In Rozwój kompetencji osobistych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-rozwoj-osobisty/szkolenie-asystentka-zarzadu?date=58436

Szkolenie Certyfikowana Asystentka biura zarządu i rady nadzorczej

– dobre praktyki i błędy w obsłudze organów spółki z o.o i S.A., analiza dokumentów, kontrowersyjne przypadki. Nowelizacja KSH 2021/2022, przepisy CRBR od 31.10.2021, ustawa KRS od 1.07.2021 i ich wpływ na pracę sekretariatu

Weź kurs na rozwój, bądź profesjonalnym wsparciem Zarządu, Rady Nadzorczej i Kierownictwa!

Postaw na aktualizację wiedzy dotyczącej prawnych aspektów funkcjonowania firmy!

Zyskaj orientację w rewolucyjnych zmianach w działalności spółek kapitałowych, nowych obowiązkach i ich wpływie na pracę biura zarządu, zarządu i rady nadzorczej w 2021/2022 roku.

Poznaj dobre praktyki i procedury usprawniające pracę sekretariatu!

Podczas szkolenia pracownicy biura zarządu i asystenci dowiedzą się między innymi:

Jak wprowadzać zmiany i dokonać aktualizacji dokumentacji firmowej w związku ze zmianami w prawie w 2021 roku?
W jaki sposób wprowadzać zmiany w tekście statutu/umowy spółki?
Jak zgodnie z aktualnym prawem zwoływać posiedzenia, tworzyć projekty uchwał?
Jak protokołować posiedzenia po nowelizacji KSH 2021/2022? – nowe zasady prowadzenia protokołu z posiedzeń zarządu oraz nowe obowiązki zarządu wobec rady nadzorczej!
Jak dokonywać zgłoszeń wniosków do KRS online, po nowelizacji ustawy z 1 lipca 2021 roku?
Co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, jakie dane zgłaszamy do CBRR, jakie zmiany wnosi nowelizacja przepisów od 31 października 2021 roku?
Jakie są dobre praktyki i procedury doskonalące pracę sekretariatu w 2021 roku?

Odpowiemy na skomplikowane pytania związane z podejmowaniem uchwał przez poszczególne organy, protokołowaniem posiedzeń, zgłaszaniem wniosków do KRS, powoływaniem prokurentów i pełnomocników, a także odpowiedzialnością spółki i przedstawicieli jej organów.

Skorzystaj z kilkunastoletniego doświadczenia i wiedzy naszego Eksperta, który na co dzień pomaga asystentom i pracownikom biura zarządu poruszać się w gąszczu niejednoznacznych regulacji!

Szkolenie poprowadzi radca prawny i wspólnik w kancelarii prawnej z olbrzymią praktyką i doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z różnych branż.


Uczestnicy szkolenia Certyfikowana Asystentka biura zarządu i rady nadzorczej wybrali również:

Odpowiedzialność i obowiązki członków zarządu oraz kadry kierowniczej z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych 2021/2022. Zobacz…

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Certyfikowana Asystentka biura zarządu i rady nadzorczej – cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania spółek kapitałowych, wskazanie najczęstszych błędów oraz dobrych praktyk obsługi organów spółki z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego oraz orzecznictwa sądów.

PROGRAM

Certyfikowana Asystentka biura zarządu i rady nadzorczej – program szkolenia:

Dzień I

Podstawy prawne dla biura zarządu

 • jakie akty prawne powinien znać pracownik biura zarządu?
 • czym jest uchwała?
 • czym jest statut i umowa spółki?
 • czy regulamin zarządu bądź rady nadzorczej jest dokumentem obligatoryjnym i co reguluje?
 • jak liczymy terminy? co to są terminy zawite i zwykłe?

Case study: czytanie aktów prawnych, liczenie terminów wyrażonych w dniach, tygodniach, miesiącach i latach

Zarząd

 • zasady powoływania i odwoływania członków zarządu oraz zasady określania składu zarządu,
 • kadencja a mandat członków zarządu,
 • prawa i obowiązki członków zarządu,
 • prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja,
 • zasady zatrudniania członków zarządu (umowa o pracę, kontrakt menadżerski),
 • zarząd jako pracodawca,
 • odpowiedzialność członków zarządu: wobec spółki, wobec wierzycieli spółki

Case study: zwołanie i przygotowanie posiedzenia zarządu, formy podejmowania uchwał, przykłady uchwał i protokołów

Prokurent

 • kim jest prokurent w spółce?
 • ustanowienie prokurenta – wymogi prawne, treść uchwały, podpisy
 • kto może być prokurentem?
 • zgłoszenie do KRS powołania i odwołania prokurenta,
 • rodzaje prokury,
 • jakie kompetencje posiada prokurent?
 • odpowiedzialność prokurenta wobec spółki

Case study: jak stworzyć uchwałę o powołania prokurenta? jak zgłosić prokurenta do  KRS? jak odwołać prokurenta?

Pełnomocnik

 • ustanowienie pełnomocnika – treść uchwały, podpisy
 • kto może być pełnomocnikiem?
 • jakie kompetencje posiada pełnomocnik?
 • odpowiedzialność pełnomocnika wobec spółki a przekroczenie uprawnień,
 • opłaty za pełnomocnictwa – kiedy jest obowiązek wnoszenia i w jakim terminie?

Case study: praca na dokumentach – porównanie treści różnych pełnomocnictw, zasady tworzenia pełnomocnictw, najczęstsze błędy w pełnomocnictwach

Rada Nadzorcza

 • uprawniania kontrolne Rady Nadzorczej i ich wykonywanie.
 • zwoływanie posiedzeń o podejmowanie uchwał, 
 • kadencja, powoływanie i odwoływanie członków zarządu

Case study: przygotowania posiedzeń rady nadzorczej, zaproszenie na posiedzenie rady nadzorczej, porządek obrad, przykłady uchwał podejmowanych przez radę nadzorczą

Dzień II

Obowiązki wobec KRS

 • zgłaszanie wniosków do KRS na nowych zasadach w postępowaniu elektronicznym od 1.07.2021 r.?
 • sprawozdanie finansowe – obowiązek spółki
 • zasady zgłaszania wniosków do KRS
 • opłaty i dokumenty

Case study: symulacja zgłaszania przykładach wniosków do KRS online

Obowiązki wobec CRBR

 • kim jest beneficjent rzeczywisty?
 • jakie dane zgłaszamy do CRBR?
 • od jakich zdarzeń i jak liczymy termin na zgłoszenie wniosków do CRBR

Case study: symulacja zgłaszania przykładach wniosków do CRBR online

Zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie

 • w jakich sprawach ZW/WZ podejmuje uchwały?
 • zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenie
 • zasady zwoływania i przeprowadzania posiedzeń organów właścicielskich
 • rejestr akcjonariuszy/księga udziałów

case study: zaproszenie na posiedzenie ZW/WZ; protokoły z posiedzenia organów właścicielskich; prowadzenie księgi protokołów; prowadzenie księgi udziałów; współpraca z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy

Kontrola działalności spółki

 • nadzór właścicielski,
 • indywidualna kontrola wspólników i akcjonariuszy,
 • różnice w funkcjonowaniu spółki z o.o. i S.A.

case study: jakie działania może podejmować wspólnik lub akcjonariusz wobec spółki? Studia przypadów – praca na przykładach Uczestników.

Zagadnienia cywilne niezbędne w pracy biura zarządu

 • chwila złożenia oświadczenia woli
 • formy czynności prawnej
 • podstawowe kompendium w zakresie zawierania umów
 • umowy nazwane i nienazwane i ich cechy

Case study:  czym jest forma pisemna? czym jest forma elektroniczna? czy email wywołuje skutki prawne? kiedy konieczny jest akt notarialny?

WYKŁADOWCA

Trenerem szkolenia certyfikowana Asystentka biura zarządu i rady nadzorczej będzie:

Radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej

z olbrzymią praktyką i wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z różnych branż, w tym obsłudze organów spółek kapitałowych oraz doradztwie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i studiów podyplomowych „Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce” oraz „Prawo Rosyjskiej Federacji”.

Wybitny, charyzmatyczny wykładowca, od 15 lat prowadzi szkolenia z różnych dziedzin prawa.

Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego w szczególności prawa spółek, umów w obrocie gospodarczym, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy i cywilnoprawnych form zatrudnienia, windykacji należności, prawa administracyjnego, w tym postępowania przed organami administracji publicznej, przygotowywania i negocjowania umów, oraz wszelkich spraw związanych z obrotem nieruchomościami

Jest znana z umiejętności mówienia o skomplikowanych terminach prawnych, ludzkim językiem zrozumiałym dla przedsiębiorców i nie prawników.

Realizowała projekty szkoleniowe zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego.

Prowadzi szkolenia:

kodeks spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych,

przekształcenia podmiotów prawa handlowego

prowadzenie dokumentacji korporacyjnej

odpowiedzialność menedżerów i członków zarządu

obsługa organów spółek kapitałowych (obsługa prawna zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń spółek prawa handlowego)

Autorka publikacji, książek, praktycznych komentarzy na temat skomplikowanych kazusów i rozwiązań prawnych.

Wyróżnia się wyjątkowym doświadczeniem w obsłudze prawnej spraw związanych
z nieruchomościami. Wdrażała system Elektronicznej Księgi Wieczystej w ramach projektu PHARE PL2003/004-379/01/11 oraz system NKW  (LMOS/SWKW/SCI/SCBD) w Sądach Rejonowych i w Ośrodkach Migracyjnych w całym kraju. Uczyła  sędziów i referendarzy sposobów dokonywania wpisów do treści ksiąg wieczystych.

Uczestnicy szkoleń:

 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Główny Inspektor Sanitarny MSW
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
METODY

szkolenie certyfikowana asystentka biura zarządu i rady nadzorczej – metody szkoleniowe:

Szkolenie Certyfikowana Asystentka biura zarządu i rady nadzorczej będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie certyfikowana Asystentka biura zarządu i rady nadzorczej adresujemy do:

 • kierowników i pracowników biura zarządu, sekretariatu
 • asystentów zarządów i rady nadzorczej
 • asystentów kadry kierowniczej

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia certyfikowana Asystentka biura zarządu i rady nadzorczej:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
99%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
100%

MIEJSCE SZKOLENIA

5-6.04.2022 Szkolenie online
1290 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca przekazał praktyczne przykłady, które z powodzeniem można wykorzystać w pracy zawodowej. Wysoko jakość materiałów dydaktycznych. Ogromne zaangażowanie wykładowcy prowadzącego szkolenie".

   FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A. Wioletta
  • "Bardzo dynamicznie prowadzone szkolenie, teoria poparta wyrokami Sądu, prosty język przekazu, umiejętna dyskusja z uczestnikami szkolenia".

   TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. Grażyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.