In HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/swiadectwo-pracy-wzor

Szkolenie Świadectwo Pracy w 2023 roku – zmiany i 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków

– wątpliwości wokół wystawiania świadectw pracy z uwzględnieniem nowelizacji przepisów

Nowy wzór świadectwa pracy już od 23 maja 2023 roku – 3 ważne zmiany!
Świadectwo Pracy w 2023 roku – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków, które musisz wyjaśnić!

Co nowego znajdzie się w świadectwie pracy po nowelizacji?

 • informacja o sposobie korzystania przez pracownika z urlopu opiekuńczego, ilości wykorzystanych dni
 • informacja o zwolnieniu od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych
 • informacja o wykorzystanej przez pracownika liczbie dni okazjonalnej pracy zdalnej (pula 24 dni pracy okazjonalnej ma przysługiwać pracownikowi niezależnie od tego u ilu pracodawców w danym roku kalendarzowym będzie zatrudniony)

Dodatkowo na naszym szkoleniu poznasz odpowiedzi na szereg trudnych pytań, budzących wątpliwości interpretacyjne, związanych z wystawianiem świadectw pracy w 2023 roku!

Z nami unikniesz błędów i nieprawidłowości, które mogą skutkować roszczeniami ze strony pracowników i nałożeniem kar podczas kontroli PIP!

Podczas szkolenia Świadectwo Pracy – 40 trudne i kontrowersyjne przypadki

dowiesz się nie tylko w jaki sposób, „krok po kroku” wypełnić poszczególne części świadectwa pracy, ale również otrzymasz praktyczne wskazówki na temat zmian z 2023 roku i odpowiedzi na trudne pytania:

 • Jakie zmiany musisz uwzględnić w treści świadectwa pracy w związku z wdrożeniem dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa Nr 2019/1158)?
 • Jak odnotować nowe uprawnienia pracownicze, tj. urlop opiekuńczy, zwolnienia z powodu siły wyższej oraz dni pracy zdalnej okazjonalnej?
 • Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy?
 • Czy należy sporządzić korektę świadectwa pracy bez wniosku pracownika, w przypadku zauważenia błędu w jego treści?
 • Jaką datę należy zamieścić na skorygowanym świadectwie pracy?
 • Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 15g CovidU – wskazany w porozumieniu z art. 15g CovidU czy określony w umowie o pracę?
 • Jak prawidłowo zawrzeć informację o obniżeniu wymiaru etatu w trybie art. 1867 KP?
 • W jakim dniu wydać świadectwo pracy, gdy ostatni dzień zatrudnienia jest dniem wolnym od pracy?
 • Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?
 • Kto jest uprawniony do wystawienia świadectwa pracy prezesowi zarządu/dyrektorowi placówki, który dotychczas sam wydawał świadectwa pracy pracownikom?
 • Jaki należy wskazać okres zatrudnienia w świadectwie pracy w przypadku sądowego przywrócenia do pracy?

  Katalog pytań nie jest zamknięty i może zostać poszerzony o zagadnienia, z którymi masz problem!
  Prześlij swoje wątpliwości mailem najpóźniej na tydzień przed szkoleniem.
  Nasz trener zna odpowiedzi na pytania i problemy, z którymi Ty się borykasz!
  Weź udział w szkoleniu – wyjdziesz z pakietem rozwiązań!


  uczestnicy szkolenia Świadectwo Pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków wybrali również:

  Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy część II

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  Świadectwo Pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków – cele szkolenia:

  Szkolenie Świadectwo Pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków ma na celu sprowokowanie dyskusji na tematy rzadko podejmowane podczas szkoleń, z którymi nie łatwo poradzić sobie w praktyce.

  PROGRAM

  Świadectwo Pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków – program szkolenia:

  1. Jak odnotować na świadectwie pracy nowe uprawnienia pracownicze związane z urlopem opiekuńczym, zwolnieniami z powodu siły wyższej oraz dniami pracy zdalnej okazjonalnej?
  Czy można wydać świadectwo przed dniem ustania stosunku pracy?
  2. Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy? 
  3. Czy należy sporządzić korektę świadectwa pracy bez wniosku pracownika, w przypadku zauważenia błędu w jego treści?
  4. W jakim dniu wydać świadectwo pracy, gdy ostatni dzień zatrudnienia jest dniem wolnym od pracy?
  5. Czy świadectwo pracy może zastąpić oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę?
  6. W której części akt osobowych należy przechowywać świadectwo pracy wydane pracownikowi pozostającemu w zatrudnieniu u pracodawcy, który wydał to świadectwo pracy?
  7. Czy w aktach osobowych można przechowywać odpisy/kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy pracownika?
  8. Jakie czynności należy podjąć w przypadku wypłacenia odprawy rentowej/emerytalnej w pewien czas po wydaniu świadectwa pracy, w którym o niej nie wspomniano?
  9. Czy w świadectwie pracy należy wskazać informację o rodzaju umowy o pracę?
  10. Czy w przypadku rozwiązania jednej z równoczesnych umów o pracę należy w świadectwie pracy poczynić wzmiankę o trwającej nadal umowie?
  11. Jak prawidłowo zawrzeć zapis o niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym i wypłaceniu ekwiwalentu?
  12. Jak powinien wyglądać duplikat/odpis świadectwa pracy?
  13. Czy w świadectwie pracy należy zamieścić informację o:

  • przyczynie rozwiązania umowy o pracę,
  • nieusprawiedliwionych nieobecnościach,
  • przedłużeniu umowy do dnia porodu,
  • chorobie zawodowej pracownika,
  • o nieodpracowanym wyjściu prywatnym,
  • liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych,
  • o długości pobierania zasiłku opiekuńczego,
  • odbytych kursach i szkoleniach,
  • urlopie bezpłatnym?

  14. Jaki należy wskazać okres zatrudnienia w świadectwie pracy w przypadku sądowego przywrócenia do pracy?
  15. Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia w trybie art. 36 § 6 KP oraz art. 361 KP?
  16. Jak prawidłowo zawrzeć informację o obniżeniu wymiaru etatu w trybie art. 1867 KP?  
  17. Czy zachować w aktach osobowych świadectwo pracy w wersji sprzed korekty?
  18. Jaką datę należy zamieścić na skorygowanym świadectwie pracy?
  19. Czy na wniosek pracownika świadectwo pracy może obejmować jedynie niektóre zawarte z nim umowy o pracę?
  20. W jaki sposób zamieścić informację o liczbie dni i godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego oraz dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu niepełnosprawności?
  21. Czy pracodawca jest zobowiązany skorygować błędne świadectwo pracy po paru latach od jego wystawienia?
  22. W jaki sposób zawrzeć informację o wykorzystanych urlopach związanych z rodzicielstwem?
  23. Czy duplikat/odpis świadectwa pracy może zawierać informacje, których zgodnie z aktualnymi przepisami nie należy zamieszczać w treści świadectwa pracy, np. imiona rodziców?
  24. Jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi za niewydanie lub niewydanie w terminie świadectwa pracy?
  25. W jakim dniu należy wydać pracownikowi świadectwo pracy pracownik jest nieobecny w pracy z uwagi na trwający stan niezdolności do pracy spowodowany chorobą?
  26. Jak zapisać informację o liczbie dni i godzin niewykorzystanego urlopu w przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu?
  27. Jak prawidłowo zapisać informację o zajęciu komorniczym?
  28. Czy pracownik może zanegować tryb ustania stosunku pracy w trybie wniosku o korektę świadectwa pracy?
  29. Kto jest uprawniony do wystawienia świadectwa pracy prezesowi zarządu/dyrektorowi placówki, który dotychczas sam wydawał świadectwa pracy pracownikom?
  30. Czy umowę o pracę zawartą na długi czas przed terminem podjęcia pracy należy rozwiązać, jeżeli pracownik nie stawił się do pracy i czy należy w takiej sytuacji wydać mu świadectwo pracy?
  31. Jak prawidłowo oznaczyć sąd pracy właściwy do rozstrzygnięcia pozwu w sprawie korekty świadectwa pracy?
  32. Czy informacja o przeniesieniu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejny okres zatrudnienia może zostać zamieszczona w świadectwie pracy?
  33. Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?
  34. Czy brak informacji o zajęciu komorniczym uzasadnia korektę świadectwa pracy z inicjatywy pracodawcy?
  35. Jakiej treści zapis należy zamieścić w świadectwie pracy, gdy pracownik nie nabył prawa do świadczeń z tytułu choroby za dany okres zatrudnienia?
  36. Czy brak informacji o liczbie dni otrzymanego wynagrodzenia chorobowego uzasadnia korektę świadectwa pracy z inicjatywy pracodawcy?
  37. Jak postąpić ze świadectwem pracy w przypadku wycofania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę?
  38. Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie czasowego obniżenia wymiaru czasu pracy?
  39. Na jaki adres wysłać świadectwo pracy pracownikowi, który zmienił miejsce zamieszkania przed ustaniem stosunku pracy lecz oficjalnie o tym nie poinformował?
  40. Treść i procedura wydania świadectwa pracy w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy w związku z tymczasowym aresztowaniem pracownika. Sposób liczenia upływu 3-go miesiąca pobytu w areszcie.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie Świadectwo Pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków poprowadzi:

  Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany Ekspert PIP i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu prawników legitymujących się specjalizacją i bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.

  Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

  Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

  Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców:

  • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
  • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
  • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
  • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
  • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
  • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
  • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

  Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy.

  Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

  METODY

  Świadectwo Pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków – metody prowadzenia szkolenia:

  Szkolenie Świadectwo Pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

  ADRESACI

  Szkolenie Świadectwo Pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków adresujemy do:

  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Przedstawicieli organizacji związkowych
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia świadectwo pracy – 40 trudnych i kontrowersyjnych przypadków:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Ciekawa formuła oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia prowadzonego przez Prowadzącego, zapewnia uzyskanie odpowiedzi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenie bez wątpienia zasługuje na organizację jego kolejnych edycji".

    Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Monika
   • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania".

    KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Marta

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.