Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców

 In Akademia Menedżera, HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/uprawnienia-zwiazkow-zawodowych-a-obowiazki-pracodawcow-w-2018-roku

Szkolenie Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców – poważne zmiany przepisów

– rewolucyjne zmiany ustawy o związkach zawodowych, bieżące zmiany przepisów prawa pracy. Co związki zawodowe i pracodawcy powinni wiedzieć w 2019 roku? Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych poprowadzi autor komentarza do najnowszych zmian ustawy o związkach zawodowych i Sędzia Sądu Pracy.

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców to unikalne szkolenie na temat bieżących zmian prawa prowadzone przez wybitnego Sędziego Sądu Pracy i uznanego Eksperta-praktyka specjalizującego się w rozwiązywaniu sporów pracowniczych i zbiorowym Prawie Pracy.

Co zyskasz na udziale w szkoleniu Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców?

 • W pierwszej kolejności zostaną omówione rewolucyjne zmiany ustawy o związkach zawodowych z 4 lipca 2018 roku.

  Rewolucyjne zmiany w ustawie o związkach zawodowych

  – zmiana definicji osoby, która może przystąpić do związku zawodowego,
  – możliwość tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, stażystów, wolontariuszy, itd.
  – nowe zasady ustalania reprezentatywności związku zawodowego,
  – nabycie uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności związkowej przez inne, niż pracownicy, osoby wykonujące pracę zarobkową,
  – rozszerzenie kręgu osób korzystających z ochrony
  – więcej osób będzie mogło korzystać z odszkodowań w przypadku rozwiązania lub niekorzystnej zmiany umowy przez pracodawcę bez uzyskania zgody zarządu związku zawodowego

Omówione zostaną bieżące zmiany przepisów prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych pracownika i przedstawicieli związków zawodowych, w tym zasady ujawniania przynależności związkowej (problematyka imiennej listy), przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, danych o karalności itp.
Przedstawione zostaną zmiany przepisów dotyczących akt pracowniczych, które zaczną obowiązywać w 2019 roku.

Szkolenie Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców skierowane jest do menedżerów i specjalistów działów kadr odpowiedzialnych za współpracę ze związkami zawodowymi oraz przedstawicieli związków zawodowych,  zainteresowanych obowiązującymi w 2018 roku przepisami PP i najnowszym orzecznictwem dotyczącym zbiorowego prawa pracy oraz uprawnieniami związków zawodowych w zakresie reprezentacji interesów pracowniczych.

Szkolenie Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców ma na celu przedstawienie zasad współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi, respektowania praw związkowych oraz wskazanie ich granic. Szkolenie wskazuje na częste błędy pracodawców, które mogą skutkować zarzutami ze strony związków zawodowych i samego pracownika. Ma na celu pozyskanie umiejętności prawidłowego stosowania prawa pracy. Szkolenie prowadzone jest ze wskazaniem licznych przykładów, orzecznictwa Sądu Najwyższego, praktyki sądów pracy, stanowiska PIP oraz GIODO.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

24-25 października 2019r. – Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
Ustroń, ul. Grażyńskiego 10
www.hotelolympic.pl

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA – najlepiej oceniany czterogwiazdkowy hotel w Ustroniu z przepięknym nowo otwartym Centrum Wellness (basen, jacuzzy, sauny, siłownia). Luksusowy, urokliwie położony nad rzeką Wisłą, w samym centrum uzdrowiska.  Wyróżnia wyśmienitą kuchnią, która zadowoli najbardziej wymagających Gości.

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 19:00 – 21:00.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.
Cena szkolenia wynosi 1190 zł brutto.
Cena szkolenia z zakwaterowaniem wynosi 1690 zł brutto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1640 zł brutto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 250 zł brutto.

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, atrakcyjne zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.

CELE I KORZYŚCI

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców – cele szkolenia:

Celem szkolenia Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego zbiorowego i indywidualnego prawa pracy.
Przedstawienie kompetencji i uprawnień kontrolnych związków zawodowych w najbardziej newralgicznych obszarach zatrudnienia pracownika.

PROGRAM

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców – program szkolenia:

I. Rewolucyjne zmiany ustawy o związkach zawodowych z dnia 4 lipca 2018 roku.
Co czeka pracodawców i organizacje związkowe po 1 stycznia 2019 roku?

1. Zmiana kręgu osób uprawnionych do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych
– zmiana definicji osoby, która może przystąpić do związku zawodowego (możliwość tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnienia). 

2. Zmiana warunków uzyskania przez związek zawodowy statusu zakładowej organizacji związkowej – – nowe zasady ustalania reprezentatywności związku zawodowego.

3. Wprowadzenie mechanizmów kontrolnych dotyczących weryfikacji liczby członków związku zawodowego  

– prawo składania przez pracodawcę zastrzeżeń co do liczebności związku.
– na kim będzie spoczywał ciężar udowodnienia prawidłowości, co do ilości członków organizacji związkowej?
– jak to będzie wyglądało w praktyce?

4. Nowe zasady ustalania reprezentatywności związku zawodowego (zmiana obowiązujących progów).

5. Doprecyzowanie zakresu informacyjnego dla związku zawodowego

– jakich informacji może wymagać organizacja związkowa od pracodawcy?
– jakie czyny popełnione w związku z posiadaniem informacji mogą rodzić odpowiedzialność działacza związkowego?

6. Zmiana treści art. 30 – nowe regulacje w zakresie zawierania porozumień zbiorowych

Jakie konsekwencje rodzą nowe przepisy w praktyce dla pracodawcy i strony związkowej?

7. Zmiany w zakresie konsultacji lub zgody związku zawodowego w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę.

– zmiana terminów na podjęcie decyzji przez związek zawodowy.
– co to w praktyce oznacza dla pracodawców?
– kiedy pracodawca jest zwolniony z tego obowiązku?

8. Zmiana treści art. 31 – rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

– kiedy osobie wykonującej pracę zarobkową (innej niż pracownik) nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej?

9. Zmiana art. 32 – rozszerzenie ochrony członków związku

– więcej osób będzie mogło korzystać z odszkodowań w przypadku rozwiązania lub niekorzystnej zmiany umowy przez pracodawcę bez uzyskania zgody zarządu związku zawodowego
– kiedy gwarancje ochronne nie będą miały zastosowania?
– jakie obowiązują terminy?

10. Istotne zmiany w zakresie roszczeń przysługujących działaczom związkowym wykonującym pracę zarobkową, a nie posiadających statusu pracowniczego

– rekompensaty pieniężne
– wyłączenie instytucji przywrócenia do pracy

11. Zmiana art. 35 – rozszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej

– dodatkowe sankcje karno – administracyjne

12. Zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

II. Zasady funkcjonowania związków zawodowych do 31 grudnia 2018r.

1. Podstawy prawne i zasady funkcjonowania oraz tworzenia związków zawodowych w zakładzie pracy.

2. Pojęcie zakładowej organizacji związkowej. Utrata statusu zakładowej organizacji związkowej i jej skutki

3. Przyjmowanie przez pracodawcę regulaminów. Możliwość likwidacji regulaminów wynagradzania przez pracodawcę w drodze wypowiedzenia (bez zgody związków zawodowych).

4. Zakres udzielania informacji przez pracodawcę na żądanie związków zawodowych.

5. Pojęcie reprezentatywnej organizacji związkowej.

6. Ochrona działaczy związkowych (zakres ochrony, czas ochrony).

7. Rozwiązanie stosunku pracy z chronionym działaczem związkowym.

8. Urlopy działaczy związkowych, ewidencjonowanie czasu pracy, delegacje.

9. Zwolnienia do czynności doraźnych osób sprawujących funkcje związkowe.

10. Udostępnianie lokali do działalności związkowej, potrącanie składek na rzecz związków zawodowych.
11. Możliwość „dofinansowywania” związków zawodowych przez pracodawcę.

III. Uprawnienia związków zawodowych w okresie sporu zbiorowego.

1 Podstawy prawne wszczęcia sporu zbiorowego. Zakres, terminy.

2. Etapy prowadzenia sporu zbiorowego: rokowania, mediacje, wymogi formalne referendum strajkowego.

3. Strajk. Dopuszczalność, ograniczenia, strajk (rodzaje strajków – strajk podstawowy, solidarnościowy, ostrzegawczy, rotacyjny, przerywany, czarny, perlisty, polityczny, generalny,- dopuszczalność strajku okupacyjnego, dopuszczalność strajku głodowego.

4. Uprawnienia pracodawcy w czasie strajku.

5. Odpowiedzialność pracownicza, cywilna i karna organizatorów strajku nielegalnego.

6. Charakter prawny porozumienia kończącego spór zbiorowy.

7. Pozastrajkowe akcje protestacyjne (strajk włoski, obstrukcyjny, japoński, blokady, pikiety, itp.).

IV.
Ochrona danych osobowych w zakresie związków zawodowych według regulacji RODO

1. Prawo do żądania usunięcia danych – nowa instytucja prawa pracy – „prawa do zapomnienia”,
– uprawnienie pracownika do żądania usunięcia danych z portali internetowych
(wyszukiwarki google, facebooka i innych),
– uprawnienie pracownika do żądania usunięcia danych osobowych z intranetu, extranetu,
– uprawnienie do dochodzenia roszczeń finansowych od operatorów wyszukiwarek internetowych (odszkodowania, zadośćuczynienia),
– uprawnienie pracodawcy do przetwarzania danych osobowych uczestników strajku,
– uprawnienie komitetu strajkowego do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych,
– uprawnienia związków zawodowych i społecznego inspektora pracy do wglądu w akta osobowe i inne zbiory danych dotyczących pracowników,
– uprawnienie związków zawodowych do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników.

2. Zasady ochrony danych osobowych według RODO

– zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
– zasada ograniczenia celu,
– zasada adekwatności (minimalizacji danych),
– zasada prawidłowości,
– zasada ograniczenia czasowego przechowywania danych,  
– zasada integralności i poufności,
– zasada rozliczalności,
– zasada domyślnej ochrony danych osobowych,
– zasada szybkiej reakcji.

V.
Bieżące zmiany przepisów prawa pracy – co związki zawodowe i pracodawcy powinni wiedzieć w 2018 i 2019 roku?

1. Ochrona danych osobowych pracowników po wejściu w życie RODO to jest od 25 maja 2018r.

– zmiany przepisów Kodeksu pracy,
– dane pobierane od kandydata do zatrudnienia po zmianach (w tym pojęcie adresu do korespondencji),
– dane pobierane od pracownika (w tym adres zamieszkania; skutki braku powiadomienia o nowym adresie zamieszkania; zasady przetwarzania danych o adresie mailowym i numerze telefonu pracownika),
– forma udostępniania danych,
– kiedy zgoda pracownika jest wymagana na przetwarzanie danych?
– zasady pobierania danych biometrycznych (na przykład pozyskiwanie danych do celu ewidencjonowania czasu pracy),
– dane pozyskiwane wskutek monitoringu komputerów,
dane o przynależności związkowej (w jaki sposób prawidłowo ustalać przynależność związkową  przed dokonaniem czynności w  indywidualnej sprawie ze stosunku pracy).  Problematyka imiennej listy.
– pobieranie innych danych po zmianach przepisów, w tym o karalności, na potrzeby działalności socjalnej pracodawcy,
– dane o przyczynach wypowiedzenia umowy o pracę – ujawnienie przyczyny zwolnienia i ujawnienie przyczyny zwolnienia „wąskiemu gronu pracowników” w świetle orzecznictwa  SA i SN,
– dane byłego pracownika umieszczone w miejscu publicznie dostępnym,
– na czym polega ochrona  pracownika przed negatywnymi konsekwencjami w przypadku odmowy podania danych,
– katalog danych, które w ogóle nie mogą być przetwarzane,
– orzeczenie o niepełnosprawności,
monitoring pracownika po zmianach przepisów – cele monitoringu, sposób informowania o monitoringu, skutki naruszenia zasad monitoringu w miejscu pracy,
– zmiany przepisów w zakresie badan lekarskich,
– zasady przechowywania skierowań na badania profilaktyczne po zmianach przepisów.

2. Akta osobowe po wejściu w życie od dnia 1 stycznia 2019r. przepisów ustawy z dnia 13 lutego 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją:

– forma prowadzenia akt osobowych po zmianach przepisów,
– nowe obowiązki pracodawcy po wejściu w życie ustawy,
– obowiązki informacyjne pracodawcy,
– zasady zniszczenia dokumentacji pracowniczej,
– sposób zmiany formy prowadzenia akt osobowych,
– wydawanie dokumentacji pracowniczej pracownikowi oraz innych osobom uprawnionym,
– wydawanie kserokopii dokumentacji pracowniczej,
– odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów ustawy.

VI. Zakres uprawnień kontrolnych związków zawodowych versus obszary niezależnych decyzji pracodawców.

1. Uprawnienia kontrolne związków zawodowych w zakresie podstaw zatrudnienia

– zawieranie umów cywilnoprawnych – konsekwencje dla pracodawcy (możliwe roszczenia pracownika),
– umowy zawarte na czas określony z naruszeniem przepisów prawa pracy,
– kontrola okresów wypowiedzeń.

2. Uprawnienia kontrolne związków zawodowych w zakresie bezpieczeństwa pracy

– granice obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie badań profilaktycznych,
– wątpliwości co do stanu zdrowia pracownika a badania kontrolne,
– wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi z powodu niezdolności do pracy,
– prawo odmowy do świadczenia pracy ze względu na warunki pracy,
– prawo do odmowy świadczenia pracy ze względu na stan psychofizyczny pracownika,
– czy pracodawca jest zobowiązany do zmiany organizacji pracy pod kątem stanu zdrowia pracownika w orzecznictwie SN.

3. Uprawnienia kontrolne związków zawodowych w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy

– prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego,
– harmonogramy czasu pracy i dopuszczalne zmiany harmonogramów,
– prawidłowe rozliczanie nadgodzin i pracy w dniu wolnym od pracy,
– rola związków zawodowych w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy w zakładzie pracy (uprawnienia).

4. Kontrola związków zawodowych w zakresie wynagrodzeń i innych należności (świadczeń) pracowniczych

– porozumienia obniżające wynagrodzenie pracownicze,
– wypowiedzenia zmieniające,
– powiedzenie pracownikowi dodatkowej pracy a prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

5. Kontrola w zakresie prawa do urlopu wypoczynkowego

– urlop na żądanie w orzecznictwie,
– plan urlopów i wnioski urlopowe,
– odwołanie z urlopu,
– urlop wypoczynkowy w okresie niezdolności do pracy pracownika,
– urlop wypoczynkowy po okresie niezdolności do pracy.

6. Kontrola związków zawodowych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi przez pracodawcę oraz przestrzegania zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu

– procedury antymobbingowe a rola związków zawodowych,

7. Kontrola związków zawodowych w zakresie przeprowadzania zmian organizacyjnych i restrukturyzacyjnych przez pracodawców
– redukcja etatów,
– likwidacja stanowiska pracy – pojęcie likwidacji stanowiska pracy,
– pozorna likwidacja stanowiska pracy,
– typowanie pracownika do zwolnienia (wypowiedzenia zmieniającego),
– pojęcie kryterium a pojęcie przyczyny,
– formułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę,
– obowiązek podania kryteriów doboru do zwolnienia w orzecznictwie Sądu Najwyższego,
– przykładowe kryteria w orzecznictwie SN,
– typowanie do zwolnienia pracowników na stanowiskach kierowniczych.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców poprowadzą:

  Charyzmatyczny Sędzia Sądu Pracy z wieloletnim doświadczeniem w rozwiązywaniu sporów między pracodawcą i pracownikiem

  Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
  Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

  Autorka licznych artykułów:

  • Nowelizacja Kodeksu pracy”,
  • „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
  • „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
  • „Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika”

  także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

  Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

  Doktor nauk prawnych

  radca prawny specjalizujący się w zbiorowym prawie pracy, wybitny ekspert w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych. Wieloletni wykładowca na wyższych uczelniach, członek Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Współautor poradnika „Ochrona danych osobowych pracowników w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679” wydanego przez C.H.BECK, odpowiedzialny za rozdział na temat przetwarzanie danych osobowych w toku sporu zbiorowego. Redaktor naczelny najbardziej aktualnego i najobszerniejszego na rynku wydawniczym komentarza do Prawa Pracy, jaki ukazał się w Polsce od dnia wejścia w życie Kodeksu pracy – 1762 strony wyjaśnień, wskazówek, orzecznictwa sądowego.

  Zagadnienia zbiorowego prawa pracy poznał w praktyce pełniąc funkcję dyrektora ds. pracowniczych w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, wiceprzewodniczącego Fundacji Polska Miedź oraz przewodniczącego rad nadzorczych. Redaktor naukowy – Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i BHP.

  Autor ponad 40 publikacji z zakresu prawa pracy, w tym kilku książek:

  • Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych”,
  • Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz”,
  • „Indywidualne prawo pracy w praktyce i teorii”,
  • „Rozwiązanie stosunku pracy”,
  • „Wzory pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy”,
  • „Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy”,
  • „Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych”.

  i kilkudziesięciu artykułów w „Monitorze Prawa Pracy”
  „Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz „Personelu”.

  METODY

  Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców – metody szkolenia:

  Warsztaty Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowcy dokonają analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ?case study?. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
  Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowców.

  ADRESACI

  Szkolenie Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców – kierujemy do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  94%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  95%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  94%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
  e277c057c87670291ca5a540542001e9b2096f8988597727

  Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA

  24-25.10.2019 Ustroń
  Hotel Olympic****Wellness&SPA
  1190 ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  • Kinga Lalko-Smołka
   Kinga Lalko-Smołka Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

   tel: +48 32 33 55 150 mobile: +48 662 297 689 e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  Uprawni

  • "Pragnę zarekomendować firmę Effect jako organizatora szkolenia. Szkolenie zorganizowane zostało w sposób w pełni profesjonalny, wykładowcy utrzymywali najwyższe standardy wiedzy i kompetencji. Zdecydowanie polecam".  

   ZWIĄZEK ZAWODOWY FILAR GRUPY UNIQA Marek
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. W doskonałych warunkach hotelowych i przy bardzo dobrej opiece przedstawiciela firmy. Wykładowcy z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i godnym uwagi zaangażowaniem".  

   Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Grupy Azoty S.A. Ryszard

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
  Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.