki zawodowe

 • Zmiana warunków płacowych
 • Zmiana warunków zatrudnienia
 • Skutek odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków przez pracownika
  – skutek wniesienia odwołania przez pracownika do sądu pracy
  – powierzenie pracownikowi innej pracy niż umówiona, “sposób powierzenia i konsekwencje
  – odmowa podjęcia przez pracownika powierzonej pracy innej niż umówiona
  – przeniesienie pracownika do innego Działu, Wydziału, Komórki Organizacyjnej
  – powierzenie pracownikom dodatkowych czynności a prawo do dodatkowego wynagrodzenia
  – nierównomierne obciążenie pracą

4. Ochrona stosunku pracy

 • Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę wynikająca z art. 41 Kp (moment uruchomienia ochrony; moment rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego w orzecznictwie SN)
  – ochrona ciężarnych w orzecznictwie SN
  – ochrona przed nabyciem uprawnień emerytalnych

5. Kontrola przez związki zawodowe rozwiązania umowy o pracę i wypowiedzenia umowy o pracę

 • Prawidłowe współdziałanie ze związkami zawodowymi i tzw. imienna lista osób reprezentowanych przez związek zawodowy w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy. Kontrowersje i poglądy, orzecznictwo.
 • Przyczyny wypowiedzeń – (absencje chorobowe, niezdolności pracownika do pracy (postępowanie pracodawcy wobec pracownika niezdolnego do pracy), utraty zaufania, zarzut nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych w orzecznictwie Sądu Najwyższego, inne przyczyny wypowiedzenia omówione na pytań Uczestników
 • Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 53 Kp z powodu upływu okresu ochronnego – błędy pracodawcy
 • Rozwiązanie umowy o pracę w trybie tzw. „dyscyplinarnym” z orzecznictwie SN

6. Kontrola stosowania kar porządkowych przez związki zawodowe

 • Tryb postępowania w sprawie ukarania pracownika (zachowanie faz postępowania, sposób wysłuchania pracownika)
 • Rozpoznanie sprzeciwu
 • Przyczyny ukarania pracownika (kiedy art. 108 Kp nie ma zastosowania)
 • Zbieg odpowiedzialności porządkowej z inną odpowiedzialnością (w tym finansową, materialną
 • Omówienie najczęstszych błędów pracodawcy skutkujących uchyleniem przez sąd pracy kar porządkowych
 • Forma wymierzania kar porządkowych i treść pisma pracodawcy

7. Kontrola związków zawodowych  świadczeń pieniężnych

 • Premiowanie pracownika – zasady premiowania, pojęcie premii uznaniowej i regulaminowej, premie z zysku
  – nagrody pieniężne w doktrynie i orzecznictwie Sądu Najwyższego
  – odprawa emerytalna lub rentowa – nabycie prawa, w tym w kontekście uchwały SN z dnia 18 marca 2009r., charakter decyzji ZUS, data nabycia prawa
  – odprawa przysługująca pracownikowi z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (problematyka nabycia prawa przy wypowiedzeniu umowy zawartej na czas określony oraz w przypadku wypowiedzenia zmieniającego)
  – ustalanie stażu pracowniczego
  – przedawnienie roszczeń pracowniczych

8. Pomoc ofiarom mobbingu

 • Definicja mobbingu – rodzaje mobbingu. Zachowania, które mogą być uznane za mobbing. Osoba mobbera. Ofiara.
 • Wizja ryzyka zwolnienia z pracy a zarzut mobbingu
 • Oddziaływanie na pracownika a mobbing
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCAMI NA SZKOLENIU BĘDĄ:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

„Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

 

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Przedstawicieli organizacji związkowych
 • Osób występujących w roli pełnomocników pracowników w sprawach przed sądami pracy
 • Społecznych Inspektorów Pracy
 • Przedstawicieli Rad Pracowniczych
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.