In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/bezpieczna-eksploatacja-i-kontrola-techniczna-zawiesi-oraz-maszyn-do-podnoszenia-zalecenia-pip

Szkolenie Bezpieczna eksploatacja i kontrola techniczna zawiesi oraz maszyn do podnoszenia – zalecenia pip

– szkolenie aktualizujące wiedzę dla przedstawicieli dozoru technicznego, służb utrzymania ruchu, specjalistów bhp, operatorów urządzeń technicznych, hakowych

Podczas szkolenia zaproszony Inspektor PIP omówi zagadnienia związane z bezpiecznym użytkowaniem zawiesi zgodnie z normami: PN – EN 818 – 6:2000, PN – EN 13414 -1:2009, PN – EN 1492:2000.

Na praktycznych przykładach zostaną przedstawione:

 • proces bezpiecznego podnoszenia, przenoszenia i opuszczania ładunku,
 • sposoby zawieszania ładunku, układy pracy, symetria obciążenia, podnoszenie ładunków niesymetrycznych, użycie mniejszej liczby cięgien, niż posiada zawiesie, magazynowanie zawiesi.

uczestnicy szkolenia Bezpieczna eksploatacja i kontrola techniczna zawiesi oraz maszyn do podnoszenia – zalecenia pip wybrali również:

Szkolenie Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – audyt bezpieczeństwa maszyny i dokumentacji  – Sprawdź

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Omówione zostaną:

 • wymagania zasadnicze dla osprzętu do podnoszenia, w tym dla zawiesi, zawarte w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE
 • obowiązki jakie musi spełnić producent zawiesi wykonanych na tzw. „własny użytek” (przedstawione zostaną wszystkie obowiązki nakładane przez Dyrektywę Maszynową na oddającego zawiesie do użytkowania oraz cały proces oceny zgodności osprzętu do podnoszenia, w tym zawiesi)
 • zagrożenia powodowane przez zawiesia oraz sposoby ich eliminacji
 • zasady bezpiecznego użytkowania zawiesi w szkodliwym otoczeniu oraz w warunkach niebezpiecznych
 • zasady dokumentowania oraz przeprowadzania kontroli zawiesi przed pierwszym oraz przed każdym następnym użyciem
 • kryteria zużycia zawiesi i ich elementów składowych
 • wymagania prawne dla osób dokonujących przeglądu zawiesi oraz badania szczegółowe (osoba kompetentna wg EN ISO 9001:1994. Systemy Jakości)
 • sposoby dokonywania napraw zawiesi.

Zaproszony Ekspert PIP omówi zawartość instrukcji bezpiecznego wykonywania prac transportowych
z użyciem zawiesi, która musi być opracowana w każdym zakładzie, w którym prowadzona jest eksploatacja urządzeń transportu bliskiego.

Omówione zostaną przepisy bhp dotyczące sygnałów świetlnych, dźwiękowych oraz ręcznych, komunikacji pomiędzy hakowym a obsługującym urządzenie transportu bliskiego, minimalne wymagania oraz obowiązki dla sygnalisty i hakowego oraz wymagane na tych stanowiskach szkolenia bhp.

Na zakończenie szkolenia prowadzący zaprezentuje kilka wybranych przykładów wypadków przy pracy z użyciem zawiesi oraz omówi minimalne wymagania jakie muszą spełniać maszyny do podnoszenia typu suwnice, żurawie, itp., jak również zostaną omówione wymagane prawem uprawnienia kwalifikacyjne dla operatorów i osób konserwujących tego typu maszyny.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Bezpieczna eksploatacja zawiesi

Kontrola zawiesi

a) kontrola zawiesi przed pierwszym oraz przed każdym następnym użyciem, ocena dokumentacji producenta zawiesi,

b) prowadzenie zakładowej dokumentacji zawiesi.

Zagrożenia powodowane przez zawiesia oraz sposoby ich eliminacji.

Użytkowanie zawiesi w szkodliwym otoczeniu oraz w warunkach niebezpiecznych:

a) wysokie i niskie temperatury, środowisko kwaśne, środki chemiczne, promieniowanie,

b) praca na nabrzeżu, podnoszenie osób, podnoszenie potencjalnie niebezpiecznych ładunków.

Przenoszenie ładunku:

a) dobór zawiesi, przygotowanie, masa ładunku, środek ciężkości,

b) sposoby zawieszania, układy pracy, symetria obciążenia, bezpieczeństwo podnoszenia, wykorzystanie podczas podnoszenia nie wszystkich cięgien zawiesia, dopuszczalne WLL zawiesia,

c) posadowienie ładunku,

d) magazynowanie zawiesi.

Konserwacja:

a) kryteria zużycia zawiesi,

b) przegląd – zakres, warunki, zalecenia, kryteria wycofania zawiesi z eksploatacji, osoby wykonujące przeglądy zawiesi.

c) badanie szczegółowe – zakres, czasookres, rejestracja badań, wymagania dla osób wykonujących badanie szczegółowe.

d) naprawy zawiesi – wymagania.

Instrukcja bhp wykonywania prac transportowych z użyciem zawiesi – forma, treść oraz zawartość instrukcji.

Zespołowa obsługa maszyn

Zespołowa obsługa maszyn:

a) wymagania dla sygnałów świetlnych, dźwiękowych oraz ręcznych,

b) komunikacja pomiędzy hakowym a obsługującym maszynę podnoszącą,

c) minimalne wymagania oraz obowiązki dla sygnalisty i hakowego,

d) wymagane szkolenia w dziedzinie bhp dla sygnalisty i hakowego,

e) instrukcja bhp dla zespołowej obsługi maszyn – forma, treść, zawartość.

Wymagania zasadnicze i minimalne dla osprzętu do podnoszenia.

Rodzaje osprzętu do podnoszenia:

a) osprzęt do podnoszenia podlegający pod Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE,

b) osprzęt do podnoszenia podlegający pod Dyrektywę Narzędziową.

Obowiązki producentów osprzętu do podnoszenia:

a) deklaracja zgodności, instrukcja, oznakowanie osprzętu do podnoszenia,

b) wymagania techniczne stawiane przez Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE.

Obowiązki wykonującego osprzęt do podnoszenia na własny użytek, w tym zawiesia:

a) sporządzenie deklaracji zgodności, instrukcji, oznakowanie osprzętu – wymagania, forma, treść,

b) wymagania techniczne wykonania osprzętu do podnoszenia,

c) przeprowadzenie oceny ryzyka dla oddawanego do użytku osprzętu do podnoszenia,

d) sporządzenie dokumentacji technicznej – wymagania, forma, zawartość,

e) przeprowadzanie badań osprzętu do podnoszenia.

Minimalne wymagania określone w Dyrektywie Narzędziowej jakie musi spełniać osprzęt do podnoszenia.

Omówienie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z użyciem osprzętu do podnoszenia.

Minimalne wymagania wynikające z Dyrektywy Narzędziowej dla maszyn podnoszących.

Uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji maszyn podnoszących.

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Starszy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Na co dzień sprawuje nadzór nad zakładami pracy, w których prowadzone są prace z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego, maszyn do podnoszenia. Kontroluje zakłady pod kątem spełnienia przez maszyny i inne urządzenia techniczne zasadniczych i minimalnych wymagań bezpieczeństwa.

Jako biegły sądowy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wydaje szczegółowe opinie w zakresie m.in. transportu wewnątrzzakładowego oraz spełniania przez maszyny „zasadniczych i minimalnych wymagań”.

Autor artykułu „Urządzenia zwane osprzętem do podnoszenia” opublikowanego w miesięczniku Inspektor Pracy.

Prelegent podczas organizowanych przez Urząd Dozoru Technicznego konferencji „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia” temat wykładu „Spełnianie przez wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia zasadniczych oraz minimalnych wymagań”.

Prowadzi wykłady z tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy podczas cyklicznie organizowanych szkoleń przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego skierowanych do „Prowadzących kursy dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej obsługi i wymiany butli gazowych”.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

 • czytelna prezentacja zagadnień,
 • liczne przykłady,
 • uczulenie na najczęściej popełniane błędy,
 • dyskusja i wymiana poglądów z prowadzącym zajęcia Inspektorem PIP.
ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • użytkowników maszyn do podnoszenia (dozór techniczny, służby utrzymania ruchu, specjaliści BHP, konserwatorzy, hakowi)
 • firmy odpowiedzialne za:
  – instalowanie,
  – naprawę,
  – modernizację,
  – wytwarzanie
  urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu
 • wszystkich osób odpowiedzialnych za stan urządzeń transportu bliskiego w przedsiębiorstwie.
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Tatra*** Wellness&Spa
hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-3hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-17hotel-w-zakopanem-sala-szkoleniowa-3

Hotel Tatra*** Wellness&Spa

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


KINGA LALKO-SMOŁKA
KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 150
mobile: +48 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

AGNIESZKA WALAS
SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 153
mobile: +48 608 577 231
e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

  ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
 • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

  Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.