In Akademia Menedżera, HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/dyscyplinowanie-pracownikow

Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące?

– stosowanie kar porządkowych, ryzyko przekroczenia uprawnień i najczęściej popełniane błędy przez kierujących pracownikami  

Dyscyplinowanie pracowników i udzielanie kar wymaga od menedżerów znajomości przepisów kodeksu pracy i ściśle określonych procedur postępowania. W przeciwnym wypadku mogą zostać posądzeni o mobbing, dyskryminację.

Nie wiesz jak zgodnie z prawem postępować z pracownikami, którzy:
odmawiają wykonania poleceń,
zaniedbują swoje obowiązki i popełniają rażące błędy
nadużywają zwolnień lekarskich i urlopów,
nie przestrzegają zasad bhp,
jawnie działają na szkodę pracodawcy?

Chcesz znać swoje prawa i obowiązki w trudnych sytuacjach z pracownikami?
Chcesz uniknąć oskarżeń o mobbing, przekraczanie uprawnień, stronniczość, atak personalny?

Nasz Ekspert podpowie jak egzekwować od pracowników wykonywanie obowiązków bez naruszania przepisów prawa, a w skrajnych przypadkach stosować kary i inne skuteczne środki dyscyplinujące.
Na przykładach przedstawi najczęściej popełniane błędy przez pracodawców w zakresie nakładania kar porządkowych i dyscyplinujących, które mogą skutkować ich uchyleniem przez sąd pracy.

Dzięki naszemu szkoleniu dyscyplinowanie pracowników dowiesz się:

  Jak zgodnie z prawem wydawać polecenia służbowe, egzekwować wykonywanie obowiązków przez pracowników i nie narazić się za zarzuty mobbingu, czy dyskryminacji?
  Jakie konsekwencje grożą menedżerowi, który toleruje naruszanie obowiązków przez pracowników?
  Jak reagować na odmowę wykonania polecenia, na negatywne działania pracowników?
  Jak rozumieć ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych? – jakie kroki może, a jakie powinien podjąć menedżer?
  Kiedy i jak stosować kary w zależności od rodzaju przewinienia, stopnia winy pracownika i jego dotychczasowego stosunku do pracy?
  W jakich sytuacjach można zastosować kary pieniężne?
  Czy odmowa przyznania premii lub pomniejszenie jej wysokości może być formą „kary” dla pracownika?
  Jaka jest rola notatki służbowej i jakie są ograniczenia w zakresie stosowania notatek?

  Poznasz przykłady naruszeń i scenariusze postępowań w zakresie dyscyplinowania pracowników. Wyjaśnimy sytuacje najbardziej konfliktowe i sporne wymagające zdecydowanych reakcji ze strony kierowników i menedżerów (możliwość odmowy udzielenia urlopu, polecanie pracy w godzinach nadliczbowych, kontakt z pracownikiem poza godzinami pracy, reagowanie lidera na nieprzestrzeganie czasu pracy przez pracownika, możliwości dokonywania zmiany harmonogramu pracy, usprawiedliwianie nieobecności, odpracowanie nieobecności ).

  Otrzymasz katalog szybkich, przemyślanych rozwiązań – listę scenariuszy S.O.S. dla kierujących pracownikami.

  Otrzymasz wzorce i scenariusze postępowań do zastosowania w praktyce od zaraz!


   Uczestnicy szkolenia Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące? wybrali również:
   Napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji Sprawdź…

   ORGANIZACJA

   Wybierz termin szkolenia:

   Przydatne informacje organizacyjne:

   25 listopada 2021r. – szkolenie online

   Wymagania sprzętowe:

   • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
   • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
   • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

   Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:00.
   8:30-9:00 logowanie do platformy.

   Cena szkolenia wynosi 550 zł brutto.

   Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

   OSiI Effect
   nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

   CELE I KORZYŚCI

   Szkolenie Dyscyplinowanie pracowników – korzyści:

   • dowiesz się jak rozwiązywać problemy związane z dyscyplinowaniem pracowników
   • nabędziesz pewności siebie w zarządzaniu, dzięki wiedzy prawnej i studium przypadków
   • poznasz rozwiązania prawne, które pomogą Ci zarządzać sytuacjami trudnymi i nie przekraczać uprawnień
   PROGRAM

   Szkolenie Dyscyplinowanie pracowników – program:

   Moduł prawny
   1. Możliwości i uprawnienia kierownicze
   Jak zgodnie z prawem korzystać z przepisów Kodeksu pracy podczas wydawania poleceń służbowych i egzekwowaniu wykonywania obowiązków przez pracowników?
   Art. 100 K.p. jako narzędzie pracy menedżera – szczegółowa interpretacja – środki ostrożności – ryzyko przekroczenia uprawnień – omówienie zastosowania przepisu na przykładach.

   2. Osoby wykonujące czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy – art. 3 (1) K.p. – zastosowanie, zakres działań, uprawnienia, odpowiedzialność

   3. Uprawnienia osób kierujących pracownikami w sytuacjach naruszeń podstawowych obowiązków przez pracowników w tym zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – odniesienie do katalogu zasad prawa oraz przepisów wewnątrzzakładowych.

   4.Odpowiedzialność wykroczeniowa przełożonych w przypadku tolerowania naruszenia obowiązków przez pracowników  – omówienie podstaw prawnych, orzecznictwa SN, stanowisk PIP.

   5. Stosowanie kar porządkowych – różnicowanie upomnienia od nagany.
   Tryb nałożenia kary, uzasadnienie nałożenia kary, formułowanie wniosków, wysłuchanie pracownika, odwołanie pracownika od kary porządkowej.
   Omówienie najczęściej występujących sytuacji uzasadniających nakładanie kar porządkowych z uwzględnieniem odwołania do przepisów art. 100 K.p., art. 211 K.p. art. 212 K.p., naruszenia zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego wprowadzonego w stanie epidemii COVID-19, uprawnień związanych z zastosowaniem art. 207 K.p., naruszeń postanowień regulaminu pracy, organizacji i porządku pracy, itp.

   6. Kary finansowe – możliwości zastosowania.

   7.  Przykłady najczęstszych błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie nakładania kar porządkowych, które mogą skutkować ich uchyleniem przez sąd pracy

   8. Jak należy rozumieć ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych? – jakie kroki może, a jakie powinien podjąć menedżer?
   Potencjalne skutki prawne dla pracownika – wypowiedzenie umowy o pracę a rozwiązanie umowy.

   9. Szczególne obszary uprawnień kierowniczych a warunki zachowania ostrożności w zakresie:

   • stosowania i korzystania z monitoringu pracowników – art. 22 (2) i 22 (3) K.p. w powiązaniu z regulacjami RODO
   • kontroli pracy
   • ochrony danych osobowych pracownika w sytuacji, kiedy przetwarzanie danych odbywa się za zgodą, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
   • kontroli stanu trzeźwości na zasadach obowiązujących od 2019 roku

   10. Wzmożona nieobecność pracownika a sposoby dyscyplinowania, zwracania uwagi na dyspozycyjność. Czy częste lub długotrwałe korzystanie przez pracownika ze zwolnień chorobowych może powodować skutki prawne dla pracownika?

   11. Dbanie pracownika o dobro zakładu pracy – przykłady naruszeń i potencjalnych możliwości przełożonych w zakresie dyscyplinowania pracowników.
   Jak reagować na negatywne działania pracowników naruszających dobro zakładu pracy, dobro osobiste zarządzających, czy dobro firmy podczas aktywności na portalach społecznościowych?

   12. Reagowanie menedżerów i przełożonych na odmowę wykonania polecenia lub dodatkowego polecenia wykraczającego poza zakres obowiązków – metody formalnoprawne i zwyczajowe – scenariusze postępowań – omówienie przykładów.

   13. Sporządzanie notatek służbowych – rodzaje notatek – notatki ze zdarzenia oraz ze spotkania – ograniczenia w zakresie stosowania notatek, które nie są powiązane z nałożeniem kar porządkowych, zasady obiektywizmu w sporządzaniu notatek.

   14. Ocena okresowa pracownika jako metoda oddziaływania na jego efektywność pracy – skutki oceny, powiązaniem z art. 94 pkt. 9 K.p.

   15. Czy odmowa przyznania premii lub pomniejszenie jej wysokości może być formą „kary” dla pracownika? – omówienie przepisów i orzecznictwa SN   

   16. Przykłady najbardziej spornych i konfliktowych sytuacji wymagających skutecznych odziaływań menedżerów:

   • zarządzanie urlopem wypoczynkowym, w tym tzw. urlopem na żądanie
   • zarządzanie urlopem zaległym na zasadach opisanych w „tarczy 4.0.”, możliwość odmowy udzielenia urlopu, polecanie pracy w godzinach nadliczbowych, kontakt z pracownikiem poza godzinami pracy, reagowanie lidera na nieprzestrzeganie czasu pracy przez pracownika
   • możliwości dokonywania zmiany harmonogramu pracy
   • usprawiedliwianie nieobecności, odpracowanie nieobecności – zasady prawa pracy i ograniczenia

   17. Najczęstsze obszary konfliktowe w zakresie organizacji i wykonania pracy zdalnej.
   Dyscyplinowanie w warunkach komunikacji na odległość – odwołanie do przepisów K.p., „tarczy antykryzysowej”, przepisów K.c.

   18. Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – jak zwracać uwagę pracownikom na zachowania naruszające przepisy powszechne i obowiązujące u pracodawcy?

   Moduł psychologiczny

   1. Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych lidera – przykłady poprawnej komunikacji w relacjach ze pracownikami – asertywne metody rozwiązywania konfliktów, parafrazowanie i odzwierciedlanie wypowiedzi, techniki negocjacyjne i mediacyjne
   2. Rozmowy oceniające – różnice między krytyką pracy, a krytyką pracownika – na co należy uważać i jak przestrzegać zasad współżycia społecznego

   3. Środki ostrożności w zakresie działań i/lub zachowań menedżerów, które mogą naruszać przepisy o ochronie przed mobbingiem lub dyskryminacją – różnicowanie pozornie zgodnych z prawem działań od obiektywnych przyczyn leżących po stronie zarządzających


   Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
   Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

   WYKŁADOWCA

   Szkolenia Dyscyplinowanie pracowników poprowadzi:

   Wybitny Ekspert psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy, negocjator i mediator, wykładowca akademicki.  Posiada znajomość procedur i systemów HR m.in. Cubiks, HCM, tomHRM, HRsys – prowadzi audyty zgodności stosowanych opisów stanowisk, pracy, ocen okresowych, wartościowania pracy oraz mapingu z normami prawa pracy. Realizuje audyty w obszarze HR Compliance i analizuje ryzyko w obszarze stosowania procedur i systemów HR w kontekście norm prawa pracy, ochrony danych osobowych, wewnętrznych źródeł prawa pracy.
   Opracowuje programy zarządzania absencją w przedsiębiorstwach. Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset firmach. 
   Jest stałym ekspertem zewnętrznym kilkunastu komisji antymobbingowych. Wprowadza i audytuje regulaminy wynagradzania, premiowania, pracy, w tym regulaminy pracy zdalnej oraz funduszu socjalnego.
   Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w strategicznych przedsiębiorstwach w kraju. Uczestniczył m.in. w przejęciu pracowników Real przez Auchan, w sporach zbiorowych prowadzonych w Amazon, Jeronimo Martins oraz zwolnieniach grupowych m.in. w Carrefour Polska.
   Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, a od kilkunastu lat stały trener Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
   Kilkukrotnie wyróżniany przez Głównego Inspektora Pracy.
   Specjalizuje się w głównie szkoleniach i doradztwie dotyczącym równego traktowania w zatrudnieniu, przeciwdziałania mobbingowi, uprawnień związków zawodowych, prawa pracy, szczególnie zbiorowego oraz systemów HR. W ramach działalności szkoleniowej przeprowadził ponad 5 tysięcy szkoleń dla kluczowych firm z różnych branż.

   Pomysłodawca wielu zmian w Kodeksie pracy m.in. w zakresie implementacji ochrony przed stresem, autor licznych propozycji w zakresie optymalizacji warunków pracy w sektorze handlu i banków – uczestnik prac komisji sejmowych.

   Pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w wielu kluczowych przedsiębiorstwach w Polsce oraz prowadzi audyty zgodności stosowanych procedur w zakresie ochrony danych osobowych w obszarze kadrowym.

   Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie w Dzienniku Gazeta Prawna, TVN 24 BiS oraz Polsat News) poświęconych warunkom świadczenia pracy.
   Wywiady publikuje także w serwisie branżowym www.portalbhp.pl.
   W swoim dorobku naukowym ma prawie 100 krajowych i wydanych za granicą artykułów, książek i praktycznych poradników dedykowanych dla pracodawców, pracowników oraz organizacji związkowych. Branżowe artykuły publikowała na łamach Promotor BHP, Atest oraz miesięczniku Państwowej Inspekcji Pracy – Inspektor Pracy.

   Najważniejsze publikacje:

   • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
   • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
   • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
   • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
   • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
   • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
   • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
   • Stres w pracy może cię zabić
   METODY

   Szkolenie Dyscyplinowanie pracowników – metody:

   Metody wyszczególnione:
   krótkie wykłady,
   dyskusja moderowana,
   case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
   burza mózgów, ćwiczenia praktyczne.

   ADRESACI

   Szkolenie Dyscyplinowanie pracowników – kogo zapraszamy?:

   • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
   • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
   • Szefów Zespołów
   • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

   Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Dyscyplinowanie pracowników:

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   96%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   100%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   96%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   Hotel Focus*** Łódź

   Hotel Focus*** Łódź

   25.11.2021 Szkolenie online
   550 ZŁ (BRUTTO)

   KARTA ZGŁOSZENIA

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 608 577 231
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

     Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
    • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

     Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.