In HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/delegowanie-pracownikow

Delegowanie pracowników do pracy za granicą – poważne zmiany przepisów od 30 lipca 2020 roku

– zmiany w polskiej ustawie o delegowaniu pracowników nowe zasady i rozwiązania stosowane przez poszczególne państwa UE, nowe orzecznictwo, zagrożenia dla pracodawców delegujących

30 lipca 2020 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie delegowania pracowników.

We wszystkich państwach UE zostaną wprowadzone krajowe przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE.

Szkolenie Delegowanie pracowników do pracy za granicą daje odpowiedzi na wiele trudnych pytań, które dotyczą stosowania w praktyce zasad delegowania zgodnie ze zmienionymi polskimi i międzynarodowymi regulacjami dotyczącymi zatrudnienia.

Najważniejszymi zmianami wynikającymi z nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników są zmiany w wynagrodzeniu oraz okresie oddelegowania. Nowe przepisy mają zapewnić równe traktowanie pracowników z różnych krajów UE.
Po zmianach pracownik delegowany otrzyma wynagrodzenie na takich samych zasadach jak obywatel kraju, który będzie pracował na takim samym stanowisku, zgodnie z zasadą „ta sama płaca, za tą samą pracę, w tym samym miejscu”.

Poważną zmianą będzie:

 • ustanowienie 12-miesięcznego okresu oddelegowania (z możliwością wydłużenia do 18 miesięcy), po przekroczeniu którego pracodawca będzie zobowiązany do stosowania nie tylko przepisów danego państwa dotyczących delegowania pracowników, ale w zasadzie wszystkich przepisów prawa pracy danego państwa członkowskiego,
 • stosowanie przepisów dotyczących podróży służbowej w państwie przyjmującym, jeżeli w okresie delegowania pracownik będzie wykonywał zadania wymagające przemieszczania się po terytorium tego państwa lub będzie wyjeżdżał poza jego granice w celu wykonania polecenia przełożonego,
 • konieczność zapewnienia w niektórych branżach zakwaterowania odpowiadającego określonym wymogom,
 •  rozszerzenie obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników tymczasowych i zapewnieniu warunków zatrudnienia adekwatnych do aktualnego miejsca świadczenia pracy pracownika tymczasowego.

Ilość przepisów, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika za granicę (różne rozwiązania zastosowane przez państwa członkowskie) oraz zaostrzone, nowe zasady delegowania pracowników, wzbudzają obawy u pracodawców o łatwe popełnienie błędu.

Ekspert w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców i delegowania pracowników polskich do pracy za granicą omówi najtrudniejsze przypadki oraz nową ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, czyli wyjeżdżających tymczasowo za granicę w ramach umowy z krajowym pracodawcą oraz skomplikowane przepisy dotyczące delegowanych, które budzą wiele wątpliwości w praktyce stosowania.
Odpowie na pytania jak rozstrzygnąć kolizję przepisów zbiegających się systemów prawnych w przypadku ewentualnego sporu pracowniczego i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami – zalecenia pokontrolne PIP.

Przedsiębiorco jeśli:

 • delegujesz, bądź zamierzasz delegować pracowników za granicę
 • zamierzasz „wypożyczać” pracowników podmiotowi zagranicznemu
 • chcesz, aby w twojej firmie wykonywali pracę delegowani cudzoziemcy
 • nie radzisz sobie w gąszczu przepisów dotyczących delegowania pracowników
 • chcesz poznać nowe regulacje prawne, które zmieniły zasady delegowania pracowników
 • nie znasz praw i obowiązków wynikających ze stosowania regulacji międzynarodowych
 • nieznane Ci są wymagania transgranicznego stosunku pracy
 • zamierzasz konkurować na Rynku Unijnym rozwijać oraz promować firmę za granicą
 • masz problemy z praktycznym stosowaniem zasad dotyczących swobody przepływu osób i usług w ramach wewnętrznego rynku Unii Europejskiej
 • nie wiesz jakie konsekwencje w zakresie ubezpieczeń społecznych rodzi wysłanie pracowników poza granice RP
 • obawiasz się kontroli zagranicznych służb zatrudnienia, Państwowej Inspekcji Pracy

to szkolenie jest dla Ciebie!


uczestnicy szkolenia Delegowanie pracowników do pracy za granicą wybrali również:

Szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 roku – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Delegowanie pracowników do pracy za granicą – cele i korzyści:

 • zdobędziesz wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego w stosunkach pracy,
 • zapoznasz się z delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej oraz poza teren państw członkowskich lub delegowania cudzoziemców do Polski,
 • poznasz regulacje unijne oraz prawo polskie oraz planowane zmiany w prawie,
 • poznasz najważniejsze wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, orzeczenia sądów polskich oraz stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, które pomogą w znalezieniu rozwiązań Twoich sytuacji zawodowych.
PROGRAM

delegowanie pracowników do pracy za granicą – program szkolenia:

1. Prawo właściwe dla umowy o pracę

 • W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę?
 • Czy strony umowy o pracę maja nieograniczona swobodę w określeniu prawa właściwego?
 • Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać właściwość prawa obcego?
 • Jak działają przepisy wymuszające swoją właściwość?

2. Delegowanie pracowników do innego państwa na tle dyrektywy 96/71/WE

 • W jakich przypadkach mamy do czynienia z delegowaniem celem świadczenia usług?
 • Kogo możemy uznać za pracownika delegowanego?
 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym pracowników do innego państwa UE?
 • Jakie przepisy należy stosować względem pracowników delegowanych w zakresie takich zagadnień jak:
  – czas pracy, minimalne wynagrodzenie, urlop wypoczynkowy, bhp, praca w dni świąteczne,
 • Czy polskie przepisy prawa pracy zachowują moc w okresie oddelegowania do innego państwa UE?
 • Na czym polega mechanizm zasady korzystności?
 • W jaki sposób ustalić strukturę minimalnego wynagrodzenia, które musi być zapewnione pracownikowi delegowanemu?
 • Czy w trakcie oddelegowania zachodzi podróż służbowa?

3. Dyrektywa 2014/67/WE ws. egzekwowania dyrektywy 96/71/WE

 • Jakie są ogólne założenia dyrektywy?
 • Jakie relacje zachodzą pomiędzy dyrektywą 2014/67/WE i dyrektywą 96/71/WE?
 • W jakich przypadkach zachodzi rzekome delegowanie i jakie z tytułu jego stwierdzenia wynikają konsekwencje?

  4. Polska ustawa o pracownikach delegowanych

  • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach delegujących swych pracowników „do” i „z” Polski?
  • Jakie mechanizmy kontroli pracodawców delegujących przewiduje polska ustawa o pracownikach delegowanych?
  • Jakie uprawnienia na podstawie ustawy zyskała Państwowa Inspekcja Pracy?
  • Jak wygląda współpraca pomiędzy Państwową Inspekcja Pracy a organami z innych państw w zakresie nakładania i egzekwowania kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników?

  5. Dyrektywa 2018/957/UE. NOWOŚĆ!

  • Jakie konsekwencje niesie ze sobą wprowadzenie zmian dotyczących:
   – 12/18-miesięcznego okresu delegowania,
   – stosowania lokalnych układów zbiorowych pracy,
   – zasady „ta sama płaca, w tym samym miejscu, za tę samą pracę”,
   – krajowych przepisów o pracownikach tymczasowych przez polskie agencje pracy tymczasowej?
  • W jakich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikom delegowanym zakwaterowanie oraz zwrócić koszty podróży służbowej odbywanej w ramach oddelegowania?
  • Jakie są warunki uchylenia obowiązku równego traktowania pracowników tymczasowych świadczących pracę w warunkach oddelegowania?
  • Jakie obowiązki spoczywają na zagranicznym pracodawcy użytkowniku w związku transnarodowym świadczeniem usług za pośrednictwem pracowników tymczasowych?
  • Jaki jest termin wdrożenia przepisów wydanych na podstawie Dyrektywy 2018/957/UE?
  • Jakie zagrożenia dla przyszłości instytucji delegowania stwarza wdrożenie przepisów dyrektywy 2018/957/UE?

  6. Zmiana polskiej ustawy o delegowaniu pracowników. NOWOŚĆ!

  • Jakie zmiany zaszły w polskiej ustawie o delegowaniu pracowników?
  • Jak zmieniły się obowiązki polskich pracodawców?
  • Jakie uprawnienia uzyskała Państwowa Inspekcja Pracy?
  • Jak w Polsce liczony jest okres 12 miesięcy delegowania z możliwością jego wydłużenia do 18 miesięcy?

  7. Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004

  • Jakie są wyjątki od zasady podlegania przepisom państwa świadczenia pracy?
  • Jak w sferze ubezpieczeń społecznych wygląda sytuacja prawna pracowników delegowanych i pracowników świadczących pracę w co najmniej dwóch państwach?
  • Jakie są reguły wydawania formularza A1?
  • Jakie są konsekwencje odmowy wydania lub wycofania formularza A1 przez ZUS?
  • Jakie są planowane zmiany w zakresie procedur związanych z wydawaniem formularza A1?
    WYKŁADOWCA

    Szkolenie delegowanie pracowników do pracy za granicą poprowadzi:

    Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.

    Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

    Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

    Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców:

    • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
    • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
    • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
    • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
    • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
    • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
    • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

    Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy.

    Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

    METODY

    delegowanie pracowników do pracy za granicą – metody prowadzenia szkolenia:

    Szkolenie Delegowanie pracowników do pracy za granicą będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

    ADRESACI

    Szkolenie delegowanie pracowników do pracy za granicą kierujemy do:

    • Pracodawców, Właścicieli Firm
    • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
    • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
    • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
    • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

    delegowanie pracowników do pracy za granicą oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia:

    POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
    95%
    ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
    98%
    UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
    96%

    MIEJSCE SZKOLENIA

    KARTA ZGŁOSZENIA

     KONSULTANT


     KINGA LALKO-SMOŁKA
     KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 150
     mobile: +48 662 297 689
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     AGNIESZKA WALAS
     SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 153
     mobile: +48 662 297 689
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     OPINIE KLIENTÓW


     • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

     • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

     • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

      Konfucjusz
     • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

      Nazwa firmy Jan Kowalski
     • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

      Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

     Newsletter


     BĄDŹ NA BIEŻĄCO

     z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
      Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.