In HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/swiadectwo-pracy-wzor

Szkolenie Świadectwo Pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków

– wątpliwości wokół wystawiania świadectw pracy w 2021 roku

Świadectwo Pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków, które musisz wyjaśnić!

Szkolenie poprowadzi wieloletni prawnik PIP, Ekspert w obszarze dokumentacji pracowniczej, doskonały wykładowca prawa pracy, autor popularnych cykli szkoleń dla HR.

Szkolenie  skierowane jest do specjalistów działów kadr i HR, którzy chcą poznać odpowiedzi na szereg trudnych pytań, budzących wątpliwości interpretacyjne, związanych z wystawianiem świadectw pracy w 2021 roku.

Z nami unikniesz błędów i nieprawidłowości, które mogą skutkować roszczeniami ze strony pracowników i nałożeniem kar podczas kontroli PIP.

Podczas szkolenia Świadectwo Pracy – 40 trudne i kontrowersyjne przypadki

dowiesz się nie tylko w jaki sposób, „krok po kroku” wypełnić poszczególne części świadectwa pracy, ale również otrzymasz praktyczne wskazówki i odpowiedzi na trudne pytania:

 • Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy?
 • Czy należy sporządzić korektę świadectwa pracy bez wniosku pracownika, w przypadku zauważenia błędu w jego treści?
 • Jaką datę należy zamieścić na skorygowanym świadectwie pracy?
 • Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 15g CovidU – wskazany w porozumieniu z art. 15g CovidU czy określony w umowie o pracę?
 • Jak prawidłowo zawrzeć informację o obniżeniu wymiaru etatu w trybie art. 1867 KP?
 • W jakim dniu wydać świadectwo pracy, gdy ostatni dzień zatrudnienia jest dniem wolnym od pracy?
 • Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?
 • Kto jest uprawniony do wystawienia świadectwa pracy prezesowi zarządu/dyrektorowi placówki, który dotychczas sam wydawał świadectwa pracy pracownikom?
 • Jaki należy wskazać okres zatrudnienia w świadectwie pracy w przypadku sądowego przywrócenia do pracy?

  Katalog pytań nie jest zamknięty i może zostać poszerzony o zagadnienia, z którymi masz problem!
  Prześlij swoje wątpliwości mailem najpóźniej na tydzień przed szkoleniem.
  Nasz trener zna odpowiedzi na pytania i problemy, z którymi Ty się borykasz!
  Weź udział w szkoleniu – wyjdziesz z pakietem rozwiązań!


  uczestnicy szkolenia Świadectwo Pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków wybrali również:

  Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy część II

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  Świadectwo Pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków – cele szkolenia:

  Szkolenie Świadectwo Pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków ma na celu sprowokowanie dyskusji na tematy rzadko podejmowane podczas szkoleń, z którymi nie łatwo poradzić sobie w praktyce.

  PROGRAM

  Świadectwo Pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków – program szkolenia:

  1. Czy można wydać świadectwo przed dniem ustania stosunku pracy?
  2. Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy? 
  3. Czy należy sporządzić korektę świadectwa pracy bez wniosku pracownika, w przypadku zauważenia błędu w jego treści?
  4. W jakim dniu wydać świadectwo pracy, gdy ostatni dzień zatrudnienia jest dniem wolnym od pracy?
  5. Czy świadectwo pracy może zastąpić oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę?
  6. W której części akt osobowych należy przechowywać świadectwo pracy wydane pracownikowi pozostającemu w zatrudnieniu u pracodawcy, który wydał to świadectwo pracy?
  7. Czy w aktach osobowych można przechowywać odpisy/kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy pracownika?
  8. Jakie czynności należy podjąć w przypadku wypłacenia odprawy rentowej/emerytalnej w pewien czas po wydaniu świadectwa pracy, w którym o niej nie wspomniano?
  9. Czy w świadectwie pracy należy wskazać informację o rodzaju umowy o pracę?
  10. Czy w przypadku rozwiązania jednej z równoczesnych umów o pracę należy w świadectwie pracy poczynić wzmiankę o trwającej nadal umowie?
  11. Jak prawidłowo zawrzeć zapis o niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym i wypłaceniu ekwiwalentu?
  12. Jak powinien wyglądać duplikat/odpis świadectwa pracy?
  13. Czy w świadectwie pracy należy zamieścić informację o:

  • przyczynie rozwiązania umowy o pracę,
  • nieusprawiedliwionych nieobecnościach,
  • przedłużeniu umowy do dnia porodu,
  • chorobie zawodowej pracownika,
  • o nieodpracowanym wyjściu prywatnym,
  • liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych,
  • o długości pobierania zasiłku opiekuńczego,
  • odbytych kursach i szkoleniach,
  • urlopie bezpłatnym?

  14. Jaki należy wskazać okres zatrudnienia w świadectwie pracy w przypadku sądowego przywrócenia do pracy?
  15. Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia w trybie art. 36 § 6 KP oraz art. 361 KP?
  16. Jak prawidłowo zawrzeć informację o obniżeniu wymiaru etatu w trybie art. 1867 KP?  
  17. Czy zachować w aktach osobowych świadectwo pracy w wersji sprzed korekty?
  18. Jaką datę należy zamieścić na skorygowanym świadectwie pracy?
  19. Czy na wniosek pracownika świadectwo pracy może obejmować jedynie niektóre zawarte z nim umowy o pracę?
  20. W jaki sposób zamieścić informację o liczbie dni i godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego oraz dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu niepełnosprawności?
  21. Czy pracodawca jest zobowiązany skorygować błędne świadectwo pracy po paru latach od jego wystawienia?
  22. W jaki sposób zawrzeć informację o wykorzystanych urlopach związanych z rodzicielstwem?
  23. Czy duplikat/odpis świadectwa pracy może zawierać informacje, których zgodnie z aktualnymi przepisami nie należy zamieszczać w treści świadectwa pracy, np. imiona rodziców?
  24. Jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi za niewydanie lub niewydanie w terminie świadectwa pracy?
  25. W jakim dniu należy wydać pracownikowi świadectwo pracy pracownik jest nieobecny w pracy z uwagi na trwający stan niezdolności do pracy spowodowany chorobą?
  26. Jak zapisać informację o liczbie dni i godzin niewykorzystanego urlopu w przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu?
  27. Jak prawidłowo zapisać informację o zajęciu komorniczym?
  28. Czy pracownik może zanegować tryb ustania stosunku pracy w trybie wniosku o korektę świadectwa pracy?
  29. Kto jest uprawniony do wystawienia świadectwa pracy prezesowi zarządu/dyrektorowi placówki, który dotychczas sam wydawał świadectwa pracy pracownikom?
  30. Czy umowę o pracę zawartą na długi czas przed terminem podjęcia pracy należy rozwiązać, jeżeli pracownik nie stawił się do pracy i czy należy w takiej sytuacji wydać mu świadectwo pracy?
  31. Jak prawidłowo oznaczyć sąd pracy właściwy do rozstrzygnięcia pozwu w sprawie korekty świadectwa pracy?
  32. Czy informacja o przeniesieniu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejny okres zatrudnienia może zostać zamieszczona w świadectwie pracy?
  33. Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?
  34. Czy brak informacji o zajęciu komorniczym uzasadnia korektę świadectwa pracy z inicjatywy pracodawcy?
  35. Jakiej treści zapis należy zamieścić w świadectwie pracy, gdy pracownik nie nabył prawa do świadczeń z tytułu choroby za dany okres zatrudnienia?
  36. Czy brak informacji o liczbie dni otrzymanego wynagrodzenia chorobowego uzasadnia korektę świadectwa pracy z inicjatywy pracodawcy?
  37. Jak postąpić ze świadectwem pracy w przypadku wycofania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę?
  38. Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 15g CovidU – wskazany w porozumieniu z art. 15g CovidU czy określony w umowie o pracę?
  39. Na jaki adres wysłać świadectwo pracy pracownikowi, który zmienił miejsce zamieszkania przed ustaniem stosunku pracy lecz oficjalnie o tym nie poinformował?
  40. Treść i procedura wydania świadectwa pracy w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy w związku z tymczasowym aresztowaniem pracownika. Sposób liczenia upływu 3-go miesiąca pobytu w areszcie.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie Świadectwo Pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków poprowadzi:

  Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany Ekspert PIP i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu prawników legitymujących się specjalizacją i bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.

  Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

  Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

  Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców:

  • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
  • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
  • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
  • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
  • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
  • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
  • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

  Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy.

  Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

  METODY

  Świadectwo Pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków – metody prowadzenia szkolenia:

  Szkolenie Świadectwo Pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

  ADRESACI

  Szkolenie Świadectwo Pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków adresujemy do:

  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Przedstawicieli organizacji związkowych
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia świadectwo pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Ciekawa formuła oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia prowadzonego przez Prowadzącego, zapewnia uzyskanie odpowiedzi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenie bez wątpienia zasługuje na organizację jego kolejnych edycji".

    Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Monika
   • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania".

    KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Marta

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.