http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/uprawnienia-i-obowiazki-spolecznego-inspektora-pracy

Szkolenie Uprawnienia i obowiązki społecznego inspektora pracy

– co Społeczny Inspektor Pracy wiedzieć powinien? – warsztaty prowadzone przez Nadinspektora PIP

Społeczna inspekcja pracy została powołana w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa prac,y ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bhp.

Społeczny Inspektor Pracy ma prawo kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Społeczny Inspektor Pracy został wyposażony w szereg uprawnień w zakresie zwalczania wypadków pracowników. Może brać czynny udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami pracy.

Jest powołany do kontroli przestrzeganie postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, urlopów i czasu pracy itp., uczestniczy w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy.

Szkolenie przeznaczone dla nowo wybranych zakładowych i wydziałowych (oddziałowych) społecznych inspektorów pracy.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o społecznej inspekcji pracy.

Uczestnicy otrzymują kompendium wiedzy z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy, poznają zasady funkcjonowania społecznej inspekcji pracy w firmie, jej prawa i obowiązki.

 

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Organizacja społecznej inspekcji pracy

 • Czyje interesy reprezentuje SIP?
 • Zakładowy społeczny inspektor pracy, wydziałowi SIP, oddziałowi SIP, grupowi SIP
 • Obowiązki pracodawcy dotyczące ponoszenia kosztów działalności SIP
 • Gdzie przechowywać książki SIP?

2. Szczególna ochrona stosunku pracy społecznego inspektora pracy.

 • Kiedy wolno rozwiązać umowę o pracę ze społecznymi inspektorami pracy, w jakich sytuacjach dozwolona jest zmiana warunków pracy SIP?

3. Uprawnienia społecznego inspektora pracy.

 • Metodologia kontroli prowadzonych przez SIP
 • Uprawnienia w zakresie dostępu do pomieszczeń, dokumentów, protokołów itp.

4. Środki prawne stosowane przez społecznego inspektora pracy.

 • Kiedy i kto może stosować zalecenie?
 • W jakich sytuacjach stosować zalecenie?
 • Różnice pomiędzy zaleceniem i uwagą SIP
 • W jakich sytuacjach korzystać z prawa wnoszenia uwag?

5. Zasady poprawnego konstruowania zalecenia w kontekście najczęstszych błędów ujawnianych podczas kontroli

 • Elementy prawidłowo skonstruowanego zalecenia
 • Termin wykonania zalecenia –
 • W jakich sytuacjach umieszczać w zaleceniu rygor natychmiastowego wykonania?
 • Praktyczne uwagi minimalizujące ryzyko uchylenia zalecenia SIP

6. Środki odwoławcze służące pracodawcy od zalecenia SIP

 • Kto jest uprawniony do kierowania sprzeciwu od zalecenia SIP?
 • W jakich terminach należy wnosić sprzeciw?
 • W jakim trybie inspektor pracy rozpatruje sprzeciw od zalecenia SIP?
 • Jakie środki prawne wydaje inspektor pracy w przypadku podtrzymania zalecenia SIP?

7. Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

 • Stanów nieprawidłowych oraz zasady postępowania przy eliminacji zagrożeń w środowisku pracy
 • Z jakich materiałów i dokumentów korzystać przy identyfikacji zagrożeń w środowisku pracy?
 • W jaki sposób korzystać z instrukcji obsługi maszyn?
 • Hierarchia stosowania środków zmierzających do eliminacji czynników szkodliwych i niebezpiecznych ze środowiska pracy

8. System nadzoru nad warunkami pracy w Polsce

 • Organy tworzące system
 • Zasady współpracy organów systemu nadzoru nad warunkami pracy
 • Zasady postępowania organów w przypadku ujawnienia nieprzestrzegania przepisów nie wchodzących w kompetencje poszczególnych organów

9. Współpraca SIP z Państwową Inspekcją Pracy

 • Udział SIP w kontroli PIP
 • Zasady zachowania tajemnicy

10. Udział SIP w postępowaniu powypadkowym

 • Skład zespołu powypadkowego w zależności od rodzaju wypadku
 • Zasada obiektywizmu przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku
 • Zdanie odrębne do treści protokołu powypadkowego

11. Zasady prowadzenia postępowania powypadkowego

 • Kiedy dokonywać oględzin miejsca zdarzenia?
 • W jaki sposób odbierać wyjaśnienia od poszkodowanego i świadków wypadku?
 • Uprawnienia zespołu powypadkowego do uzyskiwania opinii lekarskiej o skutkach wypadku, dokumentowanie ustaleń dokonywanych w toku postępowania powypadkowego

12. Sposób projektowania wniosków profilaktycznych mających na celu unikanie wypadków

13. Najczęściej ujawniane błędy w treści protokołów powypadkowych

14. Analiza przebiegu wypadków pod kątem przyczyn zdarzeń na wybranych przykładach autentycznych wypadków

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Specjalizuje się w kontrolach związanych z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Od 2002 roku jest wykładowcą na szkoleniach dla Społecznych Inspektorów Pracy organizowanych przez  największy związek zawodowy w Polsce. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzenie bezpieczeństwem i higieną pracy – przedmioty „Techniczne bezpieczeństwo pracy” i „Metody eliminacji zagrożeń w środowisku pracy”.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, nadzoru rynku oraz wymagań minimalnych dla maszyn.

Regularnie uczestniczy w działaniach Kapituły konkursu „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” organizowanego na terenie województwa śląskiego przez Państwową Inspekcję Pracy.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Przedstawiciele związków zawodowych
 • Społeczni inspektorzy pracy
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZEŃ

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenia z tym wykładowcą są zawsze bogate w praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy. Wyjeżdżam z nich zawsze "bogatsza" o nowe zagadnienia, które pomagają mi potem w wykonywaniu codziennych obowiązków w miejscu pracy. Sposób w jaki jest ono prowadzone jak najbardziej mi odpowiada. Prawo podane w przystępny i rzetelny sposób, tak, że chce się wracać".  

    Pitney Bowes Polska Sp. z o.o. Anna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.