In Inwestycje budowlane, UR / Produkcja / BHP, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/kontrola-panstwowej-inspekcji-pracy-bezpieczenstwo-pracownikow-instrukcje-procedury-bezpieczenstwa-ocena-ryzyka

Kontrola Państwowej Inspekcji pracy w działach produkcji i UR – bądź przygotowany, nie daj się zaskoczyć Inspektorowi!

– jak przygotować się do wizyty inspektora PIP w zakładzie? Audyt bhp w działach technicznych w oparciu o listy kontrolne stosowane przez Inspektorów PIP

Kontrole Państwowej inspekcji pracy w działach produkcji i UR – nie daj się zaskoczyć, bądź przygotowany, zadbaj o bezpieczeństwo!

Szanse na wizytę inspektora w zakładach produkcyjnych są bardzo wysokie!
Jeśli:
jesteś pracownikiem służby bhp,
osobą kierującą pracownikami odpowiedzialną za właściwą organizację pracy, przygotowanie stanowisk i pomieszczeń,
bierzesz udział w procesie oceny ryzyka zawodowego,
tworzysz instrukcje i procedury bezpieczeństwa pracy,
chciałbyś sprawdzić, czy zakład odpowiada standardom bezpieczeństwa pracy, czy jest zorganizowany zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami
zapisz się na szkolenie!

Nasz Ekspert wieloletni starszy inspektor PIP odpowiedzialny za kontrole technicznego bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych, doświadczony biegły sądowy z zakresu bhp podpowie jak przygotować się do kontroli, jak się zachować w jej trakcie, wskaże obszary największego ryzyka i rozwiązania, których zastosowanie może uchronić firmę przed karami, wysokimi mandatami.

Sprawdź co aktualnie znajduje się pod lupą Inspektorów PIP?

Na podstawie list kontrolnych przygotowanych przez Główny Inspektorat Pracy dokonamy audytu najbardziej ryzykownych obszarów bhp, które znajdują się pod szczególną kontrolą Inspektorów.

Odpowiemy między innymi na pytania:

 • Kiedy inspektor pracy może rozpocząć kontrolę bez upoważnienia okazując tylko legitymację?
 • Jakie uprawnienia ma inspekcja, co może inspektor PIP?
 • Jakie są Twoje prawa – co musisz wiedzieć?
 • Kto u pracodawcy dokonuje oceny ryzyka zawodowego i jak często ją przeprowadza?
 • Czy pracodawca zawsze musi wykonywać pomiary środowiska pracy i zapoznać pracowników z wynikami badań?
 • Po co pracodawca prowadzi rejestr czynników szkodliwych?
 • Po co liczyć i mierzyć wydatek energetyczny?
 • Kiedy pracownikom należy wydawać napoje i posiłki profilaktyczne?
 • Do jakich prac są potrzebne pracownikom dodatkowe kwalifikacje?
 • Co to są prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej oraz wykonywane w obsłudze dwuosobowej?
 • Co to są prace szczególnie niebezpieczne i gdzie występują?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie bhp przy pracach szczególnie niebezpiecznych?
 • Kto odpowiada za organizację prac szczególnie niebezpiecznych?
 • Co oznacza bezpośredni i stały nadzór?
 • Jakie obowiązki w z zakresu BHP dotyczą pracowników tymczasowych i outsourcingu?
 • Czy praca pracowników tymczasowych podlega kontroli PIP? – obowiązki pracodawcy użytkownika
 • Czym jest koordynacja i czy różni się od nadzoru?
 • Jakie wymagania powinny spełniać pomieszczenia pracy?
 • Jaka powinna być temperatura i wentylacja w pomieszczeniach pracy?
 • Jakie powinno spełniać wymagania oświetlenie dzienne i elektryczne w pomieszczeniach pracy?
 • Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa maszyn?
 • Czy minimalne wymagania należy dokumentować?
 • Jakie są normy dźwigania ciężarów przez pracowników?
 • Czym się różni instrukcja BHP dla maszyn od instrukcji użytkowania (DTR)?
 • Jaki jest zakres i częstotliwość przeglądów maszyn i urządzeń technicznych?
 • Czemu służy w zakładzie system LOCKOUT TAGOUT?
 • Jakie są najczęściej występujące nieprawidłowości podczas składowania?
 • Czy do oznakowanie dróg w zakładzie można stosować wymagania Polskich Norm?
 • Czy instrukcja stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa jest obowiązkowa?
 • Co powinny zawierać zasady ruchu na drogach wewnątrzzakładowych?
 • Czy dziennik konserwacji i książka obsługi codziennej (OC) to to samo?
 • Kiedy wydawać polecenie pisemne do obsługi wózka jezdniowego?
 • Jak opracować instrukcję bezpieczeństwa prac transportowych?
 • Co powinna zawierać instrukcja magazynowania i składowania?
 • Jakie błędy najczęściej popełnia zespół powypadkowy?
 • Jak zaangażować pracowników w poprawę bezpieczeństwa pracy w zakładzie – KAIZEN i NEAR MISS?
 • Jak kontroluje wypadki przy pracy inspektor PIP?
 • Jakie jest rozgraniczenie pomiędzy uprawnieniami służby BHP, a zadaniami osób kierujących pracownikami?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w działaniach służby BHP?
 • Na kogo inspektor może nałożyć mandat?
 • Czy pracownik za łamanie przepisów BHP może dostać mandat od inspektora PIP?
 • Jak zabezpieczyć pracodawcę i osoby kierujące pracownikami przed odpowiedzialnością, mandatami i karami, ewentualnymi odszkodowaniami?

Postaw na bezpieczeństwo, przygotuj zakład do kontroli PIP – unikniesz jej negatywnych skutków!


Uczestnicy szkolenia dla wybrali również:

Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych – Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie kontrola państwowej inspekcji pracy – cele:

 • podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie firmy do kontroli PIP, weryfikacja prawidłowości działania pracodawców w kluczowych obszarach kontrolowanych przez inspektorów.
PROGRAM

Szkolenie kontrola państwowej inspekcji pracy – program:


  Czy właściwie przygotowujesz nowych pracowników do pracy? Co kontroluje PIP?

  • Szkolenia bhp, instruktaż ogólny i stanowiskowy, szkolenie okresowe
  • Programy szkoleń w dziedzinie bhp, dokumentowanie, zakres szkoleń
  • Odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie szkolenia
  • Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami, badania lekarskie, badania psychotechniczne
  • Skierowanie na badania lekarskie
  • Służba medycyny pracy – przepisy szczegółowe.

  Ocena ryzyka zawodowego pod lupą inspektora PIP? Na co zwrócić szczególną uwagę?

  • Obowiązki pracodawcy i służby bhp, udział pracowników
  • Przepisy szczegółowe dotyczące oceny ryzyka zawodowego
  • Metody oceny ryzyka zawodowego i jej dokumentowanie
  • Niezbędne i potrzebne dokumenty przy ocenie ryzyka
  • Zespół oceniający ryzyko zawodowe
  • Środki profilaktyczne – realizacja, informowanie pracowników

  Uprawnienia kwalifikacyjne pracowników – trzymaj rękę na pulsie!

  • Prace przy których wymagane są dodatkowe uprawnienia; UDT, energetyczne, spawalnicze, do obsługi maszyn i urządzeń technicznych, itp.

  Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe – istotny obszar kontrolny w strategii na lata 2022-2024

  • Pomiary czynników w środowisku pracy
  • Konsultacje z pracownikami
  • Rejestr czynników
  • Wydatek energetyczny
  • Napoje i posiłki profilaktyczne

  Środki ochrony indywidualne oraz odzież i obuwie robocze – doświadczenia pokontrolne inspektorów PIP. Jak i kiedy wyposażać pracowników w ŚOI?

  • Obowiązki pracodawcy, ekwiwalent pieniężny
  • Zasady dostarczania, karty przydziału
  • Dobór, stosowanie, konserwacja
  • Przepisy branżowe i szczegółowe
  • Oznakowanie środków ochrony indywidualnej, wymagania

  Stanowiska i procesy pracy – zadbaj o bezpieczeństwo, chroń ludzi przed wypadkami!

  • Prace szczególnie niebezpieczne
  • Stały i bezpośredni nadzór nad pracownikami
  • Przepisy branżowe regulujące prace szczególnie niebezpieczne
  • Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej i wykonywane w dwie osoby
  • Obowiązki w zakresie bhp w stosunku pracowników tymczasowych, outsourcingu oraz zleceniobiorców.
  • Zasady współpracy pomiędzy podmiotami, rola koordynatora ds. BHP.

  Obiekty i pomieszczenia pracy

  • Prawo budowlane – Książka obiektu budowlanego
  • Pomieszczenia pracy – wysokość, kubatura, oświetlenie światłem dziennym i elektrycznym, temperatura i wentylacja
  • Organizacja stanowisk pracy – ergonomia

  Maszyny i urządzenia techniczne – sprawdź, czy masz wszystko pod kontrolą?

  • Wymagania zasadnicze i minimalne – przepisy szczegółowe
  • Dokumentacja dla maszyn – instrukcja użytkowania, instrukcja bhp oraz deklaracja zgodności
  • Wymagania dla maszyn i urządzeń technicznych
  • Kontrola stanu technicznego, przeglądy, dokumentacja
  • Systemy bezpieczeństwa – zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem, wyłączniki awaryjne, LOCKOUT TAGOUT
  • kto i za co odpowiada przy organizacji stanowisk pracy wyposażonych w maszyny?

  Transport wewnątrzzakładowy

  • Drogi i przejścia, znakowanie, ruch pieszych
  • Zasady transportu wewnątrzzakładowego
  • Eksploatacja wózków jezdniowych – uprawnienia, instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych
  • Prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, praca na polecenie pisemne
  • Urządzenia poddozorowe – suwnice, dźwigniki, żurawie, wciągniki – przepisy szczegółowe UDT
  • Instrukcja transportu wewnątrzzakładowego

  Magazynowanie i składowanie – najczęściej ujawnione nieprawidłowości podczas składowania i magazynowania.
  Liczne kontrole branży logistycznej wykazały wiele nieprawidłowości. Sprawdź, czy możesz spać spokojnie?

  • Instrukcja składowania i magazynowania
  • Regały magazynowe – przeglądy
  • Bezpieczeństwo pracy w magazynie
  • Ręczne prace transportowe i wydatek energetyczny
  • Normy dźwigania – czyli ile może dźwigać pracownik?

  Wypadki przy pracy – kontrola powypadkowa i badanie okoliczności wypadku przez inspektora PIP

  • Rejestr wypadków – kontrola inspektora pracy, na co zwróci uwagę inspektor? Z czym pracodawcy mają największy problem? Jak przygotować się na kontrolę powypadkową inspektora PIP?
  • Zdarzenia potencjalnie wypadkowe NEAR MISS
  • Polityka zapobiegająca wypadkom przy pracy – KAIZEN
  • Zespół powypadkowy (Służba BHP – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy), rola o zadanie
  • Procedura kontroli wypadków przez PIP

  Wewnątrzzakładowy nadzór nad bhp

  • Zadania służby BHP – najczęściej popełniane błędy
  • Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy – zakres działania, uprawnienia
  • Komisja BHP

  Uprawnienia kontrolne i nadzorcze organów Państwowej Inspekcji Pracy

  • Środki prawne wydawane przez inspektora pracy w trakcie i po kontroli
  • Wykroczenia przeciwko prawom pracownika dotyczące BHP
  • Odpowiedzialność karna pracodawcy
  • Współpraca inspekcji pracy z UDT, Inspekcją Sanitarną, PINB, Strażą Pożarną –
   informowanie o nieprawidłowościach

    Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
    Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

    WYKŁADOWCA

    Szkolenie kontrola państwowej inspekcji pracy poprowadzi:

    Wybitny Ekspert PIP

    Starszy Inspektor Pracy – główny specjalista w zakresie bezpieczeństwa pracy przy maszynach i urządzeniach technicznych. Biegły sądowy z zakresu BHP przy Sądzie Okręgowym w Katowicach i Sądzie Okręgowym w Gliwicach. 
    Przygotowywał wytyczne oraz został koordynatorem krajowym tematu „Bezpieczeństwo w transporcie i magazynowaniu”.
    Sprawuje nadzór i kontrolę głównie w zakładach przemysłowo – produkcyjnych branży metalowej oraz automotive.
    Specjalizuje się w kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym m.in. przestrzegania przepisów dyrektyw: maszynowej 2006/42/WE (wymagań zasadniczych dla maszyn i urządzeń technicznych), narzędziowej 2009/104/WE (minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy) oraz w sprawie środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG (znakowanie, dokumentacja, dobór, stosowanie i użytkowanie)
    Należy do zespołu inspektorów pracy zajmujących się nadzorem rynku.
    W podległych zakładach prowadzi dochodzenia powypadkowe. Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp oraz publikowanych na łamach: kwartalnika Praca. Zdrowie. Bezpieczeństwo. oraz miesięcznika Inspektor Pracy.
    Koordynował i nadzorował  w OIP w Katowicach kontrole m.in. w temacie:
    „Bezpieczeństwo pracowników narażonych na hałas i drgania mechaniczne”,
    „Minimalne wymagania dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych”,
    „Wymagania zasadnicze dla środków ochrony słuchu”,
    „Wymagania zasadnicze dla odzieży ochronnej”
    „Wymagania minimalne dla maszyn do obróbki metalu i obróbki plastycznej”.

    Prowadził szkolenia pracodawców i pracowników w ramach programów prewencyjnych m.in „Pracodawco! Zdobądź dyplom PIP” oraz „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej.
    Prowadził szkolenia partnerów społecznych w ramach „Akademii SIP” oraz brał udział w kampanii prewencyjnej „Na Pierwszej Fali Zatrudnienia”.
    Prowadzi szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz organizacji związkowych.
    Był opiekunem praktyk zawodowych podinspektorów pracy. 
    Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu bhp w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

    METODY

    Szkolenie kontrola – metody:

    krótkie wykłady,
    instrukcje, listy kontrolne,
    dyskusja moderowana,
    case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
    prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa.

    ADRESACI

    Szkolenie kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – kogo zapraszamy?

    • osoby kieruje pracownikami – utrzymanie ruchu, produkcja, magazyn
    • dozór techniczny
    • specjalistów bhp i SIP
    • przedstawicieli związków zawodowych

    Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia kontrola państwowej inspekcji pracy:

    POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
    96%
    ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
    100%
    UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
    96%

    MIEJSCE SZKOLENIA

    KARTA ZGŁOSZENIA

    OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

     KONSULTANT


     KINGA LALKO-SMOŁKA
     KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 150
     mobile: +48 662 297 689
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     AGNIESZKA WALAS
     SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 153
     mobile: +48 608 577 231
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     OPINIE KLIENTÓW


     • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

      Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
     • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

      Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

     Newsletter


     BĄDŹ NA BIEŻĄCO

     z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

      Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.