In HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku – wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych

– zmiana regulaminów, nieprawidłowości w wydatkowaniu, rezygnacja lub zawieszenie ZFŚS, kontrole i nowe interpretacje ZUS oraz organów podatkowych.

Zwracamy uwagę pracodawcom na nieprawidłowości w gospodarowaniu Funduszem oraz nieprawidłowe postanowienia regulaminów!
Prezentujemy praktyki, które powodują negatywne konsekwencje w kontekście prowadzonych kontroli ZUS oraz organów podatkowych.
Mówimy o trudnych przypadkach w wydatkowaniu środków z ZFŚS, pomagamy uniknąć kosztownych błędów!

Doświadczony Ekspert ZFŚS, Sędzia Sądu Pracy podpowie między innymi:

 • Jaka jest prawidłowa treść regulaminu ZFŚS? Co warto ująć w regulaminie? Jakie masz obowiązki informacyjne i pouczenia? Jak weryfikować treść dotychczasowych regulaminów? Jak zmienić regulamin pod kątem ochrony danych osobowych?
 • Co z „odmrożeniem” podstawy naliczania odpisu?
 • Jakie są niedopuszczalne postanowienia regulaminów?
 • Jaki jest skutek przyznania świadczenia nieprzewidzianego w regulaminie?
 • Czy fundusz mogą obciążać wydatki związane z praca zdalną?
 • Kiedy emeryt przestaje być uprawnionym do świadczeń? Co  Funduszem w przypadku  świadczenia przedemerytalnego?
 • Co z osobami pozostającymi w związku partnerskim?
 • Co z małżonkami  zatrudnionymi w jednym zakładzie?
 • Co oznacza brak dowolności w przyznawaniu świadczeń?
 • Co oznacza domniemanie dobrej sytuacji socjalnej (orzeczenie w sprawie ubezpieczeniowej)? Czy znasz orzecznictwo w tej kwestii?
 • Jaki jest sposób dokumentowania i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników (w kontekście stanowiska Generalnego Inspektora Danych Osobowych)?
 • Jakie są kontrowersje wokół tworzenia i uprawnień komisji socjalnych?
 • Jak dokumentować „posiedzenia” komisji i jak długo przechowywać protokoły?
  Czy wiesz, że w postępowaniu kontrolnym przewagę mają dokumenty?
 • Czy świadczenia socjalne podlegają egzekucji komorniczej?

  Szkolenie prowadzone jest z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa (zwłaszcza w sprawach ubezpieczeniowych), NSA, wyjaśnień PIP, GIODO i UODO.


  uczestnicy szkolenia zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wybrali również:

  Szkolenie dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie z uwzględnieniem najnowszych wymogów prawnych rodo – sprawdź

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  Przydatne informacje organizacyjne:

  24 października 2024r. – szkolenie online

  Wymagania sprzętowe:

  • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
  • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
  • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
  • Nasze szkolenie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzanie. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.

  Zaplanuj czas w godzinach 9:00-14:00.

  8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

  Cena szkolenia wynosi 740 zł netto.
  Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

  Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

  Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

  OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

  CELE I KORZYŚCI

  Szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – cele i korzyści:

  Zagadnienia omawiane są z uwzględnieniem  orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, stanowisk i interpretacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także Państwowej Inspekcji Pracy.

  Wykładowca wskaże najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje prawne dla Pracodawców.

  Wszystkie zagadnienia omawiane na szkoleniu będą przedstawione na przykładach zaczerpniętych z bogatej praktyki sędziowskiej wykładowcy, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki Sądów Pracy w sporach pracowniczych, a także orzecznictwa Sądu Najwyższego.

  PROGRAM

  Szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – program:

  Zmiany – podstawa naliczania odpisu od lipca 2023r. (co z „odmrożeniem” podstawy).
  Jakie są zasady i tryb tworzenia oraz zmiana regulaminu Funduszu przez pracodawcę ze szczególnym uwzględnieniem roli związków zawodowych. Tryb ustalania w razie braku związków zawodowych.
  Jak zmienić regulamin pod kątem ochrony danych osobowych?
  Jaka jest prawidłowa treść regulaminów?
  Co warto ująć w regulaminie?  
  Jakie masz obowiązki informacyjne i pouczenia?  
  Jak weryfikować treść dotychczasowych regulaminów?
  Jakie są ustawowe obowiązki socjalne pracodawcy?
  Jak prawidłowo tworzyć Fundusz i jaka jest jego istota (odpisy i zwiększenia)?
  Jaki jest krąg osób uprawnionych do korzystania z Funduszu? Jak radzić sobie z problemem pracowników będących jednocześnie emerytami – pracownikami?
  Kiedy emeryt przestaje być uprawnionym do świadczeń?
  Co z Funduszem w przypadku  świadczenia przedemerytalnego? Co zrobić w przypadku powrotu do pracy osoby posiadającej uprawnienia emerytalne?
  Co obejmuje pojęcie członka rodziny? Co z  osobami pozostającymi w związku partnerskim? Co z małżonkami  zatrudnionymi w jednym zakładzie?
  Jakie są zasady gospodarowania Funduszem (kryteria socjalne, obowiązek różnicowania świadczeń i usług, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska organów podatkowych i ZUS, pojęcie domownika, wpływ rozdzielności majątkowej małżeńskiej a kryterium majątkowe)?
  Co oznacza brak dowolności w przyznawaniu świadczeń?
  Czy dopuszczalne jest stosowanie tabeli dochodowych? Czy znasz orzecznictwo w tym zakresie?
  Jak prawidłowo stosować tabele? Jak prawidłowo dokonywać indywidualnej analizy sytuacji pracownika?
  Dochód – brutto i czy netto?
  Jaki jest sposób ustalania progów dochodowych? Jakie są składniki świadczeń wchodzących do dochodu?
  Jak radzić sobie ze świadczeniami typu 500+? Jaki jest skutek przyjęcia fikcyjnych progów dochodowych?
  Czy można przyjąć średni dochód na członka rodziny jako kryterium przy przyznawaniu świadczeń?
  Czy jest dopuszczalne przyjęcie wyłącznie wynagrodzenia pracownika w Spółce?
  Czy niska wartość świadczeń zwalnia pracodawcę od ich różnicowania?
  Co oznacza domniemanie dobrej sytuacji socjalnej (orzeczenie w sprawie ubezpieczeniowej)? Czy znasz orzecznictwo w tej kwestii?
  Jak radzić sobie z podaną informacją o stracie z prowadzonej działalności gospodarczej? – próba rozwiązania problemu.
  Dlaczego niezbędny jest wniosek osoby uprawnionej do świadczeń i jaką ma mieć formę?
  Czy można uzależniać przyznanie świadczeń od stażu i wymiaru czasu pracy? Czy można ustalać pule na grupy zawodowe?
  Jakie są kontrowersje wokół tworzenia i uprawnień komisji socjalnych? Jaka jest treść upoważnienia? Czy związki zawodowe uczestniczą przy przyznawaniu świadczeń (kontrowersyjne poglądy po wejściu RODO)?
  Jak procedować? Jak dokumentować „posiedzenia” komisji i jak długo przechowywać protokoły?
  Czy wiesz, że w postępowaniu kontrolnym przewagę mają dokumenty?
  Jak wygląda szczególna rola związków zawodowych i jakie są skutki pominięcia związków przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu oraz uchwalania regulaminu?
  Jakie są tryby współpracy ze związkami zawodowymi i jakie są możliwe sposoby zapewnienia udziału związków zawodowych gwarantowanych przepisami prawa?
  Jaki jest sposób dokumentowania i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników (w kontekście stanowiska Generalnego Inspektora Danych Osobowych (obecnie UODO i Sądu Najwyższego; problem pobierania zaświadczeń o dochodach członków rodziny, PIT, oświadczeń, skutek niezłożenia dokumentów)?
  Czy możesz weryfikować sposób spożytkowania przez pracownika świadczenia paragonami?
  Jak przetwarzać dane osobowe z uwzględnieniem problematyki przetwarzania danych o stanie zdrowia po zmianie przepisów?
  Jak wygląda ochrona danych osobowych w kontekście gospodarowania Funduszem po zmianach ustawy o ochronie danych osobowych:
  – zakres danych, których może domagać się pracodawca od osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu
  – rodzaje danych osobowych na potrzeby Funduszu
  – zasady przetwarzania danych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu
  – udzielanie upoważnień do przetwarzania danych i ewidencja osób upoważnionych
  – obowiązek dokonywania przeglądu danych (dlaczego warto czynność dokumentować i jak to robić?)
  – obowiązki informacyjne
  – jak długo przechowywać dane? Jak wydatkować prawidłowo środki Funduszu na poszczególne cele, w tym: zapomogi (w tym pojęcie długotrwałej choroby, zdarzenia losowego), z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej;  jak należy rozumieć pojęcie zdarzenia losowego w decyzjach organów podatkowych
  – świadczenia związane z wypoczynkiem (tzw. „wczasy pod gruszą”) – wypłata z góry czy z dołu?; wymóg wykorzystania urlopu wypoczynkowego 
  – imprezy  integracyjne, sportowe, wycieczki dla pracowników, dopłaty do „zielonej szkoły” lub wypoczynku wakacyjnego dla dzieci pracowników
  – bilety, karnety, paczki dla pracowników
  – pożyczki na cele mieszkaniowe (zawieranie umowy i jej treść, cel mieszkaniowy, zabezpieczenia, umorzenie i zawieszenie spłaty)
  – karty podarunkowe
  – wynajem sali sportowej
  Co z profilaktyką zdrowia? Czy fundusz mogą obciążać wydatki związane z praca zdalną?
  Jakie są nieprawidłowości w wydatkowaniu?
  Na jaka odpowiedzialność się naraża pracodawca?
  Co oznacza uznaniowość?
  Kiedy świadczenia mogą mieć charakter roszczeniowy?
  Jak rozwiązać problem finansowania z Funduszu imprez o charakterze integracyjnym (poczęstunki, festyny itp.)  w świetle rozbieżnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowiska Ministerstwa Finansów i praktyki organów podatkowych?
  Jak różnicować udział w imprezach oraz jak przedstawia się problem opodatkowania udziału w imprezie w świetle aktualnej linii orzeczniczej, praktyk i stanowiska Ministra Finansów?
  Podatek od nieodpłatnych świadczeń przyznawanych pracownikom w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014r., (sygn. akt K 7/13 OTK – A 2013/4/48).
  Co oznacza brak różnicowania świadczeń?
  Jakie są konsekwencje w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w ocenie Sądu Najwyższego (wyrok z 16 września 2009r.) oraz ZUS? Jak organy przeprowadzają kontrole i jaki jest ich kierunek? Jak różnicować poszczególne świadczenia, w tym paczki dla dzieci pracowników w orzecznictwie? Co może badać ZUS? Jakie są granice kontroli w świetle orzecznictwa SN?
  Zmiana stanowiska ZUS w sprawie zasad wypłaty świadczeń z Funduszu.
  Jak prawidłowo stosować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i jak wydatkować świadczenia z Funduszu ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania przychodu z tytułu uczestnictwa w imprezie integracyjnej?
  Jak przedstawia się problem kart podarunkowych finansowanych z Funduszu oraz bonów towarowych i biletów? Jak je kwalifikować?
  Co z egzekucją komorniczą świadczeń socjalnych? Czy świadczenia podlegają egzekucji?
  Jak kształtuje się odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów ustawy o funduszu oraz ochronie danych osobowych?
  Jakie są niedopuszczalne postanowienia regulaminów na przykładach? Jaki jest skutek przyznania świadczenia nieprzewidzianego w regulaminie?
  Przegląd bieżącego orzecznictwa w sprawach ubezpieczeniowych o składki wywołanych kontrolami ZUS. 

    WYKŁADOWCA

    Szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2021 poprowadzi:

    Charyzmatyczny Sędzia Sądu Pracy z wieloletnią praktyką w rozstrzyganiu sporów między pracownikami i pracodawcami.

    Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
    Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

    Autorka licznych artykułów:

    Nowelizacja Kodeksu pracy”,
    „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
    „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
    „Rozwiązanie umowy o pracę z winy
    pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

    Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

    METODY

    zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – metody szkolenia:

    Szkolenie Zakładowy fundusz świadczeń (ZFFS) będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

    ADRESACI

    Szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych adresowane jest do:

    • Pracodawców, Właścicieli Firm
    • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
    • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
    • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
    • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

    Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

    POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
    98%
    ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
    98%
    UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
    99%

    MIEJSCE SZKOLENIA

    Hotel Focus*** Łódź

    Hotel Focus*** Łódź

    24.10.2024 Szkolenie online
    740 ZŁ (NETTO)

    KARTA ZGŁOSZENIA

    OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

     KONSULTANT


     KINGA LALKO-SMOŁKA
     KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 150
     mobile: +48 662 297 689
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     AGNIESZKA WALAS
     SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 153
     mobile: +48 662 297 689
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     OPINIE KLIENTÓW


     • "Szkolenie ciekawe, prowadzone w interesujący sposób. Organizacja spotkania bez zarzutu. Wiadomości i nowości przekazywane w przystępny sposób wraz z przykładami "z życia wziętymi".

      FLUOR S.A. Małgorzata
     • "Szkolenie przygotowane i prowadzone bardzo profesjonalnie. Tematyka ZFŚS oparta na licznych przykładach "z życia" i poparta orzecznictwem sądowym. Szkolenie obejmowało również propozycje rozwiązań dylematów z obszarów ZFŚS".  

      Hutchinson Poland Sp. z o.o. Justyna

     Newsletter


     BĄDŹ NA BIEŻĄCO

     z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

      Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.