http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/dyrektywa-o-ochronie-sygnalistow-ochrona-sygnalistow

Dyrektywa o ochronie sygnalistów – nowe wyzwania i obowiązki dla działów personalnych i compliance w 2021 roku

– jak wdrożyć krok po kroku postanowienia Dyrektywy o ochronie sygnalistów, nadzorować procesy i dokonać ewaluacji? Praktyczne instrukcje, opracowanie rozwiązań, wdrożenie procedur zgodnie z normami prawa pracy, prawa cywilnego oraz regulacjami RODO. Szacowanie ryzyka, scenariusze postępowań, wzory, formularze.

Dyrektywa o ochronie sygnalistów nakłada szereg nowych obowiązków oraz procedur, które muszą spełnić firmy i instytucje, aby zapewnić prewencję i nadzór nad nadużyciami, nieprawidłowościami oraz ich sygnalizowaniem.
Jednym z nich jest szkolenie zespołów przyjmujących zgłoszenia naruszenia prawa.

To rewolucyjne obowiązki dla organizacji i wielkie wyzwanie szczególnie dla działów HR, bo dotyczą ochrony pracowników, byłych pracowników, wspólników, akcjonariuszy, członków zarządu, kandydatów do pracy, którzy w interesie publicznym zgłaszają nieprawidłowości w różnych obszarach działania przedsiębiorstwa lub instytucji.

Przygotuj się do procesu wdrożenia ochrony sygnalistów już teraz!
Nie czekaj do ostatniej chwili na wprowadzenie regulacji krajowych, które i tak nie mogą naruszać minimalnych postanowień Dyrektywy!

Weź udział w szkoleniu i skorzystaj ze specjalnie przygotowanej instrukcji wdrożenia dyrektywy oraz licznych wzorów, formularzy, które krok po kroku pomogą Ci przejść procedurę wdrożeniową.

Skorzystaj ze specjalnie przygotowanego przewodnika, który krok po kroku pozwoli Ci przygotować się do wprowadzenia najkorzystniejszych rozwiązań.
Dzięki udziałowi w szkoleniu, samodzielnie dokonasz audytu i oszacujesz ryzyka, poznasz scenariusze postępowań, opracujesz kanały zgłoszeń, dokonasz ujednolicenia wewnętrznych źródeł prawa pracy – regulamin pracy, regulamin organizacyjny, polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna!

Podczas szkolenia Dyrektywa o ochronie sygnalistów dowiesz się:

 • jak stworzyć wewnętrzne, poufne i bezpieczne kanały przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów z odniesieniem do normy prawa pracy, prawa cywilnego oraz regulacji RODO – kanały ustne, pisemne i elektroniczne – intuicyjność, łatwość dostępu, interfejs z wykorzystywanymi obecnie kanałami – struktura kanałów w zgodności z art. 12 Dyrektywy
 • jak wskazać/wybrać w trybie wyborczym osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i weryfikację zgłaszanych naruszeń?
 • jak podejmować działania wyjaśniające oraz przekazywać sygnaliście informacje zwrotne o przyjęciu zgłoszenia, jak i o podjętych w związku z nim działaniach? – omówienie wzorów scenariuszy i formularzy
 • jak udostępnić pracownikom, klientom informacje na temat wewnętrznych oraz zewnętrznych możliwości zgłaszania naruszeń? – omówienie projektu instrukcji
 • jak wprowadzić i ujednolicić słownik nowych pojęć obowiązujących w Dyrektywie, tak aby nie stał w kolizji z procedurami wewnętrznymi? – regulaminem pracy, regulaminem organizacyjnym, polityką antymobbingową i antydyskryminacyjną
 • jak zabezpieczyć kanały zgłoszeń przed naruszeniem ochrony danych osobowych?
 • jak ustanowić procedury zgłoszeń, kanały zgłoszeń z zachowaniem formy elektronicznej i tradycyjnej, jak zabezpieczyć dane?
 • jak przygotować procedury ochrony sygnalisty przy zastosowaniu normy prawa pracy?
 • jaka jest rola związków zawodowych w obszarze ochrony sygnalistów?
 • jak postąpić w przypadku zgłoszenia nieprawdziwego?
 • jak wyeliminować działania odwetowe – pośrednie i bezpośrednie – jakimi mechanizmami prawnymi zabezpieczyć sygnalistów?
 • jak powiązać postanowienia dyrektywy z normami dotyczącymi przeciwdziałania korupcji?
 • jak wdrożyć krok po kroku postanowienia Dyrektywy oraz nadzorować proces i dokonać jego ewaluacji – na postawie dostarczonych podczas szkolenia instrukcji, oceny ryzyka, scenariuszy, formularzy?

Uwaga !!! Szkolenie wypełnia obowiązek szkolenia zespołów przyjmujących naruszenia prawa, wynikający wprost z zapisów dyrektywy.
Weź udział w szkoleniu on-line, wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań!


Uczestnicy szkolenia wybrali również:

Szkolenie HR compliance w praktyce – sprawdź!

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

22 września 2021r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Zaplanuj sobie czas na szkolenie od 8:30-15:00.

8.00 – 8.30 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 590 zł brutto.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Dyrektywa o ochronie sygnalistów – korzyści:

 

PROGRAM

Szkolenie dyrektywa o ochronie sygnalistów – program:

 1. Omówienie zakresu przedmiotowego Dyrektywy – tzw. minimalne normy ochrony dla osób zgłaszających nieprawidłowości – powiązanie obszarów regulacji z ochroną praw pracowniczych.
 2. Omówienie zakresu podmiotowego Dyrektywy – art. 4 – pracownicy i wykonawcy usług oraz byli pracownicy w związku z postanowieniami ust. 2 art. 4 Dyrektywy
 3. Zastosowanie Dyrektywy w przypadku osób rekrutowanych – omówienie art. 3 Dyrektywy w związku z naruszeniem zasad dyskryminacji przed zatrudnieniem – ocena ryzyka zbiegu roszczeń
 4. Jak należy rozumieć i rozróżniać zgłoszenie wewnętrzne, zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne?
 5. Przegląd i dostosowanie instrukcji wewnętrznych i zapisów wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy.
 6. Uzasadnione podstawy zgłoszenia i zgłoszenia nieprawdziwe oraz stanowiące nadużycie – interpretacja motywu 32 dyrektywy.
 7. Zgłoszenia wewnętrze i zewnętrze – dostęp do danych dostępnych publicznie i informacji publicznej jako źródło informacji o nieprawidłowościach – instrukcje do wdrożenia – omówienia
 8. Czy zgłoszenia mogą mieć charakter anonimowy?
 9. Szczególna ochrona stosunku pracy sygnalisty będącego pracownikiem – czy możliwa?, czy wymagana? – interpretacja i zastosowanie motywu 38 Dyrektywny dotyczącego praw pracowniczych
 10. Tzw. pośrednie i bezpośrednie działania odwetowe w rozumieniu motywu 44 Dyrektywy – formy zabezpieczeń.
 11. Ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienie ryzyka naruszeń w obszarze pracowniczym – lista kontrolna dla działu HR – rekrutacja pracowników, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, relacje z przedstawicielem pracowników lub organizacją związkową.
 12. Jak ustalić stopień prawdopodobieństwa naruszenia w podmiotach będących przedsiębiorcami – wdrożenie motywu 48 Dyrektywy.
 13. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu – relacja między zgłoszeniem a doświadczeniem niekorzystnego traktowania – interpretacja i wdrożenie motywu 44 Dyrektywy.
 14. Ochrona prawna sygnalisty – pracownika i zleceniobiorcy – jak należy ją realizować?
 15. Rola związków zawodowych a ochrona przed działaniami odwetowymi w rozumieniu motywu 45 Dyrektywy.
 16. Opracowanie wewnętrznego kanału zgłoszenia – omówienie instrukcji, formy i trybu komunikacji – korzystanie z pierwszeństwa kanału wewnętrznego przed zewnętrznym w rozumieniu motywu 47 Dyrektywy.
 17. Rozpoznawanie spraw i zgłaszanie do innych kanałów – informowanie sygnalisty o postępowaniu wyjaśniającym i jego etapach – omówienie motywu 57 Dyrektywy – ustalenie terminów – zgodność z art. 9 Dyrektywy.
 18. Tzw. działania następcze i skutki zgłoszeń – katalog adresatów-organów i przykłady podejmowanych interwencji.
 19. Organizacja szkoleń wewnętrznych dla osób odpowiedzialnych za rozpatrywanie zgłoszeń zgodnie z motywem 74 Dyrektywy.
 20. Ochrona danych osobowych – ochrona tożsamości zgłaszającego, świadka, osób trzecich – jak dostosować wewnętrzne procedury dotyczące ochrony danych osobowych do postanowień Dyrektywy?
 21. Zapewnienie sygnaliście przez pracodawcę możliwości wyłączenia z klauzul lojalności, poufności, zobowiązań regulowanych postanowieniami kodeksu pracy oraz kodeksu cywilnego, jeżeli miałyby stanowić uniemożliwienie dokonania zgłoszenia – przegląd możliwości i obszarów zastosowania motywu 91 Dyrektywy
 22. Środki ochrony prawnej – odszkodowanie i zadośćuczynienie dla sygnalisty za tzw. działania odwetowe – powiązania z normami prawa pracy – jak zrealizować w praktyce motyw 95 Dyrektywy?
 23. Odszkodowanie dla podmiotu za tzw. dokonanie uszczerbku wynikającego ze zgłoszenia przez sygnalistę – omówienie.
 24. Przegląd i ewaluacja zgłoszeń, raportowanie zgłoszeń – mechanizmy.
 25. Zastosowanie dyrektywy w obszarze prawa karnego – przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi – środki profilaktyki i zabezpieczenia wewnętrzne.
 26. Jak rozumieć szkodę interesu publicznego w odniesieniu do naruszenia praw pracowniczych, związkowych, podatkowych, antykorupcyjnych, tajemnicy przedsiębiorstwa, informacji niejawnych, ochrony danych osobowych?
 27. Czy katalog nieprawidłowości, które podlegają zgłoszeniu ma charakter zamknięty?
 28. Zabezpieczenie przez naruszeniami relacji interpersonalnych, o których mowa w Dyrektywnie a powiązania z polityką antymobbingową oraz kodeksem etyki – ujednolicenie funkcjonujących do tej pory regulaminów, implementacja nowego słownika – przegląd wzorów.
 29. Metody prowadzenie rejestrów zgłoszeń w zgodności z art. 18 Dyrektywy.
 30. Zakaz działań odwetowych, o których mowa w art. 19 Dyrektywy a zgodności z zasadami prawa pracy – jak zaktualizować treści regulaminu pracy? – odmowa nawiązania stosunku pracy, niekorzystne ukształtowanie warunków pracy i/lub płacy, pominięcie przy awansowaniu, przy dostępie do szkoleń – zgodność z art. 18 (3a), (3b) i (3c) Kodeksu pracy.
 31. Powiązania zapisów Dyrektywy z systemem kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych – aktualizacja celów, zadań i wskaźników ich realizacji w obszarze ochrony zgłoszeń nieprawidłowości oraz ustalenia poziomu ryzyka.

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

WYKŁADOWCA

Szkolenie dyrektywa o ochronie sygnalistów poprowadzi:

Wybitny Ekspert prawa pracy, psycholog pracy, inspektor ochrony danych, audytor systemów i procedur HR. Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy. Autor licznych prac badawczo-rozwojowych w obszarze stosowania prawa pracy na gruncie systemów zarządzania personelem.
Od 12 lat pomaga pracodawcom w tworzeniu i aktualizacji regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania z uwzględnieniem stosowanych procedur HR w kontekście obowiązujących przepisów prawa, ochrony danych osobowych, kultury organizacyjnej, kodeksów etyki i prowadzonej polityki personalnej.
W ramach realizowanych audytów wewnętrznych i szkoleń pomaga pracodawcom w kompleksowej ocenie zgodności i analizie ryzyk związanych z wdrożeniem i optymalizacją systemów i procedur w zakresie polityki personalnej  – od rekrutacji, przez zatrudnienie i onboarding, dokonywanie opisów stanowisk pracy, prowadzenie ocen okresowych, wartościowanie stanowisk. Posiada znajomość systemów CUBIKS, tomHRM, czy HRsys.
Pracownik naukowy i wykładowca akademicki, trener OSiI Effect. Stały współpracownik Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
Specjalista w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawodowy negocjator i mediator w sporach pracowniczych z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym.
Stały członek ponad 50 komisji antymobbingowych. W ramach prowadzonych audytów wdrożył ponad 100 procedur antymobbingowych w jednostkach sfery budżetowej i w przedsiębiorstwach. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić
METODY

Szkolenie dyrektywa o ochronie sygnalistów – metody on-line:

Wykładowca aktywizuje i angażuje wszystkich uczestników na każdym etapie szkolenia.

Metody wyszczególnione:
miniwykłady
analiza przepisów prawa i orzecznictwa
dyskusja moderowana
case study
prezentacja orzecznictwa
burza mózgów

ADRESACI

Szkolenie Ochrona sygnalistów adresujemy do:

 • Menedżerów i specjalistów działów HR, kadr
 • Księgowych
 • Dyrektorów i Managerów ds. Compliance
 • Compliance Officerów
 • Dyrektorów i Managerów ds. Zapewnienia Zgodności
 • Dyrektorów i Managerów ds. Zarządzania Ryzykiem
 • Dyrektorów i Managerów ds. Audytu
 • Radców Prawnych i Prawników zajmujących się tematyką compliance

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Dyrektywa o ochronie sygnalistów:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

22.09.2021 Szkolenie online
590 ZŁ (BRUTTO)
19.10.2021 Szkolenie online
590 ZŁ (BRUTTO)
28.10.2021 Szkolenie online
590 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Trener bardzo merytoryczny, dobrze znający temat, potrafiący świetnie przekazać swoją wiedzę oraz doświadczenia".  

   KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. Krzysztof
  • "Szkolenia przygotowane przez firmę Effect jak zwykle nie zawiodły moich oczekiwań. Pełen profesjonalizm przy organizacji szkolenia, a także przy doborze tematów, ćwiczeń i prowadzących".  

   ArcelorMittal Poland S.A. Agnieszka

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.