In Rozwój kompetencji osobistych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-rozwoj-osobisty/szkolenie-asystentka-zarzadu

Szkolenie Certyfikowana asystentka biura zarządu i rady nadzorczej

– jak rewolucyjne zmiany Kodeksu spółek handlowych wpłynęły na pracę asystenta? Dobre praktyki i procedury usprawniające pracę biura, najczęściej popełniane błędy po zmianie KSH

Weź kurs na rozwój, bądź na bieżąco ze zmianami w prawie spółek, które w rewolucyjny sposób wpłynęły na pracę Biura Zarządu i Rady Nadzorczej!
Poznaj nowe obowiązki asystentek, dobre praktyki i procedury usprawniające pracę biura!
Pracuj zgodnie z nowymi rozwiązaniami, które przyniosła największa od 20 lat reforma Kodeksu Spółek Handlowych!
Skorzystaj z kilkunastoletniego doświadczenia i wiedzy naszego Eksperta, który na co dzień pomaga asystentom i pracownikom biura zarządu poruszać się w gąszczu niejednoznacznych regulacji!

Odpowiemy na skomplikowane pytania związane z podejmowaniem uchwał przez poszczególne organy, protokołowaniem posiedzeń, zgłaszaniem wniosków do KRS, powoływaniem prokurentów i pełnomocników, a także odpowiedzialnością spółki i przedstawicieli jej organów.

Podczas szkolenia pracownicy biura zarządu i asystenci dowiedzą się między innymi:

Jaki zmiana kodeksu spółek handlowych wpłynęła na pracę asystenta zarządu?
Jakie są dobre praktyki i procedury doskonalące pracę Biura Zarządu w 2023 roku?
Jak wprowadzać zmiany i dokonywać aktualizacji dokumentacji firmowej w związku ze zmianami w prawie?
Jak zgodnie z aktualnym prawem zwoływać posiedzenia, tworzyć projekty uchwał?
Kogo zapraszamy na Zgromadzenie Wspólników / Walne Zgromadzenie?
W jaki sposób zredagować zmiany w tekście statutu/umowy spółki?
Jak protokołować posiedzenia po nowelizacji KSH? – nowe zasady prowadzenia protokołu z posiedzeń zarządu oraz nowe obowiązki zarządu wobec rady nadzorczej!
Jak archiwizować dokumentację korporacyjną?
Co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, jakie dane zgłaszamy do CBRR, jakie zmiany wniosła nowelizacja?

Szkolenie poprowadzi radca prawny i wspólnik w kancelarii prawnej z olbrzymią praktyką i doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z różnych branż.

Opinie na temat wcześniejszych edycji szkolenia:

 • Prowadząca rzetelnie przedstawiła ogromną porcję wiedzy przydatną na stanowisku Asystentki Zarządu, okraszając teorię licznymi przykładami z życia. Szkolenie na bardzo wysokim poziomie.
 • Dużo wiedzy do wykorzystania!
 • Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Pełne przykładów i sposobów rozwiązania. Polecam.

Uczestnicy szkolenia Asystentka biura zarządu i rady nadzorczej wybrali również:

Odpowiedzialność i obowiązki członków zarządu oraz kadry kierowniczej z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych 2021/2022. Zobacz…

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Asystentka biura zarządu i rady nadzorczej – cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania spółek kapitałowych, wskazanie najczęstszych błędów oraz dobrych praktyk obsługi organów spółki z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego oraz orzecznictwa sądów.

PROGRAM

Asystentka biura zarządu i rady nadzorczej – program szkolenia:

  Organizacja spółek kapitałowych i grup kapitałowych – zmiany wprowadzone
  przez nowelizację KSH?
  Jaki wpływ na pracę asystenta ma zmiana kodeksu spółek handlowych?

  • podział kompetencji, zależności między organami
  • grupa spółek – jak wpłynie na funkcjonowanie biura zarządu i rady nadzorczej?
  • czy jest wiążące polecenie w grupie spółek? Kto wydaje wiążące polecenia? jak skonstruować wiążące polecenie?
  • jak wygląda regulamin zarządu i regulamin rady nadzorczej Twojej firmy po nowelizacji KSH?
  • rada nadzorcza spółki dominującej – nowe obowiązki i uprawnienia
  • nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
   case study: nadzór właścicielski, kompetencje rady nadzorczej spółki dominującej, nowe uprawnienie wspólników i akcjonariuszy

  Zarząd w praktyce – funkcjonowanie po nowelizacji.
  Co asystent musi wiedzieć i na co zwrócić szczególną uwagę?

  • struktura, kompetencje, organizacja i funkcjonowanie po nowelizacji KSH
  • regulamin zarządu – przydatność i przykłady
  • jak poprawnie zwołać posiedzenie zarządu?
  • podejmowanie uchwał – w jakich sprawach są potrzebne? 
  • zatrudnianie, wynagradzanie, zasady reprezentacji
  • odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki
  • jak liczyć mandaty i kadencję według nowych zasad?
  • powoływanie i odwoływanie członków zarządu
  • komunikacja elektroniczna w pracy organów spółki
  • archiwizacja dokumentacji spółki, okresy przechowywania
  • udostępnianie dokumentów na żądanie osób i organów
  • Case study: zakaz konkurencji, tajemnica spółki, nowe obowiązku zarządu wobec rady nadzorczej

  Rada Nadzorcza w praktyce spółek – porównanie funkcjonowania po nowelizacji KSH –
  Jak zmiany wpłynęły na pracę asystenta?

  • zwoływanie posiedzeń, treść zaproszenia, proponowany porządek obrad, itd.
  • podejmowanie uchwał
  • skład, kadencja, powoływanie i odwoływanie członków zarządu
  • uprawniania kontrolne Rady Nadzorczej i ich wykonywanie
  • nadzór dokumentacyjny, bieżący, kompetencje szczególne
  • sprawozdanie rady nadzorczej – ocena realizacji obowiązków przez zarząd
  • posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
  • głosowanie rady nadzorczej – tajne czy jawne?
  • zawiadomienie o terminie posiedzenia biegłego rewidenta – nowy obowiązek!
  • posiedzenie bez formalnego zwołania w radzie nadzorczej
  • nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki
   Case study: protokół z posiedzenia rady nadzorczej, zmian porządku obrad, głosowania obiegowe, liczba członków rady nadzorczej obecna na posiedzeniu, itd.

  Sprawozdania finansowe po nowelizacji 

  • nowelizacja ustawy o rachunkowości
  • analiza sprawozdań, terminy, zatwierdzenia
  • rejestracja i publikacja sprawozdań w KRS
  • odpowiedzialność za braki w sprawozdawczości

  Zgromadzenia Wspólników / Walne Zgromadzenie

  • księga akcyjna, księga udziałów, rejestr akcjonariuszy – kogo zapraszamy na ZW/WZ?
  • prawo kontroli wspólników – art. 212 KSH oraz prawo do informacji akcjonariusza
  • zasady zwoływania posiedzeń
  • przebieg posiedzenia ZW / WZ
  • forma protokołu z posiedzenia z ZW/WZ i rola protokolanta
  • uchwała o zmianie w umowie spółki lub zmianie statutu – proces przygotowania
  • przygotowanie zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, itd.
  • zaskarżenie uchwał – uprawnieni, podstawy prawne, postępowanie i konsekwencje
  • źródła tworzenia kapitału, stałość i zmienność kapitału, przekształcenia
  • dokapitalizowanie spółki  -zasady, konsekwencje
  • nowe uprawnienie – żądanie wspólnika – obowiązek wydania dokumentów

  Protokoły i uchwały po nowelizacji KSH

  • tworzenie uchwał i protokołów z posiedzeń organów spółki (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenie)
  • wymagania prawne dla protokołów – forma i zapisy
  • kto podpisuje uchwały i protokoły?
  • przechowywanie, archiwizacja i udostępniania protokołów
   Case study: tworzenia uchwał i protokołów, najczęstsze błędy i metody ich prostowania

  Asystent zarządu i rady nadzorczej we współpracy z rejestrami

  • obowiązki ujawniania danych, aktualizacji danych – wymagania ustawowe
  • składanie wniosków do KRS online
  • opłaty, skutki wpisów, jak uzyskać odpis wpisu do KRS?
  • zgłaszanie wniosków do CRBR
   Case study: najważniejsze zagadnienia z praktyki KRS po informatyzacji, najczęstsze błędy i problemy przy składaniu wniosków elektronicznych do KRS, elektroniczna aktualizacja danych w CRBR

  Dokumentacja firmowa w praktyce asystenta

  • okresy przechowywania dokumentacji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem nowelizacji
  • jakie dane należy podawać w każdym piśmie i czy jest obowiązek podawania numeru BDO?
  • kto może podpisywać pisma wychodzące?
  • pełnomocnictwo i upoważnienie w pracy asystenta
  • obieg dokumentacji – dobre praktyki
  WYKŁADOWCA

  Trenerem szkolenia Asystentka biura zarządu i rady nadzorczej będzie:

  Radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej

  z olbrzymią praktyką i wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z różnych branż, w tym obsłudze organów spółek kapitałowych oraz doradztwie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i studiów podyplomowych „Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce” oraz „Prawo Rosyjskiej Federacji”.

  Wybitny, charyzmatyczny wykładowca, od 15 lat prowadzi szkolenia z różnych dziedzin prawa.

  Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego w szczególności prawa spółek, umów w obrocie gospodarczym, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy i cywilnoprawnych form zatrudnienia, windykacji należności, prawa administracyjnego, w tym postępowania przed organami administracji publicznej, przygotowywania i negocjowania umów, oraz wszelkich spraw związanych z obrotem nieruchomościami

  Jest znana z umiejętności mówienia o skomplikowanych terminach prawnych, ludzkim językiem zrozumiałym dla przedsiębiorców i nie prawników.

  Realizowała projekty szkoleniowe zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego.

  Prowadzi szkolenia:

  kodeks spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych,

  przekształcenia podmiotów prawa handlowego

  prowadzenie dokumentacji korporacyjnej

  odpowiedzialność menedżerów i członków zarządu

  obsługa organów spółek kapitałowych (obsługa prawna zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń spółek prawa handlowego)

  Autorka publikacji, książek, praktycznych komentarzy na temat skomplikowanych kazusów i rozwiązań prawnych.

  Wyróżnia się wyjątkowym doświadczeniem w obsłudze prawnej spraw związanych
  z nieruchomościami. Wdrażała system Elektronicznej Księgi Wieczystej w ramach projektu PHARE PL2003/004-379/01/11 oraz system NKW  (LMOS/SWKW/SCI/SCBD) w Sądach Rejonowych i w Ośrodkach Migracyjnych w całym kraju. Uczyła  sędziów i referendarzy sposobów dokonywania wpisów do treści ksiąg wieczystych.

  Uczestnicy szkoleń:

  • Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Komisja Nadzoru Finansowego
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • Główny Inspektor Sanitarny MSW
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  METODY

  szkolenie asystentka biura zarządu i rady nadzorczej – metody szkoleniowe:

  Szkolenie Asystentka biura zarządu i rady nadzorczej będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

  ADRESACI

  Szkolenie certyfikowana Asystentka biura zarządu i rady nadzorczej adresujemy do:

  • kierowników i pracowników biura zarządu,
  • asystentów zarządów i rad nadzorczych
  • asystentów kadry kierowniczej
  • kierowniców biur nadzoru właścicielskiego

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia certyfikowana Asystentka biura zarządu i rady nadzorczej:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  99%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  100%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca przekazał praktyczne przykłady, które z powodzeniem można wykorzystać w pracy zawodowej. Wysoko jakość materiałów dydaktycznych. Ogromne zaangażowanie wykładowcy prowadzącego szkolenie".

    FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A. Wioletta
   • "Bardzo dynamicznie prowadzone szkolenie, teoria poparta wyrokami Sądu, prosty język przekazu, umiejętna dyskusja z uczestnikami szkolenia".

    TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. Grażyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.