In HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-bhp-kurs-bhp-wypadki-przy-pracy?date=69524

Szkolenie wypadki przy pracy w 2024 roku

– zmiany w karcie wypadku, praca zdalna a wypadek, alkohol a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz nowe wzory dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Ludzie ulegają wypadkom. Codziennie podczas pracy ginie jedna, dwie osoby.
Kilku pracowników każdego dnia doznaje ciężkich obrażeń ciała.

Wypadki przy pracy zostały objęte intensywną kontrolą PIP (strategia wzmożonego nadzoru na 2022-2024).
Inspektor pracy ma prawo przeanalizować każdą dokumentację powypadkową. Nawet w przypadku zdarzeń, które nie były zgłaszane do okręgowych inspektoratów pracy.


Pamiętaj, na pracodawcy ciąży obowiązek:

 • powołania zespołu powypadkowego, zadaniem, którego będzie ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku,
 • sporządzenie niezbędnej dokumentacji powypadkowej.

Służby bhp mają duże trudności z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku, odtworzeniem rzeczywistego przebiegu zdarzeń, szczególnie gdy doszło do niego poza zakładem lub przy pracy zdalnej.

Wypadek przy pracy zdalnej/wypadek pod wpływem alkoholu – nasz Ekspert odpowiedzialny za kontrole bezpieczeństwa pracy w zakładach odpowie na palące pytania służb bhp:

 • kto odpowiada za bhp i wypadki przy pracy zdalnej?
 • jakie są obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy zdalnej?
 • jakie są obowiązki służb bhp, a jakie pracownika?
 • jak badać wypadek przy pracy zdalnej?
 • co uznać za wypadek przy pracy w trakcie pracy zdalnej?
 • jak dokonać oględzin miejsca wypadku przy pracy zdalnej i ustalić rzeczywisty przebieg zdarzeń?
 • czy pracownik ma obowiązek udostępnić miejsce wypadku?
 • kto może wystąpić jako świadek wypadku przy pracy zdalnej?
 • czy domownik może wystąpić jako świadek wypadku przy pracy zdalnej?
 • co zrobić w sytuacji braku bezstronnych świadków?
 • co z oceną czasu w jakim doszło do wypadku?
 • czym ryzykuje pracodawca zgadzając się na wykonywanie pracy w danym dniu częściowo w zakładzie pracy a częściowo w domu z punktu widzenia wypadkowości i czasu pracy?
 • co w sytuacji wypadku pracownika skoszarowanego na terenie zakładu pracy, gdy wypadek miał miejsce na terenie zakładu, ale poza godzinami pracy?
 • kto odpowiada za wypadek pijanego pracownika? co grozi pracodawcy za dopuszczenie pijanego pracownika do pracy?
 • jak traktowany jest wypadek przy pracy zleceniobiorcy?
 • czy zleceniobiorca, który uległ wypadkowi przy wykonywaniu zlecenia i zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy, może liczyć na wypłatę zasiłku chorobowego?
 • co w przypadku, gdy nie był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych?

wypadki przy pracy – nowe wzory dokumentów powypadkowych

 • Aktualny wzór statystycznej karty wypadku przy pracy
 • Aktualny wzór protokołu powypadkowego

wypadki przy pracy – błędy i uchybienia służb bhp

Z kontroli PIP wynika, że pracodawcy i ich służby bhp popełniają wiele błędów w zakresie prawidłowej kwalifikacji i ustalania przyczyn wypadków oraz naruszają przepisy określające tryb postępowania po wypadku przy pracy.

 • Dlaczego nawet doświadczeni bhp-owcy popełniają sporo błędów w postępowaniu powypadkowym?
 • Jak to możliwe, że po stwierdzeniu wypadku często nie jest przeprowadzane postępowanie powypadkowe?
 • Czy w dokumentacji powypadkowej poszkodowanego pracownika musi znaleźć się dokumentacja medyczna? Czy jest to zgodne z RODO? Czy w razie jakiejkolwiek kontroli brak dokumentacji medycznej wśród dokumentów powypadkowych będzie stanowiło problem lub podstawę do podważenia wiarygodności przeprowadzonego postępowania powypadkowego?
 • Dlaczego dokumenty powypadkowe wypełniane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami?
 • Z jakiego powodu służby bhp rozpoczynają postępowanie powypadkowego z opóźnieniem?
 • Dlaczego nie są badane zdarzenia wypadkowe tzw. wątpliwe, w zakresie ich zakwalifikowania jako wypadki przy pracy, za  które w świetle obowiązujących przepisów prawnych uznawane są zdarzenia nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć i są  ściśle związane z pracą.
 • Jak postępować gdy ZUS podważa protokół powypadkowy?
 • Czy ponowna ocena ryzyka zawodowego po wypadku przy pracy jest obowiązkiem pracodawcy?

Podczas szkolenia przewidziany jest czas na zajęcia praktyczne. Na wybranym przez Uczestników przykładzie, Ekspert odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy w zakładach omówi krok po kroku postępowanie powypadkowe, ustali przyczyny wypadku, dokona kwalifikacji prawnej zdarzenia i zaproponuje zastosowanie wymaganych prawem działań prewencyjnych. Przedstawi zakres dokumentacji powypadkowej wymaganej prawem.


uczestnicy szkolenia wypadki przy pracy wybrali również:

Szkolenie wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – audyt bezpieczeństwa maszyny i dokumentacji – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie bhp wypadki przy pracy – cele:

Celem szkolenia Wypadki przy pracy jest zapoznanie Uczestników z obowiązkami oraz praktyką sporządzania dokumentacji z ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z uwzględnieniem typowych nieprawidłowości występujących w tym zakresie.

Omówione zostaną wątpliwości interpretacyjne dotyczące przepisów prawa stosowanych przy sporządzaniu dokumentacji powypadkowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Nasze szkolenie ma uchronić pracodawców i służby bhp od konsekwencji nieprawidłowego prowadzenia postępowania powypadkowego zarówno w okresie pandemii COVID-19 jak i po jej ustaniu.

PROGRAM

Szkolenie bhp wypadki przy pracy – program:

Wypadki przy pracy
W jakich sytuacjach możemy mówić o tym, że doszło do wypadku przy pracy? – definicje,  podstawy prawne, ustawa powypadkowa

 • przegląd modeli i metod badania wypadków przy pracy,
 • diagram drzewa przyczyn jako środek umożliwiający przedstawienie mentalnego obrazu wypadku,
 • pojęcie wypadku przy pracy,
 • pojęcie wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy,
 • pojęcie zdarzenia potencjalnie wypadkowego,
 • podział wypadków według skutków (wypadek śmiertelny, wypadek ciężki, wypadek zbiorowy),
 • wypadki przy pracy i inne związane z zatrudnieniem w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,
 • spożycie alkoholu, środków odurzających a wypadek przy pracy.
 • czy zdarzenie wypadkowe, jakiemu uległ pracownik w czasie podróży służbowej podczas części rekreacyjnej zaplanowanego spotkania służbowego, przy wykonywaniu zadań zleconych przez organizacje związkowe działające u pracodawcy jest wypadkiem przy pracy?

Praca zdalna a wypadek

 • co uznać za wypadek przy pracy w trakcie pracy zdalnej?
 • jak dokonać oględzin miejsca wypadku przy pracy zdalnej i ustalić rzeczywisty przebieg zdarzeń?
 • czy pracownik ma obowiązek udostępnić miejsce wypadku?
 • kto może wystąpić jako świadek wypadku przy pracy zdalnej?
 • czy domownik może wystąpić jako świadek wypadku przy pracy zdalnej?
 • co zrobić w sytuacji braku bezstronnych świadków?
 • co z oceną czasu w jakim doszło do wypadku?
 • czym ryzykuje pracodawca zgadzając się na wykonywanie pracy w danym dniu częściowo w zakładzie pracy a częściowo w domu z punktu widzenia wypadkowości i czasu pracy?
 • co w sytuacji wypadku pracownika skoszarowanego na terenie zakładu pracy, gdy wypadek miał miejsce na terenie zakładu, ale poza godzinami pracy?

Alkohol a wypadek przy pracy

 • kto odpowiada za wypadek pijanego pracownika? co grozi pracodawcy za dopuszczenie do pracy pracownika pod wpływem alkoholu lub narkotyków?

Postępowanie powypadkowe krok po kroku – eliminacja najczęściej popełnianych błędów przez pracodawców i zespoły powypadkowe

Nadinspektor PIP  na podstawie obowiązujących przepisów, oraz własnych doświadczeń związanych z analizą postępowań wypadkowych i orzecznictwa SN podpowie, jak postępować w sytuacjach kontrowersyjnych, które dopuszczają kilka wariantów możliwych rozwiązań.

Powoływanie zespołu powypadkowego i etapy jego pracy – czynności wstępne, kto i kiedy składa wyjaśnienia, a kto udziela informacji, co powinien zawierać opis wypadku. 

– Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przez pracodawcę

 • zasady zgłaszania i rejestracji wypadków,
 • obowiązki pracodawcy w związku z zaistniałym wypadkiem,
 • skład i czynności zespołu powypadkowego,
 • badanie miejsca wypadku, oględziny stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, a także stanu urządzeń ochronnych,
 • jak rozmawiać z poszkodowanym w zależności od jego stanu i kiedy można przyjąć jego wyjaśnienia?
 • wyjaśnienia świadków wypadku w praktyce,
 • uprawnienia poszkodowanego w związku z postępowaniem powypadkowym,
 • odmowa składania wyjaśnień przez poszkodowanego i świadka, składanie fałszywych wyjaśnień, odmowa okazania odpowiednich dokumentów,
 • sporządzanie protokołu powypadkowego – termin sporządzenia protokołu, podważanie zapisów w protokole, odrębne zdanie członka zespołu, błędy w zapisach protokołu powypadkowego,
 • wzorcowe protokoły, m.in.: z oględzin miejsca wypadku przy pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,
 • środki profilaktyczne związane z wypadkami przy pracy – obowiązki pracodawcy,
 • rola SIP przy badaniu okoliczności wypadków,
 • co zrobić, gdy SIP ma inne zdanie niż pozostali członkowie zespołu powypadkowego,
 • uprawnienia inspektora pracy w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przez zakład pracy,
 • problemy z prawidłową kwalifikacją prawną wypadku
 • analiza wypadkowości w zakładzie pracy.

Obowiązki pracodawcy i specjalisty BHP w zakresie postępowania powypadkowego – co trzeba uwzględnić w dokumentacji, żeby nie narazić się na zarzuty ze strony organów kontroli?

 • obligatoryjne i rekomendowane dokumenty, które należy przygotowywać i gromadzić jako załączniki na potrzeby kontroli (protokół powypadkowy, karta wypadku, rejestr wypadków przy pracy itd.)
 • jak prawidłowo sporządzić protokół wypadku przy pracy?
 • odpowiedzialność pracodawcy i bhp-owca za błędy w procedurze powypadkowej – przykłady z praktyki inspektorskiej i orzecznictwa sądów.

Przyczyny wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych

 • pojęcie zagrożenia wypadkowego,
 • teoria łańcucha zdarzeń,
 • czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe które mogą doprowadzić do wypadku,
 • etapy, na których najczęściej popełnia się błędy powodujące zagrożenia,
 • omówienie najczęściej występujących przyczyn wypadków leżących w obszarach techniki, organizacji i w czynniku ludzkim.

– Jak prawidłowo wykorzystać dane o wypadkach przy pracy do sporządzania kompletnych raportów o stanie bhp w przedsiębiorstwie i analizy wypadkowości?

Badanie wypadków przez Inspektorów Pracy

 • procedury postępowania organów PIP przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zgłoszonych przez pracodawców,
 • zakres przedmiotowy protokołu z kontroli przeprowadzonej w związku z badaniem przez inspektora pracy okoliczności i przyczyn wypadku,
 • stosowanie środków prawnych przez Inspektora Pracy, gdy pracodawca nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy, błędnie ustalił okoliczności i przyczyny wypadku,
 • powiadamianie innych organów o wypadku (dozór techniczny, prokuratura itp.).
 • warunki do podniesienia składki ZUS w części wypadkowej.

Ćwiczenie praktyczne – wsparcie Uczestników w rozwiązaniu indywidualnych problemów związanych z postępowaniem powypadkowym 

W ramach ćwiczenia Uczestnicy na podstawie przygotowanego przez wykładowcę materiału dokonają

 • identyfikacji i klasyfikacji zdarzeń,
 • identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń wypadkowych,
 • sporządzenia dokumentacji powypadkowej na podstawie opisów zdarzeń przygotowanych przez wykładowcę
WYKŁADOWCA

Szkolenie bhp wypadki przy pracy poprowadzi:

Ekspert specjalizujący się w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Biegły w zagadnieniach prewencji zagrożeń zawodowych w zakładach o największym wskaźniku wypadkowości.

Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji bhp i dokumentacji powypadkowej, dochodzeniu, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka, kart wypadku. Wybitny wykładowca-praktyk w dziedzinie wypadków przy pracy.

Autor warsztatów i artykułów:
– Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
– Postępowanie powypadkowe.
– Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy.
– Ocena ryzyka zawodowego – identyfikacja i ocena zagrożeń na stanowisku pracy.
– Obowiązki pracodawcy w zakresie prawa pracy wynikające z Kodeksu pracy.
– Choroby zawodowe – postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zawodowej, świadczenia.
– System zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładzie.

Sympozja i międzynarodowe konferencje:

-„Safety and Risk Management – Toptech Studies TU Delft Netherland”
-„Risk Assessment & Safety Management – Toptech Studies TU Delft Netherland Safety”
-„Health & Environment in the Netherlands – Toptech Studies TU Delft Netherland”

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy szkoleń – najwyższe oceny.

METODY

Szkolenie bhp wypadki przy pracy – metody:

Szkolenie bhp Wypadki przy pracy będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – „case study”. Dyskusje zbiorowe. Całość szkolenia będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki kontrolnej wykładowcy.

ADRESACI

Szkolenie bhp wypadki przy pracy adresowane jest do:

 • pracodawców,
 • służb BHP odpowiedzialnych za sporządzanie w praktyce dokumentacji z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczną organizację stanowisk pracy w przedsiębiorstwie
 • społecznych inspektorów pracy
 • pracowników służb technicznych nadzorujących bezpieczeństwo wyposażenia technicznego w zakładach,
 • kierowników UR i produkcji
 • głównych mechaników, elektryków, energetyków.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Wypadki przy pracy:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

26.11.2024 Szkolenie online
740 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.