In HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/delegowanie-pracownikow

delegowanie pracowników do pracy za granicą w 2022 roku z uwzględnieniem obowiązków wynikających z dyrektywy 2020/1057 wchodzącej w skład pakietu mobilności – najczęściej popełniane błędy, kontrowersje oraz stanowiska organów kontrolnych

–  audyt rozwiązań prawnych stosowanych przez różne państwa członkowskie, nowe orzecznictwo

Delegujesz pracowników do pracy za granicą?
Nie radzisz sobie w gąszczu przepisów i rozbieżnych rozwiązań zastosowanych w poszczególnych państwach członkowskich?

Chcesz uniknąć nieprawidłowości, błędów i konsekwencji działania niezgodnego z prawem?
Obawiasz się kontroli zagranicznych służb zatrudnienia, Państwowej Inspekcji Pracy?
Zamierzasz „wypożyczać” pracowników podmiotowi zagranicznemu?
Chcesz poznać nowe zasady delegowania kierowców na terytorium UE obowiązujące od 2 lutego 2022 roku?

Weź udział w szkoleniu – unikniesz błędów w delegowaniu pracowników za granicę w 2022 roku!
Sprawdź jakich formalności należy dopełnić, żeby zgodnie z przepisami delegować pracowników za granicę w 2022 roku?
Działaj w zgodzie z przepisami poszczególnych państw i orzecznictwem!

Pracodawcy popełniają wiele błędów delegując pracowników do pracy za granicę!

Ilość przepisów, które muszą wziąć pod uwagę przy delegowaniu, różne rozwiązania zastosowane przez państwa członkowskie, znacznie komplikują zasady delegowania pracowników za granicę.

Nasz Ekspert w obszarze delegowanie:

 • podpowie jakie rozwiązania sprawdzą się w Twojej firmie
 • rozstrzygnie kolizje przepisów zbiegających się systemów prawnych w przypadku ewentualnego sporu pracowniczego
 • przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami – zalecenia pokontrolne PIP.

uczestnicy szkolenia Delegowanie pracowników do pracy za granicą wybrali również:

Szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2022 roku – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Delegowanie pracowników do pracy za granicą – cele i korzyści:

 • zdobędziesz wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego w stosunkach pracy,
 • zapoznasz się z delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej oraz poza teren państw członkowskich lub delegowania cudzoziemców do Polski,
 • poznasz regulacje unijne oraz prawo polskie oraz planowane zmiany w prawie,
 • poznasz najważniejsze wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, orzeczenia sądów polskich oraz stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, które pomogą w znalezieniu rozwiązań Twoich sytuacji zawodowych.
PROGRAM

delegowanie pracowników do pracy za granicą w 2022 roku – program szkolenia:


Prawo właściwe dla umowy o pracę

 • W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę?
 • Czy z upływem 12/18 miesięcy delegowania zmianie ulega prawo właściwe?
 • Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać właściwość prawa obcego?
 • Co to są przepisy wymuszające swoją właściwość i w jaki sposób działają?

Ważne informacje dotyczące delegowania

 • W jakich przypadkach mamy do czynienia z delegowaniem celem świadczenia usług?
 • Kogo możemy uznać za pracownika delegowanego?
 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym pracowników do innego państwa UE?

Na czym polega mechanizm korzystniejszości?

 • Jakie przepisy znajdują zastosowanie wobec pracowników delegowanych w zakresie takich zagadnień jak:
  – czas pracy
  – praca w dni wolne od pracy
  – wynagrodzenie za pracę
  – urlop wypoczynkowy
  – bhp
 • Czy polskie przepisy prawa pracy zachowują moc w okresie oddelegowania do innego państwa UE?

Jakie powinny być minimalne warunki zatrudnienia pracowników delegowanych?

 • Maksymalny czas pracy, minimalny okres odpoczynku
  – jak stworzyć harmonogram czas pracy dla pracownika delegowanego?
  – czy w okresie delegowania pracownika korzysta z dni wolnych od pracy według polskiego prawa, czy według prawa państwa, do którego został oddelegowany?
  – jak ustalić nominał czasu pracy dla miesiąca, w którym przypadają zarówno dni wolne od pracy (np. święta) wynikające z „polskiego kalendarza” oraz „kalendarza państwa przyjmującego”?
 • Urlop wypoczynkowy
  – jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który przez parę dni w roku lub w niektóre miesiące jest oddelegowany do państwa, w którym obowiązuje wyższy/niższy wymiar urlopu od przewidzianego w prawie polskim?
  – w których państwach określone branże mogą zostać zobligowane do wpłacania składek na fundusz urlopowy/kasę urlopową?
 • Wynagrodzenie za pracę
  – jak ustalić wysokość i strukturę wynagrodzenia za pracę zgodnie z zasadą „ta sama płaca za tą samą pracę w tym samym miejscu”?
  – jaką rolę obecnie odgrywa płaca minimalna?
  – stosowanie lokalnych układów zbiorowych pracy
 • Wynajem pracowników. Jakie są różnice w delegowaniu pracowników tymczasowych?
  – na czym polega łańcuchowe delegowanie pracowników tymczasowych i jakie pociąga za sobą konsekwencje?
  – jakie obowiązki spoczywają na zagranicznym pracodawcy użytkowniku w związku transnarodowym świadczeniem usług za pośrednictwem pracowników tymczasowych?
 • Zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy
  – problem uznawalności szkoleń BHP oraz kursów i szkoleń kwalifikacyjnych
  – problem uznawalności lekarskich badań profilaktycznych
 • Zakwaterowanie pracowników delegowanych
  – w jakich krajach i jakich branżach pracodawcy zobligowani są zapewnić zakwaterowanie pracownikom delegowanym?
  – jakie standardy należy w tym zakresie spełnić?
 • Delegowanie a podróż służbowa
  – czy w trakcie oddelegowania zachodzi podróż służbowa?
  – w jaki sposób odróżnić delegowanie od podróży służbowej?
  – kiedy zachodzi konieczność stosowania przepisów państwa przyjmującego dotyczących podróży służbowej?

Delegowanie długotrwałe

 • Jak ustalić 12/18-miesięczny okres delegowania?
 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy po przekroczeniu 12/18-miesięcznego okresu delegowania?
 • Które przepisy polskiego prawa należy stosować również po upływie 12/18-miesięcznego okresu delegowania?

Delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego (NOWOŚĆ!)

 • Które wymogi dotyczące delegowania dotyczą pracowników przedsiębiorstwa świadczącego transport międzynarodowy?
 • Na czym polega „przewóz dwustronny” wyłączony spod działania przepisów o delegowaniu pracowników?
 • W jakich przypadkach, poza przewozem dwustronnym, przepisy o delegowaniu nie znajdą zastosowania do kierowców w transporcie międzynarodowym?
 • Kiedy rozpoczyna się i kiedy kończy delegowanie kierowcy transportu drogowego?
 • Jakie wymogi rejestrowe związane z delegowaniem  znajdują zastosowanie do przedsiębiorstw przewozowych?
 • Jakie dokumenty związane z delegowaniem powinni posiadać przy sobie kierowcy?
 • Czy nowe zasady dotyczą również transportów osób i towarów z Polski (lub innego pastwa UE) do kraju trzeciego (poza UE)?

  Obowiązki wynikające z dyrektywy 2014/67/WE

  • Obowiązek zgłoszeniowy
   – jaki jest zakres danych podlegających zgłoszeniu?
   – w jaki sposób dokonać zgłoszenia delegowania w poszczególnych państwach członkowskich UE?
  • Osoba do kontaktów oraz przedstawiciel pracodawcy delegującego
   – kto może pełnić rolę osoby do kontaktów a kto przedstawiciela pracodawcy delegującego?
  • Dokumentacja pracownicza
   – jakie dokumenty związane z zatrudnieniem należy przechowywać przez cały okres delegowania na terytorium państwa goszczącego?
  • Kontrola organów nadzoru rynku pracy
   – jak wygląda współpraca pomiędzy Państwową Inspekcja Pracy a organami z innych państw w zakresie nakładania i egzekwowania kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników?
   – za jakie nieprawidłowości pracodawca może zostać ukarany?

  Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004

  • Czy z upływem 12/18 miesięcy delegowania nadal należy płacić składki do ZUS?
  • Jakie są wyjątki od zasady podlegania przepisom państwa świadczenia pracy?
  • Jak w sferze ubezpieczeń społecznych wygląda sytuacja prawna pracowników delegowanych i pracowników świadczących pracę w co najmniej dwóch państwach?
  • Jakie są reguły wydawania formularza A1?
  • Jakie są konsekwencje odmowy wydania lub wycofania formularza A1 przez ZUS?
  • Jakie są planowane zmiany w zakresie procedur związanych z wydawaniem formularza A1 w 2021 roku?
    WYKŁADOWCA

    Szkolenie delegowanie pracowników do pracy za granicą poprowadzi:

    Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.

    Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

    Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

    Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców:

    • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
    • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
    • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
    • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
    • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
    • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
    • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

    Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy.

    Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

    METODY

    delegowanie pracowników do pracy za granicą – metody prowadzenia szkolenia:

    Szkolenie Delegowanie pracowników do pracy za granicą będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

    ADRESACI

    Szkolenie delegowanie pracowników do pracy za granicą kierujemy do:

    • Pracodawców, Właścicieli Firm
    • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
    • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
    • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
    • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

    delegowanie pracowników do pracy za granicą oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia:

    POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
    95%
    ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
    98%
    UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
    96%

    MIEJSCE SZKOLENIA

    KARTA ZGŁOSZENIA

    OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

     KONSULTANT


     KINGA LALKO-SMOŁKA
     KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 150
     mobile: +48 662 297 689
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     AGNIESZKA WALAS
     SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 153
     mobile: +48 662 297 689
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     OPINIE KLIENTÓW


     • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

     • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

     • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

      Konfucjusz
     • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

      Nazwa firmy Jan Kowalski
     • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

      Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

     Newsletter


     BĄDŹ NA BIEŻĄCO

     z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

      Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.