In HR / Kadry, Księgowość / finanse, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zatrudnianie-cudzoziemcow-szkolenie-online-3

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach przepisów w 2022 roku i założenia nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

– pułapki interpretacyjne niejednoznacznych przepisów i stosowanych procedur, skomplikowane przypadki, nowe wymagania i dokumentacja, nowe stanowiska urzędów wojewódzkich, Urzędu ds. cudzoziemców, Straży Granicznej, które musisz znać!

Nie możesz odnaleźć się w chaosie niejednoznacznych regulacji dotyczących pobytu i pracy obywateli Ukrainy?
Masz problemy z prawidłową weryfikacją dokumentów?
Nie wiesz, które dokumenty pozwalają na natychmiastowe zatrudnienie obywateli Ukrainy, a które wymagają zmiany i na jakich zasadach?
Boisz się, że niedoskonała uproszczona procedura powiadamiania urzędów pracy może doprowadzić do nielegalnego zatrudnienia i poważnych problemów w Twojej firmie?
Masz wątpliwości dotyczące przygotowania właściwej ścieżki legalizacji oświadczenia i zezwolenia na pracę dla
cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce?

Uważaj na nowe stanowiska urzędów wojewódzkich w zakresie outsourcingu, które powodują, że podmioty powierzające pracę oraz podmioty „korzystające z pracowników zewnętrznych” muszą na nowo zorganizować procesy pracy i procesy produkcyjne!

Sprawdź na szkoleniu:

 • Jakie są założenia nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców?
 • Jak zalegalizować pracę dla obywateli Ukrainy w zależności od posiadanych dokumentów?
 • Czy wyjazdy poza Polskę i do UE mają wpływ na pracę obywateli Ukrainy?
 • W jaki sposób zmieniać pracę obywatelom Ukrainy posiadających zezwolenia na pobyt czasowy lub pobyt czasowy i pracę?
 • Dlaczego urzędy wojewódzkie odmawiają wydania zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy?
 • W jakich przypadkach obywatele Ukrainy nie mogą pracować na podstawie oświadczeń / zezwoleń na pracę
 • Dla których cudzoziemców potrzebne są oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy i zezwolenia na pracę?
 • Kiedy stosować zmianę zezwolenia na pobyt i pracę / zezwolenia na pobyt i pracę?
 • Które warunki pracy możemy zmienić w przypadku powiadomienia do PUP, oświadczenia, zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt i pracę?
 • Jakie są zasady potrąceń w procesie zatrudnienia cudzoziemców ?
 • W jaki sposób przygotować dokumentację dla cudzoziemców?
 • Dlaczego urzędy wojewódzkie odmawiają wydawania zezwoleń w przypadku outsourcingu?
 • Jakie są różnice pomiędzy delegowaniem a podróżą służbową cudzoziemców zatrudnionych w Polsce?

  Przedstawimy różne sytuacje i wskażemy najkorzystniejsze rozwiązania do zastosowania do zaraz!

  Dzięki szkoleniu unikniesz błędów w zatrudnianiu cudzoziemców w swojej firmie po zmianach przepisów i przygotujesz się do kolejnych zmian, nad którymi trwają prace.
  Zyskasz pewność, że działasz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i nie grożą Ci żadne konsekwencje prawne!
  Przestaniesz obawiać się kontroli legalności zatrudnienia!
  Poznasz najnowsze stanowiska, interpretacje i orzecznictwo!
  Zyskasz przewagę konkurencyjną dzięki zapewnieniu legalnej pracy cudzoziemcom w Twojej firmie!

  Podczas szkolenia doświadczony Ekspert – praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców odpowie na pytania jak w obecnym stanie prawnym prawidłowo zatrudnić cudzoziemca oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

  Trzymaj rękę na pulsie!


  Uczestnicy szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców wybrali również:

  Szkolenie Czas pracy w 2022 roku z uwzględnieniem zmian przepisów i orzecznictwa

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  Szkolenie online Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach przepisów w 2022 roku – cele szkolenia:

  Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o przedstawi aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.

  Omówione będą najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i naruszenia prawa oraz sposoby ich eliminacji.

  PROGRAM

  Szkolenie online Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach przepisów w 2022 roku – program:

  Założenia nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

  • elektronizacja procedur / dostęp cudzoziemców
  • likwidacja obowiązku uzyskania testu rynku pracy
  • ograniczenia i zmiany w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę
  • doprecyzowania w procedurze oświadczeń o powierzeniu zezwoleń na pracę
  • uproszczenia w zakresie faktycznego wykonywania pracy
  • surowsze kary dla pracodawców za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom

  Legalizacja pracy dla obywateli Ukrainy w zależności od posiadanych dokumentów

  • ruch bezwizowy, wiza, dokumenty UE, a możliwość wykonywania pracy w Polsce
  • wjazd / wyjazd do / ponad 1 miesiąc, a wpływ na legalny pobyt i pracę w Polsce
  • dotychczasowy pobyt czasowy / zmiana pobytu, a możliwość wykonywania pracy w Polsce
  • status obywatela Ukrainy wyłączający możliwość pracy na podstawie powiadomienia do PUP
  • przepisy „covidowe”, „stampila” w paszporcie, a „Specustawa Ukraina”
  • procedury wyłączające pracę na podstawie oświadczeń / zezwoleń na pracę
  • delegowanie do Polski / praca zdalna, a obowiązki wobec polskich organów
  • dokumenty legalizujące pobyt i pracę w okresie podróży służbowych / delegacji poza terytorium RP
  • przerwa w pracy / zakończenie pracy, a obowiązki wobec PUP
  • zmiana warunków powiadomienia, a obowiązki wobec PUP
  • niezarejestrowanie powiadomienia lub zmian w ciągu 14 dni, a odpowiedzialność podmiotu powierzającego pracę.

  Obowiązki pracodawców wobec cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenie na pracę:

  • zatrudnienie cudzoziemca posiadającego wizę zwalniającą z pracy lub zezwolenie „humanitarne”
  • pobyt stały / rezydent długoterminowy UE / Karta Polaka, a wymagane dokumenty do zatrudnienia
  • prawidłowa procedura zatrudnienia wykładowców / naukowców oraz wpływ pracy zdalnej na sposób zatrudnienia
  • studenci / uczniowie / absolwenci, a procedura zatrudnienia
  • zezwolenie na pobyt czasowy / pobyt małżonków obywateli polskich, a wykonywanie pracy
  • prawidłowa procedura sprawdzenia cudzoziemca – testy praktyczne / staż / douczenie / szkolenie
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę z „pełnym dostępem do rynku pracy”
  • wpływ i sposób zmiany zezwolenia na czasowy / pobyt czasowy i pracę z „pełnym dostępem do rynku pracy” na dalsze zatrudnienie

  Oświadczenia o powiedzeniu wykonywania pracy / zezwolenia na pracę / testy rynku pracy

  • wybór oświadczenie a zezwolenie na pracę
  • niepodjęcie pracy i wpływ na ważność oświadczenia i zezwolenia na pracę
  • zabezpieczenie podmiotu powierzającego w procesie uzyskania „informacji starosty”
  • długość przerw w zatrudnieniu mająca wpływ na ważność oświadczenia i zezwolenia na pracę
  • zakończenie pracy mająca wpływ na dalsze oświadczenie i zezwolenie na pracę
  • obowiązki podmiotów powierzających pracę, które mają wpływ na oświadczenie i zezwolenie na pracę
  • okres działalności mający wpływ na uzyskanie oświadczenia i zezwolenia na pracę
  • pełnienie funkcji bez zezwolenia na pracę, a dokumenty pobytowe
  • pełnienie funkcji, a dodatkowe zadania wkraczające poza pełnienie funkcji

  Zezwolenie na pobyt i pracę

  • sposób weryfikacji zezwoleń na pobyt i pracę
  • zezwolenie na pobyt i pracę, a karta pobytu
  • przerwa w pracy mająca wpływ na ważność zezwolenia
  • utrata pracodawcy / zmiana warunków pracy – obowiązek powiadomienia urzędu i jego wpływ na utratę zezwolenia
  • zmiana miejsca zamieszkania cudzoziemca w tracie i po uzyskaniu zezwolenia i jego wpływ na postępowanie i zezwolenie
  • utrata pracodawcy / zmiana warunków – zmiana zezwolenia czy nowe zezwolenie
  • zezwolenia na pobyt dla członków rodzin pracujących cudzoziemców

  Zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne”

  • sposób weryfikacji zezwoleń „abolicyjnych”
  • zezwolenia „abolicyjne”, a karta pobytu
  • zezwolenia „abolicyjne” – wykonywanie pracy bez zezwolenia
  • zezwolenia „abolicyjne” – pisemne powiadomienie urzędu / wygaśniecie decyzji
  • zezwolenia „abolicyjne” – zmiana zezwolenia
  • zezwolenia „abolicyjne” – kontrola wojewody – wygaśniecie / uchylenie zezwolenia

  Powiadomienie do PUP, oświadczenie, zezwolenie na pracę / zezwolenie na pobyt i pracę – zapewnienie warunków legalizacji pracy

  • dopuszczalne przestoje w pracy
  • dopuszczalne zmiany dotyczące podmiotu powierzającego pracę
  • dopuszczalna zmiana stanowiska – zabezpieczenia na etapie legalizacji
  • nierównie traktowanie powracających z urlopów rodzicielskich
  • nierównie traktowanie w zakresie pracodawcy użytkownika
  • umowy / aneksy / zmiany, a obowiązki wobec urzędów

  Powiadomienie do PUP, oświadczenie, zezwolenie na pracę / pobyt i pracę – faktyczny czas pracy / wynagrodzenie za pracę – umowy o pracę i umowy cywilnoprawne

  • praca ponadwymiarowa bez zmiany wymiaru czasu pracy
  • praca ponadwymiarowa wraz ze zmianą wymiaru czasu pracy
  • większa liczba godzin bez zmiany dokumentów legalizujących pracę
  • dopuszczalna praca poniżej norm czasu pracy
  • dopuszczalna praca poniżej wymaganej liczby godzin pracy
  • wynagrodzenie – dopuszczalne zwiększenie/ zmniejszenie – aneksy / zmiany umów
  • dopuszczalne potrącenia w procesie zatrudnienia cudzoziemców
  • przygotowanie dokumentacji czasu pracy / godzin pracy przed kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej

  Dokumentacja prowadzona dla cudzoziemców

  • umowy o pracę umowy cywilnoprawne – obwiązki / RODO
  • które dokumenty powinny być tłumaczone i na jakich zasadach
  • staż / uprawnienia / kalifikacje – dokumenty mające wpływ na prawa i obowiązki cudzoziemców
  • badania lekarskie i szkolenia bhp dla cudzoziemców – polskie / zagraniczne / praca zdalna;
  • podział kosztów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców – podmiot powierzający pracę / cudzoziemiec.

  Praca tymczasowa / outsourcing w procesie zatrudniania cudzoziemców

  • przesłanki kwestionowania outsourcingu w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej
  • przyczyny odmowy wydawania przez wojewodów zezwoleń w przypadku outsourcingu
  • zapewnienie legalnej pracy tymczasowej
  • odpowiedzialności agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika za nielegalną pracę
  • sposób postępowania w razie wypadku przy pracy – obowiązki i odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika – dokumentacja / postępowanie
  • problem liczenia dozwolonych okresów pracy tymczasowej, a oświadczenia / zezwolenia na pracę / pobyt i pracę
  • „przejęcie” pracownika tymczasowego / z

  Delegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce i poza Polskę

  • zasady delegowania cudzoziemców do pracy w Polsce bez zezwoleń na okres do 3 miesięcy
  • długoterminowe delegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce
  • dokumenty / informacje wymagane w trakcie uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce
  • wymagania / dokumenty niezbędne w okresie delegowania
  • międzynarodowy transport drogowy – z uwzględnieniem i bez uwzględnienia przepisów dot. delegowania
  • delegowanie / podróż służbowa – różnice / dopuszczalność
  • czasowe delegowanie cudzoziemców do pracy na terytorium UE oraz poza terytorium UE
  • udział wojewody / Państwowej Inspekcji Pracy / Straży Granicznej w procesie ochrony przed „niekonkurencyjnym” delegowaniem.
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie online Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach przepisów w 2022 roku poprowadzi:

  Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
  W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla  pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych.

  Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów ponad 200 szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził ponad 50 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

  Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 11 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

  Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

  Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.
  Skutecznie przeprowadził kilkaset postępować dotyczących zarejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, uzyskania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę na terytorium RP.
  Pomaga podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców.

  METODY

  Szkolenie online Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach przepisów w 2022 roku – metody szkolenia:

  Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa. Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

  ADRESACI

  Szkolenie online 55 praktycznych schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce adresujemy do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Przedstawicieli Związków Zawodowych
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach przepisów w 2022 roku:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  95%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
   • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

    Forbis Sp. z o.o. Krystyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.