http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/planowanie-czasu-pracy

Planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021/2022 roku

– najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne

Sprawdź, czy prawidłowo planujesz, ewidencjonujesz i rozliczasz czas pracy!
Bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami i orzecznictwem w obszarze rozliczania czasu pracy!

Na naszym szkoleniu znajdziesz odpowiedzi na kilkadziesiąt trudnych pytań stawianych przez działy kadr w obszarze planowania, rejestrowania i rozliczania czasu pracy:

 • W jakich sytuacjach dochodzi do naruszenia doby pracowniczej i jakie z tego płyną następstwa?
 • Kiedy naruszenie doby pracowniczej nie będzie wykroczeniem?
 • Jak prawidłowo zrównoważyć niezachowany odpoczynek dobowy?
 • W jaki sposób zorganizować „łamanie zmian”, aby zachować wymagany odpoczynek tygodniowy?
 • Ile dni maksymalnie „pod rząd” może pracownik świadczyć pracę?
 • Jakie są zalety i wady długich okresów rozliczeniowych?
 • W jakich przypadkach pracodawca nie jest zobligowany tworzyć grafiku?
 • Kiedy grafik może ulec zmianie?
 • Jak prawidłowo zmienić grafik?
 • Jak ustalić nominał czasu pracy z uwzględnieniem ewentualnych nieobecności pracownika w pracy?
 • Jakie metody potwierdzenia obecności w pracy są odpowiednie dla pracy stacjonarnej, a jakie przy pracy zdalnej?
 • Jak efektywnie zaplanować pracę w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy?
 • Jak planować czas pracy w okresach nieregularnego zapotrzebowania na pracę pracownika?
 • Jakie zagrożenia niesie ze sobą planowanie czasu pracy w 4-brygadówce?
 • Jak ustalić czy aktualny poziom zatrudnienia pozwala na obłożenie wszystkich zmian?
 • Jak zaplanować długie weekendy?
 • Jak wydłużyć weekend pracownikowi niepełnosprawnemu?
 • Jak najefektywniej ułożyć grafik pracownika zatrudnionego na część etatu?
 • W jaki sposób tworzyć grafik w okresach planowanego urlopu wypoczynkowego?
 • Jak w grafiku odnotować przerwany urlop wypoczynkowy?
 • Kiedy powstają godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia normy czasu pracy a kiedy z tytułu przekroczenia przedłużonego dobowego wymiaru?
 • W jakim terminie rekompensujemy godziny nadliczbowe dobowe oraz średniotygodniowe?
 • Jak ustalić wynagrodzenie pracownika w przypadku odbioru czasu wolnego za pracę nadliczbową w innym miesiącu?
 • Jak ustalić liczbę godzin nadliczbowych średniotygodniowych?
 • Jak zrekompensować pracę w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (np. w tzw. „wolną sobotę”),
 • Jak zrekompensować 12-godzinną pracę w nieroboczą sobotę?
 • Jak zrekompensować pracę w niedzielę i święto?
 • W jakiej wysokości dodatek należy wypłacić pracownikowi za pracę nadliczbową w „roboczą niedzielę”, a jaki w niedzielę nieprzewidzianą do przepracowania?
 • Jak rekompensować pracę w dniu harmonogramowo wolnym od pracy innym niż niedziela, święto czy drugi dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?
 • Jak ustalić przekroczenie średniotygodniowego limitu godzin nadliczbowych?
 • Jak ustalić liczbę godzin nadliczbowych w przypadku nieprzepracowania przez pracownika pełnego okresu rozliczeniowego?
 • W jaki sposób odnotować w ewidencji czasu pracy pracę nadliczbowych i jej rekompensatę, wyjście prywatne, urlop, chorobowe, podróż służbową, czy dyżur?

Podczas szkolenia nasz Ekspert, wieloletni prawnik PIP omówi harmonogramy czasu pracy (grafiki), przyjęte metody potwierdzania obecności w miejscu pracy (lista obecności, czytniki RCP itp.) oraz ewidencje czasu pracy.

Dr Piotr Wąż odpowiemy na wiele trudnych pytań i udzieli praktycznych wskazówek. Unikniesz błędów i nieprawidłowości, które mogą skutkować problemami podczas kontroli.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021/2022 roku – korzyści:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania nowych przepisów w praktyce. Nowe regulacje zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty. Prowadzący szkolenie podejmie próbę rozstrzygnięcia wielu kontrowersji pojawiających się na tle zmieniającej się regulacji prawnej, odnosząc się przy tym do poglądów doktryny oraz stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

PROGRAM

Planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021/2022 roku – program szkolenia:

Wybór systemu czasu pracy

 • Wady i zalety podstawowego oraz równoważnego systemu czasu pracy.
 • Ustalenie wymaganej obsady w zmianowej organizacji pracy.
 • Doba pracownicza, przypadki jej naruszenia i konsekwencje.
 • Nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy.

Ustalenie długości okresu rozliczeniowego

 • Wady i zalety długich (np. 12-miesięcznych) okresów rozliczeniowych.
 • Zmiana długości okresu rozliczeniowego przed i po jego zakończeniu.
 • Nawiązanie i ustanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

Tworzenie harmonogramu czasu pracy (tzw. grafików)

 • Zasady tworzenia i zmiany grafików.
 • Kiedy nie tworzymy grafików?
 • Ustalenie nominału czasu pracy dla przyjętego okresu rozliczeniowego.
 • Grafik na cały okres rozliczeniowy i na jego część.
 • Planowanie w grafiku pracy w niedziele i święta.
 • Maksymalna w tygodniu liczba dni pracy.
 • Łamanie zmiany w grafiku.
 • Zmianowa organizacja pracy w grafiku.
 • Dni harmonogramowo wolne od pracy.
 • Planowanie tzw. „długich weekendów”.
 • Ustalenie łącznego tygodniowego czasu pracy.

Rejestracja czasu pracy

 • Czytniki RCP, listy obecności i inne metody potwierdzania obecności w miejscu pracy.
 • Kiedy lista obecności z wykazem godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy?

Rozliczanie godzin nadliczbowych

 • Kiedy rekompensujemy „dobówki” a kiedy „średniotygodniówki”?
 • Rekompensowanie godzin nadliczbowych dobowych czasem wolnym bądź wynagrodzeniem z dodatkiem.
 • Rekompensowanie godzin nadliczbowych średniotygodniowych dniem wolnym bądź wynagrodzeniem z dodatkiem.
 • Ustalenie kosztu rekompensaty czasem/dniem wolnym w relacji do rekompensaty pieniężnej.
 • Rekompensata ponad 8-godzinnej pracy w niedzielę, święto oraz w harmonogramowo wolną sobotę.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy

 • Ruchomy czas pracy w ewidencji.
 • Czy w ewidencji odnotowujemy przerwy w pracy?
 • Ewidencja bez odnotowywania godzin pracy.
 • Odnotowywanie w ewidencji:
  – godzin pracy
  – podróży służbowych
  – nieobecności w pracy
  – dyżurów pod telefonem
  – godzin nadliczbowych
  – czasu wolnego udzielonego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych
  – dni wolnych udzielanych w zamian za pracę w niedzielę, święto oraz w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy
  – wyjść prywatnych
 • Godziny ponadwymiarowe i ich rekompensata
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie Planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021/2022 roku poprowadzi:

  Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.

  Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

  Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

  Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców:

  • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
  • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
  • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
  • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
  • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
  • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
  • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

  Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy.

  Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

  METODY

  Planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021/2022 roku – metody szkolenia:

  Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

  ADRESACI

  Szkolenie Planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021/2022 roku skierowane jest do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021/2022 roku:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Ciekawa formuła oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia prowadzonego przez Prowadzącego, zapewnia uzyskanie odpowiedzi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenie bez wątpienia zasługuje na organizację jego kolejnych edycji".

    Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Monika
   • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania".

    KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Marta

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.