In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/szkolenie-prawo-pracy-dla-menedzerow

Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów

najczęściej popełniane błędy przez Menedżerów zarządzających pracownikami i ich konsekwencje prawne – warsztaty i studia przypadków

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów poprowadzi doświadczony Sędzia Sądu Pracy. Na praktycznych przykładach przedstawione zostaną najczęściej popełniane błędy i zaniedbania w stosowaniu Prawa Pracy przez menedżerów i kierowników zarządzających pracownikami, które grożą konsekwencjami sądowymi i poważnymi karami.
Zwrócimy uwagę Menedżerom na RODO w procesie rekrutacji, a także zmiany w dokumentacji pracowniczej, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji czasu pracy.
Na przykładach z orzecznictwa zostanie zaprezentowane wyciąganie konsekwencji wobec pracowników, od kar porządkowych, przez pozbawienie premii, aż po zwolnienie z pracy.
Omówimy zmiany kodeksu pracy w zakresie czasu pracy, które wprowadzają od 7 września 2019 roku dodatkowe uprawnienia dla pracowników.

Podczas szkolenia Prawo Pracy dla menedżerów odpowiemy na najczęściej stawiane pytania:

 • dotyczące pobierania danych biometrycznych od pracownika na potrzeby ewidencji przebywania na terenie zakładu pracy i czasu pracy według nowych przepisów obowiązujących od 4 maja 2019 roku.
 • dotyczące kontroli trzeźwości pracowników (stanowisko UODO z czerwca 2019 roku – prewencyjne badania alkomatem są niezgodne z prawem)
 • dotyczące rekompensaty za pracę w wolną sobotę (inny szósty dzień pracy); zasad udzielania wolnego dnia; podjęcia „uzgodnienia” z pracownikiem dnia wolnego; dokumentowania uzgodnienia w świetle rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązującego od 1 stycznia 2019r.
 • postępowania pracodawcy w razie braku uzgodnienia z pracownikiem dnia wolnego za szósty dzień pracy Jak dokumentować brak uzgodnienia? Jaka jest odpowiedzialność za wykroczenie? Kiedy nie ma winy pracodawcy?
 • jakie są dopuszczalne granice i metody kontrolowania pracowników, co jest legalne, a co zabronione prawem?
 • jakich pytań należy unikać podczas rekrutacji?
 • o co może zapytać przyszły pracodawca i jakie dane ma obowiązek ujawnić aplikujący?
 • karalność, plany rodzinne, ciąża, itp. – o jakie aspekty nie wolno pytać kandydata do pracy/pracownika?
 • jakie konsekwencje wyciągać w przypadku braku dbałości o mienie i dobra pracodawcy
 • jak stosować kary porządkowe i finansowe zgodnie z przepisami prawa?
 • jakie są zasady udzielania urlopów pracowniczych? (problematyka udzielania urlopów na żądanie, urlopów szkoleniowych, bezpłatnych)
 • jakie są instrumenty prawne w przypadku nadużywania zwolnienia lekarskiego?
 • jak prawidłowo rozliczać czas pracy, ustalać grafiki i harmonogramy, godziny nadliczbowe, podróże służbowe?
 • jak planować pracę i czas odpoczynku?
 • jak premiować i nagradzać pracowników aby uniknąć zarzutu dyskryminacji w zatrudnieniu?
 • jak rozpoznać i zapobiegać mobbingowi w miejscu pracy
 • jakie są konsekwencje w stosunku do pracownika za nagrywanie w miejscu pracy przełożonych?

Uczestnicy szkolenia Prawo pracy dla menedżerów wybrali również:

Szkolenie Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Prawo Pracy dla menedżerów – cele szkolenia:

Celem szkolenia Prawo pracy dla menedżerów jest zapoznanie Uczestników z istotnymi zmianami w Prawie Pracy, które czekają pracodawców w 2019 roku oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

PROGRAM

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów – program szkolenia:

Monitoring pracownika w miejscu pracy – po wprowadzeniu przepisów o monitoringu od 25 maja 2018r. i ich zmianach od 4 maja 2019r.

– prawo wglądu do poczty służbowej pracownika
– problem przeszukania pracownika
– ustalenia stanu trzeźwości, bycia pod wpływem środków odurzających (czy dopuszczalne są kontrole pracownika bez podejrzenia stanu nietrzeźwości lub spożycia alkoholu w związku ze zmianą przepisów od 4 maja 2019r. i w świetle dotychczasowego orzecznictwa SN)
– monitoring pracownika: stosowanie kamer, dopuszczalność kontroli zasobów komputerowych, skrzynek e – mailowych, GPS w samochodach służbowych
– krąg osób dokonujących czynności względem pracownika – zakres obowiązków i czynności, sposób wyznaczenia, upoważnienia
– narzędzia pracy, w tym telefon służbowy i odpowiedzialność pracownika
– stwierdzanie uchybień w wykonywaniu obowiązków pracowniczych – rola notatek służbowych w procesie przed sądem pracy
– monitoring pracownika a zarzut naruszenia dóbr osobistych

Sposób podawania uzasadnienia decyzji pracodawcy, w tym udział osób trzecich podczas wręczania kar porządkowych i zwalniania pracownika

(z uwzględnieniem stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – obecnie UODO).
– sposób przeprowadzania rozmów z pracownikami, dokumentowanie

– podanie do wiadomości pracowników przyczyny zwolnienia pracownika w orzecznictwie SN (w tym w przypadku wypowiedzenia umów terminowych)

Odpowiedzialność porządkowa – krok po kroku

– tryb postępowania w sprawie ukarania pracownika (zachowanie faz postępowania, sposób wysłuchania pracownika)
– rozpoznanie sprzeciwu
– przyczyny ukarania pracownika (kiedy art. 108 Kp nie ma zastosowania)
– zbieg odpowiedzialności porządkowej z inną odpowiedzialnością (w tym finansową, materialną, pozbawieniem premii)
– omówienie najczęstszych błędów pracodawcy skutkujących uchyleniem przez sąd pracy kar porządkowych
– forma wymierzania kar porządkowych i treść pisma pracodawcy

Rozwiązywanie stosunku pracy przez pracodawcę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia

– rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 52 KP (przyczyny, pojęcie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, postępowanie wyjaśniające prowadzone przez pracodawcę a miesięczny termin do rozwiązania umowy); przykłady ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym spożywanie alkoholu przez pracownika, stan po spożyciu alkoholu i nietrzeźwości, nieusprawiedliwione nieobecności i inne przyczyny na przykładach
– informowanie pracownika o możliwości wyciągnięcia konsekwencji w zakresie bytu stosunku pracy a zarzut groźby
– przyczyny rozwiązania stosunku pracy orzecznictwie SN (w tym z powodu braku dbałości o dobro zakładu pracy – przykłady)

Kontrola zwolnień lekarskich i skutki niewłaściwego ich wykorzystywania przez pracownika

– pojęcie nadużywania zwolnienia lekarskiego
– możliwość rozwiązania umowy w trybie art. 52 KP z powodu nadużywania zwolnienia lekarskiego (umyślność pracownika)
– zwolnienia w drodze elektronicznej; czy można skrócić zwolnienie lekarskie?
– obowiązek uprzedzenia o nieobecności i konsekwencje naruszenia tego obowiązku przez pracownika

Rozwiązywanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z powodu

– nieosiąganie wyników i norm
– absencji chorobowych
– niezdolności pracownika do pracy (postępowanie pracodawcy wobec pracownika niezdolnego do pracy)
– utraty zaufania
– nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych w orzecznictwie Sądu Najwyższego
– braku dbałości o mienie pracodawcy, jako przyczyna ustania zatrudnienia
–   podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika – oczekiwania pracodawcy – brak kwalifikacji jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
– utrata zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku
– inne przyczyny wypowiedzenia
– tryb postępowania pracodawcy

Problem zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy

(w szczególności w okresie wypowiedzenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego)
– charakter i forma zwolnienia, roszczenia pracownika

Wypowiedzenie warunków pracy lub (i) płacy jako konsekwencja naruszenia obowiązków przez pracownika

– tryb i przyczyny
– zmiana warunków płacowych
– zmiana warunków zatrudnienia
– skutek odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków przez pracownika
– skutek wniesienia odwołania przez pracownika do sądu pracy
– powierzenie pracownikowi innej pracy niż umówiona; sposób powierzenia i konsekwencje
– odmowa podjęcia przez pracownika powierzonej pracy innej niż umówiona
– przeniesienie pracownika do innego Działu, Wydziału, Komórki Organizacyjnej

Zakres obowiązków i czynności pracownika

– zmiana zakresu – forma
– bieżące polecenia
– problem dodatkowego wynagrodzenia dla pracownika za wykonywanie dodatkowych obowiązków

Powierzenie pracownikowi innej pracy niż umówiona na polecenie pracodawcy na okres nieprzekraczający trzech miesięcy

– dopuszczalność powierzenia innej pracy
– problem zmiany miejsca świadczenia pracy (polecenie w trybie art. 42 par. 4 Kp czy delegacja)
– odmowa wykonywania pracy przez pracownika

Ochrona stosunku pracy, w tym ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę wynikająca z art. 41 (moment uruchomienia ochrony; zwolnienie lekarskie po złożonym wypowiedzeniu; moment rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego w orzecznictwie SN)

Urlopy wypoczynkowe w praktyce i zwolnienia od pracy. Co Menedżerowie powinni wiedzieć?

– wykorzystanie urlopów a plan urlopów
– podział urlopu na części
– przesunięcie terminu urlopu z inicjatywy pracownika i z inicjatywy pracodawcy
– przerwanie rozpoczętego urlopu wypoczynkowego
– odwołanie z urlopu
– wnioski urlopowe
– problem urlopu zaległego z uwzględnieniem stanowiska SN i PIP
– kiedy i w jaki sposób pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu
– urlop na żądanie – sposób jego zgłaszania oraz możliwość odmowy jego udzielenia przez pracodawcę
– badania kontrolne a urlop wypoczynkowy
– moment rozpoczęcia biegu urlopu
– konsekwencje samowolnego wykorzystania urlopu wypoczynkowego
– zwolnienia od pracy (na wezwanie sądu, oddanie krwi itp. sposób dokumentowania)
– uprzedzenie o nieobecności i usprawiedliwianie nieobecności w pracy
– zwolnienia od pracy, w tym na oddanie krwi – czas zwolnienia

Podejmowanie decyzji w zakresie premiowania i nagradzania

– premiowanie pracownika – zasady premiowania; pojęcie premii uznaniowej i regulaminowej (kryteria)
– nagrody pieniężne w doktrynie i orzecznictwie Sądu Najwyższego
– zarzut dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na różnice w wynagrodzeniach za pracę
– w jakich sytuacjach różnicowanie wynagrodzeń pracowniczych może prowadzić do roszczeń pracownika w sądzie pracy, a kiedy można niektórym pracownikom płacić więcej niż innym?

Czas pracy w praktyce – zadania kierownika w zakresie planowania i rozliczania

– co jestem czasem pracy, a co nim nie jest? (okresy nie wykonywania pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy) np. czas przebrania w ubranie robocze, oraz opuszczenie stanowiska pracy, np. czas kąpieli, czas zjazdów, przebrania w ubranie robocze, odniesienie kluczy, rozliczenie kasy, przygotowanie się pracownika do pracy, przekazywanie zmian i czynności przygotowawcze w bieżącym orzecznictwie.
– tworzenie harmonogramów, zmiana harmonogramów i skutki zmiany harmonogramów
– ruchomy rozkład czasu pracy po zmianach przepisów – uprawnienia pracownika i zagrożenia. Indywidualny rozkład czasu pracy ustalony z pracownikiem
– okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego – rekompensaty w bieżącym orzecznictwie SN, naruszenie prawa do odpoczynku a odpowiedzialność pracodawcy
– pojęcie doby pracowniczej i znaczenie z punktu widzenia pojęcia nadgodzin oraz odpoczynku dobowego
– dyżur a praca w godzinach nadliczbowych
– czas pracy a podróż służbowa, czas pracy pracowników przemieszczających się. Problem miejsca świadczenia pracy. Czy dojazd do miejsca wykonywania zadania służbowego wliczany jest do czasu pracy?
– czas pracy a szkolenia
– granice obowiązku pracy nadliczbowej, prawo do odmowy wykonania polecenia pracy nadliczbowej. Forma polecenia
– praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych w orzecznictwie SN, pojęcie „w razie konieczności”?

Nowe uprawnienie pracowników w zakresie czasu pracy obowiązujące od 8 czerwca 2019r.

– kto jest uprawniony do żądania przerywanego systemu czasu pracy, ruchomego rozkładu czas pracy; forma wniosku
– co to jest przerywany system czasu pracy i kiedy nie należy się rekompensata za przerwę;
– forma wniosku pracownika i dokumentowanie zdarzeń uzasadniających szczególne uprawnienie;
– czy i kiedy pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku; uzasadnienie odmowy

Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych

rekompensata za pracę w wolną sobotę (inny szósty dzień pracy); zasady udzielania wolnego dnia; podjęcie „uzgodnienia” z pracownikiem dnia wolnego; dokumentowanie uzgodnienia w świetle rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązującego od 1 stycznia 2019r.; postępowanie pracodawcy w razie braku uzgodnienia z pracownikiem dnia wolnego za szósty dzień pracy; jak dokumentować brak uzgodnienia; odpowiedzialność za wykroczenie; kiedy nie ma winy pracodawcy;
– czas wolny za pracę nadliczbową (na wniosek pracownika, bez wniosku pracownika)
– forma polecenia pracy nadliczbowej i skutki odmowy pracy nadliczbowej przez pracownika
– zwolnienie pracownika na załatwianie spraw osobistych („wyjścia prywatne”) po zmianach przepisów
– jak zorganizować odpracowanie wyjścia prywatnego?

Ewidencja  czasu pracy w świetle nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej od  1 stycznia 2019r.

– pobieranie danych biometrycznych od pracownika na potrzeby ewidencji przebywania na terenie zakładu pracy i czasu pracy według nowych przepisów obowiązujących od  4 maja 2019 roku obowiązują nowe przepisy mające znaczenie przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
– potwierdzanie przybycia do pracy a ewidencja czasu pracy; niedopuszczalne zapiski na listach obecności
– forma prowadzenia ewidencji czasu pracy; okres przechowywania ewidencji
– treść ewidencji czasu pracy po zmianach przepisów
– skutki zaniechania prowadzenia ewidencji czasu pracy
– prawidłowe odnotowywanie godzin pracy, godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz dyżurów
– zwolnienia od pracy i nieobecności

Mobbing – wybrane zagadnienia dla menedżera

– definicja mobbingu – rodzaje mobbingu. Zachowania, które mogą być uznane za mobbing. Osoba mobbera. Ofiara.
– wizja ryzyka zwolnienia z pracy a zarzut mobbingu
– dyscyplinowanie  pracownika a zarzut naruszenia dóbr osobistych lub mobbingu.
– mobbing – co zmieniło się w 2019 roku?

WYKŁADOWCA

Trenerem szkolenia Prawo Pracy dla menedżerów będzie:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów największych firm w Polsce KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Do tej pory z jej kursów prawa pracy skorzystało kilka tysięcy menedżerów z największych firm w Polsce.
Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Prawo Pracy dla menedżerów – metody szkoleniowe:

Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów adresujemy do:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Szefów Zespołów
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Prawo pracy dla menedżerów:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
99%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
100%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca przekazał praktyczne przykłady, które z powodzeniem można wykorzystać w pracy zawodowej. Wysoko jakość materiałów dydaktycznych. Ogromne zaangażowanie wykładowcy prowadzącego szkolenie".

   FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A. Wioletta
  • "Bardzo dynamicznie prowadzone szkolenie, teoria poparta wyrokami Sądu, prosty język przekazu, umiejętna dyskusja z uczestnikami szkolenia".

   TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. Grażyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.