http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/dokumentacja-pracownicza-2022

Dokumentacja pracownicza w 2024 roku z uwzględnieniem obowiązków wynikających z aktualnych i projektowanych zmian w prawie pracy

– praca zdalna – dokumenty, badanie trzeźwości – dokumenty, część E w aktach pracowniczych. Audyt wymogów dokumentacyjnych, kilkadziesiąt gotowych wzorów dokumentów, najświeższe stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące prowadzenia dokumentacji kadrowej. Jak zmiany w Kodeksie pracy wpłyną na dokumentację pracowniczą?

Sprawdź, czy dokumentacja kadrowa Twojej firmy jest kompletna i co się zmieni w aktach pracowniczych w 2024 roku?
Bądź na bieżąco z nowymi obowiązkami dokumentacyjnymi, projektem rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej i najnowszymi stanowiskami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych w obszarze prowadzenia dokumentacji kadrowej.

Dowiedz się jak znowelizowane przepisy o pracy zdalnej oraz kontroli pracowników na obecność alkoholu i środków podobnie działających do alkoholu (np. narkotyków i substancji psychotropowych), wpłyną na obowiązki w sferze prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Sprawdź jak po zmianach prowadzić akta pracownicze!
Jakie dokumenty znajdą się w nowej teczce z literą E!
W jakiej części będą przechowywane dokumenty związane z badaniem trzeźwości i pracą zdalną?
Jak długo należy przechowywać w aktach osobowych dokumenty potwierdzające pozytywny wynik kontroli lub badania na obecność w organizmie pracownia alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu?

Program szkolenia uwzględnia również planowane zmiany związane z wdrożeniem dyrektyw w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (dyrektywa Nr 2019/1152) oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa Nr 2019/1158).

Na naszym szkoleniu znajdziesz odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań stawianych w obszarze prowadzenia dokumentacji przez działy kadr.
Rozwiejesz wątpliwości dotyczące przechowywania, archiwizacji i udostępniania dokumentów papierowych i elektronicznych.
Unikniesz błędów w dokumentacji i zarzutów stawianych przez Inspektora PIP podczas kontroli.

Weź udział w szkoleniu – otrzymasz pakiet kilkudziesięciu aktualnych wzorów dokumentów kadrowych gotowych do zastosowania od zaraz! 

Podczas szkolenia nasz Ekspert, wieloletni prawnik PIP omówi dokumenty, które muszą znaleźć się w aktach osobowych w 2024 roku, z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w przepisach.

Dr Piotr Wąż odpowie na wiele trudnych pytań i udzieli praktycznych wskazówek dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej w 2024 roku.

Dokonasz z Ekspertem audytu dokumentacji pracowniczej i dowiesz się między innymi:

 • Jakie wnioski w postaci elektronicznej będą mogli składać pracownicy wykonujący pracę zdalnie?
 • Jakie dokumenty i przez jaki okres będą przechowywane w dokumentacji pracowniczej w związku z kontrolą pracowników na obecność alkoholu i środków podobnie działających do alkoholu?
 • Jak sporządzić dokument potwierdzający przebieg badania trzeźwości pracownika?
 • Jakie nowe dokumenty będą przechowywane w dokumentacji pracowniczej po wdrożeniu dyrektyw Nr 2019/1152 i 2019/1158?
 • Jak po zmianie przepisów sformułować treść tzw. informacji dodatkowej (informacji o warunkach zatrudnienia)?
 • Z jakich ułatwień będą mogli skorzystać pracownicy składający wnioski w przedmiocie uprawnień związanych z rodzicielstwem?
 • Czy skierowanie na badania profilaktyczne może zostać wysłane do pracownika w formie elektronicznej i w jaki sposób przechowywać je w papierowej dokumentacji pracowniczej?
 • Czy dopuszczalne jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie papierowej jedynie dla części załogi, zaś dla pozostałej części załogi w wersji elektronicznej?
 • Czy umowa o pracę może być zawarta w formie mieszanej (elektroniczny podpis pracodawcy i własnoręczny podpis pracownika) i w takiej postaci przechowywana w aktach osobowych?
 • Przez jaki okres należy przechowywać listy obecności i harmonogramy czasu pracy oraz czy należy je przechowywać w dokumentacji pracowniczej?
 • Czy wymóg elektronicznej dokumentacji spełnia zbiór zeskanowanych dokumentów posegregowanych w katalogach systemu operacyjnego?
 • Na czym polega dostosowanie „starych” akt osobowych (sprzed 2019 r.) do aktualnych wymogów dotyczących dokumentacji pracowniczej?
 • Na jakich warunkach pracodawca może połączyć dokumentację pracowniczą z różnych okresów zatrudnienia pracownika ponownie przyjmowanego do pracy?
 • W jakich przypadkach nie można kontynuować prowadzenia dokumentacji na bazie poprzedniego zbioru w przypadku ponownego zatrudnienia w firmie?
 • Jakie dokumenty związane z korzystaniem z uprawnień związanych z rodzicielstwem przechowujemy w aktach osobowych, a jakie w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy?
 • W jakiej postaci należy przechowywać wypowiedzenie umowy o pracę opatrzone podpisem kwalifikowanym w sytuacji, gdy pracodawca prowadzi papierowe akta osobowe?
 • Czy każdy dokument związany z zatrudnieniem powinien być przechowywany wyłącznie w postaci odpisu lub kopii?
 • Jakie konsekwencje wynikają z zasady zamkniętego charakteru katalogu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy?
 • W jaki sposób dołączyć dokument elektroniczny do dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej i odwrotnie?
 • Jakie dokumenty niewymienione w przepisach rozporządzenia można przechowywać w aktach osobowych,
 • Czy poszczególne części dokumentacji pracowniczej można prowadzić w formie mieszanej, tj. częściowo w postaci elektronicznej a częściowo papierowej?
 • Jakich reguł wynikających z RODO należy przestrzegać przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej,
 • Jak ustalać okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od okresu zatrudnienia pracownika,
 • Czy można przechowywać w aktach osobowych dane zgromadzone przed wejściem w życie RODO,
 • Czy w aktach osobowych można przechowywać notatki służbowe,
 • Czy w aktach osobowych można przechowywać odpisy/kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy pracownika,
 • Jak przechowywać e-zwolnienia,
 • Jak udokumentować okres pracy za granicą wpływający na zakres uprawnień pracowniczych w kraju,
 • Jaka jest podstawa prawna przechowywania skierowań i orzeczeń lekarskich wydanych na rzecz innego pracodawcy,
 • Czy w aktach osobowych należy przechowywać korespondencję z komornikiem,
 • Gdzie należy przechowywać tytuły egzekucyjne,
 • Czy umowa o pracę może zostać sporządzona w języku obcym,
 • Czy pracodawca jest zobowiązany tworzyć zakresy obowiązków (czynności) i jak powinny one wyglądać,
 • Gdzie przechowywać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz klauzulę informacyjną RODO,
 • Czy dokumenty zgłoszeniowe ZUS i US należy przechowywać w części B akt osobowych,
 • Czy pracownik może zachować oryginały zaświadczeń (certyfikatów, dyplomów) o ukończeniu kursów lub szkoleń, na które został wysłany przez pracodawcę,
 • Czy w aktach pracownika należy przechowywać oryginał czy kopię zaświadczenia o szkoleniu okresowym bhp,
 • Czy należy odnotowywać liczbę przepracowanych godzin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowego czasu pracy,
 • Jaka wygląda procedura odbioru całości dokumentacji lub jej części oraz procedura wydawania jej kopii,
 • Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy,
 • Jakie reguły rządzą przetwarzaniem danych osobowych zawartych w dokumentach gromadzonych na potrzeby ZFŚS?
 • Jakie są zasady wystawiania świadectwa pracy i jego korekty?
 • Jak przebiega proces wydawania dokumentacji lub jej części pracownikowi, byłemu pracownikowi i członkom najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika?
 • W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany wydać całość lub część dokumentacji członkom najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika?
 • W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi/byłemu pracownikowi odpis całości lub części dokumentacji pracowniczej?
 • Jak często pracodawca jest zobowiązany wydawać całość lub część dokumentacji pracowniczej na wniosek uprawnionych osób?
 • W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi wgląd do dokumentacji pracowniczej?
 • Czy pracodawca może pobierać opłatę za wydanie odpisu dokumentacji pracowniczej?
 • W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany udostępnić do wglądu dokumentację pracowniczą pracownikowi?
 • Jakim organom i podmiotom zewnętrznym pracodawca zobowiązany jest udostępniać dokumentację pracowniczą?
 • Jakie warunki techniczne (w tym temperatura i wilgotność powietrza) należy spełnić przy przechowywaniu dokumentacji papierowej?
 • Jakie warunki techniczne należy spełnić przy przechowywaniu dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej?
 • Czy pracodawca po przejściu na formę elektroniczną prowadzenia dokumentacji może zobowiązać pracownika do uzyskania podpisu elektronicznego?
 • Jakie formaty kompresji należy stosować w przypadku przenoszenia uporządkowanego zbioru dokumentów pomiędzy systemami lub wysyłania ich na odległość?
 • Jakie wymogi techniczne musi spełniać dokument przekonwertowany na postać elektroniczną?
 • Czy pracownik/były pracownik może zażądać wydania dokumentacji lub jej części w postaci elektronicznego odpisu, jeżeli dokumentacja prowadzona była w formie papierowej i odwrotnie?
 • Jakie informacje powinny znaleźć się w informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku pracodawcy, który utworzył regulamin pracy, a jakie w przypadku pracodawcy niezobowiązanego do jego utworzenia?
 • W jakich przypadkach okres przechowywania dokumentacji ulega wydłużeniu?
 • Jakiej grupie pracowników pracodawca jest zobowiązany wydać informację o długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Jak liczyć okres roku nienagannej pracy uprawniający do usunięcia z akt osobowych zawiadomienia o ukaraniu karą porządkową?
 • W jakich przypadkach dokumentacja pracownicza ponownie zatrudnionego pracownika podlega dwom różnym okresom przechowywania?
 • Czy plan urlopu należy do kategorii dokumentów związanych z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego, przechowywanych w dokumentacji pracowniczej?
 • Jakie reguły rządzą przechowywaniem dokumentacji pracowniczej w okresie przejściowym?
 • Jakie są okresy przechowywania kart ewidencji czasu pracy w okresie przejściowym?
 • Jakie dodatkowe zbiory dokumentów – poza dokumentacją pracowniczą – jest zobowiązany prowadzić pracodawca?

Nasze szkolenia online odbywają się w komfortowych grupach i dają możliwość interakcji z Prowadzącym, zadawania pytań, prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Dokumentacja pracownicza w 2024 roku – korzyści:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania nowych przepisów w praktyce. Nowe regulacje zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty. Prowadzący szkolenie podejmie próbę rozstrzygnięcia wielu kontrowersji pojawiających się na tle zmieniającej się regulacji prawnej, odnosząc się przy tym do poglądów doktryny oraz stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

PROGRAM

Dokumentacja pracownicza w 2024 roku – program szkolenia:

Pojęcie i zakres dokumentacji pracowniczej.
Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy

 • dane, których może żądać pracodawca od kandydata do pracy i pracownika
 • dane zwykłe, dane wrażliwe, dane biometryczne
 • dane pozyskiwane na podstawie przepisów prawa i/lub zgody osoby, której dotyczą

Zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy

 • warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • papierowa i elektroniczna postać dokumentacji pracowniczej
 • okresy przechowywania
 • udostępnianie i wydawanie dokumentacji osobom uprawnionym
 • ustawa o języku polskim a dokumentacja pracownicza
 • niszczenie dokumentacji pracowniczej
 • przechowywanie dokumentacji nieprzewidzianej w przepisach

Omówienie poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej, zasad ich tworzenia oraz związanych z nimi praw i obowiązków stron stosunku pracy.

Postępowanie z dokumentacją pracowniczą w szczególnych przypadkach

 • zniszczenie lub zagubienie
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
 • upadłość lub likwidacja pracodawcy

Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2023 roku i 2024 roku

 • Jakie rodzaje dokumentów będą gromadzone w nowej części E akt osobowych?
 • Jak długo należy przechowywać w aktach osobowych dokumenty potwierdzające pozytywny wynik kontroli lub badania na obecność w organizmie pracownia alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu?
 • Jakie nowe dokumenty związane z pracą zdalną będziemy przechowywać w dokumentacji pracowniczej?

Najczęstsze błędy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o dokumentacji pracowniczej.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie Dokumentacja pracownicza w 2024 roku poprowadzi:

  Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.

  Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

  Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

  Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców:

  • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
  • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
  • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
  • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
  • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
  • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
  • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

  Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy.

  Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

  METODY

  Dokumentacja pracownicza w 2024 roku – metody szkolenia:

  Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

  ADRESACI

  Szkolenie Dokumentacja pracownicza w 2024 roku skierowane jest do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Dokumentacja pracownicza w 2024 roku:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Ciekawa formuła oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia prowadzonego przez Prowadzącego, zapewnia uzyskanie odpowiedzi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenie bez wątpienia zasługuje na organizację jego kolejnych edycji".

    Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Monika
   • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania".

    KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Marta

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.