In HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 roku

– Jak zgodnie z nowymi przepisami ustalić prawo pracownika do świadczeń z ZFŚS? Zasady tworzenia i rozliczania, nieprawidłowe postanowienia regulaminów i praktyki pracodawców w świetle nasilonych kontroli ZUS oraz organów podatkowych. 

Od 4 maja 2019 roku obowiązują nowe przepisy mające znaczenie przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS!
Wynikają one z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Co zmieniają nowe regulacje prawne w przyznawaniu świadczeń z ZFŚS?

Nowe regulacje prawne mają bezpośredni wpływ na regulamin ZFŚS oraz badanie tzw. kryterium socjalnego, czyli sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń socjalnych (nie tylko pracownika, ale i innych osób – członków rodziny, emerytów, rencistów).

Podczas szkolenia zaproszony Ekspert – Sędzia Sądu Pracy odpowie na trudne pytania:

 • Jak zgodnie z nowymi przepisami ustalić prawo pracownika do ZFŚS?
 • Czy można wymagać przedstawienia zaświadczeń o dochodach, rozliczeń rocznych PIT, aktów ślubu lub urodzenia czy dokumentów dotyczących stanu zdrowia?
 • Czy można żądać i przechowywać paragony świadczące o wydatkach, paragony apteczne itp.?
 • Jak radzić sobie z wykazywaniem straty z prowadzonej działalności gospodarczej?
 • Jak postępować z danymi wrażliwymi?
 • Kto może w imieniu pracodawcy przetwarzać dane wrażliwe?
 • Czy do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni członkowie organizacji związkowych?
 • Jak długo przechowywać pozyskane dane osobowe?
 • Czego trzeba dopilnować zgodnie z nowymi przepisami, żeby nie narazić się na zarzut nieprawidłowego dysponowania środkami funduszu w związku z kontrolami ZUS i US?
 • Czy w związku z wejściem w życie nowych przepisów należy zmodyfikować regulamin gospodarowania ZFŚS?
 • Czy dotychczasowe procedury są zgodne z nowymi zasadami?

ZFŚS a kontrole ZUS i US

Dodatkowo obserwujemy szczególne nasilenie kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wydatkowania przez pracodawców środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W ZUS została utworzona odrębna komórka zajmująca się kontrolami wyłącznie w tym zakresie.
W prowadzonych kontrolach analizowane są m.in. wydatki na paczki świąteczne, bony towarowe, imprezy integracyjne, dofinansowania do wyjazdów wypoczynkowych. Efektem wzmożonych kontroli są liczne spory z płatnikami, w ramach których zapadają wyroki sądów powszechnych, rzucające niejednokrotnie nowe światło na stosowane do tej pory kryteria socjalne.

Proponowane szkolenie Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 roku podejmie próbę odpowiedzi na gorące pytania związane ze zmianami w prawie.

Szkolenie prowadzone jest z uwzględnieniem  orzecznictwa (zwłaszcza w sprawach ubezpieczeniowych), NSA, wyjaśnień PIP, GIODO i UODO.


uczestnicy szkolenia zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wybrali również:

Szkolenie dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie z uwzględnieniem najnowszych wymogów prawnych rodo – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie zfśś – cele i korzyści:

Celem szkolenia ZFŚS jest zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w gospodarowaniu Funduszem oraz nieprawidłowe postanowienia regulaminów oraz praktyki pracodawców, które powodują negatywne konsekwencje w kontekście prowadzonych kontroli ZUS oraz organów podatkowych i toczących się postępowań w wyniku tych kontroli. Zagadnienia omawiane są z uwzględnieniem  orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, stanowisk i interpretacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także Państwowej Inspekcji Pracy.

Wykładowca wskaże najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje prawne dla Pracodawców.

Wszystkie zagadnienia omawiane na szkoleniu będą przedstawione na przykładach zaczerpniętych z bogatej praktyki sędziowskiej wykładowcy, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki Sądów Pracy w sporach pracowniczych, a także orzecznictwa Sądu Najwyższego.

PROGRAM

Szkolenie zfśś – program:

   Zasady i tryb tworzenia oraz zmiana regulaminu Funduszu przez pracodawcę.

   ze szczególnym uwzględnieniem roli związków zawodowych. Procedura zmiany regulaminu Funduszu.

   Ustawowe obowiązki socjalne pracodawcy.

   Tworzenie Funduszu i jego istota (odpisy i zwiększenia).

   Osoby objęte działalnością socjalną.

   (krąg osób uprawnionych, zatrudnieni współmałżonkowie a świadczenia z Funduszu inne osoby uprawione).
   Problematyka różnicowania świadczeń wobec poszczególnych osób uprawnionych.
   Osoby zatrudnione u więcej niż jednego pracodawcy.
   Kogo dodatkowo można objąć Funduszem?
   Zawiłości związane z partnerem życiowym pracownika a uprawnienia z Funduszu oraz wpływ na sytuację socjalną. Pojęcie najbliższego członka rodziny wprowadzone do Kodeksu Pracy od 4 maja 2019 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO.

   Problem pracowników będących jednocześnie emerytami – pracownikami.

   Kiedy emeryt przestaje być uprawnionym do świadczeń.
   Fundusz a świadczenie przedemerytalne.
   Powrót do pracy osoby posiadającej uprawnienia emerytalne a świadczenia z Funduszu.
   Zawieszenie prawa do emerytury.
   Ustalanie uprawnienia do  Funduszu.

   Zasady gospodarowania Funduszem.

   (kryteria socjalne, obowiązek różnicowania świadczeń i usług, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska organów podatkowych i ZUS)
   Pojęcie domownika.
   Wpływ rozdzielności majątkowej małżeńskiej a kryterium majątkowe.
   Jak radzić sobie z wykazywaniem straty z prowadzonej działalności gospodarczej?
   Prawidłowe ustalanie sytuacji socjalnej od 4 maja 2019r.

   Zakres kontroli ZUS i uprawnienia w zakresie kwestionowania, czy świadczenie ma charakter świadczenia socjalnego?

   Na jakie kwestie zwraca uwagę ZUS – przykłady w orzecznictwie.

   Jak bezpiecznie prowadzić dokumentację związaną z Funduszem i jak długo ją przechowywać po zmianach przepisów od 4 maja 2019 roku?

   Kontrowersje wokół tworzenia i uprawnień komisji socjalnych.

   Czy komisje socjalne są legalne.
   Tworzenie komisji i jej skład.
   Upoważnienia nadane przez administratora danych.
   Kto może wchodzić w skład komisji socjalnej.
   Udział związków zawodowych.
   Nowe poglądy po wejściu RODO odnośnie udziału związków zawodowych przy przyznawaniu świadczeń.
   Porządkowanie procedur przyznawania świadczeń po zmianach przepisów.

   Szczególna rola związków zawodowych i skutki pominięcia związków przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu oraz uchwalania regulaminu na gruncie ustawy o związkach zawodowych w świetle orzecznictwa SN.

   Skutki pominięcia związków zawodowych.
   Tryby współpracy ze związkami zawodowymi i możliwe sposoby zapewnienia udziału związków zawodowych gwarantowanych przepisami prawa.

   Dokumentowanie po zmianach przepisów.

   Sposób dokumentowania i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników (w kontekście dotychczasowego stanowiska Generalnego Inspektora Danych Osobowych oraz obecnie UODO i Sądu Najwyższego. Problem pobierania zaświadczeń o dochodach członków rodziny, PIT, oświadczeń, skutek niezłożenia dokumentów).
   Żądanie potwierdzania danych.
   Zgody na przetwarzanie danych osobowych, w uwzględnieniem problematyki przetwarzania danych o stanie zdrowia.
   Okres przechowywania danych.
   Problematyka żądania i gromadzenia dokumentów świadczących o wydatkach, jak paragony apteczne, rachunki itp.

   Jak prawidłowo badać sytuację socjalną?

   Znaczenie i rozumienie poszczególnych kryteriów socjalnych?
   Czy dopuszczalne jest stosowanie kryterium dochodowego?
   Problematyka tzw. tabel dochodowych. Jak je budować, aby nie narazić się na zarzut pozornego różnicowania świadczeń.
   Niedopuszczalny sposób ustalania sytuacji socjalnej uprawnionego w orzecznictwie.
   Czy dopuszczalne jest domniemanie, że osoba która nie złożyła oświadczenia o sytuacji socjalnej znajduje się w najlepszej sytuacji.

   Brak różnicowania świadczeń a konsekwencje w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w ocenie Sądu Najwyższego.

   Przykładowe orzecznictwo, w tym wyrok z 16 września 2009r. oraz ZUS.
   Prowadzone kontrole i ich kierunek.
   Różnicowanie poszczególnych świadczeń, w tym paczek dla dzieci pracowników w orzecznictwie.

   Wydatkowanie środków Funduszu na poszczególne cele.

   Świadczenia związane z wypoczynkiem (tzw. „wczasy pod gruszą”).
   Imprezy integracyjne, sportowe, wycieczki dla pracowników, dopłaty do „zielonej szkoły” lub wypoczynku wakacyjnego dla dzieci pracowników.
   Bilety, karnety, paczki (pomoc rzeczowa).
   Pożyczki na cele mieszkaniowe (zawieranie umowy i jej treść, cel mieszkaniowy, zabezpieczenia, umorzenie i zawieszenie spłaty).
   Zapomogi (w tym pojęcie długotrwałej choroby, zdarzenia losowego) i inne.
   Karty podarunkowe.
   Masaże biurowe.

   Nieprawidłowości w wydatkowaniu z Funduszu. Niedopuszczalne wydatki. Uznaniowość.

   Problem finansowania z Funduszu imprez o charakterze integracyjnym.

   Poczęstunki, festyny itp. w świetle rozbieżnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowiska Ministerstwa Finansów i praktyki organów podatkowych.
   Różnicowanie udziału w imprezach integracyjnych oraz problem opodatkowania udziału w imprezie w świetle aktualnej linii orzeczniczej, praktyk i stanowiska Ministra Finansów.

   Podatek od nieodpłatnych świadczeń przyznawanych pracownikom w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014r., (sygn. akt K 7/13 OTK – A 2013/4/48).

   Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych a wydatkowanie świadczeń z Funduszu ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania przychodu z tytułu uczestnictwa w imprezie integracyjnej.

   Problem kart podarunkowych finansowanych z Funduszu oraz bonów towarowych i biletów.

   Świadczenia socjalne a egzekucja komornicza.

   Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów ustawy.

   Niedopuszczalne postanowienia regulaminów na przykładach.

   WYKŁADOWCA

   Szkolenie zfśś poprowadzi:

   Charyzmatyczny Sędzia Sądu Pracy z wieloletnią praktyką w rozstrzyganiu sporów między pracownikami i pracodawcami.

   Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
   Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

   Autorka licznych artykułów:

   Nowelizacja Kodeksu pracy”,
   „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
   „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
   „Rozwiązanie umowy o pracę z winy
   pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

   Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

   METODY

   zfśś – metody szkolenia:

   Szkolenie Zakładowy fundusz świadczeń (ZFFS) będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

   ADRESACI

   Szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych adresowane jest do:

   • Pracodawców, Właścicieli Firm
   • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
   • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
   • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
   • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

   Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   98%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   98%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   99%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   KARTA ZGŁOSZENIA

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie ciekawe, prowadzone w interesujący sposób. Organizacja spotkania bez zarzutu. Wiadomości i nowości przekazywane w przystępny sposób wraz z przykładami "z życia wziętymi".

    FLUOR S.A. Małgorzata
   • "Szkolenie przygotowane i prowadzone bardzo profesjonalnie. Tematyka ZFŚS oparta na licznych przykładach "z życia" i poparta orzecznictwem sądowym. Szkolenie obejmowało również propozycje rozwiązań dylematów z obszarów ZFŚS".  

    Hutchinson Poland Sp. z o.o. Justyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.