In HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku – wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych

– zmiana regulaminów, zmiana podziału środków, nieprawidłowości w wydatkowaniu, rezygnacja lub zawieszenie ZFŚS, nowe interpretacje ZUS oraz organów podatkowych.

Sprawdź:

 • Czy i na jakich warunkach można udzielić wsparcia z ZFŚS uchodźcom, pracownikom z Ukrainy?
 • Jaki jest wpływ ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 roku na ZFŚS?
 • Jaki jest odpis obligatoryjny i odpis fakultatywny w 2022 roku?
 • Jaki wpływ na przyznawanie wczasów pod gruszą i dopłatę do wypoczynku dzieci ma otrzymanie przez pracownika bonu turystycznego?
 • Jak rzeczywistość pandemiczna wpłynęła na pogorszenie sytuacji socjalnej wielu osób uprawnionych do korzystania z Funduszu?
 • Dlaczego sytuacja ekonomiczna zmusza część pracodawców do rezygnacji lub zawieszenia ZFŚS?
 • Jak nowe interpretacje ZUS i organów podatkowych komplikują działalność socjalną pracodawców?

Celem szkolenia Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2022 jest zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w gospodarowaniu Funduszem oraz nieprawidłowe postanowienia regulaminów.
Wykładowca wskażę praktyki pracodawców, które powodują negatywne konsekwencje w kontekście prowadzonych kontroli ZUS oraz organów podatkowych i toczących się postępowań w wyniku tych kontroli.

Zaproszony Ekspert ZFŚS, Sędzia Sądu Pracy podpowie:

Jak prawidłowo stosować ustawodawstwo pandemiczne w zakresie Funduszu Świadczeń Socjalnych?
Jak nowelizacja Ustawy o ZFŚS wpłynęła na działalność socjalną pracodawców?
Jak wspierać Ukraińców na rynku pracy z ZFŚS? Jak pilnie przystosować do tego regulaminy funduszu, zmienić preliminarze wydatków?
Jak dokonać zmian rodzajów świadczeń przewidzianych przez pracodawcę w związku z pogorszeniem sytuacji socjalnej osób uprawnionych do korzystania z funduszu?
Jak zmienić preliminarz wydatków (podziału środków za poszczególne cele)?
Jak zrezygnować z ZFŚS lub go zawiesić po zmianach przepisów?
Jak radzić sobie z wykazywaniem straty z prowadzonej działalności gospodarczej?
Czy pracodawca może sfinansować szczepienia załogi ze środków ZFŚS?
Czy związki zawodowe uczestniczą przy przyznawaniu świadczeń (kontrowersyjne poglądy po wejściu RODO).
Jak badać tzw. kryterium socjalne, czyli sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń socjalnych (nie tylko pracownika, ale i innych osób – członków rodziny, emerytów, rencistów).
Jak najnowsze stanowiska ZUS wpłynęły na zasady wypłat świadczeń z Funduszu. Stosowanie wstecz nowej interpretacji.

Podczas szkolenia zaproszony Ekspert – Sędzia Sądu Pracy odpowie na trudne pytania:

 • Jak zgodnie z nowymi przepisami ustalić prawo pracownika do ZFŚS?
 • Czy można wymagać przedstawienia zaświadczeń o dochodach, rozliczeń rocznych PIT, aktów ślubu lub urodzenia czy dokumentów dotyczących stanu zdrowia?
 • Czy można żądać i przechowywać paragony świadczące o wydatkach, paragony apteczne itp.?
 • Jak postępować z danymi wrażliwymi?
 • Kto może w imieniu pracodawcy przetwarzać dane wrażliwe?
 • Czy do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni członkowie organizacji związkowych?
 • Jak długo przechowywać pozyskane dane osobowe?
 • Czego trzeba dopilnować zgodnie z nowymi przepisami, żeby nie narazić się na zarzut nieprawidłowego dysponowania środkami funduszu w związku z kontrolami ZUS i US?
 • Czy w związku z wejściem w życie nowych przepisów należy zmodyfikować regulamin gospodarowania ZFŚS?
 • Czy dotychczasowe procedury są zgodne z nowymi zasadami?

ZFŚS a kontrole ZUS i US

Dodatkowo obserwujemy nasilenie kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wydatkowania przez pracodawców środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W ZUS została utworzona odrębna komórka zajmująca się kontrolami wyłącznie w tym zakresie.
Efektem wzmożonych kontroli są liczne spory z płatnikami, w ramach których zapadają wyroki sądów powszechnych, rzucające niejednokrotnie nowe światło na stosowane do tej pory kryteria socjalne.

Szkolenie prowadzone jest z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa (zwłaszcza w sprawach ubezpieczeniowych), NSA, wyjaśnień PIP, GIODO i UODO.


uczestnicy szkolenia zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wybrali również:

Szkolenie dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie z uwzględnieniem najnowszych wymogów prawnych rodo – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – cele i korzyści:

Zagadnienia omawiane są z uwzględnieniem  orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, stanowisk i interpretacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także Państwowej Inspekcji Pracy.

Wykładowca wskaże najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje prawne dla Pracodawców.

Wszystkie zagadnienia omawiane na szkoleniu będą przedstawione na przykładach zaczerpniętych z bogatej praktyki sędziowskiej wykładowcy, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki Sądów Pracy w sporach pracowniczych, a także orzecznictwa Sądu Najwyższego.

PROGRAM

Szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – program:

Czy wiesz?

Jaki jest wpływ ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 na Fundusz?

Jak wspierać pracowników z Ukrainy z ZFŚS? Jak pilnie przystosować do tego celu regulaminy funduszu, zmienić preliminarze wydatków?

Odpis obligatoryjny i odpis fakultatywny w 2022r.

Jaki wpływ na przyznawanie wczasów pod gruszą i dopłatę do wypoczynku dzieci ma otrzymanie przez pracownika bonu turystycznego?
Jak zrezygnować z ZFŚS lub go zawiesić po zmianach przepisów? Jak prawidłowo stosować ustawodawstwo pandemiczne w zakresie Funduszu?

Jakie są zasady i tryb tworzenia oraz zmiana regulaminu Funduszu przez pracodawcę ze szczególnym uwzględnieniem roli związków zawodowych.

Jak zmienić regulamin pod kątem  ochrony danych osobowych? Jaka jest prawidłowa treść regulaminów? Jakie masz  obowiązki informacyjne i pouczenia?  Jak weryfikować  treść dotychczasowych regulaminów?

Jakie są ustawowe obowiązki socjalne pracodawcy?

Jak prawidłowo tworzyć Fundusz i jaka jest jego istota
(odpisy i zwiększenia)?

Jaki jest krąg osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. Jak radzić sobie z problemem pracowników będących jednocześnie emerytami – pracownikami?

Kiedy emeryt przestaje być uprawnionym do świadczeń?
Co Funduszem w przypadku świadczenia przedemerytalnego?
Co zrobić w przypadku powrotu do pracy osoby posiadającej uprawnienia emerytalne?
Co obejmuje pojęcie członka rodziny?
Co z osobami pozostającymi w związku partnerskim?
Co z małżonkami  zatrudnionymi w jednym zakładzie?

Jakie są zasady gospodarowania Funduszem
(kryteria socjalne, obowiązek różnicowania świadczeń i usług, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska organów podatkowych i ZUS, pojęcie domownika, wpływ rozdzielności majątkowej małżeńskiej a kryterium majątkowe)?
– czy dopuszczalne jest stosowanie tabeli dochodowych? Czy znasz orzecznictwo w tym zakresie?
– jak prawidłowo stosować tabele?
– dochód – brutto i czy netto?
– jaki jest sposób ustalania progów dochodowych? Jakie są składniki świadczeń wchodzących do dochodu?
– jak radzić sobie ze świadczeniami typu 500+?
– co oznacza domniemanie dobrej sytuacji socjalnej (orzeczenie w sprawie ubezpieczeniowej)? czy znasz orzecznictwo w tej kwestii?
jak radzić sobie z podaną informacją o stracie z prowadzonej działalności gospodarczej? – próba rozwiązania problemu.

Jakie są kontrowersje wokół tworzenia i uprawnień komisji socjalnych? Jaka jest treść upoważnienia? Czy związki zawodowe uczestniczą przy przyznawaniu świadczeń (kontrowersyjne poglądy po wejściu RODO)?

Jak wygląda  szczególna rola związków zawodowych i jakie są skutki pominięcia związków przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu oraz uchwalania regulaminu?

Jakie są tryby współpracy ze związkami zawodowymi i jakie są możliwe sposoby zapewnienia udziału związków zawodowych gwarantowanych przepisami prawa?
Jaki jest sposób dokumentowania i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników (w kontekście stanowiska Generalnego Inspektora Danych Osobowych (obecnie UODO i Sądu Najwyższego; problem pobierania zaświadczeń o dochodach członków rodziny, PIT, oświadczeń, skutek niezłożenia dokumentów)?

Jak przetwarzać dane  osobowe , w uwzględnieniem problematyki przetwarzania danych o stanie zdrowia po zmianie przepisów?

Jak wygląda ochrona danych osobowych w kontekście gospodarowania Funduszem po zmianach ustawy o chronię danych osobowych:
zakres danych, których może domagać się pracodawca od osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu
– rodzaje danych osobowych na potrzeby Funduszu
– zasady przetwarzania danych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu
– udzielanie upoważnień do przetwarzania danych i ewidencja osób upoważnionych
– nowe obowiązki pracodawcy po zmianie przepisów (dokonywanie przeglądu danych)
– obowiązki informacyjne

Jak wydatkować prawidłowo środki Funduszu na poszczególne cele ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji spowodowanej skutkami COVID- 19, w tym:
zapomogi (w tym pojęcie długotrwałej choroby, zdarzenia losowego), z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej. Jak należy rozumieć pojęcie zdarzenia losowego w decyzjach organów podatkowych
świadczenia związane z wypoczynkiem (tzw. „wczasy pod gruszą”)
– imprezy  integracyjne, sportowe, wycieczki dla pracowników, dopłaty do „zielonej szkoły” lub wypoczynku wakacyjnego dla dzieci pracowników
– bilety, karnety, paczki dla pracowników
– pożyczki na cele mieszkaniowe (zawieranie umowy i jej treść, cel mieszkaniowy, zabezpieczenia, umorzenie i zawieszenie spłaty),- karty podarunkowe
Co z profilaktyką zdrowia?

Czy fundusz mogą obciążać wydatki związane z praca zdalną?

Jakie są nieprawidłowości w wydatkowaniu?
Na jaka odpowiedzialność się naraża pracodawca? Co oznacza uznaniowość?

Jak rozwiązać problem finansowania z Funduszu imprez o charakterze integracyjnym (poczęstunki, festyny itp.)  w świetle rozbieżnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowiska Ministerstwa Finansów i praktyki organów podatkowych? Jak różnicować udział w imprezach oraz jak przedstawia się problem opodatkowania udziału w imprezie w świetle aktualnej linii orzeczniczej, praktyk i stanowiska Ministra Finansów?
Podatek od nieodpłatnych świadczeń przyznawanych pracownikom w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014r., (sygn. akt K 7/13 OTK – A 2013/4/48).

Co oznacza brak różnicowania świadczeń? Jakie są konsekwencje w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w ocenie Sądu Najwyższego (wyrok z 16 września 2009r.) oraz ZUS?
Jak organy przeprowadzają kontrole i jaki jest ich kierunek?
Jak różnicować poszczególne świadczenia, w tym paczki dla dzieci pracowników w orzecznictwie?
Zmiana stanowiska ZUS w sprawie zasad wypłaty świadczeń z Funduszu. Stosowanie wstecz nowej interpretacji.

Jak prawidłowo stosować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i jak wydatkować świadczenia z Funduszu ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania przychodu z tytułu uczestnictwa w imprezie integracyjnej?

Jak przedstawia się problem  kart podarunkowych
finansowanych z Funduszu oraz bonów towarowych i biletów?

Co z egzekucją komorniczą świadczenia socjalnych?


Jak kształtuje się odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów ustawy o funduszu oraz ochronie danych osobowych?


Jakie są niedopuszczalne postanowienia regulaminów na przykładach?


Przegląd bieżącego orzecznictwa w sprawach ubezpieczeniowych o składki wywołanych kontrolami ZUS.

   WYKŁADOWCA

   Szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2021 poprowadzi:

   Charyzmatyczny Sędzia Sądu Pracy z wieloletnią praktyką w rozstrzyganiu sporów między pracownikami i pracodawcami.

   Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
   Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

   Autorka licznych artykułów:

   Nowelizacja Kodeksu pracy”,
   „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
   „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
   „Rozwiązanie umowy o pracę z winy
   pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

   Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

   METODY

   zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – metody szkolenia:

   Szkolenie Zakładowy fundusz świadczeń (ZFFS) będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

   ADRESACI

   Szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych adresowane jest do:

   • Pracodawców, Właścicieli Firm
   • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
   • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
   • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
   • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

   Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   98%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   98%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   99%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   KARTA ZGŁOSZENIA

   OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Szkolenie ciekawe, prowadzone w interesujący sposób. Organizacja spotkania bez zarzutu. Wiadomości i nowości przekazywane w przystępny sposób wraz z przykładami "z życia wziętymi".

     FLUOR S.A. Małgorzata
    • "Szkolenie przygotowane i prowadzone bardzo profesjonalnie. Tematyka ZFŚS oparta na licznych przykładach "z życia" i poparta orzecznictwem sądowym. Szkolenie obejmowało również propozycje rozwiązań dylematów z obszarów ZFŚS".  

     Hutchinson Poland Sp. z o.o. Justyna

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.