In UR / Produkcja / BHP, Zakupy / logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-bhp-kurs-bhp-transport-wewnetrzny-wozki-widlowe-dzwignice-suwnice-przenosniki-zawiesia-bhp-magazyn?date=31074

Szkolenie bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

– podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany – nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych

W ostatnim czasie Państwowa Inspekcja Pracy zrealizowała blisko 1000 kontroli w obszarze przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie wewnątrzzakładowym oraz gospodarce magazynowej, których celem była poprawa bezpieczeństwa pracy.

Kontrole wykazały wiele rażących nieprawidłowości w zakresie magazynowania, składowania oraz wykorzystania urządzeń transportu wewnątrzzakładowego w firmach.
Zaowocowało to kilkoma zmianami rozporządzeń dotyczących bhp przy obsłudze wózków, które zaczęły obowiązywać w 2017, 2018 i 2019 roku.
Jak wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków z użyciem UTB?

szkolenie bhp w transporcie wewnętrznym – co zyskasz?

W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany w prawie:

 • zmiany wprowadzone rozporządzeniem „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych” w zakresie uprawnień (uproszczeniu procedury). Omówione zostaną nowe obowiązki przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych (zezwolenia pisemne) oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych (w zastępstwie pracodawcy).
 • zmiany w zakresie ręcznych prac transportowych – nowe przepisy „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym”, a dotyczące dopuszczalnej masy przemieszczanych towarów oraz wydatku energetycznego.
 • rekomendacje dotyczące organizacji bezpiecznej pracy w magazynach w związku z Covid – 19.

Szkolenie poprowadzi Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach produkcyjnych, które korzystają z urządzeń UTB  przy pracach związanych z podnoszeniem towarów, składowaniem i magazynowaniem.

Nasz Ekspert podsumuje wyniki przeprowadzonych kontroli, wskaże najczęściej popełniane błędy przy eksploatacji oraz zapozna uczestników z najlepszymi praktykami w obszarze podniesienia bezpieczeństwa pracy.

  Omówione zostaną przepisy i Polskie Normy związane z transportem wewnątrzzakładowym, magazynowaniem i składowaniem, ręcznymi pracami transportowymi, stosowaniem osprzętu do podnoszenia oraz urządzeń pomocniczych jak drabiny.
  Przedstawione zostaną wypadki z udziałem UTB ze wskazaniem przyczyn technicznych, organizacyjnych i ludzkich.


  uczestnicy szkolenia bhp w transporcie wewnętrznym wybrali również:

  Wymagania PIP dla maszyn i urządzeń technicznych – Sprawdź

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  Przydatne informacje organizacyjne:

  18 września 2020r. – Park Inn by Radisson Katowice ****
  Katowice, ul. Bytkowska 1a
  www.parkinn.com/hotel-katowice

  Park Inn by Radisson Katowice**** reprezentujący sieć hotelarką Carlson Rezidor Hotel Group. Hotel zlokalizowany jest w pobliżu Parku Chorzowskiego i Międzynarodowych Targów Katowickich.

  Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16:00.
  Cena szkolenia wynosi 690 zł brutto.

  Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch.

  Praktyczne informacje dotyczące parkowania:

  Parking hotelowy naziemny dla osób nocujących w cenie noclegu.
  Parking hotelowy podziemny dla osób nocujących płatny dodatkowo.
  Parking hotelowy naziemny i podziemny dla osób nie nocujących płatny dodatkowo.

  Możliwe jest bezpłatne korzystanie z parkingu miejskiego:
  – bezpłatne miejsca przy Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego ul. Bytkowska / Targowa (25-50m od hotelu)
  – bezpłatne miejsca przy ul. Bytkowska/ Józefowska (25-50m od hotelu).

  Cena szkolenia nie obejmuje noclegów i parkingu. Podczas rezerwowania miejsca w hotelu prosimy o powołanie się na „Effect” – organizatora szkolenia. Dzięki temu korzystają Państwo z wynegocjowanych dla naszych Gości stawek hotelowych.

  CELE I KORZYŚCI

  bhp w transporcie wewnątrzzakładowym – cele szkolenia:

  Celem szkolenia Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym jest wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie eksploatacji urządzeń UTB, przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy w celu uniknięcia wypadków przy pracy oraz konsekwencji ze strony organów nadzoru nad warunkami pracy (PIP, UDT).

  PROGRAM

  Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym – program szkolenia:

  Bezpieczna organizacja prac magazynowych w dobie Covid 19

  Transport wewnętrzny – drogi i przejścia, ruch pieszych i pojazdów

  • Drogi wewnątrzzakładowe i ewakuacyjne, miejsca niebezpieczne w zakładzie, wykorzystanie barw bezpieczeństwa, znaki i sygnały bezpieczeństwa, wymagania Polskich Norm – orzecznictwo w zakresie obowiązku stosowania Polskich Norm i przepisów prawa budowlanego przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.
  • Definicje i wymagania wynikające z PN-68/M-78010.

  Instrukcja transportu wewnątrzzakładowego

  • Instrukcja transportu wewnątrzzakładowego, wytyczne wynikające w Prawa o ruchu drogowym.
  • Dodatkowe wymagania ppoż. i wynikające z prawa budowlanego, przykłady nieprawidłowości i dobrej praktyki.

  Eksploatacja wózków jezdniowych – bezpieczeństwo

  • Omówienie zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym; ujednolicenie oraz doprecyzowanie przepisów w zakresie wydawania uprawnień do obsługi wózków, wyjaśnienie pojęć stosowanych w rozporządzeniu jak: „operator wózka”, „organizator pracy”, „instrukcja wózka jezdniowego”, „instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych”, oraz „prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego” wykonywanych na podstawie pisemnego pozwolenia.
  • Wyjaśnienia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dotyczące niektórych zapisów nowego rozporządzenia. Zasady uznawania uprawnień państw członkowskich Unii Europejskiej do obsługi urządzeń transportu bliskiego.
  • Nowelizacja rozporządzenia „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych” w zakresie uprawnień (uproszczeniu procedury).
  • Nowe obowiązki przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych (zezwolenia pisemne).
  • Nowe obowiązki zlecającego pracę z użyciem wózków jezdniowych (w zastępstwie pracodawcy).
  • Obowiązki operatora wózka w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac transportowych, przeglądy wózków codzienne oraz dokonywane przez konserwatora, typowe nieprawidłowości i błędy popełniane na etapie eksploatacji.
  • Kryterium zużycia ogumienia w wózkach jezdniowych, osprzęt do podnoszenia – wymagania.
  • Wymagania zasadnicze dla wózków jezdniowych – znakowanie i informacje, tabliczka znamionowa, tablica udźwigu.
  • Modernizacja wózków – rodzaje i zasady wyposażania wózków w dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa.
  • Wypadki przy pracy związane z eksploatacją wózków, dobra praktyka – systemy poprawiające bezpieczeństwo operatora.
  • Bezpieczeństwo pracowników firm zewnętrznych biorących udział w procesach transportowych na terenie zakładu – kierowcy samochodów ciężarowych.

  Urządzenia transportu bliskiego – suwnice, żurawie, dźwigi, dźwignice, podesty ruchome, układnice itp.

  • Wymagania kwalifikacyjne dla „hakowego”, „podsuwnicowego” i „ciężarowego” wynikające z przepisów bhp i przepisów o dozorze technicznym.
  • Obowiązki eksploatującego suwnice w świetle uchylonego rozporządzenia w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy – rozwiązania organizacyjne.
  • Uprawnienia UDT do eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.

  bezpieczeństwo eksploatacji osprzętu do podnoszenia
  zawiesia
  podział zawiesi 

  • Zawiesia pasowe, zawiesia linowe i zawiesia łańcuchowe
  • Dokumentacja dostarczana przez producenta – instrukcja użytkowania, świadectwo, znakowanie (CE, DOR, WLL) – obowiązki wynikające z dyrektywy maszynowej 2006/42/WE..
  • Przeglądy, badania okresowe i doraźne, karty oraz rejestry zawiesi
  • Zasady bezpiecznej eksploatacji i kryteria wycofania z użytkowania, składowanie i magazynowanie zawiesi.
  • Uchwyty transportowe, haki i trawersy – bezpieczeństwo eksploatacji.
  • Nieprawidłowości i wypadki przy pracy związane z eksploatacją zawiesi.

  Ręczne prace transportowe – bhp

  • Dyrektywa 90/269/EWG dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznym przemieszczaniu ciężarów oraz przepisy krajowe.
  • Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, które otrzymało nowe – „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym”.
  • Zmiany w dopuszczalnych normach przewożenia ciężarów w tym dla wybranych grup zawodowych (kobiet), wydatek energetyczny – jak go liczyć i co to daje, podnoszenie ciężarów powyżej obręczy barkowej – nowe regulacje.
  • Ergonomia i technika prowadzenia ręcznych prac transportowych, wydatek energetyczny urządzenia pomocnicze (prawidłowa pozycja, urazy kręgosłupa i układu kostnego) – dobra praktyka i nowoczesne rozwiązania – egzoszkielety.
  • Ocena ryzyka zawodowego przy ręcznych pracach transportowych i organizacja stanowisk pracy – metody MAC i KIN.

  drabiny i przenośniki i inne urządzenia pomocnicze – bezpieczeństwo eksploatacji

  • Znakowanie drabin, wytyczne PN-EN 131:2011.
  • Bezpieczeństwo użytkowania drabin, praca na wysokości – przepisy krajowe,
  • Bezpieczeństwo eksploatacji przenośników – podział, konserwacje, przeglądy, osłony, wyłączniki bezpieczeństwa.
  • Nieprawidłowości i wypadki przy eksploatacji drabin i przenośników.

  bhp w magazynie – bezpieczne składowanie i magazynowanie

  • Instrukcja składowania i magazynowania – wymagania i zawartość.
  • Miejsca składowania materiałów w stosach i pryzmach.
  • Urządzenia do składowania towarów; stojaki, wieszaki, regały, podkłady – bezpieczeństwo eksploatacji i wymagania PN.
  • PN-EN 15635:2010 – wytyczne do przeglądu regałów magazynowych paletowych, czasookresy przeglądów, tabliczki regałowe.
  • Wypadki i nieprawidłowości związane z użytkowania urządzeń do składowania.

  Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników transportu wewnętrznego i składowania

  • Zagrożenia w transporcie wewnętrznym i składowaniu.
  • Szkolenia, badania lekarskie oraz ocena ryzyka zawodowego.
  • Środki ochrony indywidualnej wymagana przy pracach transportowych; hełmy ochronne (przemysłowe i lekkie), obuwie ochronne, rękawice – wymagania i znakowanie.
  • Obowiązki pracodawcy, pracownika i osób kierujących pracownikami.
  • Obowiązki szefa magazynu i specjalisty bhp w obszarze bezpieczeństwa przestrzeni pracy (magazyn, hala produkcyjna) odpowiedzialność i konsekwencje uchybień.

  Wykroczenie przeciwko prawom pracownika

  • Podstawa prawna udzielania kar osobom odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy magazynowaniu i składowaniu materiałów.
  • Wysokość udzielanych kar za nieprzestrzeganie przepisów bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy magazynowaniu i składowaniu materiałów.

  Kontrole PIP – sankcje i najczęściej stwierdzane uchybienia, kary nakładane na szefów magazynów.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu poprowadzi:

  Ekspert posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu kontroli bezpieczeństwa pracy w zakresie transportu wewnątrzzakładowego, magazynowania i składowania. 
  Wykładowca na studiach podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” organizowanych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Specjalizuje się głównie w kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym m.in. przestrzegania przepisów dyrektyw: maszynowej 2006/42/WE (wymagań zasadniczych dla maszyn i urządzeń technicznych), narzędziowej 2009/104/WE (minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy) oraz w sprawie środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG (znakowanie, dokumentacja, dobór, stosowanie i użytkowanie). Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp publikowanych na łamach miesięcznika INSPEKTOR PRACY oraz portalu www.znamibezpiecznie.pl.

  METODY

  Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym – metody szkolenia:

  Warsztaty Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – „case study”. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
  Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

  ADRESACI

  Szkolenie bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu adresowane jest do:

  • pracodawców,
  • osób kierujących pracownikami,
  • służb bhp, pracowników służb utrzymania ruchu,
  • pracowników zakładów świadczących usługi przewozu ładunków wymagających podwieszenia przy pracach przeładunkowych,
  • osób dozoru i kierownictwa odpowiedzialnych w zakładzie za transport wewnątrzzakładowy i składowanie.

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  99%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  18.09.2020 Szkolenie online
  550 ZŁ (BRUTTO)
  20.11.2020 Szkolenie online
  550 ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
  Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.