In HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ważne zmiany przepisów i kontrowersje interpretacyjne wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy

– jak prawidłowo stosować ustawodawstwo pandemiczne w zakresie Funduszu? Rezygnacja lub zawieszenie ZFŚS, zmiana regulaminów, zmiana podziału środków, nieprawidłowości w wydatkowaniu, nowe interpretacje ZUS oraz organów podatkowych.

Gospodarowanie funduszem ZFŚS w dobie pandemii wymusza na pracodawcach przegląd i zmiany w regulaminach!
Dodatkowo komplikują działalność socjalną pracodawców nowelizacja Ustawy o ZFŚS zczerwca 2020 roku oraz nowe interpretacje ZUS i organów podatkowych!

Zaproszony Ekspert Sędzia Sądu Pracy podpowie:

Jak prawidłowo stosować ustawodawstwo pandemiczne w zakresie Funduszu?
Jak nowelizacja Ustawy o ZFŚS wpłynęła na działalność socjalną pracodawców?
Jak dokonać zmian rodzajów świadczeń przewidzianych przez pracodawcę w związku z pogorszeniem sytuacji socjalnej osób uprawnionych do korzystania z funduszu?
Jak zmienić preliminarz wydatków (podziału środków za poszczególne cele)?
Jak zrezygnować z ZFŚS lub go zawiesić po zmianach przepisów?
Jak radzić sobie z wykazywaniem straty z prowadzonej działalności gospodarczej?
Czy związki zawodowe uczestniczą przy przyznawaniu świadczeń (kontrowersyjne poglądy po wejściu RODO).
Jak badać tzw. kryterium socjalne, czyli sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń socjalnych (nie tylko pracownika, ale i innych osób – członków rodziny, emerytów, rencistów).
Jak najnowsze stanowiska ZUS wpłynęły na zasady wypłat świadczeń z Funduszu. Stosowanie wstecz nowej interpretacji.

Podczas szkolenia zaproszony Ekspert – Sędzia Sądu Pracy odpowie na trudne pytania:

 • Jak zgodnie z nowymi przepisami ustalić prawo pracownika do ZFŚS?
 • Czy można wymagać przedstawienia zaświadczeń o dochodach, rozliczeń rocznych PIT, aktów ślubu lub urodzenia czy dokumentów dotyczących stanu zdrowia?
 • Czy można żądać i przechowywać paragony świadczące o wydatkach, paragony apteczne itp.?
 • Jak postępować z danymi wrażliwymi?
 • Kto może w imieniu pracodawcy przetwarzać dane wrażliwe?
 • Czy do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni członkowie organizacji związkowych?
 • Jak długo przechowywać pozyskane dane osobowe?
 • Czego trzeba dopilnować zgodnie z nowymi przepisami, żeby nie narazić się na zarzut nieprawidłowego dysponowania środkami funduszu w związku z kontrolami ZUS i US?
 • Czy w związku z wejściem w życie nowych przepisów należy zmodyfikować regulamin gospodarowania ZFŚS?
 • Czy dotychczasowe procedury są zgodne z nowymi zasadami?

ZFŚS a kontrole ZUS i US

Dodatkowo obserwujemy nasilenie kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wydatkowania przez pracodawców środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W ZUS została utworzona odrębna komórka zajmująca się kontrolami wyłącznie w tym zakresie.
W prowadzonych kontrolach analizowane są m.in. wydatki na paczki świąteczne, bony towarowe, imprezy integracyjne, dofinansowania do wyjazdów wypoczynkowych. Efektem wzmożonych kontroli są liczne spory z płatnikami, w ramach których zapadają wyroki sądów powszechnych, rzucające niejednokrotnie nowe światło na stosowane do tej pory kryteria socjalne.

Proponowane szkolenie Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 roku podejmie próbę odpowiedzi na gorące pytania związane ze zmianami w prawie.

Szkolenie prowadzone jest z uwzględnieniem orzecznictwa (zwłaszcza w sprawach ubezpieczeniowych), NSA, wyjaśnień PIP, GIODO i UODO.


uczestnicy szkolenia zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wybrali również:

Szkolenie dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie z uwzględnieniem najnowszych wymogów prawnych rodo – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie zfśś – cele i korzyści:

Celem szkolenia ZFŚS jest zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w gospodarowaniu Funduszem oraz nieprawidłowe postanowienia regulaminów oraz praktyki pracodawców, które powodują negatywne konsekwencje w kontekście prowadzonych kontroli ZUS oraz organów podatkowych i toczących się postępowań w wyniku tych kontroli. Zagadnienia omawiane są z uwzględnieniem  orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, stanowisk i interpretacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także Państwowej Inspekcji Pracy.

Wykładowca wskaże najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje prawne dla Pracodawców.

Wszystkie zagadnienia omawiane na szkoleniu będą przedstawione na przykładach zaczerpniętych z bogatej praktyki sędziowskiej wykładowcy, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki Sądów Pracy w sporach pracowniczych, a także orzecznictwa Sądu Najwyższego.

PROGRAM

Szkolenie zfśś – program:

Jak zrezygnować z ZFŚS lub go zawiesić po zmianach przepisów? Jak prawidłowo stosować ustawodawstwo pandemiczne w zakresie Funduszu?

Zasady i tryb tworzenia oraz zmiana regulaminu Funduszu przez pracodawcę ze szczególnym uwzględnieniem roli związków zawodowych.Konieczna zmiana regulaminów związana z ochroną danych osobowych – treść regulaminów, obowiązki informacyjne i pouczenia. Weryfikacja treści dotychczasowych regulaminów.  

Ustawowe obowiązki socjalne pracodawcy.

Tworzenie Funduszu i jego istota (odpisy i zwiększenia).

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu. Krąg osób uprawnionych. Problem pracowników będących jednocześnie emerytami – pracownikami.

Kiedy emeryt przestaje być uprawnionym do świadczeń. Fundusz a świadczenie przedemerytalne. Powrót do pracy osoby posiadającej uprawnienia emerytalne a świadczenia z Funduszu. Pojęcie członka rodziny. Problematyka osób pozostających w związku partnerskim. Małżonkowie zatrudnieni w jednym zakładzie. Problem pobierania świadczenia przedemerytalnego.

Zasady gospodarowania Funduszem (kryteria socjalne, obowiązek różnicowania świadczeń i usług, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska organów podatkowych i ZUS, pojęcie domownika, wpływ rozdzielności majątkowej małżeńskiej a kryterium majątkowe).

 • Czy dopuszczalne  jest stosowanie tabeli dochodowych
 • Prawidłowe stosowanie tabel.
 • Dochód – brutto i czy netto?
 • Sposób ustalania progów dochodowych? Składniki świadczeń wchodzących do dochodu? Kontrowersje wokół 500+.
 • Domniemanie dobrej sytuacji socjalnej (orzeczenie w sprawie ubezpieczeniowej).
 • Jak radzić sobie z podaną informacją o stracie z prowadzonej działalności gospodarczej? – próba rozwiązania problemu.

Kontrowersje wokół tworzenia i uprawnień komisji socjalnych – upoważnienia. Forma i treść po zmianach przepisów od 4 maja 2019r.
Czy związki zawodowe uczestniczą przy przyznawaniu świadczeń (kontrowersyjne poglądy po wejściu RODO).

Szczególna rola związków zawodowych i skutki pominięcia związków przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu oraz uchwalania regulaminu.
Skutki pominięcia związków zawodowych. Tryby współpracy ze związkami zawodowymi i możliwe sposoby zapewnienia udziału związków zawodowych gwarantowanych przepisami prawa. Skutki w orzecznictwie pomięcia związków zawodowych.

Sposób dokumentowania i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników
(w kontekście stanowiska Generalnego Inspektora Danych Osobowych (obecnie UODO i Sądu Najwyższego. Problem pobierania zaświadczeń o dochodach członków rodziny, PIT, oświadczeń, skutek niezłożenia dokumentów).
Przetwarzanie danych osobowych, w uwzględnieniem problematyki przetwarzania danych o stanie zdrowia po zmianie przepisów.

Ochrona danych osobowych w kontekście gospodarowania Funduszem po zmianach ustawy o chronie danych osobowych

 • Zakres danych, których może domagać się pracodawca od osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu
 • Rodzaje danych osobowych na potrzeby Funduszu
 • Zasady przetwarzania danych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu
 • Udzielanie upoważnień do przetwarzania danych i ewidencja osób upoważnionych
 • Nowe obowiązki pracodawcy po zmianie przepisów (dokonywanie przeglądu danych)
 • Obowiązki informacyjne

Wydatkowanie środków Funduszu na poszczególne cele ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji spowodowanej skutkami COVID- 19, w tym:

 • Zapomogi (w tym pojęcie długotrwałej choroby, zdarzenia losowego), z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej – jak należy rozumieć pojęcie zdarzenia losowego w decyzjach organów podatkowych?
 • Świadczenia związane z wypoczynkiem (tzw. „wczasy pod gruszą”)
 • Imprezy  integracyjne, sportowe, wycieczki dla pracowników, dopłaty do „zielonej szkoły” lub wypoczynku wakacyjnego dla dzieci pracowników
 • Bilety, karnety, paczki dla pracowników
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe (zawieranie umowy i jej treść, cel mieszkaniowy, zabezpieczenia, umorzenie i zawieszenie spłaty)
 • Karty podarunkowe
 • Masaże biurowe

Nieprawidłowości w wydatkowaniu. Uznaniowość. 

Problem finansowania z Funduszu imprez o charakterze integracyjnym
(poczęstunki, festyny itp.)  w świetle rozbieżnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowiska Ministerstwa Finansów i praktyki organów podatkowych. Różnicowanie udziału w imprezach masowych oraz problem opodatkowania udziału w imprezie w świetle aktualnej linii orzeczniczej, praktyk i stanowiska Ministra Finansów.
Podatek od nieodpłatnych świadczeń przyznawanych pracownikom w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014r., (sygn. akt K 7/13 OTK – A 2013/4/48).

Brak różnicowania świadczeń a konsekwencje w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w ocenie Sądu Najwyższego (wyrok z 16 września 2009r.) oraz ZUS. Prowadzone kontrole i ich kierunek. Różnicowanie poszczególnych świadczeń, w tym paczek dla dzieci pracowników w orzecznictwie.
Zmiana stanowiska ZUS w sprawie zasad wypłaty świadczeń z Funduszu. Stosowanie wstecz nowej interpretacji.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych a wydatkowanie świadczeń z Funduszu ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania przychodu z tytułu uczestnictwa w imprezie integracyjnej.

Problem  kart podarunkowych
finansowanych z Funduszu oraz bonów towarowych i biletów.

Świadczenia socjalne a egzekucja komornicza.

Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów ustawy o funduszu oraz ochronie danych osobowych.

Niedopuszczalne postanowienia regulaminów na przykładach.

Przegląd bieżącego orzecznictwa w sprawach ubezpieczeniowych o składki wywołanych kontrolami ZUS.

   WYKŁADOWCA

   Szkolenie zfśś poprowadzi:

   Charyzmatyczny Sędzia Sądu Pracy z wieloletnią praktyką w rozstrzyganiu sporów między pracownikami i pracodawcami.

   Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
   Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

   Autorka licznych artykułów:

   Nowelizacja Kodeksu pracy”,
   „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
   „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
   „Rozwiązanie umowy o pracę z winy
   pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

   Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

   METODY

   zfśś – metody szkolenia:

   Szkolenie Zakładowy fundusz świadczeń (ZFFS) będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

   ADRESACI

   Szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych adresowane jest do:

   • Pracodawców, Właścicieli Firm
   • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
   • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
   • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
   • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

   Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   98%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   98%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   99%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   KARTA ZGŁOSZENIA

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Szkolenie ciekawe, prowadzone w interesujący sposób. Organizacja spotkania bez zarzutu. Wiadomości i nowości przekazywane w przystępny sposób wraz z przykładami "z życia wziętymi".

     FLUOR S.A. Małgorzata
    • "Szkolenie przygotowane i prowadzone bardzo profesjonalnie. Tematyka ZFŚS oparta na licznych przykładach "z życia" i poparta orzecznictwem sądowym. Szkolenie obejmowało również propozycje rozwiązań dylematów z obszarów ZFŚS".  

     Hutchinson Poland Sp. z o.o. Justyna

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.