In HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-kurs-kontrowersje-trudne-przypadki-bhp-prawo-pracy-czesc-2

Szkolenie kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część

– studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Zapraszamy Państwa do udziału w drugiej, pogłębionej części szkolenia kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp dla specjalistów bhp i kadr, podczas którego prowadzący – prawnik specjalizujący się w bezpieczeństwie pracy i prawidłowości zatrudnienia, odpowie na szereg trudnych pytań z pogranicza prawa pracy i bhp.

Każda część jest niezależnym szkoleniem i nie ma konieczności udziału w warsztatach w porządku chronologicznym.

Program szkolenia stanowi zestawienie 59 kazusów z zakresu prawa pracy z przewagą tematów bhp-owskich, na które trudno znaleźć odpowiedzi w dostępnych źródłach prawa, a które budzą kontrowersje i wiele rozbieżności interpretacyjnych.

Katalog pytań nie jest zamknięty i może zostać poszerzony o zagadnienia, z którymi masz problem.
Prześlij swoje wątpliwości mailem najpóźniej na tydzień przed szkoleniem.
Nasz trener zna odpowiedzi na pytania i problemy, z którymi Ty się borykasz!
Weź udział w szkoleniu – wyjdziesz z pakietem rozwiązań!


uczestnicy szkolenia kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część wybrali również:

Szkolenie skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część – cele szkolenia:

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część ma na celu sprowokowanie dyskusji na tematy rzadko podejmowane podczas szkoleń, z którymi nie łatwo poradzić sobie w praktyce.

Podczas szkolenia Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień prawa pracy, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy.

Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

PROGRAM

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część – program szkolenia:

 1. Czy można poddać pracownika szkoleniu bhp przed zawarciem umowy o pracę?
 2. Czy umowa o pracę, którą ZUS uznał za zawartą dla pozoru (np. umowa zawarta z pracownicą w zaawansowanej ciąży) jest ważna i wywołuje skutki prawne w sferze uprawnień pracowniczych?
 3. Czy pracodawca może wprowadzić zakaz ujawniania wysokości własnego wynagrodzenia za pracę?
 4. Czy pracownik może zachować oryginały zaświadczeń (certyfikatów, dyplomów) o ukończeniu kursów lub szkoleń, na które został wysłany przez pracodawcę?
 5. Czy zamiast okularów korygujących wzrok pracodawca może refinansować zakup soczewek kontaktowych?
 6. W jakich przypadkach pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody?
 7. Jak długo trwa ochrona pracownika przed zwolnieniem z powodu przedłużającej się nieobecności spowodowanej chorobą (art. 53 § 1 pkt1b KP)? Czy kolejne L-4 po upływie 182 dni wydłuża czas jej trwania?
 8. Jakie okoliczności mogą zostać uznane za „obiektywne przyczyny” uzasadniające niestosowanie przepisów limitujących zawieranie umów o pracę na czas określony (art. 251 4 pkt 4 KP)?
 9. Limit umów na czas określony przy równoczesnym zatrudnieniu,
 10. Czy pracodawca może zabronić używania urządzeń do odtwarzania muzyki przez słuchawki?
 11. Czy umowę o pracę zawartą na długi czas przed terminem podjęcia pracy należy rozwiązać, jeżeli pracownik nie stawił się do pracy i czy należy w takiej sytuacji wydać mu świadectwo pracy?
 12. Czy w umowie o pracę można wskazać np. 1 stycznia, 1 maja lub 1 listopada jako dzień rozpoczęcia pracy w zakładzie pracy, który jest objęty zakazem pracy w święto?
 13. Czy dyżur pod telefonem komórkowym jest traktowany jak dyżur w domu? Czy pracownik zobowiązany do dyżuru pod telefonem musi w jego trakcie przebywać w domu?
 14. Jak ustalić liczbę dni/godzin zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego?
 15. Czy w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownik podlega profilaktycznym badaniom okresowym i okresowym szkoleniom bhp?
 16. W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego?
 17. Które umowy o pracę na czas określony ulegną przekształceniu w umowy na czas nieokreślony w 2018 roku?
 18. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
 19. Czy można dokonać potrącenia ze świadczeń wypłacanych z ZFŚS oraz z diet z tytułu podróży służbowej?
 20. Jaki jest zakres profilaktycznych badań lekarskich pracownika, który sporadycznie używa samochodu do celów służbowych?
 21. Czy śmierć dziecka przerywa urlop ojcowski lub uniemożliwia jego wykorzystanie, jeżeli dziecko zmarło przed jego rozpoczęciem?
 22. Jak dokonać potrącenie z wynagrodzenia za pracę i dodatkowego składnika wypłaconego w tym samym miesiącu?
 23. Jakie zdarzenie można uznać za „awarię” uzasadniającą polecenie pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 pkt 1 KP)?
 24. Czy podczas L-4 z adnotacją „chory może chodzić” pracownik jest zobowiązany przebywać w miejscu zamieszkania?
 25. Z ilu dni/godzin zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat może skorzystać pracownik, którego dzieci pochodzą z dwóch lub więcej związków małżeńskich?
 26. Czy w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia w trybie art. 361 KP pracownik ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych za skrócony okres wypowiedzenia?
 27. Czy pracownik otrzymujący odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji trwającej po ustaniu stosunku pracy ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
 28. Czy w komórce organizacyjnej służby bhp może być zatrudniony więcej niż 1 główny specjalista ds. bhp?
 29. Czy pracownik musi zwrócić dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS jeżeli jego urlop został przerwany i nie trwał dłużej niż 14 dni?
 30. Czy choroba pracownika przypadająca w dniu wyznaczonym przez pracodawcę jako dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę powoduje konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy?
 31. Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą a konsekwencje w sferze praw i obowiązków pracowniczych,
 32. Jak udokumentować okres pracy za granicą wpływający na zakres uprawnień pracowniczych w kraju?
 33. Czy pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej za czas nieświadczenia pracy?
 34. Czy szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe (nie-behapowskie) wlicza się do czasu pracy i czy pracownik może odmówić wzięcia w nim udziału?
 35. Czy wyjście prywatne może trwać cały dzień?
 36. Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który przed podjęciem pracy w danej firmie podlegał Karcie Nauczyciela lub był pracownikiem tymczasowym?
 37. Czy zamiast okularów korygujących wzrok pracodawca może zapewnić szkła kontaktowe?
 38. Jak prawidłowo ustalić comiesięczny termin wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług?
 39. Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za przedmioty pozostawione przez pracownika w szatni bądź samochód pozostawiony na służbowym parkingu?
 40. Czy pracownicy tymczasowi są uwzględniani w stanie załogi decydującym o konieczności utworzenia regulaminów pracy, wynagradzania, tworzenia ZFŚS, stosowaniu ustawy o zwolnieniach grupowych, konieczności utworzenia służby bhp?
 41. W jakich przypadkach pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 KP?
 42. Czy można wydać pracownikowi używaną odzież roboczą jako nowy przydział?
 43. Czy pracownik uczęszczający na studia podyplomowe ma prawo do urlopu szkoleniowego?
 44. Czy przejście ze zmiany dziennej na zmianę nocną i na odwrót pociąga za sobą obowiązek skierowania na profilaktyczne badania lekarskie?
 45. Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zmianie wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego?
 46. Czy pracownik może odmówić pracy w obuwiu ochronnym typ S1 (na hali z wózkami jezdniowymi) z przyczyn zdrowotnych?
 47. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia defibrylatora?
 48. Ile dni „urlopu okolicznościowego” przysługuje z tytułu urodzenia dziecka martwego lub zgony dziecka tuż po porodzie?
 49. Na jakich zasadach realizowane jest zwolnienie od pracy dla honorowego krwiodawcy?
 50. Czy pracodawca ma obowiązek wydania zaświadczenia o zatrudnieniu i o wysokości wypłacanego wynagrodzenia za pracę?
 51. Jak ustalić wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego w życiu? Czy wynikające z jego wyliczenia niepełne dni należy zaokrąglić „w górę”?
 52. Zatrudnienie równoległe a obowiązek sporządzenia karty wypadku,
 53. Czy umowa o pracę pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie za pracę musi być co roku aneksowana?
 54. Ile wynosi maksymalny roczny limit godzin nadliczbowych, ustanowiony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę?
 55. Nabycie i utrata stopnia niepełnosprawności a prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego,
 56. Czy pracownik, który nie przyjął nowych warunków zatrudnienia w trybie wypowiedzenia zmieniającego ma prawo do odprawy z ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych?
 57. Jakie przepisy regulują procedurę kontroli pracowników na obecność w organizmie narkotyków i podobnie działających substancji?
 58. Czy w umowie o pracę można zastrzec karę umowną?
 59. Czy przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność w pracy mogą być warunki atmosferyczne?
WYKŁADOWCA

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część poprowadzi:

Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.

Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców:

 • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
 • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
 • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
 • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
 • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
 • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy.

Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

METODY

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część – metody szkolenia:

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część skierowane jest do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Ciekawa formuła oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia prowadzonego przez Prowadzącego, zapewnia uzyskanie odpowiedzi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenie bez wątpienia zasługuje na organizację jego kolejnych edycji".

   Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Monika
  • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania".

   KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Marta

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.