http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-prawo-pracy-regulamin-pracy-regulamin-wynagradzania-regulamin-zfss-uklad-zbiorowy-porozumienie-zbiorowe-2

Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, zasady premiowania i inne wewnętrzne źródła prawa pracy w 2021 roku

– jak dostosować wewnętrzne dokumenty do zmieniających się przepisów, ujednolicić zapisy, uniknąć błędów. Audyt regulaminów wewnętrznych firmy.

Sprawdź czy regulaminy (pracy, wynagradzania i premiowania) i inne wewnętrzne przepisy prawa pracy w twojej firmie mają jednolity i czytelny charakter

Nadszedł czas przeglądu regulaminów wewnętrznych, ujednolicenia zapisów, włączenia wielu podpisywanych w roku 2020 aneksów, opracowania nowych regulacji!
Większość z nich przestała być aktualna i wymaga dostosowania w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa pracy!
Uporządkuj źródła prawa pracy i dostosuj je do aktualnych potrzeb, weź udział w szkoleniu!

Poznaj metody – krok po kroku – audytu zapisów, oceny rang źródeł prawa pracy, ryzyka kolizji, sposobu wprowadzania zmian. Uporządkuj w nowym roku wewnętrzne źródła prawa pracy!  

Regulaminy wewnątrzzakładowe przestały odpowiadać odczuwalnym i prognozowanym potrzebom pracodawców.
Wzmożona ilość aneksów do regulaminów, załączników, czy zawieranych porozumień zbiorowych powoduje, że akty wewnętrzne są nieczytelne, zapisy często pozostają ze sobą w kolizji lub nie odpowiadają treściom umów o pracę.
Poza nimi obowiązują wprowadzone w stanie epidemii zarządzenia, instrukcje sanitarno-epidemiologiczne, regulaminy pracy zdalnej.
Co zrobić z tymi dokumentami?
Czy należy je pozostawić, czy włączyć w źródła prawa pracy?
Dokonaj z nami przeglądu i uproszczenia procedur!
 

Podczas szkolenia poznasz sprawdzony algorytm dokonania audytu i niezbędnych zmian, według którego stworzysz czytelne, jednolite akty. Zapoznasz się ze scenariuszem postępowania, unikniesz błędów, których skutki mogą być odczuwalne dla pracowników i pracodawcy. 

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • nabędziesz umiejętności w zakresie optymalnego kształtowania treści regulaminów pracy, wynagradzania oraz porozumień zbiorowych przy wszechstronnym wykorzystaniu dostępnych instrumentów prawnych, szczególnie w zakresie ich dostosowania do aktualnej sytuacji związanej ze stanem epidemii oraz jej przyszłymi skutkami
 • dowiesz się o obowiązkowych i fakultatywnych postanowieniach regulaminów
 • dowiesz jak ograniczyć ilość aneksów i stworzyć teksty jednolite regulaminów
 • dowiesz się jakie zapisy regulaminów w 2020 roku był najczęściej zmieniane przez pracodawców – poznasz dobre praktyki i najczęstsze błędy
 • dowiesz się jak zapewnić stabilność i ciągłość wewnętrznych źródeł prawa pracy w kontekście dostosowania ich treści do zmian w zakresie świadczenia pracy, nowych postanowień umów o pracę, pracy zdalnej, elastycznych systemów czasu pracy, mechanizmów wynagradzania itp., które są uwarunkowane stanem epidemii
 • dowiesz się jak należy kształtować treść regulaminów po okresie obowiązywania porozumień antykryzysowych

  Weź udział w szkoleniu – wyjdziesz z pakietem rozwiązań do wykorzystania od zaraz!

  Pamiętaj!
  Za kolizje między postanowieniami regulaminów, ich niedostosowanie, niegodność zapisów regulaminów z postanowieniami umów o pracę odpowiada nie tylko pracodawcy, ale i osoby zarządzające pracownikami, w szczególności działy personalne.


  Uczestnicy szkolenia dla wybrali również:

  Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych – Sprawdź

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  Szkolenie Regulamin pracy, regulamin wynagradzania i inne wewnętrzne źródła prawa pracy w 2021 roku – cele:

  • weryfikacja zapisów firmowych aktów wewnętrznych prawa pracy
  PROGRAM

  Szkolenie Regulamin pracy, regulamin wynagradzania i inne wewnętrzne źródła prawa pracy w 2021 roku – program:

  1. Regulacje dotyczące źródeł prawa pracy na podstawie art. 9 Kodeksu pracy – ranga źródeł wewnątrzzakładowych i konieczność ich aktualizacji ze względu na skutki epidemii COVID-19. Aneksy, porozumienia zbiorowe, uchylenia zapisów – omówienie na podstawie listy kontrolnej.

  2. Ranga zarządzeń jako aktów stosowania prawa – czy i które zarządzenia wprowadzone w stanie epidemii należy pozostawić jako odrębne, a które można włączyć w integralną treść regulaminów?

  3. Ryzyko naruszenia postanowień zawartych w art. 8 K.p. – jak uniknąć niezgodnych z prawem zapisów w aktach wewnętrznych pracodawcy?

  4. Jakie zmiany należy, a jakie można wprowadzić w regulaminie pracy i wynagradzania w związku ze zmianami wprowadzonymi mechanizmami „tarczy antykryzysowej”? – przegląd praktyk.

  5. Czy zmiany w zakresie organizacji i porządku pracy mogą być wprowadzone w inny sposób niż przez zmianę regulaminu pracy?

  6. Instrumenty prawne zawarte w Kodeksie pracy pozwalające pracodawcy na ich stosowanie bez konieczności ingerowania w regulamin pracy i wynagradzania – przykłady i ich szczegółowe omówienie.

  7. Skutki skorzystania przez pracodawcę z mechanizmów tzw. tarczy antykryzysowej – czy należy dokonać zmian w regulaminach oraz w jakim zakresie porozumienia zbiorowe zawierane na podstawie art. 15g, 15gb, 15zf i innych instrumentów „tarczy” mają wpływ na regulaminy?
  W jakim zakresie i na jaki czas porozumienia „uchylają” obowiązywanie regulaminów?
  Co w sytuacji, kiedy porozumienia zbiorowe przestały obowiązywać?
  Czy należy je wypowiedzieć?
  Czy „automatycznie” świadczenie pracy odbywa się na podstawie zasad sprzed ich obowiązywania?

  8. Czy postanowienia korzystniejsze zawarte w regulaminach zawsze obowiązują?
  Co w sytuacji, kiedy ze względu na sytuację epidemiczną pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownikom korzystniejszych warunków pracy, niż obowiązujące?
  Czy aktualna sytuacja uprawnia pracodawcę do uznaniowego traktowania zapisów w zakresie korzystniejszych regulacji?

  9. Postanowienia „tarczy 4.0” i jej wpływy na akty wewnątrzzakładowe – jak długo ustawowe rozwiązania będą obowiązywać i czy warto je unormować w wewnętrznych źródłach prawa pracy?

  10. Różnice między wprowadzeniem i uchyleniem postanowień regulaminu pracy i wynagradzania – szczegółowa interpretacja i zastosowanie art. 104 K.p., art. 77 (1) K.p. i art. 77 (2) K.p.

  11. Zastosowanie art. 9 (1) K.p. w praktyce – uchylenie w części lub całości postanowień regulaminów, zawieranie porozumień zbiorowych, ranga źródeł prawa – jak uniknąć kolizji, jak ujednolicić aneksy i porozumienia, jak włączyć je w strukturę regulaminów?

  12. Regulamin pracy

  • zapisy obowiązkowe, fakultatywne, jak unikać treści i klauzul niedozwolonych – omówienie tzw. minimalnej treści regulaminu pracy, omówienie postanowień dodatkowych, które optymalizują zapisy ze względu na potrzeby organizacji pracy w stanie epidemii
  • czy treść regulaminu pracy musi zostać zmieniona ze względu na wprowadzenie pracy zdalnej?
   Czy zapisy o home office nadal mogą obowiązywać, skoro praca zdalna jest ustawowo regulowana?
   Jak uniknąć rozbieżnej nomenklatury i kolizji w zapisach regulaminów?
  • obowiązki pracodawcy – pojęcie pełnego wykorzystania czasu pracy, prowadzenie i przepływ dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – jak uregulować? Jak przechowywać dokumentację pracowniczą przekazaną drogą elektroniczną w pracy zdalnej? Zastosowania art. 300 K.p. i jego ograniczeń – omówienie katalogu dokumentów
  • zasady dotyczące określania obowiązków, usprawiedliwiania nieobecności w formie elektronicznej itp.
  • zasady określające przebywanie w pracy poza godzinami jej świadczenia w miejscu pracy
  • regulacje dotyczące obowiązków pracowników – szczegółowa interpretacja zapisów zawartych w art. 100 Kodeksu pracy i ich wdrożenie na w treści regulaminu
  • określenie bezpośredniego przełożonego, nadzoru nad pracą, obowiązków osób kierujących pracownikami i ich zadań wynikających z art. 212 K.p. oraz obowiązków pracowników wynikających z art. 211 K.p. Czy zasady epidemiczne dotyczące reżimu sanitarnego, a wynikające z zaleceń PIP, GIS i MRPiT powinny być zaimplementowane w treść regulaminu pracy? – przegląd praktyk i przykłady
  • co oznacza dbanie do dobro zakładu pracy i jak zredagować zapisy w tym zakresie, jak zdefiniować dobro zakładu pracy ze względu na okoliczności związane ze stanem epidemii?
  • zapisy dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście przepisów zawartych w K.p. – czy zapisy dotyczące pomiaru temperatury pracowników przed dopuszczeniem do pracy oraz kontroli stanu trzeźwości powinny znaleźć się w treści regulaminu pracy? – omówienie zasad i propozycji postanowień
  • sposoby potwierdzania przybycia i obecności w pracy, zasady dotyczące nieobecności – czy należy zmienić w treści regulaminu sposoby potwierdzania obecności dla pracowników świadczących pracę w formie zdalnej
  • zasady określające dopuszczanie pracownika do pracy a postanowienia przepisów zawartych w tzw. tarczy antykryzysowej w kontekście zastosowania art. 210 K.p.
  • formułowanie zapisów dotyczących ochrony danych osobowych – regulacje RODO w regulaminie pracy, przestrzeganie polityki ochrony danych osobowych, wykonywania pracy z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych/przekazanych pracowników, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, stosowanie monitoringu wizyjnego i informowanie o nim pracowników, stosowanie monitoringu poczty elektronicznej w celu kontroli pracy świadczonej w formie zdalnej – omówienie wyjątków
  • zapisy o zakazie konkurencji – czy należy implementować w regulaminie postanowienia „tarczy 4.0”?
  • jak zawrzeć zapisy o zakazie naruszania dóbr osobistych pracodawcy na portalach społecznościowych? – wzory zapisów
  • zapisy dotyczące zakazu ujawniania wartości wynagrodzenia a jego zgodność z zasadami prawa
  • określenie zasad używania narzędzi pracy poza zakładem w kontekście regulacji RODO
  • zasady dotyczące przeciwdziałania mobbingowi i równego traktowania w zatrudnieniu po zmianie przepisów 7 września 2019 roku – omówienie postulowanych zapisów
  • organizacja czasu pracy, ustalenie dni wolnych od pracy, systemy i rozkłady czasu pracy – jak zredagować i dokonać zmian w zapisach ze względu na szczególne potrzeby wynikające ze stanu epidemii?
  • jak dostosować stanowiska pracy?
  • co w sytuacji, kiedy pracodawca tworzy bądź likwiduje stanowiska pracy? Czy regulamin pracy wymaga zmiany?
  • przerwy w pracy, możliwość rozszerzania przerwy, wydłużona przerwa podczas „zamiany zmian”, informacje o celowości wykorzystania przerwy
  • ewidencja czasu pracy – forma tradycyjna i elektroniczna, zapisy dotyczące ewidencji czasu pracy pracowników świadczących pracę w formie zdalnej
  • zasady regulujące pracę w godzinach nadliczbowych
  • harmonogramy pracy – przykłady zapisów uelastycznienie art. 129 K.p. w sytuacji epidemicznej – informacja w regulaminie o możliwości zmiany harmonogramu czasu pracy
  • prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego
  • usprawiedliwianie nieobecności w pracy – problematyka urlopu na żądanie, czy żądanie musi zostać spełnione? – kryterium ważenia dobra zakładu pracy, obiektywnych potrzeb pracodawcy, a dobro pracownika i jego okoliczności życiowe związane ze skutkami epidemii – przykłady zapisów wskazujących na możliwość odmowy udzielenia zgodny na urlop na żądanie 
  • dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika, konsekwencje dla pracowników, którzy powołują się na niepotwierdzoną dowodowo nieobecność związaną ze stanem epidemii
  • ustalenie okresów rozliczeniowych z uwzględnieniem możliwości ich przedłużenia
  • zapisy dotyczące urlopów wypoczynkowych, w tym związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem, zapisy dotyczące planów urlopów – czy w związku ze zmianami planów urlopowych wynikającymi ze skutków epidemii zapisy te należy zaktualizować w regulaminie pracy?
   Czy nowe regulacje dotyczące urlopu zaległego zawarte w przepisach „tarczy 4.0” należy wprowadzić w regulaminie?
  • sposoby podawania treści regulaminu do wiadomości pracowników oraz redagowania oświadczeń o zapoznaniu się z jego treścią
  • „aneksy” do regulaminu – tryb wprowadzania i  tryb uchylania
  • wzory regulaminów, dokumentów, dobre praktyki, rekomendacje zmian w dokumentach wynikające ze skutków epidemii – omówienie orzecznictwa, omówienie stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy

   13. Regulamin wynagradzania

  • struktura, składniki i funkcje systemów wynagradzania
  • zasady i kryteria wynagradzania pracowników – jak można je zmienić?
   Jak należy dokonać zmian po zakończeniu okresu dofinansowania do wynagrodzeń uzyskanych na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej?
  • formy płac
  • czy regulamin wynagradzania musi zawierać taryfikatory lub grupy zaszeregowania?
  • co oznacza, że pracodawca na podstawie przepisów K.p. zobowiązany jest do ustalenia zasad wynagradzania?
   Czy w sytuacji zagrożenia utratą płynności finansowej spowodowanej sytuacją kryzysową można regulować zasady wynagrodzenia w treści umowy o pracę, czy należy wprowadzić zmiany w regulaminie wynagradzania?
  • czy w regulaminie wynagradzania można ustalić wyłącznie stawki minimalne bez ustalenia widełek płacowych?
  • ochrona wynagrodzenia za pracę
  • wynagrodzenie a kwalifikacje pracownika – jak definiować kwalifikacje? – kryterium wykształcenia i doświadczenia jako suma kwalifikacji
  • stawki godzinowe i miesięczne – przykłady rozwiązań
  • wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
  • dodatkowe składniki wynagrodzenia – w jakim sposób regulamin wynagradzania może odnosić się w treści do zasad premiowania
  • w jaki sposób i w jakim zakresie można obecnie w związku z ekonomicznymi skutkami epidemii dokonać zmian w treści regulaminu wynagradzania? – przegląd rekomendowanych zapisów
  • wynagrodzenie postojowe – zasady – szczegółowa interpretacja i zastosowanie art. 81 K.p.

  14. Zasady premiowania: premia uznaniowa, regulaminowa, nagrody, dodatki – jak dostosować obecnie te składniki ze względu na sytuację epidemiczną?

  • różnice między premią a nagrodę w świetle orzecznictwa sądowego
  • zasady premiowania a regulaminy premiowania – różnice
  • tworzenie zapisów i ich implementacja w treści regulaminu wynagradzania a tworzenie odrębnego regulaminu.
   Jak wypowiedzieć/zmienić warunki premiowania w związku z obecną/przewidywaną trudną sytuacją ekonomiczną pracodawcy?
  • jak należy liczyć istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w „tarczy 4.0” i jakie przełożenie mają nowe przepisy na zapisy regulaminu wynagradzania?
  •  normy pracy a premiowanie – szczegółowa interpretacja art. 83 Kodeksu pracy
  • metody włączania w wynagrodzenia zasadnicze dodatków oraz zakaz związany z uwzględnieniem kryterium stażu pracy, dodatkami za pracę w porze nocnej itp.  – omówienie obowiązujących zmian w prawie pracy w tym zakresie
  • zakaz dyskryminacji płacowej – orzecznictwo sądowe związane z różnicowaniem wynagrodzeń, ustalenie stawki wynagrodzenia na zasadzie negocjacyjnej, omówienie błędów powodujących dyskryminację na etapie rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej
  • „aneksy do regulaminu” – tryb wprowadzania – różnice między wprowadzaniem zmian w regulaminie wynagradzania i regulaminie pracy w przypadku braku wspólnie uzgodnionego i przedstawionego pracodawcy stanowiska organizacji związkowych?
  • czy obniżenie wartości wynagrodzenia przy zastosowaniu przepisów tzw. tarczy antykryzysowej wymaga zmian w regulaminie?
  • postanowienia regulaminu premiowania wyłączające stosowanie dodatków absencyjnych/frekwencyjnych powiązanych z odbywaniem izolacji domowej lub kwarantanny 
  • wzory regulaminów, dokumentów, rekomendacje wprowadzenia zmian w rozwiązaniach praktykowanych u uczestników szkolenia

  15. Konsultowanie, opiniowanie i uzgadnianie treści regulaminów z przedstawicielami pracowników oraz organizacjami związkowymi – omówienie aktualnych uprawnień organizacji związkowych na podstawie obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku znowelizowanej Ustawy o związkach zawodowych, tzw. reprezentatywność zbiorowa i moc układowa a nowe progi reprezentatywności, możliwość jednostronnego wprowadzenia zmian przy braku wspólnie uzgodnionego stanowiska organizacji związkowych.


  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
  Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenia Regulamin pracy, regulamin wynagradzania i inne wewnętrzne źródła prawa pracy w 2021 roku poprowadzi:

  Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
  Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
  Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
  Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
  Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
  Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

  Wykładowca akademicki:

  Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
  PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

  Najważniejsze publikacje:

  • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
  • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
  • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
  • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
  • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
  • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
  • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
  • Stres w pracy może cię zabić
  METODY

  Szkolenie Regulamin pracy, regulamin wynagradzania i inne wewnętrzne źródła prawa pracy w 2021 roku – metody:

  Metody wyszczególnione:
  krótkie wykłady,
  dyskusja moderowana,
  analiza dokumentów przygotowanych przez Prowadzącego
  case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
  burza mózgów,
  prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa.

  ADRESACI

  Szkolenie Regulamin pracy, regulamin wynagradzania i inne wewnętrzne źródła prawa pracy w 2021 roku – kogo zapraszamy?

  • dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr
  • menedżerów wyższego szczebla, członków zarządu
  • przedstawicieli związków zawodowych
  • przedstawicieli działów prawnych odpowiedzialni za przygotowanie wewnętrznych aktów prawa pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  96%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

    Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
   • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

    Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.