http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/uprawnienia-zwiazkow-zawodowych-a-obowiazki-pracodawcow-w-2018-roku

Szkolenie Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców – poważne zmiany przepisów

– rewolucyjne zmiany ustawy o związkach zawodowych, zmiany przepisów prawa pracy od września 2020 roku. Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych poprowadzi autor komentarza do najnowszych zmian ustawy o związkach zawodowych i Sędzia Sądu Pracy.

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców to unikalne szkolenie na temat bieżących zmian prawa prowadzone przez wybitnego Sędziego Sądu Pracy i uznanego Eksperta-praktyka specjalizującego się w rozwiązywaniu sporów pracowniczych i zbiorowym prawie pracy.

Co zyskasz na udziale w szkoleniu Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców?

W pierwszej kolejności zostaną omówione rewolucyjne zmiany ustawy o związkach zawodowych, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku i nadal budzą liczne kontrowersje.
Nowe uprawnienia związków są obecnie głównym źródłem napięć i największych problemów, z którymi muszą się zmierzyć pracodawcy.
Jakikolwiek błąd po stronie ustalenia liczebności i reprezentatywności związku może skutkować wadliwym wprowadzeniem regulaminów pracy, czy wynagradzania, a te obejmują wszystkich pracowników niezależnie od przynależności związkowej.
Pominięcie organizacji związkowych w kształtowaniu zasad i treści regulaminów powoduje coraz częściej kierowanie do odpowiednich organów zawiadomień o utrudnianiu prowadzenia działalności związkowej, co może rodzić sankcje karne.

Elementem konfliktowym są również rozbieżności interpretacyjne w zakresie ochrony danych osobowych członków organizacji związkowych
. W ustawie z dnia 21 lutego 2019 roku zmieniającej niektóre ustawy w zakresie stosowania rozporządzenia RODO wybrzmiewa również element monitoringu wizyjnego, w tym pomieszczeń związkowych i wiele innych zagadnień, które wprost nie wynikają z rozporządzenia RODO.
Przedstawione zostaną zmiany przepisów dotyczących akt pracowniczych, oraz zmiany wynikające z ustawy z dnia 16 maja 2019r., która weszła w życie 7 września 2019r.

Szkolenie Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców skierowane jest do menedżerów i specjalistów działów kadr odpowiedzialnych za współpracę ze związkami zawodowymi oraz przedstawicieli związków zawodowych,  zainteresowanych obowiązującymi w 2020 roku przepisami PP i najnowszym orzecznictwem dotyczącym zbiorowego prawa pracy oraz uprawnieniami związków zawodowych w zakresie reprezentacji interesów pracowniczych.

Szkolenie Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców ma na celu przedstawienie zasad współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi, respektowania praw związkowych oraz wskazanie ich granic. Szkolenie wskazuje na częste błędy pracodawców, które mogą skutkować zarzutami ze strony związków zawodowych i samego pracownika. Ma na celu pozyskanie umiejętności prawidłowego stosowania prawa pracy. Szkolenie prowadzone jest ze wskazaniem licznych przykładów, orzecznictwa Sądu Najwyższego, praktyki sądów pracy, stanowiska PIP oraz UODO.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców – cele szkolenia:

Celem szkolenia Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego zbiorowego i indywidualnego prawa pracy.
Przedstawienie kompetencji i uprawnień kontrolnych związków zawodowych w najbardziej newralgicznych obszarach zatrudnienia pracownika.

PROGRAM

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców – program szkolenia:

I. Rewolucyjne zmiany ustawy o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 roku – wpływ zmian na funkcjonowanie ZZ.
Niejasności interpretacyjne zapisów, błędy pracodawców i nowe uprawnienia związków.

Praktyczne problemy w funkcjonowaniu związków zawodowych świetle regulacji ustawą z lipca 2018r.

1. Praktyczny aspekt tworzenia i funkcjonowania związków zawodowych przez przystępowanie do nich osób nie będących pracownikami

 • Związki zawodowe złożone tylko z pracowników
 • Związki zawodowe złożone tylko z osób nie będących pracownika
 • Związki zawodowe o charakterze mieszanym

2. Praktyczne problem z definiowaniem nowych pojęć w ustawie o związkach zawodowych –„pracodawcy” i „osoby pozostającej w zatrudnieniu”.

3. Postępowanie sądowe w zakresie ustalania liczby członków związku zawodowego

 • Sposób, okres i tryb składania informacji pracodawcy odnośnie liczby członków związku zawodowego
 • Tryb i czasookres kwestionowania liczby członków związku zawodowego przez pracodawcę i inny związek zawodowy
 • Tryb zaskarżania liczby członków związku zawodowego do sądu (forma zaskarżenia, termin)
 • Wątpliwości w zakresie opłaty sadowej od złożonego zaskarżenia na liczebność związku zawodowego
 • Środki dowodowe
 • Charakter postępowania sądowego i wynikające z niego konsekwencje:
  – tryb tzw. postępowania nieprocesowego
  – możliwość przystępowania do sprawy przez inne związki zawodowe i pracodawcę
  – praktyczne problemy czasowe z wydaniem orzeczenia przez sąd:
  – skutki prawne orzeczenia w przypadku przekroczenia dwu miesięcznego okresu na wydanie orzeczenia
  – skutki prawne dla związku zawodowego w przypadku orzeczenia zapadłego po upływie nowego (półrocznego) okresu sprawozdawczego
 • Tryb zaskarżania orzeczeń sądowych (sposób, terminy, właściwość sądu)

4. Konsekwencje prawne dla związku podania informacji o liczbie członków

 • Prawidłowej liczbie członków
 • Nieprawidłowej liczbie członków

5. Odpowiedzialność organizacji związkowej za podanie nieprawidłowej liczby członków.

6. Problemy z reprezentatywnością związków zawodowych

 • Pojęcie reprezentatywności związków zawodowych
 • Skutki prawne uzyskania statusu związku reprezentatywnego i jego brak
 • Ogólnopolskie reprezentatywne związki zawodowe
 • Ponadzakładowe reprezentatywne związki zawodowe
 • Reprezentatywne zakładowe związki zawodowe
 • Pojęcie szczególnej postaci reprezentatywności związków zawodowych
 • Reprezentatywność międzyzakładowej organizacji związkowej
 • Reprezentatywność organizacji związkowej w przypadku zawierania regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów funduszu socjalnego (art. 30 ust. 6 pkt. 7)
 • Reprezentatywność związków zawodowych przynależnych do konfederacji lub federacji związków zawodowych (art. 253 ust. 3 i 4)
 • Skutki prawne utraty statusu reprezentatywności

7. Możliwość wypowiadania regulaminów.

8. Konsekwencje prawne rozszerzenia prawa przystępowania do związków zawodowych przez osoby na umowach zlecenia, o dzieło, samozatrudnionych

 • Różnice w ochronie członków związku zawodowego i pozostających w zatrudnieniu w stosunkach nie pracowniczych
 • Prawo do ochrony nawiązanego stosunku (prawo do odszkodowania)
 • Prawo do oddelegowania do czynności doraźnych

9. Praktyczne problemy z uprawnieniami informacyjnymi związków zawodowych dotyczących (terminy, zakres, sposób przekazania)

 • Warunków pracy i zasad wynagradzania
 • Działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanych z zatrudnieniem oraz przewidywanych w tym zakresie zmian
 • Stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia
 • Działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia

10. Tryb i zakres przyznawania związkom zawodowym prawa do pomieszczeń przeznaczonych do działalności związkowej.

11. Praktyczne problemy ze statusem prawnym działaczy związkowych zwolnionych ze świadczenia pracy

 • Charakter prawny zwolnienia ze świadczenia pracy
 • Ewidencjonowanie czasu pracy
 • Delegacje, szkolenia
 • Udzielanie urlopów

12. Praktyczne i prawne możliwości wszczynania sporów zbiorowych w stosunku do osób nie będących pracownikami.

13. Praktyczne problemy z żądaniem związku zawodowego do przeprowadzenia badań w przypadku zagrożenia dla życia i zdrowia. (Szczególny wymiar kontroli prowadzony przez związki zawodowe w zakresie przepisów i zasad dotyczących BHP w rozumieniu art. 29 u.z.z.).

14. Rola związków zawodowych i praktyczne problemy z wykonywaniem prac (problemy z definiowaniem tych prac)

 • Szczególnie szkodliwych
 • Uciążliwych
 • Szczególnie niebezpieczne
 • W szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze
 • Monotonnych i w jednolitym tempie

15. Praktyczna rola związków zawodowych w zakresie odpowiedzialności pracodawcy za prywatne mienie pracownika.

16. Rola związków zawodowych i praktyczne problemy pracowników którzy ulegli wypadkowi przy pracy lub stali się niezdolni do pracy w wyniku choroby zawodowej

 • Dochodzenie renty wyrównawczej
 • Dochodzenie emerytury wyrównawczej
 • Odszkodowania
 • Zadośćuczynienia

17. Uprawnienia i relacje związki zawodowe – rada pracowników.

18. Praktyczne uprawnienia związków zawodowych w zakresie każdej postaci monitoringu w zakładzie pracy.

19. Praktyczne uprawnienia związków zawodowych dotyczące prewencyjnego badania pracowników na trzeźwość przez pracodawców

 • Kontrowersje prawne co do możliwości prewencyjnego badania przez pracodawcę
 • Ochrona danych osobowych

II. Uprawnienia związku zawodowego w zbiorowym prawie pracy

1. Zawieranie porozumień zbiorowych.
2. Zawieranie regulaminów pracy, wynagradzania, układów zbiorowych pracy.

3. Tryb zawierania porozumień w myśl art. 30 ustawy o związkach zawodowych.


4. Przyjmowanie regulaminów przez pracodawcę w przypadku braku zgody związku zawodowego lub związków zawodowych.

5. Możliwość i tryb rozwiązywania układów zbiorowych pracy i regulaminów.

6. Prawo zwolnienia do czynności doraźnych działaczy związkowych.

7. Status prawny działacza związkowego w zakresie urlopów wypoczynkowych, ewidencji czasu pracy, szkoleń, badań lekarskich, delegacji.

8. Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec związku zawodowego.


III. Uprawnienia związków zawodowych w okresie sporu zbiorowego.

1. Podstawy prawne wszczęcia sporu zbiorowego. Zakres, terminy.

2. Etapy prowadzenia sporu zbiorowego: rokowania, mediacje, wymogi formalne referendum strajkowego.

3. Strajk. Dopuszczalność, ograniczenia, strajk (rodzaje strajków – strajk podstawowy, solidarnościowy, ostrzegawczy, rotacyjny, przerywany, czarny, perlisty, polityczny, generalny,- dopuszczalność strajku okupacyjnego, dopuszczalność strajku głodowego.

4. Uprawnienia pracodawcy w czasie strajku.

5. Odpowiedzialność pracownicza, cywilna i karna organizatorów strajku nielegalnego.

6. Charakter prawny porozumienia kończącego spór zbiorowy.

7. Pozastrajkowe akcje protestacyjne (strajk włoski, obstrukcyjny, japoński, blokady, pikiety, itp.).

IV. Bieżące zmiany przepisów prawa pracy – co związki zawodowe i pracodawcy powinni wiedzieć w 2019 roku?

1. Zmiany Kodeksu pracy obowiązujące od 7 września 2019r.

 • Zmiany przepisów w zakresie dyskryminacji
 • Zmiana przepisów w zakresie odszkodowania z tytułu mobbingu
 • Zmiany przepisów związane z roszczeniami z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę
 • Zmiany w zakresie trybu prostowania świadectwa pracy oraz wydawania świadectwa pracy
 • Zmiany przepisów w zakresie żądania sprostowania świadectwa pracy przez sąd pracy
 • Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich
 • Zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń pracowniczych


2.
Ochrona danych osobowych pracowników w związku z RODO i zmianą przepisów od 4 maja 2019r.

 • Monitoring pracownika po zmianach przepisów – cele monitoringu, sposób informowania o monitoringu – skutki naruszenia zasad monitoringu w miejscu pracy
 • Rola związków zawodowych
 • Problematyka dopuszczalności badania trzeźwości przez pracodawcę po zmianach przepisów

3. Nowa teczka akt osobowych i pozostała dokumentacja pracownicza od dnia 1 stycznia 2019r.
Dostęp związków zawodowych do dokumentacji pracowniczej – praktyczne problemy

V. Zakres uprawnień kontrolnych związków zawodowych versus obszary niezależnych decyzji pracodawców.

1. Uprawnienia kontrolne związków zawodowych w zakresie podstaw zatrudnienia

 • Zawieranie umów cywilnoprawnych – konsekwencje dla pracodawcy (możliwe roszczenia pracownika)
 • Umowy zawarte na czas określony z naruszeniem przepisów prawa pracy
 • Kontrola okresów wypowiedzeń

2. Uprawnienia kontrolne związków zawodowych w zakresie bezpieczeństwa pracy

 • Granice obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie badań profilaktycznych
 • Wątpliwości co do stanu zdrowia pracownika a badania kontrolne
 • Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi z powodu niezdolności do pracy
 • Prawo odmowy do świadczenia pracy ze względu na warunki pracy
 • Prawo do odmowy świadczenia pracy ze względu na stan psychofizyczny pracownika
 • Czy pracodawca jest zobowiązany do zmiany organizacji pracy pod kątem stanu zdrowia pracownika w orzecznictwie SN.

3. Uprawnienia kontrolne związków zawodowych w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy

 • Prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego
 • Harmonogramy czasu pracy i dopuszczalne zmiany harmonogramów
 • Prawidłowe rozliczanie nadgodzin i pracy w dniu wolnym od pracy
 • Rola związków zawodowych w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy w zakładzie pracy (uprawnienia)
 • Rekompensata za pracę w wolną sobotę (inny szósty dzień pracy); zasady udzielania wolnego dnia; podjęcie „Uzgodnienia” z pracownikiem dnia wolnego; dokumentowanie uzgodnienia w świetle rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązującego od 1 stycznia 2019r.; postępowanie pracodawcy w razie braku uzgodnienia z pracownikiem dnia wolnego za szósty dzień pracy; jak dokumentować brak uzgodnienia; odpowiedzialność za wykroczenie; kiedy nie ma winy pracodawcy

4. Kontrola związków zawodowych w zakresie wynagrodzeń i innych należności (świadczeń) pracowniczych

 • Porozumienia obniżające wynagrodzenie pracownicze
 • Wypowiedzenia zmieniające
 • Powiedzenie pracownikowi dodatkowej pracy a prawo do dodatkowego wynagrodzenia

5. Kontrola w zakresie prawa do urlopu wypoczynkowego

 • Urlop na żądanie kontrowersje w praktycznym stosowaniu i orzecznictwie
 • Plan urlopów i wnioski urlopowe
 • Planowane zmiany przepisów w zakresie urlopów wypoczynkowych w 2019r.
 • Odwołanie z urlopu
 • Urlop wypoczynkowy w okresie niezdolności do pracy pracownika
 • Urlop wypoczynkowy po okresie niezdolności do pracy

6. Kontrola związków zawodowych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi przez pracodawcę oraz przestrzegania zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu

 • Procedury antymobbingowe a rola związków zawodowych

7. Kontrola związków zawodowych w zakresie przeprowadzania zmian organizacyjnych i restrukturyzacyjnych przez pracodawców

 • Redukcja etatów
 • Likwidacja stanowiska pracy – pojęcie likwidacji stanowiska pracy
 • Pozorna likwidacja stanowiska pracy
 • Typowanie pracownika do zwolnienia (wypowiedzenia zmieniającego)
 • Pojęcie kryterium a pojęcie przyczyny
 • Formułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
 • Obowiązek podania kryteriów doboru do zwolnienia w orzecznictwie Sądu Najwyższego
 • Przykładowe kryteria w orzecznictwie SN
 • Typowanie do zwolnienia pracowników na stanowiskach kierowniczych.

8. Rola i uprawnienia związków zawodowych w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych po zmianach przepisów od 4 maja 2019r. i związku z RODO. Nowe obowiązki pracodawcy.

9. Prawidłowa konsultacja ze związkami w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy. Forma i obliczanie terminów.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców poprowadzą:

  Charyzmatyczny Sędzia Sądu Pracy z wieloletnim doświadczeniem w rozwiązywaniu sporów między pracodawcą i pracownikiem

  Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
  Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

  Autorka licznych artykułów:

  • Nowelizacja Kodeksu pracy”,
  • „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
  • „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
  • „Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika”

  także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

  Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

  Doktor nauk prawnych

  radca prawny specjalizujący się w zbiorowym prawie pracy, wybitny ekspert w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych. Wieloletni wykładowca na wyższych uczelniach, członek Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Współautor poradnika „Ochrona danych osobowych pracowników w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679” wydanego przez C.H.BECK, odpowiedzialny za rozdział na temat przetwarzanie danych osobowych w toku sporu zbiorowego. Redaktor naczelny najbardziej aktualnego i najobszerniejszego na rynku wydawniczym komentarza do Prawa Pracy, jaki ukazał się w Polsce od dnia wejścia w życie Kodeksu pracy – 1762 strony wyjaśnień, wskazówek, orzecznictwa sądowego.

  Zagadnienia zbiorowego prawa pracy poznał w praktyce pełniąc funkcję dyrektora ds. pracowniczych w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, wiceprzewodniczącego Fundacji Polska Miedź oraz przewodniczącego rad nadzorczych. Redaktor naukowy – Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i BHP.

  Autor ponad 40 publikacji z zakresu prawa pracy, w tym kilku książek:

  • Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych”,
  • Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz”,
  • „Indywidualne prawo pracy w praktyce i teorii”,
  • „Rozwiązanie stosunku pracy”,
  • „Wzory pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy”,
  • „Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy”,
  • „Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych”.

  i kilkudziesięciu artykułów w „Monitorze Prawa Pracy”
  „Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz „Personelu”.

  METODY

  Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców – metody szkolenia:

  Warsztaty Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowcy dokonają analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ?case study?. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
  Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowców.

  ADRESACI

  Szkolenie Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców – kierujemy do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  94%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  95%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  94%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  Uprawni

  • "Pragnę zarekomendować firmę Effect jako organizatora szkolenia. Szkolenie zorganizowane zostało w sposób w pełni profesjonalny, wykładowcy utrzymywali najwyższe standardy wiedzy i kompetencji. Zdecydowanie polecam".  

   ZWIĄZEK ZAWODOWY FILAR GRUPY UNIQA Marek
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. W doskonałych warunkach hotelowych i przy bardzo dobrej opiece przedstawiciela firmy. Wykładowcy z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i godnym uwagi zaangażowaniem".  

   Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Grupy Azoty S.A. Ryszard

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
  Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.