In Akademia Menedżera, HR / Kadry, Szkolenia dla instytucji publicznych, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/dyrektywa-o-ochronie-sygnalistow-ochrona-sygnalistow

Ochrona sygnalistów i sygnalizowanie nieprawidłowości – nowe wyzwania i rewolucyjne obowiązki dla pracodawców, działów personalnych i compliance w świetle dyrektywy i projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

– jak wdrożyć krok po kroku postanowienia Dyrektywy o ochronie sygnalistów, nadzorować procesy i dokonać ewaluacji? Interpretacja obowiązków wynikających z projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Praktyczne instrukcje i rozwiązania, wdrożenie procedur zgodnie z regulacjami RODO i innymi aktami prawnymi. Szacowanie ryzyka, scenariusze postępowań, gotowe wzory i formularze wspierające wdrożenia

Powołaj, przeszkól zespół przyjmujący zgłoszenia naruszenia prawa i zacznij prace wdrożeniowe już dziś!
Nie czekaj z przygotowaniem procedur i wdrożeniem regulacji wewnątrzzakładowych do uchwalenia ustawy!
Przygotuj procedury, oszacuj ryzyka, poznaj interpretacje nowych przepisów, opracuj kanały zgłoszeń, dokonaj przeglądu dokumentów wewnętrznych!
Nie narażaj się na ryzyko sankcji karnych, o których mowa w projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa!

Vacatio legis jest bardzo krótkie, a wdrożenia nowych obowiązków i procedur skomplikowane i wymagające dużych nakładów pracy!

Pamiętaj, że brak regulacji wewnątrzzakładowych lub wdrożenie takich regulacji niezgodnie z art. 29 ust. 1 projektu ustawy,  zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

Weź udział w szkoleniu i skorzystaj z wielu wzorów i formularzy, które krok po kroku pomogą Ci przejść procedurę wdrożeniową i przyjąć w jej ramach najkorzystniejsze rozwiązania dla Twojej organizacji.

Dzięki szkoleniu poznasz możliwe scenariusze postępowań oraz nauczysz się oceniać ryzyka wynikające z błędnego wdrożenia procedury ochrony osób zgłaszających naruszenie.

Sprawdzisz, czy dobrze rozumiesz definicje i pojęcia wprowadzone przez polskiego ustawodawcę – unikniesz błędów we wdrożeniach procedur i odpowiedzialności karnej.

Poznasz zapisy, które warto wprowadzić do wdrażanych procedur dla zminimalizowania ryzyka popełnienia błędów i podjęcia działań niezgodnych z zapisami ustawy.

Podpowiemy jak zgodnie z komunikatem Prezesa UODO, przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych (tzw. DPIA) w odniesieniu do wdrożonej procedury oraz dlaczego musisz zrobić „test równowagi”, aby przetwarzanie danych w ramach procedury było legalne.

Pamiętaj, że nałożone w tym zakresie wymagania na „podmioty obowiązane” dotyczą także doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pośredników w obrocie nieruchomościami, podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli podmioty prowadzące tzw. pełną księgowość.
Niedopełnienie tego obowiązku stanowi delikt administracyjny i podlega karze pieniężnej do wysokości równowartości kwoty 1 mln euro.

Podczas szkolenia Ekspert RODO, autor licznych wdrożeń, w tym ochrony sygnalistów dla instytucji publicznych, finansowych oraz dużych firm, dokona interpretacji zapisów projektu Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, wskaże najkorzystniejsze rozwiązania, które zminimalizują nakłady, zabezpieczą realizację obowiązków i nie sparaliżują podstawowej działalności organizacji.

Podczas szkolenia o ochronie sygnalistów dowiesz się:

 • Jak przygotować procedurę zgłaszania naruszeń prawa?
  Pamiętaj! Zgodnie z projektem ustawy, podmioty wdrażają Regulamin procedury po konsultacji z zakładową organizacją związkową albo przedstawicielami pracowników.
 • Jak prawidłowo zdefiniować „sygnalistę”, tzn. komu nadać wszystkie uprawnienia wynikające z projektu ustawy dotyczące zgłaszania naruszeń prawa?
 • Jak prawidłowo chronić poufność sygnalisty oraz dane osobowe przetwarzane w ramach przyjętej przez nas procedury?
 • Czy warto pozostawić w regulacji wewnątrzzakładowej możliwość anonimowego zgłaszania naruszeń prawa i jakie będą tego konsekwencje?
 • Jakie kanały przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów wybrać i wdrożyć w ramach wewnątrzzakładowej regulacji, w kontekście wszystkich wymagań wynikających z projektu ustawy oraz RODO?
 • Jak chronić sygnalistę przed działaniami odwetowymi, w sytuacji, kiedy nie znamy jego tożsamości (przy zgłoszeniach anonimowych)?
 • W jakim zakresie przeszkolić wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu przyjmującego zgłoszenie oraz weryfikujące takie zgłoszenie?
 • Czy możliwe jest, aby osoby, które przyjmują zgłoszenie naruszenia były jednocześnie oddelegowane do jego weryfikacji, tj. prowadzenia tzw. działań następczych?
 • W jaki sposób prawidłowo podejmować „ czynności następcze” w ramach weryfikowania przedmiotu zgłoszenia oraz w jaki sposób oraz w jakim terminie przekazywać sygnaliście informacje zwrotne o przyjęciu zgłoszenia oraz podjętych działaniach?
 • Jak prawidłowo zbudować „Klauzulę Informacyjną” dla osób, których dane będą przetwarzane w ramach zgłoszenia lub/oraz podejmowanych czynności następczych?
 • Jakie dodatkowe czynności muszą zostać zrealizowane, aby wdrożenie procedury ochrony osób zgłaszających naruszeni nie zostało zakwestionowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych?
 • W jaki sposób udostępnić pracownikom informacje na temat wewnętrznych oraz zewnętrznych możliwości zgłaszania naruszeń?
 • Jak  prawidłowo zabezpieczyć kanały zgłoszeń przed naruszeniem ochrony danych osobowych?
 • Jak rozumieć i kwalifikować tzw. czynności odwetowe w kontekście sankcji przewidzianej w projekcie ustawy, tj. grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3? W jaki sposób wyeliminować takie działania?
 • Jak, zgodnie z projektem ustawy, powinna wyglądać aktywność przedstawicieli pracowników lub związków zawodowych przed wdrożeniem przez dany podmiot procedury przyjmowania zgłoszeń?
 • Jak postąpić w przypadku zgłoszenia nieprawdziwego, nie odpowiadającego przedmiotowi dyrektywy i ustawy, kierowanego w sprawie indywidualnej lub w złej wierze?
 • Czy jest możliwe, aby członkiem zespołu weryfikującego zgłoszenie była osoba zarządzająca podmiotem (Prezes, Członek Zarządy, Dyrektor, itp.)?
 • Jakie upoważnienia powinny otrzymać osoby przyjmujące zgłoszenie naruszenia oraz realizujące czynności weryfikujące zgłoszenie?
 • Jakie oświadczenia muszą podpisać osoby przyjmujące zgłoszenie naruszenia oraz realizujące czynności weryfikujące zgłoszenie?
 • Dlaczego musimy wykazać, że interes naszego przedsiębiorstwa ma nadrzędny charakter wobec praw i wolności osób, których dane będą przetwarzane w ramach obowiązkowych działań następczych?
 • Jak wywiązać się z obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane będą przetwarzane w związku ze zgłoszeniem.
  Pamiętaj! – To Ty jako podmiot przetwarzający dane musisz wykazać (udowodnić) prawidłowe wywiązanie się z tego obowiązku! (pierwsza kara administracyjna nałożona przez Prezesa UODO w wysokości 3.000.000,00 PLN dotyczyła właśnie niewywiązania się przez administratora z obowiązku informacyjnego). 
 • Dlaczego i kiedy konieczne będzie przeprowadzenie przez podmiot wdrażający procedurę tzw. „testu równowagi” i co to takiego jest?

Uczestnicy szkolenia Ochrona sygnalistów otrzymają gotowe do wykorzystania wzory dokumentów m.in.:

 • Wzór upoważnienia dla osób przyjmujących zgłoszenie oraz prowadzących czynności następcze.
 • Wzór oświadczeń składających przez osoby przyjmujące zgłoszenie oraz prowadzące czynności następcze.
 • Wzór Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych sygnalistów, osób, których zgłoszenie dotyczy, świadków oraz innych osób, których dane będą przetwarzane w ramach czynności następczych.
 • Wzór umowy o współpracy oraz umowy powierzenia w przypadku powierzenia prowadzenia czynności następczych oraz/lub przyjęcia zgłoszenia podmiotowi zewnętrznemu.
 • Wzór listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji elektronicznych kanałów zgłaszania naruszeń prawa pod kątem ich bezpieczeństwa.

Uwaga !!! Szkolenie wypełnia obowiązek szkolenia zespołów przyjmujących naruszenia prawa, wynikający wprost z zapisów dyrektywy.
Weź udział w szkoleniu on-line, wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań!


Uczestnicy szkolenia wybrali również:

Dokumentacja pracownicza w 2022 roku z uwzględnieniem obowiązków wynikających z aktualnych przepisów prawa! Sprawdź…

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie ochrona sygnalistów – korzyści:

Uczestniczy szkolenia Ochrona sygnalistów otrzymają gotowe do wykorzystania wzory dokumentów m.in.:

 • Wzór upoważnienia dla osób przyjmujących zgłoszenie oraz prowadzących czynności następcze.
 • Wzór oświadczeń składających przez osoby przyjmujące zgłoszenie oraz prowadzące czynności następcze.
 • Wzór Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych sygnalistów, osób, których zgłoszenie dotyczy, świadków oraz innych osób, których dane będą przetwarzane w ramach czynności następczych.
 • Wzór umowy powierzenia w przypadku powierzenia prowadzenia czynności następczych oraz/lub przyjęcia zgłoszenia podmiotowi zewnętrznemu.
 • Wzór listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji elektronicznych kanałów zgłaszania naruszeń prawa pod kątem ich bezpieczeństwa.
PROGRAM

Szkolenie dyrektywa o ochronie sygnalistów – program:

1. Krótkie omówienie dotychczasowych uregulowań obowiązujących na gruncie prawa polskiego dotyczących z „sygnalistów”.
2. Omówienie zakresu przedmiotowego i podmiotowego projektu ustawy –  jakich obszarów może dotyczyć zgłoszenie naruszenia oraz kto może zostać „sygnalistą”?

3. Wyłączenia, tj. kiedy oraz w jakich obszarach nie może mieć zastosowania ochrona osób zgłaszających naruszenie? Zastosowanie Dyrektywy w przypadku osób rekrutowanych – omówienie art. 3 Dyrektywy w związku z naruszeniem zasad dyskryminacji przed zatrudnieniem – ocena ryzyka zbiegu roszczeń o odszkodowanie.

4. Wielkość zatrudnienia a obowiązku wynikające z projektu ustawy.
Omówienie sytuacji, w których wielkość zatrudnienia nie ma znaczenia dla obowiązku wdrożenia procedury zgłaszania naruszeń – podmioty, które na mocy innych przepisów, np. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zobowiązane są do wdrożenia procedury zgłaszania naruszeń prawa, pomimo zatrudniania kilku pracowników.

5. Jakich podmiotów nie musimy kwalifikować w ramach przyjętej procedury jako „sygnalistę”, pomimo tego, iż art. 4 projektu ustawy wskazuje określone podmioty jako potencjalnych „sygnalistów”? 

6. Omówienie pojęć i definicji kluczowych dla prawidłowego wdrożenia projektu ustawy w ramach procedury zgłaszania naruszeń prawa.

7. Jak rozumieć „niekorzystne traktowanie” („działania odwetowe”) w kontekście sankcji przewidzianych w projekcie ustawy?

8. Kiedy można uznać niekorzystne traktowanie „sygnalisty” za działania odwetowe tak, aby osoba dokonująca zgłoszenia mogła w rezultacie skorzystać z ochrony prawnej w tym zakresie.

9. Warunki objęcia ochroną osób dokonujących zgłoszenia.
Omówienie sytuacji, w których osoby dokonujące zgłoszenia nie mogą zostać potraktowane jako „sygnaliści” w rozumieniu projektu ustawy.

10. Omówienie warunków kwalifikujących osoby dokonujące zgłoszenia jako osoby „posiadające uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia” oraz warunków kwalifikujących zgłoszenie jako „ informacje  o naruszeniu prawa.

11. Omówienie klauzul, które nie mogą ograniczać dokonania zgłoszenia przez „sygnalistę”, pomimo stosownych zapisów znajdujących się w umowach o pracę lub stosownych kontraktach.

12. Kiedy praca jest świadczona na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy i czy w takich sytuacjach zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego?

13. Kiedy zgłoszenie nie może zostać zakwalifikowane jako naruszenie prawa na gruncie projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie, pomimo wskazania w nim złamania prawa lub „ładu moralnego”?

14. Czy zasady określone w regulacji wewnątrzzakładowej stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym, jeżeli pozostają w stosunku pracy lub na innej podstawie świadczą pracę na rzecz drugiej strony?

15. Jakie kanały zgłoszenia naruszenia wskazać jako możliwe w kontekście wymagań projektu ustawy?

16. Czy możliwe jest wykluczenie anonimowego zgłaszania naruszeń i dlaczego warto o tym pomyśleć?

17. Jak należy rozumieć i rozróżniać zgłoszenie wewnętrzne, zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne w rozumieniu projektu ustawy” Czy kolejność zgłoszeń musi zostać zachowana, aby sygnalista mógł skorzystać z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach projektu ustawy?

18. Jak zweryfikować bezpieczeństwo kanału zgłoszenia naruszenia w kontekście obowiązku zachowania poufności tożsamości zgłaszającego oraz ochrony danych osobowych wszystkich osób przetwarzanych w ramach prowadzonych czynności następczych?

19. Jak długo sygnalista podlega ochronie? Kiedy ochrona może zostać przełamana?

20. Rola związków zawodowych lub przedstawicieli pracowników przed wdrożeniem procedury dotyczącej ochrony osób zgłaszających naruszenie.

21. Formy zgłoszeń – ustna, pisemna, pisemna elektroniczna – alternatywa, czy konieczność stosowania wszystkich trybów?
Czy zgłoszenie elektroniczne musi pochodzić z imiennego adresu e-mail?

22. Jak rozumieć „działania następcze” i jakie uprawnienia w stosunku do pracowników posiadają osoby przyjmujące zgłoszenie lub/oraz weryfikujące zgłoszenie naruszenia?

23. Odpowiedzialność osób rozpatrujących zgłoszenie lub/oraz  weryfikujące zgłoszenie naruszenia.

24. Ochrona danych osobowych – ochrona tożsamości zgłaszającego, osoby, której zgłoszenie dotyczy, świadka, osób trzecich.
Jak dostosować wewnętrzne procedury dotyczące ochrony danych osobowych do wymagań wynikających z projektu ustawy?

25. Zrealizowanie „obowiązku informacyjnego”, o którym mowa w art. 13 lub 14 RODO w odniesieniu do wszystkich osób, których dane osobowe będą przetwarzane w ramach przyjęcia zgłoszenia lub/oraz podjęcia czynności weryfikujących zgłoszenie naruszenia.

26. Jaką podstawę prawną przetwarzania danych osobowych należy przyjąć w odniesieniu do rejestracją zgłoszenia oraz podjętych czynności weryfikujących zgłoszenie i dlaczego prawidłowy wybór takiej podstawy może mieć rozstrzygające znaczenie dla skutecznego wdrożenia procedury?

27. Dlaczego i kiedy konieczne będzie przeprowadzenie przez podmiot wdrażający procedurę tzw. „testu równowagi” i co to takiego jest?

28. Czy wdrożona procedura musi zostać poddana ocenie w ramach tzw. „oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych” (DPIA) i co to takiego?

29. Środki ochrony prawnej – odszkodowanie i zadośćuczynienie dla sygnalisty za tzw. działania odwetowe w kontekście motywu 95 Dyrektywy, zgodnie z którym w przypadku zwolnienia z pracy pracownicy mają prawo do uzyskania wcześniej informacji o przyczynach takiego zwolnienia, przysługuje im rozsądny okres wypowiedzenia. Mają oni prawo do skutecznego i bezstronnego rozstrzygania sporów, a w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy – prawo do dochodzenia roszczeń, w tym do odpowiedniego rekompensaty”.

30. Kim jest „osoba pomagająca w zgłoszeniu” oraz „osoba powiązana ze zgłaszającym naruszenie”?

31. Czy katalog nieprawidłowości, które podlegają zgłoszeniu ma charakter zamknięty?

32. Prawidłowe prowadzenie rejestrów zgłoszeń w kontekście sankcji grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 przewidzianej w projekcie ustawy w art. 29 ust. 1.

33. Umowa miedzy pracodawcami zatrudniającym między 50 a 249 osób w zakresie wspólnej polityki przyjmowania zgłoszeń – omówienie warunków i założeń.

34. Możliwość powierzenia przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenie działań weryfikujących zgłoszenie podmiot zewnętrznym – plusy i minusy oraz jakie dodatkowe obowiązki należy spełnić, aby taki powierzenie było skuteczne oraz zgodne z prawem?

35. Zakres informacji w rejestrze przyjmowania zgłoszeń – omówienie at. 34 projektu ustawy.

36. Omówienie obowiązkowych elementów procedury zgłaszania naruszeń prawa.

37. Sankcje karne za naruszenie przepisów ustawy – omówienie.


Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

WYKŁADOWCA

Szkolenie dyrektywa o ochronie sygnalistów poprowadzi:

Ekspert RODO, audytor i autor licznych wdrożeń, w tym ochrony sygnalistów dla instytucji publicznych, finansowych, ubezpieczeniowych, oraz dużych firm. Konsultant w dziedzinie ochrony danych osobowych, autor regulacji wewnątrzzakładowych, dotyczących zgłaszania naruszeń prawa.
Koordynuje wdrożenie Dyrektywy z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz projektu ustawy z dnia 14 października 2021 r.  o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
Kierował kilkoma projektami w obszarze HR w Centrali Banku BPH SA.
Prowadzi szkolenia zorientowane na praktyczne aspekty wdrażania RODO, ochrony sygnalistów. Szuka rozwiązań, które stanowią równowagę między legalizmem prawnym a realizacją podstawowej działalności organizacji.
Jest twórcą autorskich regulacji w obszarze RODO wdrażanych w podmiotach, w których pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych. Odpowiedzialny w kilku bankach za przegotowanie swoich indywidualnych rekomendacji dotyczących wdrożenia Wytycznych Europejskiego Nadzoru Bankowego z 2019 roku w zakresie outsourcingu bankowego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Stokholm Univeristy w ramach programu Executive MBA, studiów podyplomowych Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw oraz Zarządzanie i marketing.

METODY

Szkolenie dyrektywa o ochronie sygnalistów – metody on-line:

Wykładowca aktywizuje i angażuje wszystkich uczestników na każdym etapie szkolenia.

Metody wyszczególnione:
miniwykłady
analiza przepisów prawa i orzecznictwa
dyskusja moderowana
case study
prezentacja orzecznictwa
burza mózgów

ADRESACI

Szkolenie Ochrona sygnalistów adresujemy do:

 • Menedżerów i specjalistów działów HR, kadr
 • Księgowych
 • Dyrektorów i Managerów ds. Compliance
 • Compliance Officerów
 • Dyrektorów i Managerów ds. Zapewnienia Zgodności
 • Dyrektorów i Managerów ds. Zarządzania Ryzykiem
 • Dyrektorów i Managerów ds. Audytu
 • Wszystkich osób zajmujących się tematyką compliance

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Dyrektywa o ochronie sygnalistów:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Trener bardzo merytoryczny, dobrze znający temat, potrafiący świetnie przekazać swoją wiedzę oraz doświadczenia".  

   KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. Krzysztof
  • "Szkolenia przygotowane przez firmę Effect jak zwykle nie zawiodły moich oczekiwań. Pełen profesjonalizm przy organizacji szkolenia, a także przy doborze tematów, ćwiczeń i prowadzących".  

   ArcelorMittal Poland S.A. Agnieszka

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.