In Akademia Menedżera, HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/pracownicy-chronieni-przed-zwolnieniem-zabezpieczenie-sadowe

Kontrowersyjne zmiany w prawie – nowe przepisy o zabezpieczeniu sądowym. Działy HR w pułapce przymusowego zatrudnienia ponad 40 grup pracowników.

– obowiązki pracodawców i przywileje pracowników chronionych przed zwolnieniem w praktyce

Pracodawcy muszą z dużą ostrożnością podchodzić do wypowiadania lub rozwiązywania umów o pracę pracowników szczególnie chronionych.
Poznaj nową, dotychczas nie znaną polskiemu prawu pracy instytucję zabezpieczenia roszczeń ponad 40 grup pracowników szczególnie chronionych, swoisty immunitet dla pracowników od września 2023 roku!
Nowe regulacje wprowadzają wiele chaosu interpretacyjnego i niepokoju wśród pracodawców.

Wyjaśniamy, kto i na jakich zasadach zyska gwarancje dalszego zatrudnienia i zarobkowania w okresie sporu z pracodawcą o zwolnienie?
Tłumaczymy, czy w okresie sądowego zabezpieczenia kontynuowane jest dotychczasowe zatrudnienie, czy też strony łączy już nowy stosunek pracy?
Wskazujemy, czy i jakie roszczenia mogą przysługiwać firmom, jeśli ostatecznie okaże się, że zgodnie z prawem zwolniły pracownika, a sąd kazał im go zatrudniać na czas procesu?

Podczas szkolenia zaproszony Ekspert omówi praktykę stosowania nowych przepisów.

Zyskasz praktyczne informacje i „mapę drogową” dotyczące postępowania pracodawcy w stosunku do pracowników szczególnie chronionych przywróconych do pracy w wyniku zabezpieczenia sądowego. Dowiesz się co może zrobić pracodawca, gdy zatrudniony ze szczególną ochroną ciężko naruszy obowiązki pracownicze, np. stawi się do pracy nietrzeźwy lub będzie agresywny, zastosuje przemoc wobec innych zatrudnionych, przełożonych itp.?
Podpowiemy jakie środki posiada pracodawca – czy może uwolnić się od zabezpieczenia oraz czy może takiego pracownika ponowie zwolnić z pracy?

Dowiesz się:

 • kto i na jakich warunkach może zostać objęty zabezpieczeniem sądowym?
 • kto skorzystał z nowych przepisów o zabezpieczeniu sądowym i przywróceniu do pracy?
 • czy w trakcie procesu sądowego jest on czasowo przywrócony do pracy, a jeżeli tak, to na jakich warunkach?
 • czy osoba zatrudniona w postaci zabezpieczenia jest pracownikiem w rozumieniu prawa pracy ze wszystkimi z tego konsekwencjami?
 • jaką grupę pracowników obejmuje zabezpieczenie sądowe?
 • jak postąpić może pracodawca w trakcie postępowania sądowego związanego z zabezpieczeniem,
 • jakie skutki finansowe, organizacyjne i pracownicze wiążą się z zabezpieczeniem (czy pracodawcy w swoich budżetach winni tworzyć rezerwy księgowe).
 • czy pracodawcy będą mogli żądać odszkodowania, jeśli po kilku latach procesu okaże się, że zwolnienie było zgodne z prawem?

Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory dokumentów do wykorzystania od zaraz:

 • wzór wniosku o zabezpieczenie sądowe
 • wzór postanowienia sądu o zabezpieczeniu sądowym
 • wzór postanowienia sądu uchylenie zabezpieczenia z przyczyn „dyscyplinarnych”
 • wzór wniosku o wszczęcie egzekucji sądowej
ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

23 lipca 2024r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
 • Nasze szkolenie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzanie. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.

Zaplanuj czas w godzinach 9:00-14:00.

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 690 zł netto.
Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie pracownicy chronieni przed zwolnieniem – cele i korzyści:

PROGRAM

pracownicy chronieni przed zwolnieniem – program szkolenia:

1. Kto dokonuje zabezpieczenia sądowego?

2. Kogo podmiotowo obejmuje zabezpieczenie?

3. Podstawy prawne dokonania zabezpieczenia.

4. Podstawy prawne odmowy udzielenia zabezpieczenia.

5. Czy zabezpieczenie ma charakter obowiązkowy?

6. Czy zabezpieczenie dotyczy każdego przypadku ustania stosunku pracy?

7. Jak długo trwa zabezpieczenie sądowe?

8. W jaki sposób uzyskujący zabezpieczenie pracownik powinien kontynuować zatrudnienie (tytuł prawny do podjęcia zatrudnienia)?

9. Kiedy pracownik ma obowiązek podjąć pracę w wyniku udzielenia zabezpieczenia sądowego?

10. Jak należy postąpić w przypadku prawomocnego wyroku nieprzywracającego pracownika do pracy?

11. Czy pracownikowi zwolnionemu z pracy, który uzyskał zabezpieczenie sądowe, należy wystawić świadectwo pracy?

12. Czy zwolnionego pracownika z pracy, a przed uzyskaniem przez niego zabezpieczenia sądowego, należy „wyrejestrować z ZUS”?

13. Czy po uzyskaniu zabezpieczenia sądowego należy ponownie zgłosić zatrudnionego do ZUS?

14. Czy w okresie zabezpieczenia pracodawca może nie dopuścić pracownika do pracy i wypłacać za okres nieświadczenia pracy stosowne wynagrodzenie?

15. Czy w okresie zabezpieczenia można ponownie wypowiedzieć lub rozwiązać stosunek pracy (np. dyscyplinarnie) albo w innym trybie natychmiastowy?

16. Stan niezdolności do pracy w okresie zabezpieczenia sądowego.

17. Prawo do wynagrodzenia przywróconego do pracy pracownika za okres pozostawania bez pracy.

18. Zabezpieczenie sądowe w przypadku żądania pracownika wyłącznie o wypłatę odszkodowania, zamiast żądania przywrócenia do pracy?

19. Czy zabezpieczenie sądowe obejmuje inne postacie zatrudnienia?

20. Jakie wynagrodzenie przysługuje osobie chronionej w okresie zabezpieczenia sądowego?

21. Czy przegrany przez pracownika proces o przywrócenie do pracy skutkuje żądaniem zwrotu otrzymanego przez niego wynagrodzenia w okresie zabezpieczenia sądowego?

22. Instytucja zabezpieczenia od strony podatkowej i należności wobec ZUS?

23. Zabezpieczenie sądowe a Pracowniczy Program Emerytalny i objęcie abonamentem pracowniczym medycznym.

24. Zabezpieczenie a sfera korzystania z funduszu socjalnego.

25. Zabezpieczenie a kasa zapomogowo – pożyczkowa.

26. Zabezpieczenie sądowe a status prawny członka w związku zawodowym.

27. Zabezpieczenie sądowe a kwestia udziału w sporze zbiorowym.

28. Zabezpieczenie sądowe a potrącanie składki na rzecz związków zawodowych.

29. Zabezpieczenie sądowe a członkostwo w radzie pracowników i członkostwo w radzie na nadzorczej z ramienia załogi.

30. Zabezpieczenie sądowe a pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy.

31. Uprawnienia pracownika w okresie zabezpieczenia sądowego.

32. Zabezpieczenie sądowe a wypadek pracy lub choroba zawodowa.

33. Czy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w okresie zabezpieczenia sądowego pracownik na podstawie Kodeksu cywilnego może dochodzić świadczeń innych niż wypadkowe?

34. Odmowa pracodawcy realizacji zabezpieczenia sądowego?

35. Orzeczenie sądowe nakładające obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie pracownicy chronieni przed zwolnieniem poprowadzi:

  Doktor habilitowany nauk prawnych

  radca prawny specjalizujący się w zbiorowym prawie pracy, wybitny Ekspert w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych. Wieloletni wykładowca na wyższych uczelniach, członek Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Autor opracowania „Uprawnienia kontrolne pracodawcy w zakresie trzeźwości i środków działających podobnie do alkoholu. Praktyczne pytania i odpowiedzi wraz z wzorami pism”.

  Współautor poradnika „Ochrona danych osobowych pracowników w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679” wydanego przez C.H.BECK, odpowiedzialny za rozdział na temat przetwarzanie danych osobowych w toku sporu zbiorowego. Redaktor naczelny najbardziej aktualnego i najobszerniejszego na rynku wydawniczym komentarza do Prawa Pracy, jaki ukazał się w Polsce od dnia wejścia w życie Kodeksu pracy – 1762 strony wyjaśnień, wskazówek, orzecznictwa sądowego.

  Zagadnienia zbiorowego prawa pracy poznał w praktyce pełniąc funkcję dyrektora ds. pracowniczych w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, wiceprzewodniczącego Fundacji Polska Miedź oraz przewodniczącego rad nadzorczych. Redaktor naukowy – Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i BHP.

  Autor ponad 40 publikacji z zakresu prawa pracy, w tym kilku książek:

  • „Nowe prawo związkowe w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw”,
  • „Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych”,
  • „Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz”,
  • „Indywidualne, procesowe i zbiorowe prawo pracy”,
  • „Indywidualne prawo pracy w praktyce i teorii”,
  • „Rozwiązanie stosunku pracy”,
  • „Wzory pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy”,
  • „Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy”,
  • „Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych”.

  i kilkudziesięciu artykułów w „Monitorze Prawa Pracy

  Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz „Personelu”.

  METODY

  pracownicy chronieni przed zwolnieniem – metody szkolenia:

  Warsztaty pracownicy chronieni przed zwolnieniem będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Dyskusje zbiorowe.
  Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowców.

  ADRESACI

  Szkolenie pracownicy chronieni przed zwolnieniem – kierujemy do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Przedstawicieli związków zawodowych, działaczy związkowych,
  • Przedstawicieli rad pracowników

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia pracownicy chronieni przed zwolnieniem:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  94%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  95%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  94%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel Focus*** Łódź

  Hotel Focus*** Łódź

  23.07.2024 Szkolenie online
  690 ZŁ (NETTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   JOANNA KUŚ
   Specjalista ds. szkoleń otwartych

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   NATALIA TREFLER
   Specjalista ds. szkoleń otwartych

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   Uprawni

   • "Pragnę zarekomendować firmę Effect jako organizatora szkolenia. Szkolenie zorganizowane zostało w sposób w pełni profesjonalny, wykładowcy utrzymywali najwyższe standardy wiedzy i kompetencji. Zdecydowanie polecam".  

    ZWIĄZEK ZAWODOWY FILAR GRUPY UNIQA Marek
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. W doskonałych warunkach hotelowych i przy bardzo dobrej opiece przedstawiciela firmy. Wykładowcy z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i godnym uwagi zaangażowaniem".  

    Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Grupy Azoty S.A. Ryszard

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.