http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-prawo-pracy-regulamin-pracy-regulamin-wynagradzania-regulamin-zfss-uklad-zbiorowy-porozumienie-zbiorowe-2

Regulamin pracy, regulamin wynagradzania i inne wewnętrzne źródła prawa pracy – konieczne dostosowanie i zmiany w postanowieniach

– zadania pracodawcy i związków zawodowych w sytuacji kryzysowej spowodowanej stanem epidemii

Sprawdź czy regulaminy (pracy, wynagradzania i premiowania, ZFŚS) i inne wewnętrzne przepisy prawa pracy w Twojej firmie są zgodne ze zmieniającą się sytuacją?

Aktualna sytuacja związana z epidemią koronawirusa w znaczący sposób ogranicza możliwość osobistych spotkań i negocjacji treści regulaminów ze stroną społeczną lub przedstawicielami pracowników.
Regulaminy w obecnym kształcie, bez ich aktualizacji, w uzgodnieniu ze stroną społeczną mogą nie odpowiadać już odczuwalnym i prognozowanym zmianom w zakresie form świadczenia pracy oraz sposobów wynagradzania pracowników spowodowanych sytuacją kryzysową, która dotyka zakłady pracy. 

Konieczna będzie zmiana zapisów w zakresie:
– form świadczenia pracy
– sposobów wynagradzania pracowników spowodowanych sytuacją kryzysową, która dotyka zakłady pracy
– regulacji dotyczących premiowania
– stosowanych systemów czasu pracy i wielu innych.

Jak to zrobić i uniknąć błędów?
Jak dokonać uzgodnień w sposób zdalny?

Weź udział w unikalnym szkoleniu, które poprowadzi jeden z najbardziej rozpoznawalnych Ekspertów zbiorowego prawa pracy, specjalista psychologii pracy, zaangażowany w rozwiązywanie sporów zbiorowych i mediacje w wielu zakładach pracy i instytucjach na terenie całej Polski (m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.).

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • nabędziesz umiejętności w zakresie optymalnego kształtowania treści regulaminów pracy, wynagradzania, fundusz socjalnego oraz porozumień zbiorowych przy wszechstronnym wykorzystaniu dostępnych instrumentów prawnych, szczególnie w zakresie ich dostosowania do aktualnej sytuacji związanej z epidemią
 • dowiesz się jak wprowadzić zmiany w sposób zdalny oraz jak dokonać konsultacji i uzgodnień na poziomie pracodawca – strona związkowa
 • dowiesz się o normatywnych, obowiązkowych i fakultatywnych postanowieniach regulaminów i zapisach, które wymuszone są sytuacją kryzysową
 • dowiesz się jak zapewnić stabilność i ciągłość wewnętrznych źródeł prawa pracy w kontekście dostosowania ich treści do zmian w zakresie umów o pracę, systemów czasu pracy, wynagradzania itp., które są uwarunkowane zmianami form świadczenia pracy w związku z epidemią

  Weź udział w szkoleniu – wyjdziesz z pakietem rozwiązań do wykorzystania od zaraz!


  Uczestnicy szkolenia dla wybrali również:

  Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych – Sprawdź

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  Przydatne informacje organizacyjne:

  17 kwietnia 2020r. – szkolenie online

  Wymagania sprzętowe:

  • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
  • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
  • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
  • Zapewniamy komfort Uczestnikom, pracujemy w małych grupach do 18 osób. Trener odpowie na pytania wszystkich Uczestników.
  • Realizujemy 5-6 godzin dydaktycznych szkolenia (zależne od ilości pytań).

  Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9:00.
  Cena szkolenia wynosi 450 zł brutto.

  Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

  CELE I KORZYŚCI

  Szkolenie regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – cele:

  • weryfikacja zapisów firmowych aktów wewnętrznych prawa pracy
  PROGRAM

  Szkolenie regulamin pracy, regulamin wynagradzania – program:

  1. Regulacje dotyczące źródeł prawa pracy na podstawie w art. 9 Kodeksu pracy – ranga źródeł wewnątrzzakładowych i konieczność ich aktualizacji ze względu na skutki epidemii koronawirusa odczuwalne w zakładzie pracy:
  – regulamin pracy
  – regulamin wynagradzania
  – regulamin Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych
  – porozumienia zbiorowe

  2. Ranga zarządzeń jako aktów stosowania prawa – omówienie wzorów dokumentów rekomendowanych do wprowadzenia w związku ze zagrożeniem i skutkami epidemii

  3. Ryzyko naruszenia postanowień zawartych w art. 8 K.p. – jak uniknąć niezgodnych z prawem zapisów w aktach wewnętrznych pracodawcy?


  4. Jaki zmiany należy, a jakie można wprowadzić w regulaminie pracy i wynagradzania w związku ze skutkami epidemii?

  5. Czy zmiany w zakresie organizacji i porządku pracy mogą być wprowadzone w inny sposób niż przez zmianę regulaminu pracy?

  6. Instrumenty prawne zawarte w Kodeksie pracy pozwalające pracodawcy na wprowadzenie zmian bez konieczności ingerowania w regulaminy wewnątrzzakładowe – przykłady i ich szczegółowe omówienie


  7. Skutki skorzystania przez pracodawcę z zapisów tzw. tarczy antykryzysowej – czy należy dokonać zmian w regulaminach? Czy zawarte ze związkami zawodowymi porozumienia zastępuje postanowienia regulaminów?


  8. Tworzenie w porozumieniach zbiorowych alternatywnych sposobów ich wprowadzania – zapisy sankcjonujące dokument jako źródło prawa pracy. Jak w obecnej sytuacji dokonywać zmian w zapisach?


  9. Jak uniknąć niekorzystnych zapisów w regulaminach i niegodności z zapisami Kodeksu pracy, jak wprowadzić zmiany zgodne z prawem w sytuacji, kiedy wymaga tego sytuacja kryzysowa spowodowana epidemią koronawirusa.

  10. Czy postanowienia korzystniejsze zawarte w regulaminach zawsze obowiązują? Co w sytuacji, kiedy ze względu na epidemię pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownikom korzystniejszych warunków pracy, niż te powszechnie obowiązujące? Czy aktualna sytuacja uprawnia pracodawcę do uznaniowego traktowania zapisu korzystniejszych regulacji?

  11. Uprawnienia konsultacyjne i decyzyjne związków zawodowych w zakresie ustalenia, wprowadzenia regulaminów, dokonywania zmian w regulaminach – omówienie uprawnień na podstawie Ustawy o związkach zawodowych, regulamin funkcjonujący przez ukonstytuowaniem się organizacją związkowej a jego zmiany, zmiana regulaminy i konsultacje ze związkami w sposób zdalny – czy możliwy i jak go wprowadzić


  12. Zawarcie porozumienia między pracodawcą a organizacjami związkowymi o przekazywaniu dokumentacji w formie elektronicznej – omówienie wzorów porozumień

  13. Regulamin pracy
  – zapisy obowiązkowe, fakultatywne, jak unikać treści niedozwolonych
  – czy treść regulaminu pracy musi zostać zmieniona ze względu na wprowadzenie pracy zdalnej?
  – obowiązki pracodawcy – pojęcie pełnego wykorzystania czasu pracy, prowadzenie i przepływ dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – jak uregulować?
  – zasady dotyczące określania zakresu obowiązków
  – zasady określające przebywanie w pracy poza godzinami jej świadczenia
  – obowiązki pracowników i możliwość ich zastosowania ze względu na obiektywne przyczyny pracodawcy i dbanie o dobro zakładu pracy w „stanie nadzwyczajnym” spowodowanym epidemią – szczegółowa interpretacja zapisów zawartych w art. 100 Kodeksu pracy

  – określenie bezpośredniego przełożonego, nadzoru nad pracą, obowiązków osób kierujących pracownikami i ich zadań wynikających z art. 212 K.p.
  – co oznacza dbanie do dobro zakładu pracy i jak zredagować zapisy w tym zakresie, jak zdefiniować dobro zakładu pracy w aktualnej sytuacji epidemii?
  – zapisy dotyczące bezpieczeństwa pracy w tym zasad opracowanych przez ministerstwa oraz GIS w związku z epidemią – czy wprowadzić je w regulaminie pracy?

  – sposoby potwierdzania przybycia i obecności w pracy, zasady dotyczące nieobecności, listy obecności a regulacje RODO, czy należy zmienić w treści regulaminu sposoby potwierdzania obecności dla pracowników świadczących pracę w formie zdalnej?
  – zasady określające dopuszczanie pracownika do pracy a postanowienia przepisów zawartych w tzw. tarczy antykryzysowej
  – formułowanie zapisów dotyczących ochrony danych osobowych – regulacje RODO w regulaminie pracy, przestrzeganie polityki ochrony danych osobowych, wykonywania pracy z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych/przekazanych pracowników, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, stosowanie monitoringu wizyjnego i informowanie o nim pracowników, stosowanie monitoringu poczty elektronicznej a kontrola pracy świadczonej w formie zdalnej, czy wymienione w ustawie Kodeks pracy pomieszczenia rzeczywiście nie mogą być monitorowane – omówienie wyjątków
  – zakaz konkurencji – jak formułować treść
  – jak zawrzeć zapisy o zakazie naruszania dóbr osobistych pracodawcy na portalach społecznościowych – wzory zapisów
  – zapisy dotyczące zakazu ujawniania wartości wynagrodzenia a jego zgodność z zasadami prawa
  – określenie zasad używania narzędzi pracy poza zakładem w kontekście regulacji RODO
  – kary porządkowe – zasady – czy można nakładać kary w formie zdalnej, jak wysłuchać obecnie pracownika?
  – zasady dotyczące przeciwdziałania mobbingowi i równego traktowania w zatrudnieniu
  – organizacja czasu pracy, ustalenie dni wolnych od pracy, systemy i rozkłady czasu pracy – jak zredagować i dokonać zmian w zapisach ze względu na szczególne potrzeby wynikające z epidemii?
  – przerwy w pracy, możliwość rozszerzania przerwy, przerwa podczas „zamiany zmian” w kontekście zalecenia ograniczenia kontaktów pracowniczych w miejscy świadczenia pracy
  – ewidencja czasu pracy – forma tradycyjna i elektroniczna, zapisy dotyczące ewidencji czasu pracy pracowników świadczących pracę w formie zdalnej
  – zasady regulujące pracę w godzinach nadliczbowych
  – prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego – możliwe zmiany w kontekście zapisów tzw. tarczy antykryzysowe
  – usprawiedliwianie nieobecności w pracy – problematyka urlopu na żądanie, czy żądanie musi zostać spełnione? – kryterium ważenia dobra zakładu pracy, obiektywnych potrzeb pracodawcy, a dobro pracownika i jego okoliczności życiowe związane ze skutkami epidemii
  – dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika, konsekwencje dla pracowników, którzy powołują się na niepotwierdzoną dowodowo nieobecność związaną z epidemią
  – ustalenie okresów rozliczeniowych
  – zapisy dotyczące urlopów, w tym związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem, zapisy dotyczące planów urlopów – czy w związku ze zmianami planów urlopowych wynikającymi ze skutków epidemii zapisy te należy zaktualizować w regulaminie pracy?
  – sposoby podawania treści regulaminu do wiadomości pracowników oraz redagowania oświadczeń o zapoznaniu się z jego treścią
  – „aneksy” do regulaminu – tryb wprowadzania
  – wzory regulaminów, dokumentów, dobre praktyki, rekomendacje zmian w dokumentach wynikające ze skutków epidemii – omówienie orzecznictwa, omówienie stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy

  14. Regulamin wynagradzania
  – struktura, składniki i funkcje systemów wynagradzania
  – zasady i kryteria wynagradzania pracowników – czy w obecnej sytuacji kryzysowej można je zmienić?
  – formy płac
  – czy regulamin wynagradzania musi zawierać taryfikatory?
  – co oznacza, że pracodawca ustala zasady wynagradzania? Czy w sytuacji zagrożenia utratą płynności finansowej spowodowanej sytuacją kryzysową można regulować zasady wynagrodzenia w treści umowy o pracę, czy należy wprowadzić zmiany w regulaminie wynagradzania?
  – czy w regulaminie wynagradzania można ustalić wyłącznie stawki minimalne bez ustalenia widełek płacowych?
  – ochrona wynagrodzenia za pracę
  – wynagrodzenie a kwalifikacje pracownika – jak definiować kwalifikacje – kryterium edukacji i doświadczenia
  – stawki godzinowe i miesięczne – przykłady rozwiązań
  – wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
  – dodatkowe składniki wynagrodzenia
  – w jaki sposób i w jakim zakresie można obecnie w związku z ekonomicznymi skutkami epidemii dokonać zmian w treści regulaminu wynagradzania? – przegląd rekomendowanych zapisów

  15. Zasady premiowania: premia uznaniowa, regulaminowa, nagrody – jak dostosować obecnie składniki do form świadczenia pracy, szczególnie formy zdalnej?
  – różnice między premią a nagrodę w świetle orzecznictwa sądowego
  – zasady premiowania a regulaminy premiowania – różnice.
  – tworzenie zapisów i ich implementacja w treści regulaminu wynagradzania a tworzenie odrębnego regulaminu.
  Jak wypowiedzieć/zmienić warunki premiowania w związku z obecną/przewidywaną utratą płynności?
  – normy pracy a premiowanie – szczegółowa interpretacja art. 83 Kodeksu pracy
  – metody włączania w wynagrodzenia zasadnicze dodatków oraz zakaz związany z kryterium stażu, dodatkami za pracę w porze nocnej itp.  – omówienie obowiązujących zmian w prawie pracy w tym zakresie
  – zakaz dyskryminacji płacowej – orzecznictwo sądowe związane z różnicowaniem wynagrodzeń, ustalenie stawki wynagrodzenia na zasadzie negocjacyjnej, omówienie błędów powodujących dyskryminację na etapie rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej
  – „aneksy do regulaminu” – tryb wprowadzania
  – czy obniżenie wartości wynagrodzenia przy zastosowaniu przepisów tzw. tarczy antykryzysowej wymaga zmian w regulaminie?

  – wzory regulaminów, dokumentów, rekomendacje wprowadzenia zmian w rozwiązaniach praktykowanych u uczestników szkolenia

  16. Porozumienia zbiorowe z organizacjami związkowymi
  – ranga porozumień zbiorowych
  – tryb wprowadzenia, konsultacji z organizacją związkową
  – obowiązujące okresy ustaleń
  – płacowe zbiorowe porozumienie a regulamin wynagradzania – jak uniknąć dublowania zapisów, jakie zapisy warto negocjować
  – problemy interpretacyjne w zakresie nie uznania porozumienia za źródło prawa wewnątrzzakładowego i ich skutki
  – przykłady porozumień zbiorowych i ich treści w zakresie ochrony miejsc pracy i warunków pracy oraz płacy związane ze skutkami epidemii Zasady uzgodnień postanowień regulaminów z przedstawicielem pracowników w przypadku, kiedy u pracodawcy nie działa organizacja związkowa

  17. Wymagane zmiany w regulaminie ZFŚS w związku z odczuwanymi skutkami epidemii.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenia regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS poprowadzi:

  Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
  Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
  Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
  Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
  Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
  Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

  Wykładowca akademicki:

  Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
  PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

  Najważniejsze publikacje:

  • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
  • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
  • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
  • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
  • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
  • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
  • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
  • Stres w pracy może cię zabić
  METODY

  Szkolenie regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – metody:

  Metody wyszczególnione:
  krótkie wykłady,
  dyskusja moderowana,
  analiza dokumentów przygotowanych przez Prowadzącego
  case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
  burza mózgów,
  prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa.

  ADRESACI

  Szkolenie regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – kogo zapraszamy?

  • dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr
  • menedżerów wyższego szczebla, członków zarządu
  • przedstawicieli związków zawodowych
  • przedstawicieli działów prawnych odpowiedzialni za przygotowanie wewnętrznych aktów prawa pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  96%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel Focus*** Łódź

  Hotel Focus*** Łódź

  17.04.2020 Szkolenie online
  450 ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

   Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
  • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

   Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
  Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.