In Akademia Menedżera, HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/tworzenie-i-funkcjonowanie-rad-pracownikow-2

Szkolenia Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych

– skutki prawne dla pracodawców i przedstawicieli związków zawodowych – analiza Orzecznictwa Sądu Najwyższego i praktyki Sądów Pracy, koncepcja zmian w Ustawie o związkach zawodowych

Zapraszamy do udziału w warsztatach skierowanych zarówno do pracodawców jak i przedstawicieli związków zawodowych, podczas których zaproszeni eksperci zaprezentują kontrowersyjne dla obu stron zagadnienia związane ze sporami pracowniczymi, uprawnieniami i obowiązkami obu stron na wypadek akcji protestacyjnych, odpowiedzialnością prawną zarówno pracodawców jak i strony związkowej. Szeroko zostanie omówiona problematyka udziału związków zawodowych w rozwiązywaniu indywidualnych spraw pracowniczych przez pracodawców.

Dodatkowo omówiona zostanie koncepcja zmian w Ustawie o związkach zawodowych przygotowana przez Ministerstwo Pracy i praktyków Prawa Pracy.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Podczas szkolenia zaproszeni eksperci odpowiedzą m. in. na pytania:

 • Jak postąpić, gdy związki zawodowe wszczynają spór zbiorowy niezgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych?
 • Jak należy postąpić, gdy jedna ze stron sporu odmawia podpisania protokołu rozbieżności z rokowań lub mediacji?
 • Czy protokół rozbieżności musi zawierać podpisy obu stron uczestniczących w sporze?
 • Czy każdy związek zawodowy może wszcząć spór zbiorowy (bez względu na ilość członków)?
 • Czy spór zbiorowy może wszcząć związek międzyzakładowy, związek zawodowy liczący 1 – 2 członków w danym zakładzie pracy, gdzie inne związki liczą nawet kilkuset członków?
 • Jak powołać wspólną reprezentację związków zawodowych?
 • Czy można zwolnić z pracy etatowego członka związku zawodowego przy braku zgody zarządu związku?
 • Jakich informacji, w tym chronionych ustawa o danych osobowych, może udostępniać pracodawca związkom zawodowym?
 • Czy pracodawca może zwolnić pracownika ze świadczenia pracy (nie dopuścić go do pracy), płacąc mu jednak wynagrodzenie?
 • Co to jest spór zbiorowy częściowo legalny, a częściowo nielegalny i jakie wywołuje skutki prawne?
 • Czy brak powiadomienia PIP przez pracodawcę o sporze zbiorowym wywołuje jakieś konsekwencje prawne?
 • Czy istnieje podstawa prawna aby do sporu włączyła się cała spółka, organ założycielski, itp. i instytucje te mogły zawrzeć porozumienie o zakończeniu sporu zbiorowego?
 • Jak wygląda spór zbiorowy w przypadku zmiany pracodawcy (sprzedaży zakładu pracy innemu właścicielowi), czy spór można kontynuować, czy należy wszcząć od nowa?
 • Jakie skutki prawne wywołuje nie dotrzymanie porozumienia strajkowego przez związek zawodowy lub przez pracodawcę?
 • Czy istnieje droga sądowa w dochodzeniu roszczeń czy należy wszczynać nowy spór zbiorowy?
 • Czy w strajku mogą brać udział, bez wyjątku, wszyscy pracownicy zakładu?

Wszystkie zagadnienia omawiane na szkoleniu będą przedstawione na przykładach zaczerpniętych z bogatej praktyki wykładowców, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki Sądów Pracy w sporach pracowniczych, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz interpretacji PIP i GIODO.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Związki zawodowe a indywidualne sprawy pracownicze

1. Ochrona danych osobowych a prawo organizacji związkowej do informacji o pracownikach.

2. Udostępnienie związkom zawodowym  akt osobowych pracownika i innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy

 • zakres danych przetwarzanych przez pracodawcę, do których ma dostęp organizacja związkowa,
 • zasady udostępniania danych,
 • sprzeciw pracownika udostępniania danych,
 • uprawnienia związków zawodowych a dokumentacja pracownicza.

3.  Sposób udostępniania związkom zawodowym informacji przez pracodawcę na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Monitoring pracownika w miejscu pracy.

5. Skutki naruszenia przez organizację związkową art. 25 ze zn. 1 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych.

6. Uprawnienia związków zawodowych przy

 • wypowiadaniu umów o pracę,
 • rozwiązywaniu umów o pracę,
 • zmianie warunków zatrudnienia – zmiana warunków pracy i (lub) płacy,
 • stosowaniu kar porządkowych.

7. Tzw. imienna lista osób reprezentowanych przez związek zawodowy w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy. Kontrowersje i poglądy. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w sprawie współdziałania pracodawcy z organizacją związkową. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i praktyka sądów pracy.

8. Ugoda z pracownikiem a rola związków zawodowych

 • treść ugody,
 • dopuszczalność zrzeczenia się roszczeń,
 • rozliczenie świadczeń wzajemnych, w tym z tytułu wyrządzenia szkody przez pracownika.

9. Odszkodowania, odprawy pieniężne, wynagrodzenie za pracę – nabycie praw – omówienie zasad nabywania praw i dochodzenie roszczeń na przykładach.

10. Przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych a związki zawodowe.

11. Postępowanie przed sądami pracy a reprezentacja pracownika przez związek zawodowy

 • podstawowe zagadnienia procedury w postępowaniu przed sądami pracy,
 • ciężar rozkładu dowodu i inicjatywa dowodowa w poszczególnych sprawach pracowniczych,
 • skutki braku aktywności pracownika jako strony w procesie.

II. Spory pracownicze, akcje protestacyjne, odpowiedzialność prawna pracodawców i strony związkowej

1. Przedmiot sporu zbiorowego.

2. Pojęcie pracodawcy w świetle ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Pojęcie pracodawcy nadrzędnego i pracodawcy pozornego.

3. Niedopuszczalność prowadzenia sporu zbiorowego w celu poparcia indywidualnych roszczeń pracowników.

4. Wszczęcie sporu zbiorowego.

5. Spór zbiorowy a przekształcenia własnościowe pracodawcy (spór zbiorowy a prywatyzacja, spór zbiorowy a outsorsing).

6. Spór zbiorowy a zwolnienia grupowe.

7. Spór zbiorowy o dokonanie podwyżek płac w przypadku obowiązywania.

Zakładowej Umowy Zbiorowej Pracy lub innego porozumienia.

8. Konsekwencje prowadzenia przez pracodawcę rokowań ze związkami zawodowymi przy uznaniu, że spór zbiorowy w danym przedmiocie nie może być prowadzony.

9. Czy spór zbiorowy dotyczy wyłącznie całości żądań czy może być prowadzony także co do części żądań nie objętych ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych?

10. Możliwość rozszerzenia sporu zbiorowego o nowe żądania.

11. Spór zbiorowy prowadzony przez związek zawodowy, który utracił uprawnienia zakładowej organizacji związkowej.

12. Rokowania.

13. Instytucja prawna mediacji jako sprawdzone i skuteczne narzędzie w rozwiązywaniu zbiorowych sporów ze stosunku pracy –  fakty  i liczby wg danych MPiPS

 • jak działa mediacja w zbiorowych sporach ze stosunku pracy?
 • jakie są  ustawowe kompetencje mediatora? – działania i interwencje
 • sprawiedliwość naprawcza a  retrybutywna
 • etapy mediacji wg Christophera Moora
 • techniki mediacyjne przydatne w skutecznej mediacji
 • związkowiec jako zawodowy mediator

14. Arbitraż.

15. Charakter prawny porozumienia kończącego spór zbiorowy.

16. Termin przeprowadzenia referendum strajkowego.

17. Czy w pytaniu referendalnym do załogi w sprawie przeprowadzenia strajku związek zawodowy może postawić kwestie /pytania/, które nie były objęte przedmiotem sporu?

18. Strajk – pojęcie, zakres, sposób przeprowadzenia

19. Pojęcie strajku wielozakładowego (strajk wielozakładowy w jednym podmiocie organizacyjnym, u którego występuje wielu pracodawców).

20. Dopuszczalność strajku okupacyjnego na gruncie prawa pracy i Konstytucji RP.

21. Status prawny Komitetu Strajkowego na gruncie zbiorowego prawa pracy

22. Strajk solidarnościowy

23. Szczególne postacie akcji protestacyjnej określanej jako strajk – strajk głodowy, włoski, obstrukcyjny, japoński, tajny, polityczny, perlisty, czarny, itp.

24. Kiedy strajk jest legalny?

25. Status prawny pracownika w strajku. Status prawny „łamistrajka”.

26. Odpowiedzialność za zorganizowanie i udział w nielegalnym strajku (akcji protestacyjnej).

27. Strajk ostrzegawczy.

28. Poza strajkowe formy protestu w trakcie sporu zbiorowego.

29. Zawieszenie sporu zbiorowego.

30. Powiadomienie i rola Państwowej Inspekcji Pracy w czasie sporu zbiorowego.

31. Rola i uprawnienia Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego.

32. Ochrona danych osobowych w trakcie strajku.

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCAMI NA SZKOLENIU BĘDĄ:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

„Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

Doktor nauk prawnych

radca prawny specjalizujący się w zbiorowym prawie pracy, wybitny ekspert w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych. Wieloletni wykładowca na wyższych uczelniach, członek Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Współautor poradnika „Ochrona danych osobowych pracowników w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679” wydanego przez C.H.BECK, odpowiedzialny za rozdział na temat przetwarzanie danych osobowych w toku sporu zbiorowego. Redaktor naczelny najbardziej aktualnego i najobszerniejszego na rynku wydawniczym komentarza do Prawa Pracy, jaki ukazał się w Polsce od dnia wejścia w życie Kodeksu pracy – 1762 strony wyjaśnień, wskazówek, orzecznictwa sądowego.

Zagadnienia zbiorowego prawa pracy poznał w praktyce pełniąc funkcję dyrektora ds. pracowniczych w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, wiceprzewodniczącego Fundacji Polska Miedź oraz przewodniczącego rad nadzorczych. Redaktor naukowy – Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i BHP.

Autor ponad 40 publikacji z zakresu prawa pracy, w tym kilku książek:

 • Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych”,
 • Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz”,
 • „Indywidualne prawo pracy w praktyce i teorii”,
 • „Rozwiązanie stosunku pracy”,
 • „Wzory pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy”,
 • „Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy”,
 • „Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych”.

i kilkudziesięciu artykułów w „Monitorze Prawa Pracy”
„Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz „Personelu”.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Kadry kierowniczej odpowiedzialnej za kontakty ze związkami zawodowymi
 • Szefów firm
 • Przedstawicieli organizacji związkowych
 • Radców Prawnych odpowiedzialnych za obsługę prawną firmy
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.