In Inwestycje budowlane

Szkolenia
Rozwój Osobisty

Szkolenia
Dla Menedżerów

http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/umowy-o-roboty-budowlane-2

Umowy o roboty budowlane w czasach zawirowań gospodarczych i dynamicznych zmian cen

– klauzule waloryzacyjne, zabezpieczenia umowne, odstąpienie od umowy a rozliczenie wykonanych robót, odmowa odbioru. Jak skutecznie zabezpieczyć interesy firmy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji? Najczęściej popełniane błędy na etapie zawierania kontraktu i ich konsekwencje

Realizujesz inwestycje budowlane na niestabilnym rynku?
Jesteś inwestorem, wykonawcą, podwykonawcą?
Negocjujesz i zawierasz umowy o roboty budowlane w warunkach inflacji i galopujących podwyżek?
Dowiedz się jak realizować inwestycje w czasach, gdy dobra kalkulacja wynagrodzenia i cen materiałów budowlanych zaczyna przypominać wróżenie z fusów!
Sprawdź jak sobie poradzić z wykonaniem umów zawartych rok, czy dwa lata temu według pierwotnych założeń kontraktowych!
Upewnij się jakie klauzule wprowadzać do treści umowy o roboty budowlane, by wzmocnić pozycję firmy w sytuacjach spornych!
Poznaj zabezpieczenia, z których warto skorzystać w obliczu braku możliwości wywiązania się ze zobowiązań umownych!
Nasz Ekspert z bogatym doświadczeniem w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych podpowie, jak skutecznie zabezpieczyć interesy firmy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji, jak się bronić przed karami umownymi i odszkodowaniem za niedochowanie terminów!

Co zyskasz uczestnicząc w szkoleniu umowy o roboty budowlane?

Podczas szkolenia  dowiesz się:

 • Co zrobić, gdy wykonanie umowy według dotychczasowego wynagrodzenia lub zakontraktowanych cen materiałów budowlanych grozi rażącą stratą?
 • Czy możliwa jest podwyżka umówionego wynagrodzenia ryczałtowego i jak praktycznie do tego podejść?
 • Jak przy wynagrodzeniu ryczałtowym rozliczać roboty zamienne lub dodatkowe?
 • Jak wprowadzać klauzule waloryzacyjne do umów o roboty budowlane?
 • Czy klauzule waloryzacyjne są wystarczającym zabezpieczeniem na czas galopujących podwyżek cen i inflacji?
 • Jakie klauzule wprowadzać do treści umowy o roboty budowlane, by wzmocnić pozycję firmy w sytuacjach spornych?
 • Z jakich rodzajów zabezpieczeń umownych najlepiej korzystać przy umowie o roboty budowlane?
 • Czym się różni kwota zatrzymania od kaucji gwarancyjnej w umowie o roboty budowlane?
 • Jaki wpływ ma różnica pomiędzy kaucją gwarancyjną, a kwotą zatrzymania na odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców?
 • Jak skutecznie rozliczać roboty wykonane częściowo, zwłaszcza przy częściowym odstąpieniu od umowy?
 • Kiedy możliwe jest częściowe rozliczanie robót? Czy w każdej sytuacji?
 • Czy i jakie roszczenia mogą się pojawić z związku odbiorem częściowym, końcowym, ostatecznym lub odmową odbioru?
 • W jakich sytuacjach możliwa jest odmowa odbioru, zaś w jakich sytuacjach mamy do czynienia ze zwłoką wierzyciela?
 • Jakie roszczenia mogą pojawić się po stronie inwestora w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę?
 • Jakie są różnice praktyczne i prawne pomiędzy niewykonaniem, a nienależytym wykonaniem umowy?
 • Kiedy strony zachowują roszczenie o zapłatę kar umownych i jakie działania stron niweczą to uprawnienie?
 • Co to jest miarkowanie kary umownej i w jakich sytuacjach jest możliwe?
 • Jak dochodzić odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy?
 • Czym się różni odpowiedzialność kontraktowa od odpowiedzialności na bazie rękojmi?
 • Jak wyglądają terminy przedawnienia i wygaśnięcia roszczeń przy jednym i drugim reżimie odpowiedzialności?
 • Jak dochodzić roszczeń z rękojmi za wady oraz roszczeń na podstawie gwarancji jakości?
 • Jaki jest termin przedawnienia roszczeń kontraktowych z umowy o roboty budowlane?
 • W jakich sytuacjach można odstąpić od umowy o roboty budowlane i jakie konsekwencje związane są z odstąpieniem?
 • Jakie roszczenia w stosunku do siebie zachowują strony umowy w związku z odstąpieniem od umowy przez jedną z nich, w tym odstąpieniem od części umowy o roboty budowlane?
 • Jakie są skutki odstąpienia od umowy o roboty budowlane w różnych sytuacjach: zwłoki, wzrostu wynagrodzenia, wzrostu cen materiałów budowlanych, sposobu realizacji robót, braku gwarancji zapłaty?
 • Jak siła wyższa wpływa na odpowiedzialność kontraktową stron?
 • Jak prawidłowo opisywać przypadki siły wyższej w umowie?
 • Czy z związku z umową o roboty budowlane można powoływać się na nadzwyczajną zmianę stosunków, czy też strony umowy mają inne narzędzia ustawowe?

uczestnicy szkolenia umowy o roboty budowlane wybrali również:

Szkolenie Książka obiektu budowlanego i CKOB. Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość? – Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Umowy o roboty budowlane – cel szkolenia:

Celem szkolenia Umowy o roboty budowlane jest zapoznanie uczestników z najczęściej pojawiającymi się problemami na gruncie zawierania i wykonywania umowy o roboty budowlane, zwłaszcza pod kątem najczęściej popełnianych błędów, wzajemnych roszczeń stron w trakcie budowy i po jej zakończeniu, sposobu ustanawiania wynagrodzeń umownych i możliwości ich podwyższania w trakcie wykonywania robót, wzajemnych rozliczeń stron w związku z odbiorami na budowie oraz po zakończeniu robót budowlanych, kar umownych i ich miarkowania, sposobu dochodzenia odszkodowań, roszczeń na bazie rękojmi za wady i gwarancji jakości, a także najczęściej popełnianych błędów przy ustanawianiu zabezpieczeń kontraktowych.

PROGRAM

Umowy o roboty budowlane – program szkolenia:

Omówienie:

 • Najczęściej pojawiających się błędów przy umowach o roboty budowlane.
 • Praktycznych różnic pomiędzy umową o roboty budowlane, a umową o dzieło, błędnym, zamiennym traktowaniu obu rodzajów umów oraz wpływie na odpowiedzialność kontraktową.
 • Sposobu ustanawiania i rodzajów zabezpieczeń kontraktowych oraz najczęściej występujących przy tym błędów.
 • Wpływu błędnego ustanawiania zabezpieczeń kontraktowych na solidarną odpowiedzialność wobec podwykonawców.
 • Najczęściej popełnianych błędów przy ustanawianiu wynagrodzeń umownych oraz ich wpływu na późniejszą możliwość podwyższania wynagrodzenia, rozliczania robót zamiennych i dodatkowych.
 • Sposobów podwyższania umownego wynagrodzenia ryczałtowego.
 • Sposobów rozliczeń stron przy częściowym wykonaniu umowy, gdy umówiono się na wynagrodzenie ryczałtowe.
 • Możliwości stosowania klauzul waloryzacyjnych w umowach.
 • Braku podzielności przedmiotu świadczenia oraz możliwości podziału świadczenia i ich wpływu na możliwość częściowego odstępowania od umowy o roboty budowlane, wzajemnych rozliczeń stron przy odbiorach częściowych.
 • Najczęściej pojawiających się problemów i błędów związanych z odbiorami na budowie.
 • Możliwych przypadków odstępowania od umowy i roboty budowlane i następstw odstąpienia.
 • Zapisów kontraktowych wprowadzających możliwość odstąpienia i występujących przy tym błędów.
 • Sposobu wzajemnych rozliczeń stron przy odstąpieniu od umowy.
 • Zapisów kontraktowych związanych ze stosowaniem kar umownych oraz możliwości ich miarkowania w praktyce.
 • Sposobu dochodzenia roszczeń z umowy o roboty budowlane.
 • Różnic pomiędzy dochodzeniem roszczeń w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, a dochodzeniem roszczeń na bazie rękojmi.
 • Różnic pomiędzy wygaśnięciem roszczeń, a przedawnieniem roszczeń.
 • Możliwości powoływania się na nadzwyczajną zmianę stosunków w umowie o roboty budowlane.
 • Klauzul, które warto wprowadzać do umowy o roboty budowlane, by zminimalizować ryzyko sporów na przyszłość.
WYKŁADOWCA

Szkolenie Umowy o roboty budowlane poprowadzi:

Wybitny Ekspert z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, popartym bogatą praktyką zawodową w zakresie prawa nieruchomości, prawa budowlanego i kontraktowego.
Posiada na swoim koncie szereg wygranych procesów sądowych opartych na skomplikowanych stanach faktycznych.
Autor wielu specjalistycznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości opublikowanych w miesięczniku C.H. Beck Nieruchomości:

 • Kaucja gwarancyjna, a kwoty zatrzymania na gruncie umowy o roboty budowlane”,
 • „Całkowicie Nowa Ustawa Deweloperska – omówienie Regulacji”
 • „Klauzule Abuzywne w Umowach Deweloperskich z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 roku”
 • Najem krótkoterminowy – dotychczasowe implikacje w orzecznictwie”
 • Zwrot nieruchomości wywłaszczonych – zmiany legislacyjne wprowadzone nowelą z 4.4.2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami”
 • „Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw”
 • „Zasiedzenie służebności przesyłu na potrzeby urządzeń przesyłowych na nieruchomościach Skarbu Państwa po uwłaszczeniu przedsiębiorstw państwowych”
 • „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w pytaniach i odpowiedziach”,

Wieloletni wykładowca na szkoleniach z zakresu:

 • prawa budowlanego:
  „Umowa o roboty budowlane w ujęciu praktycznym”,
 • prawa nieruchomości:
  „Sprzedaż nieruchomości zadłużonych”,
  „Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie”,
  „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”, 
  „Ustanawianie służebności przesyłu”,
  „Skarga pauliańska – remedium wierzycieli w dobie recesji i spowolnienia gospodarczego”
 • nowej ustawy deweloperskiej:
  „Nowa Ustawa Deweloperska – kluczowe zmiany od 1 lipca 2022”,
  „Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich i spółdzielczych”
 • umownego zabezpieczania wierzytelności pieniężnych:
  „Weksel, poręczenie, zastawy, gwarancje bankowe”.
METODY

Szkolenie Umowy o roboty budowlane – metody:

Szkolenie Umowy o roboty  budowlane będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • Dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • Rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
ADRESACI

Szkolenie Umowy o roboty budowlane adresujemy do:

 • praktyków branży budowlanej, w tym przedsiębiorców, wykonawców, projektantów, inwestorów, ale także prawników, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w tym temacie.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia unowy o roboty budowlane:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.