In Akademia Menedżera, HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/opowiedzialnosc-osob-kierujacych-pracownikami

Odpowiedzialność i obowiązki osób kierujących pracownikami/pracodawców w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy

– sprawdź co Ci grozi za naruszenie przepisów i zasad bhp! Odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa

Kierujesz pracowniami? Działasz w imieniu pracodawcy?

Jesteś menedżerem, kierownikiem zmiany, liderem zespołu, brygadzistą? 

Nie ważne czy pracujesz w biurze, urzędzie, na hali produkcyjnej, w magazynie, sklepie, szpitalu, czy na placu budowy.

Pamiętaj!
Kierujący pracownikami mają obowiązek zorganizować i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy oraz egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Kierownicy są przez PIP najczęściej karani mandatami, a po wypadkach ciężkich i śmiertelnych najczęściej mają stawiane zarzuty karne przez prokuraturę!

Twoja odpowiedzialność nie kończy się na karze porządkowej wynikającej z Kodeksu pracy, mandacie od inspektora pracy, czy nawet rozwiązaniu umowy o pracę!

Zaniedbania w dziedzinie bhp mogą zakończyć się dla Ciebie karą grzywny lub odpowiedzialnością karną, łącznie z bezwzględnym pozbawieniem wolności do lat 5!

Czuwaj nad tym, aby praca podległych Ci pracowników przebiegała zgodnie z przepisami i zasadami bhp!

Egzekwuj przestrzeganie zasad bezpieczeństwa!
Motywuj ludzi do bezpiecznej pracy!
Na bieżąco nadzoruj stan bhp i wydawaj szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!

Sprawdź na szkoleniu jakie masz obowiązki, uprawnienia i za co odpowiadasz!
Bądź na bieżąco ze zmieniającymi się w 2023 roku przepisami!
Nie daj się zaskoczyć podczas kontroli PIP!

Nie zapominaj, że:

 • jesteś odpowiedzialny za prawidłową organizację pracy, stan bhp na stanowiskach pracy,
 • ponosisz odpowiedzialność za zdrowie i życie swoich pracowników,
 • musisz być na bieżąco z nowymi przepisami i zasadami bhp,
 • odpowiadasz za stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego, a więc za urządzenia, maszyny i narzędzia,
 • odpowiadasz za sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie przez pracowników zgodnie z przeznaczeniem.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Nasz Ekspert – wieloletni nadinspektor PIP
zwróci uwagę na najczęściej popełniane błędy i zaniedbania osób kierujących pracownikami
przypomni zakres odpowiedzialności oraz prawa i obowiązki kierowników wynikające z kodeksu pracy i rozporządzeń oraz przepisów wewnątrzzakładowych
– wyjaśni jak rozkłada się odpowiedzialność między pracodawcę / kierownictwo / służby bhp / dozór
– zwróci uwagę na nowe przepisy i obowiązki osób kierujących pracownikami w związku ze zmianami przepisów dotyczących badania trzeźwości.

Szkolenie uwzględnia bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz doświadczenie praktyczne prowadzącego, pełniącego przez kilkanaście lat funkcję oskarżyciela publicznego z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy.

Podczas szkolenia Odpowiedzialność osób kierujących pracownikami dowiesz się:

 • jakie są obowiązki i odpowiedzialność osób kierujących pracownikami za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy?
 • jakie jest rozgraniczenie pomiędzy uprawnieniami służb bhp, a zadaniami pracodawców i osób kierujących pracownikami? Dlaczego służba bhp nie podlega odpowiedzialności karnej z art. 220 Kodeksu karnego?
 • kiedy kierujący pracownikami może być ukarany karą porządkową? 
 • czy nieprzestrzeganie przepisów i zasad może być przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia?
 • czy niedopełniający obowiązków kierownik może być zobowiązany do zwrotu pracodawcy kosztów wypłaconych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy?
 • na czym polega odpowiedzialność kierującego pracowniami za przestępstwo niedopełnienia obowiązków z zakresu bhp i narażenia pracownika z art. 220 Kodeksu karnego?
 • czy kierujący pracownikami może uwolnić się od odpowiedzialności zarzucając pracownikowi niedopełnienie obowiązków z zakresu bhp?
 • czy w razie wypadku śmiertelnego kierujący pracownikami może być skazany na karę do 5 lat pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka na podstawie art. 155 Kodeksu karnego?
 • kiedy zaniedbania kierujących pracownikami w zakresie bhp mogą spowodować podniesienia składki wypadkowej?
 • jakie są materialne i niematerialne koszty wypadków przy pracy dla pracodawcy?
 • jakie błędy przy szkoleniach z zakresu bhp popełniają przełożeni?
 • czy kierownik ma prawo, a może obowiązek nie dopuścić do pracy pracownika będącego pod wpływem alkoholu lub psychotropowych środków działających podobnie do alkoholu?
 • kto może badać pracownika na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu?
 • kiedy pracownik może się powstrzymać od wykonywania pracy i co może z tym zrobić przełożony?
 • czy pracownik za łamanie przepisów bhp może dostać mandat od inspektora PIP?
 • jak postępować z osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych?
 • jakie obowiązki w z zakresu bhp dotyczą pracowników tymczasowych?
 • co oznacza bezpośredni i stały nadzór?
 • kto odpowiada za organizację prac szczególnie niebezpiecznych?
 • jaka jest definicja prac szczególnie niebezpiecznych?
 • jakie przepisy zawierają określenie prac szczególnie niebezpiecznych?
 • co to są prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego?

   Szkolenie zawiera najciekawsze przykłady z bogatej praktyki kontrolnej i oskarżycielskiej inspektora pracy.


   uczestnicy szkolenia Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami wybrali również:

   BHP w transporcie wewnętrznym Sprawdź

   ORGANIZACJA

   Wybierz termin szkolenia:

   CELE I KORZYŚCI

   Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami – cele i korzyści z udziału w szkoleniu:

   PROGRAM

   Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami – program szkolenia:

   Czy za bezpieczeństwo w miejscu pracy odpowiada tylko pracodawca?
   Jakie są różnice w odpowiedzialności pracodawcy i bezpośredniego przełożonego w obszarze bhp?

   Rola osób kierujących pracownikami w kształtowaniu i utrwalaniu kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Co oznacza stały i bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy?

   Jakie są obowiązki, uprawnienia i granice odpowiedzialności w zakresie bhp osób kierujących pracownikami?

   • co kryje się pod pojęciem „osoba kierująca pracownikami”? 
   • kto może wydawać pracownikom polecenia służbowe i jakie są ich granice?
   • kiedy warto wydawać polecenia pisemne?
   • jakie są konsekwencje odmowy wykonania polecenia służbowego w obszarze bhp przez pracownika?

   Na kierownikach ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w odniesieniu do przestrzeni, w której zarządzają.
   Jaki jest kodeksowy katalog obowiązk
   ów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczący osób kierujących pracownikami?

   • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem –
    jak realizacja tego obowiązku jest badana i oceniana przez organy prowadzące postępowanie przygotowawcze i sądy w sprawach o wykroczenia i przestępstwa związane z wypadkami przy pracy?
   • organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie pracy, z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanym z warunkami środowiska pracy – jak realizacja tego obowiązku jest badana i oceniana przez organy prowadzące postępowanie przygotowawcze i sądy w sprawach o wykroczenia i przestępstwa związane z wypadkami przy pracy?
   • dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy –
    jak realizacja tego obowiązku jest badana i oceniana przez organy prowadzące postępowanie przygotowawcze i sądy w sprawach o wykroczenia i przestępstwa związane z wypadkami przy pracy?
   • zapewnianie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami
   • jakiego rodzaju szkolenia bhp może przeprowadzić kierownik?
   • jakie błędy przy szkoleniach z zakresu bhp popełniają przełożeni?

   Rola osób kierujących pracownikami w egzekwowaniu znowelizowanych przepisów kodeksu pracy o kontroli trzeźwości.
   Kto odpowiada za dopuszczenie do pracy pracownika pod wpływem alkoholu?

   Jakie są uprawnienia i obowiązki w zakresie bhp osób kierujących pracownikami tymczasowymi w imieniu pracodawcy użytkownika?

   Monitoring a kontrola przestrzegania przepisów bhp przez pracowników

   Relacje odpowiedzialności w obszarze bhp osób kierujących pracownikami do zadań i roli służb bhp w zakładzie pracy.

   Jakie są obowiązki pracowników dotyczące przestrzegania przepisów i zasad bhp?

   • przestrzeganie przepisów i zasad bhp,
   • obowiązek wykonywania poleceń i wskazówek służbowych przełożonych w tym zakresie,
   • znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny
   • dbałość o należyty stan maszyn, urządzeń, nazrzędzi i osprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy
   • używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem
   • niezwłoczne zawiadamianie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeganie współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
   • współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
   • jakie znaczenie dla osób kierujących pracownikami mają powyższe obowiązki pracowników podległych?
   • kiedy pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy ze względu na warunki bhp i jaka w tym rola przełożonego?

   Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie bhp?

   • obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jako podstawowa zasada prawa pracy – art. 15 K.p.
   • zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – obowiązek z art. 94 pkt 4 K.p.
   • generalny obowiązek pracodawcy ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki z art. 207 § 2 K.p. i jego składowe.
   • Jakie obowiązki kierujących pracownikami poszczególnych szczebli korelują z powyższymi obowiązkami pracodawcy?

   Zasady organizowania prac szczególnie niebezpiecznych. Nadzór nad pracownikami przy pracach szczególnie niebezpiecznych. Odpowiedzialność kierownika.

   Czy do obowiązków kierownika należy opracowanie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i ich stała aktualizacja?

   Co oznaczają pojęcia „bezpośredniego nadzoru” i „stałego nadzoru” przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych i ich stosowanie w praktyce.

   Rola szkolenia bhp, a szczególności szkolenia stanowiskowego w kształtowaniu świadomości pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i nawyku bezpiecznej pracy.

   Jakie konsekwencje może ponieść kierujący pracownikami z tytułu nienależytego wykonywania swoich obowiązków z zakresu bhp?

   • odpowiedzialność pracownicza (kary porządkowe, rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia) – orzecznictwo Sądu Najwyższego
   • odpowiedzialność wykroczeniowa (odpowiedzialność z art. 283 § 1 K.p.) – zasady i praktyka działania w organów PIP, z uwzględnieniem kilkunastoletniej praktyki wykładowcy – oskarżyciela publicznego z ramienia PIP w sprawach o wykroczenia związane z naruszeniem obowiązków w dziedzinie bhp przez osoby kierujące pracownikami.
   • odpowiedzialność karna
    – przestępstwo z art. 220 K.k – niedopełnienie obowiązków w zakresie bhp i narażenie pracownika
    – przestępstwo z art. 156 K.k. – spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
    – przestępstwo z art. 155 K.k. – nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka
   • kiedy kierujący mogą ponosić odpowiedzialność za te przestępstwa?
   • jak kształtuje się orzecznictwo sądowe w sprawach o te przestępstwa?
   • odpowiedzialność cywilna regresowa

   Skutki niewłaściwego wykonywania obowiązków z dziedziny bhp przez osoby kierujące pracownikami dla pracodawcy

   • koszty wypadków przy pracy – materialne i niematerialne
   • odpowiedzialność cywilna pracodawcy w związku z wypadkami przy pracy (odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadzie winy z art. 415 i odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z art. 435 K.c.) – jak właściwe wykonywanie obowiązków przez kierujących pracownikami ogranicza ryzyko tej odpowiedzialności? – orzecznictwo Sądu Najwyższego
   • możliwość podniesienia składki wypadkowej (art. 36 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) jako istotne zagrożenie podniesienia kosztów pracy – jakie są przesłanki podniesienia składki?
    – kiedy inspektor PIP może kierować do ZUS wniosek o podwyższenie składki?
    – jaka jest praktyka działania PIP w tym zakresie?
    – jak reaguje ZUS?
   WYKŁADOWCA

   Szkolenie odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami poprowadzi:

   Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy z ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu kontroli przestrzegania bhp i prawa pracy w firmach i instytucjach, kierownik Sekcji Nadzoru i Kontroli, oskarżyciel publiczny z ramienia PIP w postępowaniach sądowych.
   Od 1997 jego aktywność koncentruje się na prowadzeniu szkoleń dla menedżerów i pracodawców z zakresu obowiązków i odpowiedzialności osób kierujących pracownikami.
   Brał aktywny udział w postępowaniach skargowych. Rozpatrywał skargi wnoszone do PIP na pracodawców oraz skargi dotyczące nieprawidłowego rozpatrywania skarg pracowników przez Inspektorów.
   Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Instytucie Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   Członek kapituły corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadził kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy największych pracodawców, biorących udział w konkursie.
   Nadzorował realizację kontroli tematycznych – przeprowadzanych przez inspektorów PIP – z zakresu czasu pracy oraz outsourcingu pracowniczego. Samodzielnie przeprowadził kilkaset kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy. Przewodniczył zespołowi tematycznemu czasu pracy i wynagrodzeń, działającemu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Wprowadza i audytuje regulaminy wynagradzania, premiowania, pracy, w tym regulaminy pracy zdalnej oraz funduszu socjalnego.

   Prowadzi szkolenia z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy dla dużych zakładów produkcyjnych: Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A., oraz instytucji – ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie oraz ogólnopolskich organizacji związkowych.
   Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy.
   Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych.
   Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy.

   Prowadzi projekty doradcze w obszarze:

   • opracowywania projektów regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
   • zawierania i rozwiązywania wszelkich umów,
   • dokumentacji w zatrudnieniu,
   • rozwiązań w zakresie stosowania systemów i rozkładów czasu pracy,
   • współpracy z organizacjami związkowymi, społeczną inspekcją pracy oraz radami pracowników,
   • procedur przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
   METODY

   Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami – metody prowadzenia szkolenia:

   Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

   ADRESACI

   Szkolenie odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami adresujemy do:

   • osób zarządzających pracownikami
   • osób kierujących pracownikami (kierowników, brygadzistów, mistrzów, team liderów)
   • pracowników służb bhp w zakładach pracy odpowiedzialnych za organizację bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
   • społecznych inspektorów pracy

   Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami:

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   95%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   98%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   94%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   KARTA ZGŁOSZENIA

   OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

     ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
    • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

     Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.