http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-prawo-pracy-regulamin-pracy-regulamin-wynagradzania-regulamin-zfss-uklad-zbiorowy-porozumienie-zbiorowe-2

Regulamin pracy, regulamin wynagradzania i inne wewnętrzne źródła prawa pracy – dostosowanie do aktualnych zmian w prawie pracy

– jak uniknąć błędów w zapisach i zarzutów podczas kontroli PIP? Dobre praktyki, rekomendacje zmian w dokumentach

Sprawdź czy regulaminy (pracy, wynagradzania i premiowania, ZFŚS) i inne wewnętrzne przepisy prawa pracy w Twojej firmie są zgodne ze zmieniającą się sytuacją?

Nadszedł czas przeglądu regulaminów wewnętrznych!
Większość z nich przestała być aktualna i wymaga dostosowania w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa pracy!
Przepisy antykryzysowe, w szczególności zapisy tarczy 4.0, praca zdalna, nowe miejsce świadczenia pracy, zmiany systemów czasu pracy, zasad wynagradzania i premiowania, zmiany w ZFŚS wymagają uwzględnienia i modyfikacji regulaminów wewnętrznych!

Nasz Ekspert podpowie:

 • jak dostosować regulaminy do zmieniającego się kodeksu pracy?
 • jakich zapisów unikać, żeby być w zgodzie z obowiązującym prawem i linią orzeczniczą sądów.
 • jak przygotować wewnętrzne źródła prawa pracy tak, aby kontrola inspektora pracy nie wykazała nieprawidłowości oraz ograniczyć ilość spraw spornych kierowanych do sądów pracy?

Weź udział w unikalnym szkoleniu, które poprowadzi jeden z najbardziej rozpoznawalnych Ekspertów zbiorowego prawa pracy, specjalista psychologii pracy, zaangażowany w rozwiązywanie sporów zbiorowych i mediacje w wielu zakładach pracy i instytucjach na terenie całej Polski (m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.).

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • nabędziesz umiejętności w zakresie optymalnego kształtowania treści regulaminów pracy, wynagradzania, fundusz socjalnego oraz porozumień zbiorowych w związku z epidemią i jej przyszłymi skutkami
 • dowiesz się o obowiązkowych i fakultatywnych postanowieniach regulaminów oraz wprowadzisz zapisy, wymuszone sytuacją kryzysową
 • dostosujesz zapisy do zmian związanych z nowymi systemami czasu pracy, nowymi mechanizmami wynagradzania, pracą zdalną, itp.
 • dowiesz się jak należy kształtować treść regulaminów po okresie obowiązywania porozumień antykryzysowych

  Weź udział w szkoleniu – wyjdziesz z pakietem rozwiązań do wykorzystania od zaraz!


  Uczestnicy szkolenia dla wybrali również:

  Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych – Sprawdź

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  Szkolenie regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – cele:

  • weryfikacja zapisów firmowych aktów wewnętrznych prawa pracy
  PROGRAM

  Szkolenie regulamin pracy, regulamin wynagradzania – program:

  1. Regulacje dotyczące źródeł prawa pracy na podstawie w art. 9 Kodeksu pracy – ranga źródeł wewnątrzzakładowych i konieczność ich aktualizacji ze względu na skutki epidemii koronawirusa odczuwalne w zakładzie pracy:

  • regulamin pracy
  • regulamin wynagradzania
  • regulamin Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • porozumienia zbiorowe

  2. Ranga zarządzeń jako aktów stosowania prawa – omówienie wzorów dokumentów rekomendowanych do wprowadzenia w związku ze zagrożeniem epidemicznym, stanem epidemii i skutkami epidemii

  3. Ryzyko naruszenia postanowień zawartych w art. 8 K.p. – jak uniknąć niezgodnych z prawem zapisów w aktach wewnętrznych pracodawcy?


  4. Jakie zmiany należy, a jakie można wprowadzić w regulaminie pracy i wynagradzania w związku ze skutkami epidemii?


  5. Czy zmiany w zakresie organizacji i porządku pracy mogą być wprowadzone w inny sposób niż przez zmianę regulaminu pracy?

  6. Instrumenty prawne zawarte w Kodeksie pracy pozwalające pracodawcy na ich stosowanie bez konieczności ingerowania w regulaminy wewnątrzzakładowe – przykłady i ich szczegółowe omówienie

  7. Skutki skorzystania przez pracodawcę z mechanizmów tzw. tarczy antykryzysowej – czy należy dokonać zmian w regulaminach oraz w jakim zakresie porozumienia zawierane na postawie art. 15g, 15zf i innych instrumentów mają wpływ na regulaminy. W jakim zakresie i na jaki czas porozumienia „uchylają” obowiązywanie regulaminów. Co w sytuacji, kiedy porozumienia zbiorowe przestaną obowiązywać?


  8. Jak uniknąć niekorzystnych zapisów w regulaminach i niegodności z zapisami Kodeksu pracy, jak wprowadzić zmiany zgodne z prawem w okolicznościach, kiedy wymaga tego sytuacja kryzysowa spowodowana epidemią koronawirusa.

  9. Czy postanowienia korzystniejsze zawarte w regulaminach zawsze obowiązują?
  Co w sytuacji, kiedy ze względu na epidemię pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownikom korzystniejszych warunków pracy, niż obowiązujące?
  Czy aktualna sytuacja uprawnia pracodawcę do uznaniowego traktowania zapisów w zakresie korzystniejszych regulacji?

  10. Regulamin pracy

  • zapisy obowiązkowe, fakultatywne, jak unikać treści i klauzul niedozwolonych – omówienie tzw. minimalnej treści regulaminu pracy
  • czy treść regulaminu pracy musi zostać zmieniona ze względu na wprowadzenie pracy zdalnej, o której mowa w art. 77 „tarczy 4.0”
  • obowiązki pracodawcy – pojęcie pełnego wykorzystania czasu pracy, prowadzenie i przepływ dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – jak uregulować?
  • zasady dotyczące określania zakresu obowiązków
  • zasady określające przebywanie w pracy poza godzinami jej świadczenia w miejscu pracy
   regulacje dotyczące obowiązków pracowników – szczegółowa interpretacja zapisów zawartych w art. 100 Kodeksu pracy i ich wdrożenie na w treści regulaminu
  • określenie bezpośredniego przełożonego, nadzoru nad pracą, obowiązków osób kierujących pracownikami i ich zadań wynikających z art. 212 K.p.
  • co oznacza dbanie do dobro zakładu pracy i jak zredagować zapisy w tym zakresie, jak zdefiniować dobro zakładu pracy w aktualnej sytuacji epidemii?
  • zapisy dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście przepisów zawartych w K.p., implementacja opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju, PIP oraz GIS wytycznych oraz zaleceń wydanych w związku z epidemią – w jaki sposób należy wprowadzić je w regulaminie pracy?
  • sposoby potwierdzania przybycia i obecności w pracy, zasady dotyczące nieobecności – czy należy zmienić w treści regulaminu sposoby potwierdzania obecności dla pracowników świadczących pracę w formie zdalnej
  • zasady określające dopuszczanie pracownika do pracy a postanowienia przepisów zawartych w tzw. tarczy antykryzysowej w kontekście zastosowania art. 210 K.p. oraz nowych zasad wykonywania badań profilaktycznych
  • formułowanie zapisów dotyczących ochrony danych osobowych – regulacje RODO w regulaminie pracy, przestrzeganie polityki ochrony danych osobowych, wykonywania pracy z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych/przekazanych pracowników, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, stosowanie monitoringu wizyjnego i informowanie o nim pracowników, stosowanie monitoringu poczty elektronicznej w celu kontroli pracy świadczonej w formie zdalnej – czy wymienione w Kodeksie pracy pomieszczenia rzeczywiście nie mogą być monitorowane? – omówienie wyjątków
  • zakaz konkurencji – jak formułować treść umowy – nowe zasady rozwiązywania umów na podstawie przepisów „tarczy 4.0”
  • jak zawrzeć zapisy o zakazie naruszania dóbr osobistych pracodawcy na portalach społecznościowych – wzory zapisów
  • zapisy dotyczące zakazu ujawniania wartości wynagrodzenia a jego zgodność z zasadami prawa
  • określenie zasad używania narzędzi pracy poza zakładem w kontekście regulacji RODO
  • zasady dotyczące przeciwdziałania mobbingowi i równego traktowania w zatrudnieniu po zmianie przepisów 7 września 2019 roku
  • organizacja czasu pracy, ustalenie dni wolnych od pracy, systemy i rozkłady czasu pracy – jak zredagować i dokonać zmian w zapisach ze względu na szczególne potrzeby wynikające z epidemii?
  • przerwy w pracy, możliwość rozszerzania przerwy, wydłużona przerwa podczas „zamiany zmian” w kontekście zaleceń ministerialnych dotyczących ograniczenia kontaktów pracowniczych w miejscy świadczenia pracy
  • ewidencja czasu pracy – forma tradycyjna i elektroniczna, zapisy dotyczące ewidencji czasu pracy pracowników świadczących pracę w formie zdalnej
  • zasady regulujące pracę w godzinach nadliczbowych – prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego
  • usprawiedliwianie nieobecności w pracy – problematyka urlopu na żądanie, czy żądanie musi zostać spełnione? – kryterium ważenia dobra zakładu pracy, obiektywnych potrzeb pracodawcy, a dobro pracownika i jego okoliczności życiowe związane ze skutkami epidemii
  • dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika, konsekwencje dla pracowników, którzy powołują się na niepotwierdzoną dowodowo nieobecność związaną z epidemiąustalenie okresów rozliczeniowych z uwzględnieniem możliwości ich przedłużenia
  • zapisy dotyczące urlopów wypoczynkowych, w tym związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem, zapisy dotyczące planów urlopów – czy w związku ze zmianami planów urlopowych wynikającymi ze skutków epidemii zapisy te należy zaktualizować w regulaminie pracy?
   Czy nowe regulacje dotyczące urlopu zaległego zawarte w przepisach „tarczy 4.0” należy wprowadzić w regulaminie?
  • sposoby podawania treści regulaminu do wiadomości pracowników oraz redagowania oświadczeń o zapoznaniu się z jego treścią
  • „aneksy” do regulaminu – tryb wprowadzania
  • wzory regulaminów, dokumentów, dobre praktyki, rekomendacje zmian w dokumentach wynikające ze skutków epidemii – omówienie orzecznictwa, omówienie stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy

   11. Regulamin wynagradzania

  • struktura, składniki i funkcje systemów wynagradzania
  • zasady i kryteria wynagradzania pracowników – czy w obecnej sytuacji kryzysowej można je zmienić?
  • Jak należy dokonać zmian po zakończeniu okresu dofinansowania do wynagrodzeń uzyskanych na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej?
  • formy płac
  • czy regulamin wynagradzania musi zawierać taryfikatory lub grupy zaszeregowania?
  • co oznacza, że pracodawca na podstawie przepisów K.p. zobowiązany jest do ustalenia zasad wynagradzania? Czy w sytuacji zagrożenia utratą płynności finansowej spowodowanej sytuacją kryzysową można regulować zasady wynagrodzenia w treści umowy o pracę, czy należy wprowadzić zmiany w regulaminie wynagradzania?
  • czy w regulaminie wynagradzania można ustalić wyłącznie stawki minimalne bez ustalenia widełek płacowych?
  • ochrona wynagrodzenia za pracę
  • wynagrodzenie a kwalifikacje pracownika – jak definiować kwalifikacje? – kryterium wykształcenia i doświadczenia jako suma kwalifikacji
   – stawki godzinowe i miesięczne – przykłady rozwiązań
  • wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
  • dodatkowe składniki wynagrodzenia – w jakim sposób regulamin wynagradzania może odnosić się w treści do zasad premiowania
  • w jaki sposób i w jakim zakresie można obecnie w związku z ekonomicznymi skutkami epidemii dokonać zmian w treści regulaminu wynagradzania? – przegląd rekomendowanych zapisów

  12. Zasady premiowania: premia uznaniowa, regulaminowa, nagrody – jak dostosować obecnie te składniki w kontekście negatywnych skutków epidemii?

  • różnice między premią a nagrodę w świetle orzecznictwa sądowego
  • zasady premiowania a regulaminy premiowania – różnice.
  • tworzenie zapisów i ich implementacja w treści regulaminu wynagradzania a tworzenie odrębnego regulaminu. Jak wypowiedzieć/zmienić warunki premiowania w związku z obecną/przewidywaną trudną sytuacją ekonomiczną pracodawcy?
  • jak należy liczyć istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w „tarczy 4.0” i jakie przełożenie mają nowe przepisy na zapisy regulaminu wynagradzania?
  • normy pracy a premiowanie – szczegółowa interpretacja art. 83 Kodeksu pracy
  • metody włączania w wynagrodzenia zasadnicze dodatków oraz zakaz związany z uwzględnieniem kryterium stażu pracy, dodatkami za pracę w porze nocnej itp.  – omówienie obowiązujących zmian w prawie pracy w tym zakresie
  • zakaz dyskryminacji płacowej – orzecznictwo sądowe związane z różnicowaniem wynagrodzeń, ustalenie stawki wynagrodzenia na zasadzie negocjacyjnej, omówienie błędów powodujących dyskryminację na etapie rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej
  • „aneksy do regulaminu” – tryb wprowadzania – różnice między wprowadzaniem zmian w regulaminie wynagradzania i regulaminie pracy w przypadku braku wspólnie uzgodnionego stanowiska związków zawodowych?
  • czy obniżenie wartości wynagrodzenia przy zastosowaniu przepisów tzw. tarczy antykryzysowej wymaga zmian w regulaminie?
  • wzory regulaminów, dokumentów, rekomendacje wprowadzenia zmian w rozwiązaniach praktykowanych u uczestników szkolenia

  13. Wymagane zmiany w regulaminie ZFŚS w związku ze skutkami epidemii – zmiany w zakresie limitów kwot wolnych od podatku, możliwości zawieszenia obowiązków związanych w prowadzeniem działalności socjalnej na podstawie przepisów „tarczy 4.0”

  14. Konsultowanie, opiniowanie i uzgadnianie treści regulaminów z przedstawicielami pracowników oraz organizacjami związkowymi – omówienie nowych uprawnień organizacji na podstawie Ustawy o związkach zawodowych, tzw. reprezentatywność zbiorowa i moc układowa a nowe progi reprezentatywności, możliwość jednostronnego wprowadzenia zmian przy braku wspólnie uzgodnionego stanowiska organizacji związkowych.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
  Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenia regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS poprowadzi:

  Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
  Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
  Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
  Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
  Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
  Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

  Wykładowca akademicki:

  Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
  PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

  Najważniejsze publikacje:

  • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
  • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
  • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
  • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
  • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
  • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
  • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
  • Stres w pracy może cię zabić
  METODY

  Szkolenie regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – metody:

  Metody wyszczególnione:
  krótkie wykłady,
  dyskusja moderowana,
  analiza dokumentów przygotowanych przez Prowadzącego
  case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
  burza mózgów,
  prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa.

  ADRESACI

  Szkolenie regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – kogo zapraszamy?

  • dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr
  • menedżerów wyższego szczebla, członków zarządu
  • przedstawicieli związków zawodowych
  • przedstawicieli działów prawnych odpowiedzialni za przygotowanie wewnętrznych aktów prawa pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  96%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

    Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
   • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

    Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.