In HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-bhp-kurs-bhp-wypadki-przy-pracy?date=26334

Szkolenie Wypadki przy pracy w 2020 roku

– odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz nowe wzory dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego

Do wypadków przy pracy, w których ginie jedna, dwie osoby dochodzi codziennie.
Kilku pracowników każdego dnia doznaje ciężkich obrażeń ciała. 

Z chwilą otrzymania informacji o zdarzeniu wypadkowym na pracodawcy ciąży obowiązek powołania zespołu powypadkowego, zadaniem, którego będzie ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, a także sporządzenie niezbędnej dokumentacji powypadkowej.

wypadki przy pracy – nowe wzory dokumentów powypadkowych

 • Nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy
 • Zmiana protokołu powypadkowego

wypadki przy pracy – błędy i uchybienia służb bhp

Z kontroli PIP wynika, że pracodawcy i ich służby bhp popełniają wiele błędów w zakresie prawidłowej kwalifikacji i ustalania przyczyn wypadków oraz naruszają przepisy określające tryb postępowania po wypadku przy pracy.

 • Dlaczego nawet doświadczeni bhp-owcy popełniają sporo błędów w postępowaniu powypadkowym?
 • Jak to możliwe, że po stwierdzeniu wypadku często nie jest przeprowadzane postępowanie powypadkowe?
 • Czy w dokumentacji powypadkowej poszkodowanego pracownika musi znaleźć się dokumentacja medyczna? Czy jest to zgodne z RODO? Czy w razie jakiejkolwiek kontroli brak dokumentacji medycznej wśród dokumentów powypadkowych będzie stanowiło problem lub podstawę do podważenia wiarygodności przeprowadzonego postępowania powypadkowego?
 • Dlaczego dokumenty powypadkowe wypełniane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami?
 • Z jakiego powodu służby bhp rozpoczynają postępowanie powypadkowego z opóźnieniem?
 • Dlaczego nie są badane zdarzenia wypadkowe tzw. wątpliwe, w zakresie ich zakwalifikowania jako wypadki przy pracy, za  które w świetle obowiązujących przepisów prawnych uznawane są zdarzenia nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć i są  ściśle związane z pracą.
 • Jak postępować gdy ZUS podważa protokół powypadkowy?

Podczas szkolenia przewidziany jest czas na zajęcia praktyczne. Na wybranym przez Uczestników przykładzie, Ekspert odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy w zakładach omówi krok po kroku postępowanie powypadkowe, ustali przyczyny wypadku, dokona kwalifikacji prawnej zdarzenia i zaproponuje zastosowanie wymaganych prawem działań prewencyjnych. Przedstawi zakres dokumentacji powypadkowej wymaganej prawem.


uczestnicy szkolenia wypadki przy pracy wybrali również:

Szkolenie wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – audyt bezpieczeństwa maszyny i dokumentacji – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie bhp wypadki przy pracy – cele:

Celem szkolenia Wypadki przy pracy jest zapoznanie Uczestników z obowiązkami oraz praktyką sporządzania dokumentacji z ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z uwzględnieniem typowych nieprawidłowości występujących w tym zakresie.

Omówione zostaną wątpliwości interpretacyjne dotyczące przepisów prawa stosowanych przy sporządzaniu dokumentacji powypadkowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.

PROGRAM

Szkolenie bhp wypadki przy pracy – program:

Wypadki przy pracy
W jakich sytuacjach możemy mówić o tym, że doszło do wypadku przy pracy? – definicje,  podstawy prawne, ustawa powypadkowa

 • przegląd modeli i metod badania wypadków przy pracy,
 • diagram drzewa przyczyn jako środek umożliwiający przedstawienie mentalnego obrazu wypadku,
 • pojęcie wypadku przy pracy,
 • pojęcie wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy,
 • pojęcie zdarzenia potencjalnie wypadkowego,
 • podział wypadków według skutków (wypadek śmiertelny, wypadek ciężki, wypadek zbiorowy),
 • wypadki przy pracy i inne związane z zatrudnieniem w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,
 • spożycie alkoholu, środków odurzających a wypadek przy pracy.

Postępowanie powypadkowe krok po kroku – eliminacja najczęściej popełnianych błędów przez pracodawców i zespoły powypadkowe

Nadinspektor PIP  na podstawie obowiązujących przepisów, oraz własnych doświadczeń związanych z analizą postępowań wypadkowych i orzecznictwa SN podpowie, jak postępować w sytuacjach kontrowersyjnych, które dopuszczają kilka wariantów możliwych rozwiązań.

Powoływanie zespołu powypadkowego i etapy jego pracy – czynności wstępne, kto i kiedy składa wyjaśnienia, a kto udziela informacji, co powinien zawierać opis wypadku. 

– Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przez pracodawcę

 • zasady zgłaszania i rejestracji wypadków,
 • obowiązki pracodawcy w związku z zaistniałym wypadkiem,
 • skład i czynności zespołu powypadkowego,
 • badanie miejsca wypadku, oględziny stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, a także stanu urządzeń ochronnych,
 • jak rozmawiać z poszkodowanym w zależności od jego stanu i kiedy można przyjąć jego wyjaśnienia?
 • wyjaśnienia świadków wypadku w praktyce,
 • uprawnienia poszkodowanego w związku z postępowaniem powypadkowym,
 • odmowa składania wyjaśnień przez poszkodowanego i świadka, składanie fałszywych wyjaśnień, odmowa okazania odpowiednich dokumentów,
 • sporządzanie protokołu powypadkowego – termin sporządzenia protokołu, podważanie zapisów w protokole, odrębne zdanie członka zespołu, błędy w zapisach protokołu powypadkowego,
 • wzorcowe protokoły, m.in.: z oględzin miejsca wypadku przy pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,
 • środki profilaktyczne związane z wypadkami przy pracy – obowiązki pracodawcy,
 • rola SIP przy badaniu okoliczności wypadków,
 • co zrobić, gdy SIP ma inne zdanie niż pozostali członkowie zespołu powypadkowego,
 • uprawnienia inspektora pracy w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przez zakład pracy,
 • problemy z prawidłową kwalifikacją prawną wypadku
 • analiza wypadkowości w zakładzie pracy.

Obowiązki pracodawcy i specjalisty BHP w zakresie postępowania powypadkowego – co trzeba uwzględnić w dokumentacji, żeby nie narazić się na zarzuty ze strony organów kontroli?

 • obligatoryjne i rekomendowane dokumenty, które należy przygotowywać i gromadzić jako załączniki na potrzeby kontroli (protokół powypadkowy, karta wypadku, rejestr wypadków przy pracy itd.)
 • jak prawidłowo sporządzić protokół wypadku przy pracy?
 • odpowiedzialność pracodawcy i bhp-owca za błędy w procedurze powypadkowej – przykłady z praktyki inspektorskiej i orzecznictwa sądów.

Przyczyny wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych

 • pojęcie zagrożenia wypadkowego,
 • teoria łańcucha zdarzeń,
 • czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe które mogą doprowadzić do wypadku,
 • etapy, na których najczęściej popełnia się błędy powodujące zagrożenia,
 • omówienie najczęściej występujących przyczyn wypadków leżących w obszarach techniki, organizacji i w czynniku ludzkim.

– Jak prawidłowo wykorzystać dane o wypadkach przy pracy do sporządzania kompletnych raportów o stanie bhp w przedsiębiorstwie i analizy wypadkowości?

Badanie wypadków przez Inspektorów Pracy

 • procedury postępowania organów PIP przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zgłoszonych przez pracodawców,
 • zakres przedmiotowy protokołu z kontroli przeprowadzonej w związku z badaniem przez inspektora pracy okoliczności i przyczyn wypadku,
 • stosowanie środków prawnych przez Inspektora Pracy, gdy pracodawca nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy, błędnie ustalił okoliczności i przyczyny wypadku,
 • powiadamianie innych organów o wypadku (dozór techniczny, prokuratura itp.).
 • warunki do podniesienia składki ZUS w części wypadkowej.

Ćwiczenie praktyczne – wsparcie Uczestników w rozwiązaniu indywidualnych problemów związanych z postępowaniem powypadkowym 

W ramach ćwiczenia Uczestnicy na podstawie przygotowanego przez wykładowcę materiału dokonają

 • identyfikacji i klasyfikacji zdarzeń,
 • identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń wypadkowych,
 • sporządzenia dokumentacji powypadkowej na podstawie opisów zdarzeń przygotowanych przez wykładowcę
WYKŁADOWCA

Szkolenie bhp wypadki przy pracy poprowadzi:

Ekspert specjalizujący się w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Biegły w zagadnieniach prewencji zagrożeń zawodowych w zakładach o największym wskaźniku wypadkowości.

Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji bhp i dokumentacji powypadkowej, dochodzeniu, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka, kart wypadku. Wybitny wykładowca-praktyk w dziedzinie wypadków przy pracy.

Autor warsztatów i artykułów:
– Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
– Postępowanie powypadkowe.
– Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy.
– Ocena ryzyka zawodowego – identyfikacja i ocena zagrożeń na stanowisku pracy.
– Obowiązki pracodawcy w zakresie prawa pracy wynikające z Kodeksu pracy.
– Choroby zawodowe – postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zawodowej, świadczenia.
– System zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładzie.

Sympozja i międzynarodowe konferencje:

-„Safety and Risk Management – Toptech Studies TU Delft Netherland”
-„Risk Assessment & Safety Management – Toptech Studies TU Delft Netherland Safety”
-„Health & Environment in the Netherlands – Toptech Studies TU Delft Netherland”

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy szkoleń – najwyższe oceny.

METODY

Szkolenie bhp wypadki przy pracy – metody:

Szkolenie bhp Wypadki przy pracy będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – „case study”. Dyskusje zbiorowe. Całość szkolenia będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki kontrolnej wykładowcy.

ADRESACI

Szkolenie bhp wypadki przy pracy adresowane jest do:

 • pracodawców,
 • służb BHP odpowiedzialnych za sporządzanie w praktyce dokumentacji z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczną organizację stanowisk pracy w przedsiębiorstwie
 • społecznych inspektorów pracy
 • pracowników służb technicznych nadzorujących bezpieczeństwo wyposażenia technicznego w zakładach,
 • kierowników UR i produkcji
 • głównych mechaników, elektryków, energetyków.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Wypadki przy pracy:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


KINGA LALKO-SMOŁKA
KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 150
mobile: +48 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

AGNIESZKA WALAS
SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 153
mobile: +48 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
 • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

  Forbis Sp. z o.o. Krystyna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.