http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-czas-pracy-kodeks-pracy-wymiar-czasu-pracy-rozliczanie-czasu-pracy

Szkolenie Czas pracy z uwzględnieniem zmian przepisów i orzecznictwa

– wpływ zmian Kodeksu Pracy na ewidencjonowanie czasu pracy, najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, praktyczne wskazówki, które trudno wyczytać z przepisów, a które mogą pomóc w konkretnych sytuacjach, eliminacja niedopuszczalnych praktyk – warsztaty i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy

Czas pracy – po naszym szkoleniu unikniesz błędów w rozliczaniu czasu pracy!

Rozliczanie czasu pracy to obowiązek każdego pracodawcy, który budzi najwięcej wątpliwości i szereg pytań. Nic dziwnego, ewidencjonowanie czasu pracy jest jedną z najbardziej skomplikowanych czynności z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
Błędy w sferze rozliczania czasu pracy rodzą poważne konsekwencje dla pracodawców zarówno w przypadku kontroli PIP jak i roszczeń pracowników dochodzonych na drodze sądowej.
Na naszym szkoleniu Czas pracy w 2020 roku, prowadzonym przez doświadczonego Sędziego Sądu Pracy wyjaśnimy najtrudniejsze zagadnienia:

 • czynności przygotowawcze w kontekście czasu pracy (w tym, przekazywanie zmian),
 • prawidłowe planowanie czasu pracy,
 • ewidencjonowanie czasu pracy po zmianach przepisów od 1 stycznia 2019r.,
 • rozliczanie czasu pracy w tym godzin nadliczbowych, dni wolnych, sobót i niedziel, pracy w nocy,
 • zachowanie okresu odpoczynku i skutki naruszenia odpoczynku,
 • miejsce świadczenia pracy i jego wpływu na moment, od którego liczymy czas pracy pracownika mobilnego,
 • podróże służbowe i szkolenia w kontekście czasu pracy,
 • kontrola i ewidencjonowanie czasu pracy telepracownika.

Omówimy również zmianę z 6 czerwca 2018 roku, która wprowadza dodatkowe uprawnienia dla pracowników w zakresie czasu pracy oraz zmiany planowane na 2020 rok.

Wyjaśnimy wątpliwości dotyczące nowych interpretacji wynikających z bieżącego orzecznictwa SN.
Wszystkie zagadnienia omawiane na szkoleniu Czas pracy w 2020 roku będą przedstawione na przykładach zaczerpniętych z bogatej praktyki sędziowskiej wykładowcy, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki Sądów Pracy w sporach pracowniczych.

Gwarantujemy 100% czystej praktyki – nuda i zbędna teoria – to nie na naszych szkoleniach!
Zapisz się już dziś i skorzystaj z porad Eksperta!


Uczestnicy szkolenia Czas pracy wybrali również:
Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Czas pracy – cele szkolenia:

Celem szkolenia Czas pracy jest wyeliminowanie błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie rozliczania czasu pracy oraz zapoznanie ze skutkami zmian w przepisach w zakresie czasu pracy.

Podczas szkolenia Czas pracy dowiesz się między innymi:

 • Jak zmiany w prawie pracy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy?
 • Co jest czasem pracy, a co nim nie jest – dylematy specjalistów działów personalnych?
 • Jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy przy rozliczaniu czasu pracy?
 • Czy przebywanie na terenie zakładu pracy jest czasem pracy?
 • Jak kształtuje się orzecznictwo SN i praktyka sądów pracy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z rozliczaniem czasu pracy?
PROGRAM

Szkolenie czas pracy – program:

Czas pracy

Co jest czasem pracy, a co nim nie jest?
Okresy niewykonywania pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy np. czas przebrania w ubranie robocze oraz opuszczenie stanowiska pracy np. czas kąpieli, czas zjazdów, przebrania w ubranie robocze, odniesienie kluczy, przygotowanie się pracownika do pracy itp.
Czynności przygotowawcze i przekazywanie zmian w najnowszych orzeczeniach. Zagrożenia dla pracodawców.
Czas pracy a rejestracja obecności pracownika na terenie zakładu pracy.
Czy przebywanie na terenie zakładu pracy jest czasem pracy? Co odnotować w ewidencji?
Przebywanie pracownika poza rozkładem czasu pracy
Nakazanie odpracowania spóźnienia do pracy
Czas badań profilaktycznych
Przerwy w pracy zaliczane i nie zaliczane do czasu pracy
Skutek nakazania odpracowania przerwy
Problematyka przerw „na papierosa”
Wymiar i normy czasu pracy
Obniżona norma czasu pracy

Planowanie pracy

Pojęcia: systemu czasu pracy, rozkładu i harmonogramu.
Tworzenie harmonogramów (zasady planowania pracy).
Zmiana harmonogramów i skutki dowolnej zmiany harmonogramów.
Niedobór nominału. Termin powiadomienia pracownika o harmonogramie i jego zmianach.
Forma harmonogramów.
Co to jest forma pisemna?
Dopuszczalne sytuacje zmiany harmonogramów.
Konsekwencje dowolnej zmiany harmonogramu przez pracodawcę.
Obowiązujące  reguły przy ustaleniu harmonogramów.
Czy błędny harmonogram powoduje roszczenia pracownika?
Okres przechowywania harmonogramów.
Ruchomy rozkład czasu pracy w praktyce – uprawnienia pracownika i zagrożenia.
Indywidualny rozkład czasu pracy ustalony z pracownikiem. Forma.
Praca zmianowa.

Nowe uprawnienie pracowników w zakresie czasu pracy obowiązujące od 8 czerwca 2018r.

Kto jest uprawniony do żądania przerywanego systemu czasu pracy, ruchomego rozkładu czas pracy. Forma wniosku.
Co to jest przerywany system czasu pracy i kiedy nie należy się rekompensata za przerwę.
Forma wniosku pracownika i dokumentowanie zdarzeń uzasadniających szczególne uprawnienie.
Czy i kiedy pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku. Uzasadnienie odmowy.

Ewidencja czasu pracy w świetle nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019r.

Pobieranie danych biometrycznych od pracownika na potrzeby ewidencji przebywania na terenie zakładu pracy i czasu pracy według nowych przepisów obowiązujących od 4 maja 2019 roku wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
Potwierdzanie przybycia do pracy a ewidencja czasu pracy. Niedopuszczalne zapiski na listach obecności.
Forma prowadzenia ewidencji czasu pracy. Okres przechowywania ewidencji.
Treść ewidencji czasu pracy po zmianach przepisów.
Skutki zaniechania prowadzenia ewidencji czasu pracy.
Prawidłowe odnotowywanie godzin pracy, godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz dyżurów.
Zwolnienia od pracy i nieobecności.

Dokumenty wchodzące w skład dokumentacji pracowniczej, związane z czasem pracy po zmianach przepisów.

Okres przechowywania i forma poszczególnych dokumentów.
Pojęcie dokumentów „związanych” z praca nadliczbową.

Zmiana ustalonego systemu czasu pracy i rozkładu czasu pracy pracownika.

Zmiana przepisów wewnątrzzakładowych.
Zmiana umowy o pracę.
Wypowiedzenie warunków pracy, a zmiany w zakresie systemu lub rozkładu czasu pracy.

Okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Rekompensaty w bieżącym orzecznictwie SN.
Naruszenie prawa do odpoczynku a odpowiedzialność za wykroczenie i odpowiedzialność pracodawcy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
Odpłatność czasu oddanego za odpoczynek dobowy.
Wydłużenie okresu rozliczeniowego i różne godziny rozpoczynania pracy w grafikach lub indywidualnym uzgodnieniu z pracownikiem.
Odnotowywanie zwolnień od pracy w ewidencji czasu pracy po zmianach przepisów.
Wynagrodzenie pracownika w przypadku wydłużenia okresu rozliczeniowego a niedobór lub brak pracy
Tryb wprowadzenia rozkładu czasu pracy po zmianie przepisów i wydłużenie okresów rozliczeniowych
Porozumienie w sprawie wydłużenia okresu rozliczeniowego
Gwarancje pracownicze w zakresie wynagrodzenia za pracę.
Rozkład czasu pracy a doba pracownicza.
Wyjścia prywatne i ich odpracowanie i wyjścia prywatne bez odpracowania.
Prawidłowe rozliczenie dniówki, w której pracownik przerwał prace w powodu niezdolności do pracy i bez przerwania takiej dniówki.
Zwolnienie na oddanie krwi – czas czy dzień zwolnienia.
Inne zwolnienia od pracy i zasady ich udzielania.

Dyżur a praca w godzinach nadliczbowych.

Dyżur w zakładzie pracy i pod telefonem.
Rekompensata za dyżur.
Dyżur a odpoczynek dobowy i tygodniowy.

Telepraca.

Czy zezwolenie raz w tygodniu na wykonywanie pracy w domu jest telepracą?
Kontrola i ewidencjonowanie czasu pracy telepracownika.  
Zmiany przepisów w zakresie telepracy od 8 czerwca 2018r.
Dodatkowe obowiązki pracodawców w przypadku telepracy.

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca w godzinach nadliczbowych w systemie podstawowego czasu pracy.
Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych.
Limity pracy w godzinach nadliczbowych i skutki ich przekroczenia.

Praca ponadnormatywna pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Czas pracy a podróż służbowa.

Kiedy czas jazdy stanowi czas pracy.
Podróż służbowa a odpoczynek.

Czas pracy pracowników przemieszczających się (mobilnych, przedstawicieli handlowych).

Od kiedy liczyć czas pracy?
Problem miejsca świadczenia pracy.
Moment, od którego liczymy czas pracy pracownika mobilnego.
Sytuacja pracownika mobilnego w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (Sprawa C-266/14 Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) v Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA).

Czas pracy a szkolenia (bhp i inne). Kiedy szkolenie stanowi generuje nadgodziny?
Godziny nadliczbowe w równoważnym czasie pracy.
Godziny nadliczbowe w systemie pracy w ruchu ciągłym.
Godziny nadliczbowe w systemie przerywanego czasu pracy.
Przerywany system czasu pracy po zmianach przepisów.
Godziny nadliczbowe w systemie zadaniowego czasu pracy.
Godziny nadliczbowe w systemie skróconego tygodnia pracy.
Godziny nadliczbowe w systemie pracy weekendowej.
Godziny nadliczbowe w systemie skróconego czasu pracy.
Granice obowiązku pracy nadliczbowej.
Prawo do odmowy wykonania polecenia pracy nadliczbowej.
Forma polecenia wykonywania pracy nadliczbowej.
Organizacja pracy i zakres czynności a praca nadliczbowa w orzecznictwie.
Podjęcie pracy nadliczbowej z inicjatywy pracownika.
Skutki odmowy świadczenia pracy nadliczbowej.

Ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych

Kobiety w ciąży, pracownicy młodociani, niepełnosprawni.
Zakaz zatrudniania ze względu na przekroczenia stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej i kierowników.

Orzecznictwo SN.
Kiedy należy się rekompensata?
Pojęcie pracy „w razie konieczności”.

Zawieranie umów cywilnoprawnych oraz dodatkowych umów o pracę a  obchodzenie  przepisów o pracy nadliczbowej.

Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych

Pojęcie „czarnych nadgodzin” i ich rekompensata.
Rekompensata za pracę w wolną sobotę (inny szósty dzień pracy).
Zasady udzielania wolnego dnia. Podjęcie „uzgodnienia” z pracownikiem dot. dnia wolnego.
Dokumentowanie uzgodnienia w świetle rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązującego od 1 stycznia 2019r.
Postępowanie pracodawcy w razie braku uzgodnienia z pracownikiem dnia wolnego za szósty dzień pracy.
Jak dokumentować brak uzgodnienia.
Odpowiedzialność za wykroczenie.
Kiedy nie ma winy pracodawcy.
Czas wolny za pracę nadliczbową (na wniosek pracownika, bez wniosku pracownika). Forma wniosku.
Dodatki i ich wysokość.
Zbieg dodatków w orzecznictwie.
Poszczególne dodatki w zależności od rodzaju pracy nadliczbowej.
Ryczałt za prace nadliczbową.

Konsekwencje naruszenia przez pracodawcę przepisów o czasie pracy.

Osoby odpowiedzialne, odpowiedzialność za przestępstwo, odpowiedzialność za wykroczenie, roszczenia pracownika przed sądem pracy.
Ciężar dowodowy w procesie o nadgodziny i znaczenie ewidencji czasu pracy.

Planowane zmiany w prawie pracy w zakresie czasu pracy.

WYKŁADOWCA

Szkolenie czas pracy poprowadzi:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów.

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Czas pracy – metody szkolenia:

Szkolenie Czas pracy będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie Czas pracy adresowane jest do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Czas pracy:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.