In HR / Kadry, Księgowość / finanse
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/legalnosc-zatrudnienia-cudzoziemcow

Odpowiedzialność zatrudniających cudzoziemców – sprawdź kto i na jakich zasadach odpowiada za legalność zatrudnienia? Konsekwencje błędów i uchybień. Wykroczenia i przestępstwa, negatywne decyzje, uchylanie i cofanie decyzji służb i organów.

– wartsztaty dla podmiotów samodzielnie zatrudniających cudzoziemców, agencji zatrudnienia, pracodawców użytkowników, przedsiębiorców korzystających z outsourcingu, delegujących z i do Polski 

Zatrudnianie cudzoziemców to skomplikowany proces, w którym łatwo o błędy!
Przed Państwem pierwszy program szkolenia, który traktuje o odpowiedzialności i konsekwencjach w procesie zatrudnienia cudzoziemców!
Nie ważne czy reprezentujesz podmiot samodzielnie zatrudniający cudzoziemców, agencję zatrudnienia, pracodawcę użytkownika, przedsiębiorcę korzystającego z outsourcingu, delegującego z i do Polski.
Jeśli korzystasz z pracy cudzoziemców – ponosisz konsekwencje nieprawidłowych działań!
Sprawdź jakie są przesłanki odpowiedzialności za wykroczenia, przestępstwa i podstawy wydawania negatywnych decyzji oraz uchylanych i cofanych decyzji służb i organów. 
Poznaj granice odpowiedzialności swojej i wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie zatrudnienia cudzoziemców.
Dowiedz się:
– dlaczego przedsiębiorcom zagraża pozbawienie możliwości uczestnictwa w przetargach, zamówieniach publicznych lub zwrot otrzymanych już dotacji pieniężnych?
– czy przedsiębiorca i cudzoziemiec może dochodzić odszkodowania pieniężnego za nieprawidłowe działania w postępowaniach o zalegalizowanie pobytu lub pracy obcokrajowców?
jakie są podstawy prawne i wymogi stawiane przez organy stosujące prawo oraz kryteria pociągania do odpowiedzialności?

Podczas szkolenia zaproszony Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obszarze legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, odpowie na pytania uczestników oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

Odpowiemy na gorące pytania:

 • jakie są zasady odpowiedzialności?
 • dlaczego osoby reprezentujące, nadzorujące ponoszą odpowiedzialność?
 • na jakich zasadach odpowiada cudzoziemiec?
 • jakie są przypadki odpowiedzialności agencji pracy tymczasowej?
 • dlaczego pracodawca użytkownik także odpowiada?
 • outsourcing – jakie są przyczyny odmowy wydania zezwoleń na pracę / pobyt i pracę / oświadczeń?
 • kiedy i za co odpowiada podmiot korzystający z outsourcingu?
 • jakie są przesłanki pozbawienia uczestnictwa z przetargów / zamówień publicznych?
 • jakie są zasady zwrotu otrzymanych dotacji pieniężnych?
 • jakie są zagrożenia – umowa o pracę / umowy zlecenia / inne umowy cywilnoprawne?
 • jakie są przykłady wykroczeń, przestępstw oraz decyzje organów?
 • jakie są zasady odpowiedzialności odszkodowawczej?

Szkolenie pozwoli zapoznać się ze stanowiskami Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.


Uczestnicy szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców wybrali również:

Szkolenie Czas pracy w 2021 roku z uwzględnieniem zmian przepisów i orzecznictwa

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Odpowiedzialność zatrudniających cudzoziemców, legalność zatrudnienia – cele szkolenia:

Omówiona zostanie odpowiedzialność odszkodowawcza, opłaty, koszty oraz pozostałe konsekwencje za naruszenia obowiązujących przepisów.

PROGRAM

Odpowiedzialność zatrudniających cudzoziemców, legalność zatrudnienia – program szkolenia:

  Zasady odpowiedzialności w procesie zatrudniania / korzystania z pracy cudzoziemców

  • podstawy prawne dot. odpowiedzialności
  • podmioty / osoby odpowiedzialne
  • kto i jak prowadzi postępowania
  • osoby odpowiedzialne
  • cudzoziemcy odpowiedzialni
  • wykroczenia
  • przestępstwa
  • decyzje
  • pozbawienie uczestnictwa z przetargów / zamówień publicznych
  • zwrot otrzymanych dotacji pieniężnych

  Odpowiedzialność cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

  • obywatele UE, EOG, Szwajcarii oraz ich małżonkowie
  • nielegalne pobyty
  • nielegalne wykonywanie pracy
  • wykroczenia
  • uchylenie dokumentów wizowych
  • uchylenia decyzji administracyjnych
  • wydalenie cudzoziemca z Polski
  • zakaz wjazdy do Polski / do strefy Schengen
  • przesłanki zwolnienia z odpowiedzialności

  Odpowiedzialność podmiotów z tytułu powierzania pracy cudzoziemcom

  • nielegalne pobyty
  • pobyt bez uprawnień do pracy i dalszej legalizacji
  • nielegalna praca
  • naruszenie obowiązków informacyjnych
  • wykroczenia
  • przestępstwa
  • przesłanki zwolnienia z odpowiedzialności

  Odpowiedzialność / brak odpowiedzialności podmiotów z tytułu niedotrzymania warunków zatrudnienia

  • dopuszczalne zmiany dotyczące podmiotu powierzającego pracę
  • dopuszczalna zmiana stanowiska – zabezpieczenia na etapie legalizacji
  • praca ponadwymiarowa bez zmiany wymiaru czasu pracy
  • praca ponadwymiarowa wraz ze zmianą wymiaru czasu pracy
  • większa liczba godzin bez zmiany dokumentów legalizujących pracę
  • dopuszczalna praca poniżej norm czasu pracy
  • dopuszczalna praca poniżej wymaganej liczby godzin pracy
  • wynagrodzenie – dopuszczalne zwiększenie/ zmniejszenie – aneksy / zmiany umów
  • dopuszczalne potrącenia w procesie zatrudnienia cudzoziemców

  Odpowiedzialność w procesie zatrudnienia na podstawie umów o pracę / umów cywilnoprawnych

  • dopuszczalność zawierania krótko i długoterminowych umów o pracę
  • skutki niedochowania przesłanek zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem
  • dopuszczalne umowy zlecenia / umowy o świadczenie usług / umowy o dzieło / kontrakty menadżerskie
  • naruszenie obowiązków przedsiębiorcy w ramach zawartej z cudzoziemcem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej
  • dopuszczalne zezwolenia a zawierane umowy o pracę / umowy cywilnoprawne
  • naruszenie obowiązków wynikających z aktów wewnątrzzakładowych i innych dokumentów w procesie zatrudniania cudzoziemców
  • skutki braku wymagań bhp w procesie zatrudniania cudzoziemców

  Odpowiedzialność w trakcie zatrudniania cudzoziemców w charakterze pracowników tymczasowych

  • agencja / cudzoziemiec / pracodawca
  • prace dozwolone / prace zabronione
  • okres pracy tymczasowej
  • skutki złamania wymogów rejestracyjnych
  • konsekwencje agencji i pracodawcy użytkownika za naruszenia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • konsekwencje agencji i pracodawcy użytkownika za naruszenia ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

  Odpowiedzialność z tytułu świadczenia usługi „outsourcing”

  • nieprawidłowy outsourcing pracowniczy / outsourcing procesowy
  • niewłaściwe wykonywanie usługi, a wynajem pracowników
  • nieprawidłowe PKD
  • nieprawidłowa umowa o świadczenie usług
  • niedopuszczalne podzlecanie usług
  • konsekwencje dotyczące miejsca świadczenia pracy / siedziby pracodawcy / miejsca wykonywania usług
  • konsekwencje dla usługodawcy w procesie outsourcingu pracowniczego
  • konsekwencje usługobiorcy w trackie zatrudnienia cudzoziemca w ramach outsourcingu pracowniczego

  Odpowiedzialność odszkodowawcza, opłaty, koszty oraz pozostałe konsekwencje za naruszenia obowiązujących przepisów

  • naruszenie przepisów a decyzje organów
  • roszczenie o odszkodowanie
  • roszczenie o wypłatę zaległego wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń
  • roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy
  • roszczenie o domniemanie wykonania powierzonej pracy
  • obowiązki dotyczące pokrycia kosztów związanych z przesłaniem cudzoziemcowi zaległych należności do innego państwa
  • zakaz dostępu do środków publicznych lub obowiązek ich zwrotu
  • warunki wyłączenia odpowiedzialności

  Odpowiedzialność z tytułu delegowania cudzoziemców do pracy w Polsce

  • skutki braku wymagań dotyczących delegowania przez podmioty zagraniczne mające siedzibę w UE
  • skutki braku wymagań dotyczących delegowania przez podmioty zagraniczne nie mające siedziby w UE, EOG, Szwajcarii
  • konsekwencje niespełnienia minimalnych warunków wynikających z polskich przepisów
  • konsekwencje niespełnienia minimalnych warunków poza granicami Polski

  Konsekwencje nieprawidłowych działań – wszczęcie i prowadzenie postępowań

  • wykroczenie / przestępstwo – okres przedawnienia
  • wykroczenie / przestępstwo – postępowanie wyjaśniające
  • wykroczenie / przestępstwo – mandat PIP / SG
  • wykroczenie / przestępstwo – postępowanie przed sądem
  • wykroczenie / przestępstwo – okres zatarcia
  • decyzje służb / organów – przesłanki wydania
  • decyzje służb / organów – możliwość zmiany
  • decyzje służb / organów – możliwość odwołania
  • decyzje służb / organów – wznowienie / cofnięcie
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie odpowiedzialność zatrudniających cudzoziemców, legalność zatrudnienia poprowadzi:

  Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, wiele lat odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
  W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla  pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych.

  Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów ponad 600 szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził ponad 200 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

  Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 15 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

  Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

  Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.
  Skutecznie przeprowadził kilkaset postępować dotyczących zarejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, uzyskania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę na terytorium RP.
  Pomaga podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców.

  METODY

  Odpowiedzialność zatrudniających cudzoziemców, legalność zatrudnienia – metody szkolenia:

  Szkolenie odpowiedzialność zatrudniających cudzoziemców, legalność zatrudnienia będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

  Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

  ADRESACI

  Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców adresujemy do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Przedstawicieli Związków Zawodowych
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  95%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
   • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

    Forbis Sp. z o.o. Krystyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.