In Akademia Menedżera, HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/uprawnienia-zwiazkow-zawodowych-a-obowiazki-pracodawcow-w-2018-roku

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców w 2020 roku – poważne zmiany przepisów

– co będą kontrolować związki zawodowe? Ważne zmiany w przepisach związane z Covid-19, ryzyko wprowadzenia wadliwych rozwiązań w porozumieniach i regulaminach, błędy popełniane przez pracodawców i ich konsekwencje prawne. Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych poprowadzi wybitny Ekspert zbiorowego prawa pracy i charyzmatyczny Sędzia Sądu Pracy.

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców to unikalne szkolenie, które od lat cieszy się popularnością, bo porusza najbardziej aktualne i kontrowersyjne kwestie istotne dla pracodawców i przedstawicieli organizacji związkowych.
W 2020 roku nasi Eksperci – wybitny Sędziego Sądu Pracy i uznany Ekspert-praktyk specjalizujący się w rozwiązywaniu sporów pracowniczych i zbiorowym prawie pracy – skupią się na omówieniu rewolucyjnych zmian w przepisach związanych z kryzysem epidemicznym i ich wpływu na rozwiązania prawne wprowadzane przez pracodawców.

Co zyskasz na udziale w szkoleniu Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców?

Omówione zostaną trudne przypadki i rozwiązania prawne stosowane przez pracodawców, które mogą podlegać kontroli ze strony związków zawodowych.
Na praktycznych przykładach zostaną omówione najczęściej popełniane błędy i niedopuszczalne praktyki stosowane przez pracodawców, które mogą skutkować sporami zbiorowymi.

Zaproszeni Eksperci doradzą jak zminimalizować ryzyko wprowadzenia wadliwych rozwiązań prawnych w stosunkach pracy z uwzględnieniem obszaru zawierania porozumień zbiorowych oraz dokonywania zmian w treści regulaminów wewnątrzzakładowych.

Eksperci przybliżą oficjalne interpretacje postanowień ustawy o związkach zawodowych, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku, ale nadal budzą liczne kontrowersje, szczególnie w zakresie ustalenia, z którą organizacją związkową pracodawca musi podejmować uzgodnienia treści regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Nowe progi reprezentatywności zbiorowej, możliwość zgłoszenia zastrzeżenia do liczebności organizacji, czy praktyczna realizacja obowiązku przekazania informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej nabierają w rzeczywistości po epidemii szczególnego znaczenia.
Są one obecnie głównym źródłem napięć i największych problemów, z którymi muszą się zmierzyć pracodawcy.
Jakikolwiek błąd po stronie ustalenia liczebności i reprezentatywności związku może skutkować wadliwym wprowadzeniem regulaminów pracy, czy wynagradzania, a te obejmują wszystkich pracowników niezależnie od przynależności związkowej.
Pominięcie organizacji związkowych w kształtowaniu zasad i treści regulaminów powoduje coraz częściej kierowanie do odpowiednich organów zawiadomień o utrudnianiu prowadzenia działalności związkowej, co może rodzić sankcje karne.

Szkolenie Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców skierowane jest do menedżerów i specjalistów działów kadr odpowiedzialnych za współpracę ze związkami zawodowymi oraz przedstawicieli związków zawodowych,  zainteresowanych obowiązującymi w 2020 roku przepisami PP i najnowszym orzecznictwem dotyczącym zbiorowego prawa pracy oraz uprawnieniami związków zawodowych w zakresie reprezentacji interesów pracowniczych.

Szkolenie Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców ma na celu przedstawienie zasad współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi, respektowania praw związkowych oraz wskazanie ich granic. 
Szkolenie prowadzone jest ze wskazaniem licznych przykładów, orzecznictwa Sądu Najwyższego, praktyki sądów pracy, stanowiska PIP oraz UODO.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców – cele i korzyści:

 • dowiesz się jak interpretować nowe przepisy dotyczące reprezentatywności organizacji związkowej, czy mają one zastosowanie do ustalania treści porozumień wynikających z przepisów zawartych w tzw. tarczy antykryzysowej, innych porozumień zbiorowych, które będą zawierane po ustaniu epidemii oraz uzgodnień treści regulaminów wewnątrzzakładowych
 • dowiesz się, w jaki sposób organizacja związkowa może domagać się od pracodawcy informacji o istotnym wzroście obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w przepisach tzw. „tarczy 4.0”
 • dowiesz się, jakie działania pracodawca może podjąć w okresie do 12 miesięcy od ustania stanu epidemii i w jaki sposób musi uzgodnić z organizacjami związkowymi możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy, co może skutkować obniżeniem wynagrodzeń pracowników?
 • dowiesz się, jakie zmiany należy, a jakie można wprowadzić w regulaminach wewnątrzzakładowych ze względu na bieżące i prognozowane skutki epidemii
 • dowiesz się jaka jest ranga porozumień zbiorowych zawieranych zwyczajowo oraz na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej i czy porozumienia zastępują postanowienia regulaminów wewnątrzzakładowych
 • dowiesz się, na jakich zasadach powinni być zatrudnieni pracownicy po ustaniu zastosowania instrumentów antykryzysowych i czy powinni oni „powrócić do pracy” na warunkach zatrudnienia sprzed epidemii
 • dowiesz się, czy zawarte porozumienia na podstawie przepisów antykryzysowych mogą nadal obowiązywać po ustaniu stanu epidemii i na jakich zasadach należy wprowadzić w późniejszym okresie przestój ekonomiczny, obniżony wymiar czasu pracy oraz inne regulacje
 • dowiesz się, na jakich zasadach może regulować nowe warunki świadczenia pracy po wykorzystaniu mechanizmu dofinansowania do wynagrodzeń i w jaki sposób skorzystać z możliwości zawieszenia w całości lub części postanowień regulaminów wewnętrznych w oparciu o przepisy zawarte w art. 9 (1) K.p.
 • nabędziesz umiejętność prowadzenia rozmów i sposobów zawierania porozumień lub wykorzystania instrumentów zawartych w Kodeksie pracy w związku z bieżącymi lub przewidywanymi skutkami epidemii, które odczuwa przedsiębiorstwo
 • zapoznasz się z najczęściej popełnianymi przez pracodawców błędami i ich skutkami, tak aby zminimalizować ryzyko wprowadzenia wadliwych rozwiązań, szczególnie w obszarze zawierania porozumień zbiorowych oraz dokonywania zmian w treści regulaminów wewnątrzzakładowych
 • zaktualizujesz praktyczną wiedzę o nowych zasadach świadczenia pracy w wyniku wpływu przepisów antykryzysowych na zmianę przepisów prawa pracy
 • poznasz przykłady treści, w tym zakres merytoryczny oraz tryb zawierania różnych porozumień i regulaminów
 • dowiesz się, jakie zmiany należy wprowadzić w związku z bieżącymi i przewidywanymi skutkami epidemii, jak dokonać zmian w regulaminie pracy, wynagradzania, czy zakładowego fundusz świadczeń socjalnych
 • nabędziesz umiejętności w zakresie optymalnego kształtowania treści regulaminów pracy, wynagradzania, fundusz socjalnego oraz porozumień zbiorowych przy wszechstronnym wykorzystaniu dostępnych instrumentów prawnych
 • dowiesz się jak przygotować się ewentualną redukcję zatrudnienia i jaką metodą ją zrealizować
 • zaktualizujesz swoją wiedze w zakresie nowych uprawnień związków zawodowych, w tym terminów przekazywania informacji o liczebności członków, zgłaszania zastrzeżeń do liczebności, ryzyka utraty uprawnień organizacji związkowej i jego konsekwencji
PROGRAM

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców – program szkolenia:

I. Aktualne problemy w funkcjonowaniu związków zawodowych

1. Częściowe zrównanie statusu pracownika i osoby wykonującej pracę zarobkową – rozszerzenia katalogu osób uprawniony do zrzeszania się w organizacji związkowej – rozszerzenie prawa koalicji związkowej na osoby wykonujące pracę na podstawie innej niż stosunek pracy i jego praktyczne zastosowanie

2. Podwyższenie progów reprezentatywności zakładowej – próg reprezentatywności a tzw. moc układowa – nowe zasady zawierania porozumień zbiorowych i partycypacji w ustalaniu treści wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy

3. Zmiana terminów w zakresie przekazania obowiązku informacyjnego dotyczącego liczby członków związku – konsekwencje w przypadku niezrealizowania obowiązku lub realizacji wadliwej

4. Zgłaszanie zastrzeżenia liczebności organizacji związkowej – mechanizmu kontrolne, weryfikacja sądowa, utrata uprawnień organizacji

5. Nowe zasady ustalania reprezentatywności zbiorowej organizacji związkowej – wymagane progi dla organizacji reprezentatywnych na poziomie zakładu pracy i ich zastosowanie w kontekście zawierania porozumień oraz uzgodnień zmian wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy

6. Konstytuowanie się organizacji związkowych w czasie epidemii – jak zweryfikować, czy organizacja związkowa została założona w prawidłowy sposób?
Czy powstanie nowej organizacji związkowej powoduje konieczność podjęcia uzgodnień w zakresie zmian w obowiązujących regulaminach i czy taka organizacja powinna być stroną uzgodnień, czy tylko konsultacji?

7. Uprawnienia konsultacyjne i decyzyjne związków zawodowych w zakresie ustalenia, wprowadzenia regulaminów, dokonywania zmian w regulaminach – omówienie uprawnień na podstawie Ustawy o związkach zawodowych, regulamin funkcjonujący przez ukonstytuowaniem się organizacją związkowej a jego zmiany

8. Tryb wprowadzania zmian w przypadku regulaminu pracy i wynagradzania – różnice w zakresie możliwości jednostronnego wprowadzenia zapisów przez pracodawcę – omówienie orzecznictwa SN

9. Przedstawienie przez organizacje związkowe wspólnie uzgodnionego stanowiska – co oznacza w praktyce?
Jak należy je sformułować?

10. Konsekwencje prawne dla związku zawodowego w związku z podaniem nieprawidłowej liczby członków – jaki znaczenie i konsekwencje ma utrata uprawnień organizacji?

11. Realizacja obowiązku wynikającego z art. 28 Ustawy o ZZ – jakie informacje pracodawca powinien przekazać organizacji związkowej? Zastosowanie trybu w przypadku oceny sytuacji ekonomicznej pracodawcy, spadku obrotów gospodarczych oraz istotnego wzrostu obciążenia funduszem wynagrodzeń, o których mowa w rozwiązaniach antykryzysowych

12. Kontrola związku zawodowego w zakresie przestrzegania prawa pracy i warunków BHP – zasady i uprawnienia – nadzór nad działalnością Społecznej Inspekcji Pracy – nowe zagadnienia nadzorcze i kontrole ze względu na zmiany warunków pracy spowodowane skutkami epidemii

13. Czynności doraźne – katalog, orzecznictwo SN

14. Formy i cele wspólnej reprezentacji związkowej

15. Zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy

16. Ochrona członków związku – algorytm ustalania osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy – czy szczególna ochrona obowiązuje w trakcie zastosowania rozwiązań przewidzianych w tzw. „tarczy 4.0”?

17. Implementacja regulacji RODO w kontaktach: pracodawca – organizacja związkowa – formułowanie zapytań o przynależność, obowiązki informacyjne, przetwarzanie danych przez organizację związkową, przetwarzanie danych przez Komisję Socjalną, zastosowanie monitoringu wizyjnego w przypadku monitorowania pomieszczeń socjalnych

18. Regulacje RODO w dokumentach wewnątrzzakładowych – formułowanie zapisów dotyczących ochrony danych osobowych – regulacje RODO w regulaminie pracy, przestrzeganie polityki ochrony danych osobowych, wykonywania pracy z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych/przekazanych pracowników, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, stosowanie monitoringu wizyjnego i informowanie o nim pracowników, stosowanie monitoringu poczty elektronicznej, czy wymienione w ustawie Kodeks pracy pomieszczenia rzeczywiście nie mogą być monitorowane? – omówienie wyjątków – rola konsultacji i uzgodnień ze organizacjami związkowymi

19. Praktyczne zastosowanie mechanizmów zawieszenia w całości lub części postanowień wewnętrznych źródeł prawa pracy na postawie art. 9 (1) K.p. oraz art. 23 (1a) K.p. – tryb zawierania porozumienia, jego zakres, weryfikacja kolizji między postanowieniami różnych porozumień w kontekście obowiązujących regulaminów

20. Czy porozumienia zawieranie na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej możne renegocjować i wypowiadać? – zasady uzgodnień na linii pracodawca – organizacje związkowe

21. Elektroniczny obieg dokumentów w zakresie wynikającym z Ustawy o związkach zawodowych – jak prowadzić uzgodnienia ze związkiem zawodowym przy wykorzystaniu elektronicznego obiegu dokumentów w sposób zdalny? Zawarcie tzw. porozumienia technicznego z organizacją związkową –  omówienie wzoru porozumienia z organizacjami związkowymi wprowadzającego elektroniczny obieg dokumentów

II. Kontrola sprawowana przez związki zawodowe w indywidualnych sprawach ze stosunków pracy

Czy wiesz w jaki sposób związki zawodowe sprawują kontrolę nad:

1. Zmianą warunków zatrudnienia pracownika w zakresie:

 • obniżenia wymiaru czasu pracy,
 • przestoju, w tym na gruncie znowelizowanych przepisów pozwalających na zmianę warunków zatrudnienia nawet przez 12 miesięcy od odwołania stanu zagrożenia epidemii i stanu epidemii.

2. Wydłużonym okresem rozliczeniowym na gruncie tarczy i Kodeksu pracy.
3. Prawidłowym rozliczeniem czasu pracy pracownika zarówno w zakresie nadgodzin, jak i pracy w dniach wolnych.
4. Odpoczynkami dobowymi i tygodniowymi.
5. Prawidłową rekompensatą naruszonego odpoczynku dobowego.
6. Prawidłowym ustaleniem grafików (harmonogramów).
7. Zmianą systemów i rozkładów, harmonogramów czasu pracy przez pracodawcę.
prawidłową organizacją pracy, w tym nie rozliczaniem czynności przygotowawczych, przekazywania zmian, nadgodzin kierowników.
8. Niedopuszczalnymi praktykami pracodawców w zakresie czasu pracy.
9. Prawidłowym i równomiernym, a także zgodnym z prawem ustalaniem dyżurów pracowniczych.
10. Wykonywaniem pracy zdalnej i telepracy i zaopatrzeniem pracownika w materiały i środki potrzebne do wykonywania takiej pracy.
11. Prawidłową organizacją pracy zdalnej.
12. Prawidłowym ustaleniem należnych pracownikowi ekwiwalentów.
13. Zapewnieniem warunków bezpiecznych warunków pracy w związku z COVID -19.
14. Niezapewnieniem warunków pracy, które pozwalają pracownikowi na powstrzymanie się od wykonywania pracy.
15. Udzielaniem urlopów wypoczynkowych, w przypadku planów urlopów i przy rezygnacji z tworzenia planu urlopów.
16. Przesuwaniem i odwoływaniem pracowników z urlopów wypoczynkowych.
17. Nadużyciem przez pracodawców prawa do przesunięcie urlopu i odwołania z urlopu.
18. Zmuszaniem pracownika do gotowości do pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego.
19. Należytą rekompensatą ze strony pracodawcy w przypadku odwołania z urlopu lub jego przesunięcia.
20. Udzielaniem pracownikowi urlopu w celu obejścia przestoju.
21. Polecaniem pracownikowi pracy w okresie urlopu.
22. Udzieleniem zaległego urlopu z narzucenia pracodawcy poza planem urlopowym i w okresie wypowiedzenia.
23. Niedopuszczalnymi praktykami pracodawców w zakresie urlopów wypoczynkowych.
24. Szeroko pojętym monitoringiem pracownika w miejscu pracy, w tym badania stanu trzeźwości.
25. Zwolnieniami pracowników, w szczególności z powodu likwidacji i redukcji w zatrudnieniu zarówno w zakresie zwolnień grupowych, jak i indywidualnych.
26. Ustaleniem prawidłowych i niedyskryminujących kryteriów doboru pracowników do zwolnienia.
27. Programem dobrowolnych odejść (PDO) ustalonym przez pracodawcę.
28. Polecaniem pracownikom pracy poza ustalonym zakresem obowiązków.
29. Ograniczaniem uprawnień pracowników do zwolnień od pracy.
30. Docieraniem do najbardziej potrzebujących z punktu widzenia potrzeb socjalnych pracowników na gruncie ZFŚS.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców poprowadzą:

  Charyzmatyczny Sędzia Sądu Pracy z wieloletnim doświadczeniem w rozwiązywaniu sporów między pracodawcą i pracownikiem

  Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
  Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

  Autorka licznych artykułów:

  • Nowelizacja Kodeksu pracy”,
  • „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
  • „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
  • „Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika”

  także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

  Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

  METODY

  Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców – metody szkolenia:

  Warsztaty Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowcy dokonają analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ?case study?. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
  Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowców.

  ADRESACI

  Szkolenie Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców – kierujemy do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  94%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  95%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  94%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   Uprawni

   • "Pragnę zarekomendować firmę Effect jako organizatora szkolenia. Szkolenie zorganizowane zostało w sposób w pełni profesjonalny, wykładowcy utrzymywali najwyższe standardy wiedzy i kompetencji. Zdecydowanie polecam".  

    ZWIĄZEK ZAWODOWY FILAR GRUPY UNIQA Marek
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. W doskonałych warunkach hotelowych i przy bardzo dobrej opiece przedstawiciela firmy. Wykładowcy z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i godnym uwagi zaangażowaniem".  

    Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Grupy Azoty S.A. Ryszard

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.