Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 roku

 In HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=19602

Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku

– zasady tworzenia i rozliczania, nieprawidłowe postanowienia regulaminów i praktyki pracodawców w świetle nasilonych kontroli ZUS oraz organów podatkowych. ZFŚS a RODO. Jak zgodnie z RODO ustalić prawo pracownika do ZFŚS?

Przepisy RODO mają bezpośredni wpływ na kwestie związane z ZFŚS, na regulamin ZFŚS oraz badanie tzw. kryterium socjalnego, czyli sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń socjalnych.
I tu pojawia się dylemat, przed którym stanęli pracodawcy:

 • Jak zgodnie z RODO ustalić prawo pracownika do ZFŚS?
 • Jakie są zasady udostępniania danych dot. ZFŚS w związku z RODO?
 • Jak zgodnie z RODO przetwarzać dane osobowe pracownika i członków rodziny dla celów ZFŚS?
 • Czy w związku z wejściem w życie przepisów RODO należy zmodyfikować regulamin gospodarowania ZFŚS?

Dodatkowo obserwujemy szczególne nasilenie kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wydatkowania przez pracodawców środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W ZUS została utworzona odrębna komórka zajmująca się kontrolami wyłącznie w tym zakresie.
W prowadzonych kontrolach analizowane są m.in. wydatki na paczki świąteczne, bony towarowe, imprezy integracyjne, dofinansowania do wyjazdów wypoczynkowych. Efektem wzmożonych kontroli są liczne spory z płatnikami, w ramach których zapadają wyroki sądów powszechnych, rzucające niejednokrotnie nowe światło na stosowane do tej pory kryteria socjalne.

Proponowane szkolenie Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 roku podejmie próbę odpowiedzi na gorące pytania związane z funduszem socjalnym i RODO. Zaproszony Ekspert – Sędzia Sądu Pracy – przedstawi dopuszczalne rozwiązania, które nie będą naruszały przepisów RODO, a jednocześnie będą w zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.


uczestnicy szkolenia zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wybrali również:

Szkolenie dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie z uwzględnieniem najnowszych wymogów prawnych rodo – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

16 maja 2019r. – Park Inn by Radisson Katowice ****
(ex. BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice)
Katowice, ul. Bytkowska 1a
www.parkinn.com/hotel-katowice


Park Inn by Radisson Katowice ****
(ex. BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice) reprezentujący sieć hotelarką Carlson Rezidor Hotel Group. Hotel zlokalizowany jest w pobliżu Parku Chorzowskiego i Międzynarodowych Targów Katowickich.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16.00.
Cena szkolenia wynosi 550 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch w restauracji Kuchnia Otwarta, dania serwowane przez kucharzy „prosto z patelni”. Parking hotelowy w cenie szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. Podczas rezerwowania miejsca w hotelu prosimy o powołanie się na „Effect” – organizatora szkolenia. Dzięki temu korzystacie Państwo z wynegocjowanych dla naszych Gości stawek hotelowych.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie zfśś – cele i korzyści:

Celem szkolenia ZFŚS jest zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w gospodarowaniu Funduszem oraz nieprawidłowe postanowienia regulaminów oraz praktyki pracodawców, które powodują negatywne konsekwencje w kontekście prowadzonych kontroli ZUS oraz organów podatkowych i toczących się postępowań w wyniku tych kontroli. Zagadnienia omawiane są z uwzględnieniem  orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, stanowisk i interpretacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także Państwowej Inspekcji Pracy.

Wykładowca wskaże najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje prawne dla Pracodawców.

Wszystkie zagadnienia omawiane na szkoleniu będą przedstawione na przykładach zaczerpniętych z bogatej praktyki sędziowskiej wykładowcy, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki Sądów Pracy w sporach pracowniczych, a także orzecznictwa Sądu Najwyższego.

PROGRAM

Szkolenie zfśś – program:

1. Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679
– zasady udostępniania danych w związku z RODO
– pobieranie zaświadczeń i oświadczeń a RODO
– cel przetwarzania danych
– przechowywanie danych

Regulamin Funduszu po wejściu w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

Zasady i tryb tworzenia oraz zmiana regulaminu Funduszu przez pracodawcę ze szczególnym uwzględnieniem roli związków zawodowych.

Ustawowe obowiązki socjalne pracodawcy.

Tworzenie Funduszu i jego istota (odpisy i zwiększenia).

Problem pracowników będących jednocześnie emerytami – pracownikami.
Kiedy emeryt przestaje być uprawnionym do świadczeń. Fundusz a świadczenie przedemerytalne. Powrót do pracy osoby posiadającej uprawnienia emerytalne a świadczenia z Funduszu.

Zasady gospodarowania Funduszem (kryteria socjalne, obowiązek różnicowania świadczeń i usług, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska organów podatkowych i ZUS, pojęcie domownika, wpływ rozdzielności majątkowej małżeńskiej a kryterium majątkowe, dopuszczalność stosowania kryterium dochodowego i sposób jego obliczania; wykazywanie straty przez uprawnionego do świadczeń – sposób postępowania pracodawcy. 

Kontrowersje wokół tworzenia i uprawnień komisji socjalnych – upoważnienia

Szczególna rola związków zawodowych i skutki pominięcia związków przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu oraz uchwalania regulaminu.
Skutki pominięcia związków zawodowych. Tryby współpracy ze związkami zawodowymi i możliwe sposoby zapewnienia udziału związków zawodowych gwarantowanych przepisami prawa.

Osoby objęte  działalnością socjalną (krąg osób uprawnionych, zatrudnieni współmałżonkowie a świadczenia z Funduszu). Pojęcie „najbliższego członka rodziny”, członka rodziny.

9. Sposób dokumentowania i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników (w kontekście stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Sądu Najwyższego; problem pobierania zaświadczeń o dochodach członków rodziny, PIT, oświadczeń, skutek niezłożenia dokumentów) – z uwzględnieniem RODO.
Zgody na przetwarzanie danych osobowych, w uwzględnieniem problematyki przetwarzania danych o stanie zdrowia na potrzeby zapomogi z tytułu długotrwałej choroby.

Ochrona danych osobowych w kontekście gospodarowania Funduszem po zmianach ustawy o ochronie danych osobowych
– zakres danych, których może domagać się pracodawca od osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu,
– rodzaje danych osobowych na potrzeby Funduszu,
– zasady przetwarzania danych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu,
– udzielanie upoważnień do przetwarzania danych i ewidencja osób upoważnionych.

Wydatkowanie środków Funduszu na poszczególne cele, w tym
– świadczenia związane z wypoczynkiem (tzw. „wczasy pod gruszą”),
– imprezy  integracyjne, sportowe, wycieczki dla pracowników, dopłaty do „zielonej szkoły” lub wypoczynku wakacyjnego dla dzieci pracowników,
– bilety, karnety, paczki dla pracowników,
– pożyczki na cele mieszkaniowe (zawieranie umowy i jej treść, cel mieszkaniowy, zabezpieczenia, umorzenie i zawieszenie spłaty),
– zapomogi (w tym pojęcie długotrwałej choroby, zdarzenia losowego),
– karty podarunkowe,
– masaże biurowe.
Nieprawidłowości w wydatkowaniu. Uznaniowość. 

Problem finansowania z Funduszu imprez o charakterze masowym (poczęstunki, festyny itp.)  w świetle rozbieżnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowiska Ministerstwa Finansów i praktyki organów podatkowych. Różnicowanie udziału w imprezach masowych oraz problem opodatkowania udziału w imprezie w świetle aktualnej linii orzeczniczej, praktyk i stanowiska Ministra Finansów.

Podatek od nieodpłatnych świadczeń przyznawanych pracownikom w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014r., (sygn. akt K 7/13 OTK – A 2013/4/48).

Brak różnicowania świadczeń a konsekwencje w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w ocenie Sądu Najwyższego (wyrok z 16 września 2009r.) oraz ZUS. Prowadzone kontrole i ich kierunek.

Różnicowanie poszczególnych świadczeń, w tym paczek dla dzieci pracowników w orzecznictwie.

Zmiana stanowiska ZUS w sprawie zasad wypłaty świadczeń z Funduszu. Stosowanie wstecz nowej interpretacji.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych a wydatkowanie świadczeń z Funduszu ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania przychodu z tytułu uczestnictwa w imprezie masowej.

Problem kart podarunkowych finansowanych z Funduszu oraz bonów towarowych i biletów.

Świadczenia socjalne a egzekucja komornicza.

Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów ustawy.

Niedopuszczalne postanowienia regulaminów na przykładach.

WYKŁADOWCA

Szkolenie zfśś poprowadzi:

Charyzmatyczny Sędzia Sądu Pracy z wieloletnią praktyką w rozstrzyganiu sporów między pracownikami i pracodawcami.

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

zfśś – metody szkolenia:

Szkolenie Zakładowy fundusz świadczeń (ZFFS) będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych adresowane jest do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

16.05.2019 Katowice
Park Inn by Radisson Katowice****
550 ZŁ (BRUTTO)
24.05.2019 Łódź
Hotel Iness***
550 ZŁ (BRUTTO)
17.10.2019 Warszawa
Centrum Konferencyjne Golden Floor (Millenium Plaza)
550 ZŁ (BRUTTO)
21.11.2019 Katowice
Park Inn by Radisson Katowice****
550 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

  tel: +48 32 33 55 150 mobile: +48 662 297 689 e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie ciekawe, prowadzone w interesujący sposób. Organizacja spotkania bez zarzutu. Wiadomości i nowości przekazywane w przystępny sposób wraz z przykładami "z życia wziętymi".

  FLUOR S.A. Małgorzata
 • "Szkolenie przygotowane i prowadzone bardzo profesjonalnie. Tematyka ZFŚS oparta na licznych przykładach "z życia" i poparta orzecznictwem sądowym. Szkolenie obejmowało również propozycje rozwiązań dylematów z obszarów ZFŚS".  

  Hutchinson Poland Sp. z o.o. Justyna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.