Prawo pracy dla menedżerów w 2019 roku

 In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=20852

Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów w 2019 roku

najczęściej popełniane błędy przez Menedżerów zarządzających pracownikami i ich konsekwencje prawne – warsztaty i studia przypadków

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów poprowadzi doświadczony Sędzia Sądu Pracy. Na praktycznych przykładach przedstawione zostaną najczęściej popełniane błędy i zaniedbania w stosowaniu Prawa Pracy przez menedżerów i kierowników zarządzających pracownikami, które grożą konsekwencjami sądowymi i poważnymi karami.
Zwrócimy uwagę Menedżerom na zmiany w RODO, które znacząco wpłynęły na katalog danych, które można pobierać od pracownika.
Duży nacisk położony zostanie na proces rekrutacji, który po wejściu RODO stanowi ogromne zagrożenie dla pracodawców.
Nie mniej ważną kwestią będzie omówienie zmian kodeksu pracy w zakresie czasu pracy, które wprowadzają dodatkowe uprawnienia dla pracowników.

Podczas szkolenia Prawo Pracy dla menedżerów odpowiemy na najczęściej stawiane pytania:

 • jakie są dopuszczalne granice i metody kontrolowania pracowników, co jest legalne a co zabronione prawem?
 • jakich pytań należy unikać podczas rekrutacji?
 • co może zapytać przyszły pracodawca i jakie dane ma obowiązek ujawnić aplikujący?
 • karalność, plany rodzinne, ciąża, itp. – o jakie aspekty nie wolno pytać kandydata do pracy/pracownika?
 • jak zachować się w przypadku braku dbałości o mienie pracodawcy lub wprost marnotrawienie powierzonego pracownikom majątku firmowego?
 • jak stosować kary porządkowe i finansowe zgodnie z przepisami prawa?
 • jakie są zasady udzielania urlopów pracowniczych? (problematyka udzielania urlopów na żądanie, urlopów szkoleniowych, bezpłatnych)
 • jakie są instrumenty prawne w przypadku nadużywania zwolnienia lekarskiego?
 • jak prawidłowo rozliczać czas pracy, ustalać grafiki i harmonogramy, godziny nadliczbowe, podróże służbowe?
 • jak planować pracę i czas odpoczynku?
 • jak premiować i nagradzać pracowników aby uniknąć zarzutu dyskryminacji w zatrudnieniu?
 • jak rozpoznać i zapobiegać mobbingowi w miejscu pracy

Uczestnicy szkolenia Prawo pracy dla menedżerów wybrali również:

Szkolenie Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

23 maja 2019r. – Hotel INESS***
Łódź ul. Wróblewskiego 19/23
www.inesshotel.pl

Hotel INESS*** – nowoczesny, klimatyzowany, modernistycznie urządzony, hotel w usytuowany w pobliżu Hali Atlas Arena, Manufaktury i dworca PKP Łódź Kaliska. Hotel usytuowany jest przy trasie E75 Gdańsk – Katowice – Wrocław, blisko Hali Sportowej Atlas Arena i Targów Łódzkich. 

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16.00.
Cena szkolenia wynosi 550 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe oraz lunch. Parking hotelowy podczas szkolenia bez dodatkowych opłat.
Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. Służymy pomocą w rezerwacji noclegów.

CELE I KORZYŚCI

Prawo Pracy dla menedżerów – cele szkolenia:

Celem szkolenia Prawo pracy dla menedżerów jest zapoznanie Uczestników z istotnymi zmianami w Prawie Pracy, które czekają pracodawców w 2019 roku oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

PROGRAM

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów – program szkolenia:

Monitoring pracownika w miejscu pracy – Co jest legalne? Uprawnienia Menedżerów

– prawo wglądu do poczty służbowej pracownika w orzecznictwie
– problem przeszukania pracownika
– ustalenia stanu trzeźwości, bycia pod wpływem środków odurzających
– monitoring pracownika: stosowanie kamer, dopuszczalność kontroli zasobów komputerowych, skrzynek e – mailowych, GPS w samochodach służbowych, rewizje
– krąg osób dokonujących czynności względem pracownika – zakres obowiązków i czynności, sposób wyznaczenia, upoważnienia
– narzędzia pracy, w tym telefon służbowy i odpowiedzialność pracownika
– stwierdzanie uchybień w wykonywaniu obowiązków pracowniczych – rola notatek służbowych w procesie przed sądem pracy

Sposób podawania uzasadnienia decyzji pracodawcy, w tym udział osób trzecich podczas wręczania kar porządkowych i zwalniania pracownika

(z uwzględnieniem stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
– sposób przeprowadzania rozmów z pracownikami, dokumentowanie

Odpowiedzialność porządkowa – krok po kroku

– tryb postępowania w sprawie ukarania pracownika (zachowanie faz postępowania, sposób wysłuchania pracownika)
– rozpoznanie sprzeciwu;
– przyczyny ukarania pracownika (kiedy art. 108 Kp nie ma zastosowania)
– zbieg odpowiedzialności porządkowej z inną odpowiedzialnością (w tym finansową, materialną)
– omówienie najczęstszych błędów pracodawcy skutkujących uchyleniem przez sąd pracy kar porządkowych
– forma wymierzania kar porządkowych i treść pisma pracodawcy

Rozwiązywanie stosunku pracy przez pracodawcę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia

– rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 52 KP (przyczyny, pojęcie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, postępowanie wyjaśniające prowadzone przez pracodawcę a miesięczny termin do rozwiązania umowy); przykłady ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym spożywanie alkoholu przez pracownika, stan po spożyciu alkoholu i nietrzeźwości, nieusprawiedliwione nieobecności i inne przyczyny na przykładach
– informowanie pracownika o możliwości wyciągnięcia konsekwencji w zakresie bytu stosunku pracy a zarzut groźby
– przyczyny rozwiązania stosunku pracy orzecznictwie SN

Kontrola zwolnień lekarskich i skutki niewłaściwego ich wykorzystywania przez pracownika

– pojęcie nadużywania zwolnienia lekarskiego
– możliwość rozwiązania umowy w trybie art. 52 KP z powodu nadużywania zwolnienia lekarskiego (umyślność pracownika)
– zwolnienia w drodze elektronicznej; czy można skrócić zwolnienie lekarskie?

Rozwiązywanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z powodu

– nieosiąganie wyników i norm
– absencji chorobowych
– niezdolności pracownika do pracy (postępowanie pracodawcy wobec pracownika niezdolnego do pracy)
– utraty zaufania
– nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych w orzecznictwie Sądu Najwyższego
– braku dbałości o mienie pracodawcy, jako przyczyna ustania zatrudnienia
–   podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika – oczekiwania pracodawcy – brak kwalifikacji jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
– inne przyczyny wypowiedzenia
– tryb postępowania pracodawcy

Problem zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy

(w szczególności w okresie wypowiedzenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego)
– charakter i forma zwolnienia, roszczenia pracownika

Wypowiedzenie warunków pracy lub (i) płacy jako konsekwencja naruszenia obowiązków przez pracownika

– tryb i przyczyny
– zmiana warunków płacowych
– zmiana warunków zatrudnienia
– skutek odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków przez pracownika
– skutek wniesienia odwołania przez pracownika do sądu pracy
– powierzenie pracownikowi innej pracy niż umówiona; sposób powierzenia i konsekwencje
– odmowa podjęcia przez pracownika powierzonej pracy innej niż umówiona
– przeniesienie pracownika do innego Działu, Wydziału, Komórki Organizacyjnej

Zakres obowiązków i czynności pracownika

– zmiana zakresu – forma
– bieżące polecenia
– problem dodatkowego wynagrodzenia dla pracownika za wykonywanie dodatkowych obowiązków

Powierzenie pracownikowi innej pracy niż umówiona na polecenie pracodawcy na okres nieprzekraczający trzech miesięcy

– dopuszczalność powierzenia innej pracy
– problem zmiany miejsca świadczenia pracy (polecenie w trybie art. 42 par. 4 Kp czy delegacja)
– odmowa wykonywania pracy przez pracownika

Ochrona stosunku pracy, w tym ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę wynikająca z art. 41 (moment uruchomienia ochrony; zwolnienie lekarskie po złożonym wypowiedzeniu; moment rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego w orzecznictwie SN)

Urlopy wypoczynkowe w praktyce i zwolnienia od pracy

– co Menedżerowie powinni wiedzieć?
– wykorzystanie urlopów a plan urlopów
– podział urlopu na części
– przesunięcie terminu urlopu z inicjatywy pracownika i z inicjatywy pracodawcy
– przerwanie rozpoczętego urlopu wypoczynkowego
– odwołanie z urlopu
– wnioski urlopowe
– problem urlopu zaległego z uwzględnieniem stanowiska SN i PIP
– kiedy i w jaki sposób pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu
– urlop na żądanie – sposób jego zgłaszania oraz możliwość odmowy jego udzielenia przez pracodawcę
– badania kontrolne a urlop wypoczynkowy
– moment rozpoczęcia biegu urlopu
– konsekwencje samowolnego wykorzystania urlopu wypoczynkowego
– zwolnienia od pracy (na wezwanie sądu, oddanie krwi itp. sposób dokumentowania)
– uprzedzenie o nieobecności i usprawiedliwianie nieobecności w pracy

Podejmowanie decyzji w zakresie premiowania i nagradzania

– premiowanie pracownika – zasady premiowania; pojęcie premii uznaniowej i regulaminowej (kryteria)
– nagrody pieniężne w doktrynie i orzecznictwie Sądu Najwyższego
– zarzut dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na różnice w wynagrodzeniach za pracę
– w jakich sytuacjach różnicowanie wynagrodzeń pracowniczych może prowadzić do roszczeń pracownika w sądzie pracy, a kiedy można niektórym pracownikom płacić więcej niż innym?

Czas pracy w praktyce

– nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie czasu pracy obowiązująca od 6 czerwca 2018 r.
Nowe obowiązki pracodawców. Przesłanki odmowy uwzględnienia wniosku pracownika w zakresie czasu pracy. Forma odmowy. Połączenie pracy w przerywanym systemie czasu pracy, ruchomym rozkładzie czasu pracy albo indywidualnym rozkładzie czasu pracy z pracą w formie telepracy na wniosek pracownika. 

zadania kierownika w zakresie planowania i rozliczania
– co jestem czasem pracy, a co nim nie jest? (okresy niewykonywania pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy) np. czas przebrania w ubranie robocze, oraz opuszczenie stanowiska pracy, np. czas kąpieli, czas zjazdów, przebrania w ubranie robocze, odniesienie kluczy, rozliczenie kasy, przygotowanie się pracownika do pracy itp.
– tworzenie harmonogramów, zmiana harmonogramów i skutki zmiany harmonogramów
– ruchomy rozkład czasu pracy po zmianach przepisów – uprawnienia pracownika i zagrożenia. Indywidualny rozkład czasu pracy ustalony z pracownikiem
– okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego – rekompensaty w bieżącym orzecznictwie SN, naruszenie prawa do odpoczynku a odpowiedzialność pracodawcy
– pojęcie doby pracowniczej i znaczenie z punktu widzenia pojęcia nadgodzin oraz odpoczynku dobowego
– dyżur a praca w godzinach nadliczbowych
– czas pracy a podróż służbowa, czas pracy pracowników przemieszczających się. Problem miejsca świadczenia pracy. Czy dojazd do miejsca wykonywania zadania służbowego wliczany jest do czasu pracy?
– czas pracy a szkolenia
– granice obowiązku pracy nadliczbowej, prawo do odmowy wykonania polecenia pracy nadliczbowej. Forma polecenia
– praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych w orzecznictwie SN, pojęcie „w razie konieczności”?
Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych:
– rekompensata za pracę w wolną sobotę
– czas wolny za pracę nadliczbową (na wniosek pracownika, bez wniosku pracownika)
– forma polecenia pracy nadliczbowej i skutki odmowy pracy nadliczbowej przez pracownika
– zwolnienie pracownika na załatwianie spraw osobistych („wyjścia prywatne”) po zmianach przepisów, jak zorganizować odpracowanie wyjścia prywatnego?

Mobbing – wybrane zagadnienia dla menedżera

– definicja mobbingu – rodzaje mobbingu. Zachowania, które mogą być uznane za mobbing. Osoba mobbera. Ofiara.
– wizja ryzyka zwolnienia z pracy a zarzut mobbingu
– dyscyplinowanie  pracownika a zarzut naruszenia dóbr osobistych lub mobbingu.

Co zmieniło się w prawie pracy w 2019 roku?

WYKŁADOWCA

Trenerem szkolenia Prawo Pracy dla menedżerów będzie:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów największych firm w Polsce KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Do tej pory z jej kursów prawa pracy skorzystało kilka tysięcy menedżerów z największych firm w Polsce.
Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Prawo Pracy dla menedżerów – metody szkoleniowe:

Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów adresujemy do:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Szefów Zespołów
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Prawo pracy dla menedżerów:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
99%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
100%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Iness***
19253822konferencje_219254400

Hotel Iness***

23.05.2019 Łódź
Hotel Iness***
550 ZŁ (BRUTTO)
13.06.2019 Katowice
Park Inn by Radisson Katowice****
550 ZŁ (BRUTTO)
14.06.2019 Wrocław
Q Hotel Plus Wrocław****
550 ZŁ (BRUTTO)
3.10.2019 Katowice
Park Inn by Radisson Katowice****
550 ZŁ (BRUTTO)
10.10.2019 Poznań
Hotel Moderno****
550 ZŁ (BRUTTO)
18.10.2019 Warszawa
Centrum Konferencyjne Golden Floor (Millenium Plaza)
550 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

  tel: +48 32 33 55 150 mobile: +48 662 297 689 e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca przekazał praktyczne przykłady, które z powodzeniem można wykorzystać w pracy zawodowej. Wysoko jakość materiałów dydaktycznych. Ogromne zaangażowanie wykładowcy prowadzącego szkolenie".

  FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A. Wioletta
 • "Bardzo dynamicznie prowadzone szkolenie, teoria poparta wyrokami Sądu, prosty język przekazu, umiejętna dyskusja z uczestnikami szkolenia".

  TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. Grażyna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Recommended Posts