In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/zawiesia-kontrola-pip-udt

Zawiesia – bezpieczna eksploatacja i kontrola techniczna – zalecenia pip, dobre praktyki, minimalizacja ryzyka wypadków

– szkolenie aktualizujące wiedzę dla przedstawicieli dozoru technicznego, służb utrzymania ruchu, specjalistów bhp, operatorów urządzeń technicznych, hakowych

Jesteś odpowiedzialny za dobór, eksploatację i konserwację zawiesi w zakładzie?
Zadbaj o bezpieczeństwo osprzętu przy pracach związanych z podnoszeniem ładunków!
Dowiedz się jakie są dobre praktyki i zalecenia PIP w zakresie doboru, magazynowania, oceny stanu technicznego, kompletności i sprawności zawiesi!
Poznaj zasady postępowania w przypadku awarii lub wypadku!

Wieloletni Inspektor PIP, biegły w kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy przedstawi na praktycznych przykładach:

 • proces bezpiecznego podnoszenia, przenoszenia i opuszczania ładunku,
 • sposoby zawieszania ładunku, układy pracy, symetria obciążenia, podnoszenie ładunków niesymetrycznych, użycie mniejszej liczby cięgien, niż posiada zawiesie,
 • dobre praktyki w zakresie oceny zużycia, magazynowania, konserwacji, regeneracji zawiesi.

uczestnicy szkolenia zawiesia – bezpieczna eksploatacja i kontrola techniczna – zalecenia pip wybrali również:

Szkolenie Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – audyt bezpieczeństwa maszyny i dokumentacji  – Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

20 listopada 2024r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Harmonogram godzinowy:

Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:00.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 740 zł netto.
Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie zawiesia – bezpieczna eksploatacja i kontrola techniczna – cele i korzyści:

Omówione zostaną:

 • wymagania zasadnicze dla osprzętu do podnoszenia, w tym dla zawiesi, zawarte w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE
 • obowiązki jakie musi spełnić producent zawiesi wykonanych na tzw. „własny użytek” (przedstawione zostaną wszystkie obowiązki nakładane przez Dyrektywę Maszynową na oddającego zawiesie do użytkowania oraz cały proces oceny zgodności osprzętu do podnoszenia, w tym zawiesi)
 • zagrożenia powodowane przez zawiesia oraz sposoby ich eliminacji
 • zasady bezpiecznego użytkowania zawiesi w szkodliwym otoczeniu oraz w warunkach niebezpiecznych
 • zasady dokumentowania oraz przeprowadzania kontroli zawiesi przed pierwszym oraz przed każdym następnym użyciem
 • kryteria zużycia zawiesi i ich elementów składowych
 • wymagania prawne dla osób dokonujących przeglądu zawiesi oraz badania szczegółowe (osoba kompetentna wg EN ISO 9001:1994. Systemy Jakości)
 • sposoby dokonywania napraw zawiesi.

Zaproszony Ekspert PIP omówi zawartość instrukcji bezpiecznego wykonywania prac transportowych
z użyciem zawiesi, która musi być opracowana w każdym zakładzie, w którym prowadzona jest eksploatacja urządzeń transportu bliskiego.

Omówione zostaną przepisy bhp dotyczące sygnałów świetlnych, dźwiękowych oraz ręcznych, komunikacji pomiędzy hakowym a obsługującym urządzenie transportu bliskiego, minimalne wymagania oraz obowiązki dla sygnalisty i hakowego oraz wymagane na tych stanowiskach szkolenia bhp.

Na zakończenie szkolenia prowadzący zaprezentuje kilka wybranych przykładów wypadków przy pracy z użyciem zawiesi oraz omówi minimalne wymagania jakie muszą spełniać maszyny do podnoszenia typu suwnice, żurawie, itp., jak również zostaną omówione wymagane prawem uprawnienia kwalifikacyjne dla operatorów i osób konserwujących tego typu maszyny.

PROGRAM

Zawiesia – bezpieczna eksploatacja i kontrola techniczna – program szkolenia:

Bezpieczna eksploatacja zawiesi

Kontrola zawiesi

 • kontrola zawiesi przed pierwszym oraz przed każdym następnym użyciem, ocena dokumentacji producenta zawiesi,
 • obowiązki jakie musi spełnić producent zawiesi,
 • prowadzenie zakładowej dokumentacji zawiesi.

Zagrożenia powodowane przez zawiesia oraz sposoby ich eliminacji.

Użytkowanie zawiesi w szkodliwym otoczeniu oraz w warunkach niebezpiecznych

 • wysokie i niskie temperatury, środowisko kwaśne, środki chemiczne, promieniowanie,
 • praca na nabrzeżu, podnoszenie osób, podnoszenie potencjalnie niebezpiecznych ładunków.

Przenoszenie ładunku

 • dobór zawiesi, przygotowanie, masa ładunku, środek ciężkości,
 • sposoby zawieszania, układy pracy, symetria obciążenia, bezpieczeństwo podnoszenia, wykorzystanie podczas podnoszenia nie wszystkich cięgien zawiesia, dopuszczalne WLL zawiesia,
 • posadowienie ładunku,
 • magazynowanie zawiesi.

Konserwacja

 • kryteria zużycia zawiesi,
 • przegląd – zakres, warunki, zalecenia, kryteria wycofania zawiesi z eksploatacji, osoby wykonujące przeglądy zawiesi.
 • badanie szczegółowe – zakres, czasookres, rejestracja badań, wymagania dla osób wykonujących badanie szczegółowe.
 • naprawy zawiesi – wymagania.

Instrukcja bhp wykonywania prac transportowych z użyciem zawiesi – forma, treść oraz zawartość instrukcji.

Zespołowa obsługa maszyn

 • wymagania dla sygnałów świetlnych, dźwiękowych oraz ręcznych,
 • komunikacja pomiędzy hakowym a obsługującym maszynę podnoszącą,
 • minimalne wymagania oraz obowiązki dla sygnalisty i hakowego,
 • wymagane szkolenia w dziedzinie bhp dla sygnalisty i hakowego,
 • instrukcja bhp dla zespołowej obsługi maszyn – forma, treść, zawartość.

Wymagania zasadnicze i minimalne dla osprzętu do podnoszenia.

Rodzaje osprzętu do podnoszenia

 • osprzęt do podnoszenia podlegający pod Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE,
 • osprzęt do podnoszenia podlegający pod Dyrektywę Narzędziową.

Obowiązki producentów osprzętu do podnoszenia

 • deklaracja zgodności, instrukcja, oznakowanie osprzętu do podnoszenia,
 • wymagania techniczne stawiane przez Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE.

Obowiązki wykonującego osprzęt do podnoszenia na własny użytek, w tym zawiesia

 • sporządzenie deklaracji zgodności, instrukcji, oznakowanie osprzętu – wymagania, forma, treść,
 • wymagania techniczne wykonania osprzętu do podnoszenia,
 • przeprowadzenie oceny ryzyka dla oddawanego do użytku osprzętu do podnoszenia,
 • sporządzenie dokumentacji technicznej – wymagania, forma, zawartość,
 • przeprowadzanie badań osprzętu do podnoszenia.

Minimalne wymagania określone w Dyrektywie Narzędziowej jakie musi spełniać osprzęt do podnoszenia.

Omówienie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z użyciem osprzętu do podnoszenia.

Minimalne wymagania wynikające z Dyrektywy Narzędziowej dla maszyn podnoszących.

Analiza wybranych przykładów wypadków przy pracy z użyciem zawiesi.
Uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji maszyn podnoszących.

WYKŁADOWCA

Szkolenie zawiesia – bezpieczna eksploatacja i kontrola techniczna poprowadzi:

Wieloletni Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Posiada doświadczenie w kontroli technicznego bezpieczeństwa pracy w największych zakładach produkcyjnych na Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem prac z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego, maszyn do podnoszenia.
Jako biegły sądowy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wydaje szczegółowe opinie w zakresie m.in. transportu wewnątrzzakładowego oraz spełniania przez maszyny „zasadniczych i minimalnych wymagań bezpieczeństwa”.
Posiada doświadczenie eksperckie w obszarze projektowania i budowy maszyn, wprowadzania urządzeń technicznych do obrotu gospodarczego, oceny zgodności z dyrektywami europejskimi, znakowania
Wykonuje dokumentację do ekspertyz stanu technicznego maszyn i urządzeń.
Autor licznych publikacji na temat osprzętu do bezpiecznego podnoszenia ładunków sygnowanych przez PIP.

METODY

Zawiesia – bezpieczna eksploatacja i kontrola techniczna – metody prowadzenia szkolenia:

 • czytelna prezentacja zagadnień,
 • liczne przykłady,
 • uczulenie na najczęściej popełniane błędy,
 • dyskusja i wymiana poglądów z prowadzącym.
ADRESACI

Szkolenie zawiesia – bezpieczna eksploatacja i kontrola techniczna sdresujemy do:

 • użytkowników maszyn do podnoszenia (dozór techniczny, służby utrzymania ruchu, specjaliści BHP, konserwatorzy, hakowi)
 • firmy odpowiedzialne za:
  – instalowanie,
  – naprawę,
  – modernizację,
  – wytwarzanie
  urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu
 • wszystkich osób odpowiedzialnych za stan urządzeń transportu bliskiego w przedsiębiorstwie.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zawiesia – bezpieczna eksploatacja i kontrola techniczna:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

20.11.2024 Szkolenie online
740 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.