In Akademia Menedżera, HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/dyscyplinowanie-pracownikow

Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące? Jak nowelizacja kodeksu pracy wpłynęła na dyscyplinowanie i kontrolę pracowników?

– stosowanie kar porządkowych, ryzyko przekroczenia uprawnień i najczęściej popełniane błędy przez kierujących pracownikami.

Dyscyplinowanie pracowników i udzielanie kar wymaga od menedżerów znajomości przepisów kodeksu pracy i ściśle określonych procedur postępowania. W przeciwnym wypadku mogą narazić się na zarzut przekroczenie uprawnień, mobbingu, dyskryminacji.

Nie wiesz jak zgodnie z prawem postępować z pracownikami, którzy:
odmawiają wykonania poleceń
zaniedbują swoje obowiązki i popełniają rażące błędy
nadużywają zwolnień lekarskich
często prowadzą rozmowy na tematy prywatne w trakcie pracy
nie przestrzegają zasad bhp
spóźniają się do pracy
często popełniają te same błędy
jawnie działają na szkodę pracodawcy?

Chcesz działać w granicach prawa?
Chcesz poznać swoje prawa i obowiązki w trudnych sytuacjach z pracownikami?
Chcesz wiedzieć jak uniknąć oskarżeń o mobbing, przekraczanie uprawnień, stronniczość przy dyscyplinowaniu pracowników?
Chcesz poznać zmiany w kodeksie pracy 2023, które rewolucyjnie wpłynęły na zasady dyscyplinowania i kontroli pracowników?
Chcesz wiedzieć jak uzasadniać wypowiedzenia o pracę na czas określony zgodnie ze znowelizowanymi przepisami?
Jak zgodnie ze zmienionymi przepisami kontrolować trzeźwość pracowników?
Jak dyscyplinować pracowników przy korzystaniu z nowych uprawnień – urlop opiekuńczy, urlop z powodu działania siły wyższe, jeżeli niezbędna jest ich  natychmiastowa obecność w pracy?
Jak kontrolować pracę wykonywaną zdalnie zgodnie ze zmienionymi przepisami?

Nasz Ekspert podpowie jak egzekwować od pracowników wykonywanie obowiązków bez naruszania przepisów prawa, a w skrajnych przypadkach stosować kary i inne skuteczne środki dyscyplinujące.
Na przykładach przedstawi najczęściej popełniane błędy przez pracodawców w zakresie nakładania kar porządkowych i prowadzenia rozmów dyscyplinujących, które mogą skutkować ich uchyleniem przez sąd pracy.

Dzięki naszemu szkoleniu dyscyplinowanie pracowników dowiesz się:

  Jakie są prawne granice podporządkowania pracownika pracodawcy?
  Jak zgodnie z prawem wydawać polecenia służbowe, egzekwować wykonywanie obowiązków przez pracowników i nie narazić się za zarzuty mobbingu, czy dyskryminacji?
  Kiedy można wymierzyć pracownikowi karę porządkową?
  Czy menedżerowie mogą patrzeć przez palce na naruszanie obowiązków przez pracowników? Czy mogą za to ponieść odpowiedzialność?
  Jak reagować na odmowę wykonania polecenia, na „NIE” pracownicze? –  wskażemy zgodne z prawem schematy postępowania dla menedżerów.
  Jak w granicach prawa dyscyplinować pracowników nie wykonujących bądź nieprawidłowo wykonujących pracę?
  Jak skutecznie i zgodnie z literą prawa zabezpieczyć się przed kradzieżą cennych zasobów firmowych oraz egzekwować odpowiedzialność za powierzone mienie firmy?
  Jak stosować kary porządkowe i nie narazić się na odpowiedzialność wykroczeniową?
  Jak dyscyplinować pracowników zdalnych, jak w granicach prawa monitorować jakość pracy zdalnej?
  W jakich sytuacjach można zastosować najbardziej dotkliwe środki dyscyplinujące – kary pieniężne?
  Jak ukarać nietrzeźwego pracownika?
  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną pracodawcy?
  Czy pracodawca może obciążyć pracownika kosztami zniszczonego, bądź zagubionego mienia należącego do firmy?
  Jakie środki zastosować wobec pracownika nie przestrzegającego przepisów i zasad bhp?
  Jak reagować gdy pracownik publikuje nieprawdziwe lub obraźliwe treści na temat pracodawcy lub przełożonych w internecie/mediach społecznościowych?
  Jak powinno wyglądać wysłuchanie pracownika przed nałożeniem kary?
  Czy dopuszczalna jest kumulacja kar porządkowej i pieniężnej (pozbawienie premii)?
  Kiedy i jak stosować notatki służbowe?
  Czy dopuszczalna jest odmowa przyznania premii lub pomniejszenie jej wysokości jako forma „kary” dla pracownika?
  Jakie są najczęściej popełniane błędy przez kierujących pracownikami przy nakładaniu kar – na co uważać by nie działać bezprawnie?

  Poznasz przykłady naruszeń i scenariusze postępowań w zakresie dyscyplinowania pracowników.
  Wyjaśnimy sytuacje najbardziej konfliktowe i sporne wymagające zdecydowanych reakcji ze strony kierowników i menedżerów (możliwość odmowy udzielenia urlopu, polecanie pracy w godzinach nadliczbowych, kontakt z pracownikiem poza godzinami pracy, reagowanie lidera na nieprzestrzeganie czasu pracy przez pracownika, możliwości dokonywania zmiany harmonogramu pracy, usprawiedliwianie nieobecności, odpracowanie nieobecności).

  Otrzymasz katalog szybkich, przemyślanych rozwiązań dla kierujących pracownikami.

  Otrzymasz wzorce i scenariusze postępowań do zastosowania w praktyce od zaraz!


   Uczestnicy szkolenia Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące? wybrali również:

   Prawo pracy dla zarządzających pracownikami Sprawdź…

   ORGANIZACJA

   Wybierz termin szkolenia:

   Przydatne informacje organizacyjne:

   12 września 2024r. – szkolenie online

   Wymagania sprzętowe:

   • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
   • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
   • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

   Harmonogram godzinowy:

   Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:00.
   8.30 – 9.00
   Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

   Cena szkolenia wynosi 790 zł netto.
   Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

   Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

   Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
   OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

   CELE I KORZYŚCI

   Szkolenie Dyscyplinowanie pracowników – korzyści:

   • dowiesz się jak rozwiązywać problemy związane z dyscyplinowaniem pracowników
   • nabędziesz pewności siebie w zarządzaniu, dzięki wiedzy prawnej i studium przypadków
   • poznasz rozwiązania prawne, które pomogą Ci zarządzać sytuacjami trudnymi i nie przekraczać uprawnień
   PROGRAM

   Szkolenie Dyscyplinowanie pracowników – program:

   Podporządkowanie pracownika jako źródło uprawnień pracodawcy do wydawania poleceń służbowych, kontroli ich wykonywania oraz dyscyplinowania pracowników

   • Na czym polega podporządkowanie pracownika?
   • Jakie są jego rodzaje?
   • Jakie są granice podporządkowania pracowniczego i co je wyznacza?

   Polecenie służbowe. Jak egzekwować w świetle przepisów Prawa Pracy należyte wywiązywanie się z obowiązków pracowniczych i poleceń służbowych?

   • Czym jest i czego może dotyczyć polecenie służbowe?
   • Jakie są granice prawne wydawania poleceń służbowych?
   • Kiedy pracownik może zgodnie z prawem odmówić wykonania polecenia służbowego?
   • Czy pracownik może oceniać efektywność, racjonalność i merytoryczną wartość poleceń przełożonego i na tej podstawie odmawiać ich wykonania?
   • W jakiej formie może być wydane polecenie służbowe? Polecenia bezpośrednie i procedury jako polecenia służbowe.
   • Czy polecenie służbowe może wykraczać poza zakres obowiązków pracownika?
   • Jak wydawać i egzekwować polecenia służbowe, aby nie narażać się na zarzut stosowania mobbingu?
   • Czy „notatka służbowa” lub inne „pismo ostrzegawcze” mogą być stosowane w celu dyscyplinowania pracowników? Rola i przykłady notatek służbowych.
   • Polecenie służbowe wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych – w jakiej formie może być wydane? Czy pracownik może odmówić wykoania takiego polecenia?
   • Zarządzanie pracownikami oraz polecenia służbowe w kontekście czasu pracy i urlopów wypoczynkowych. Przesłanki i uzasadnianie decyzji pracodawcy w tym zakresie – zmiana harmonogramów czasu pracy, jej dopuszczalność i tryb, wyjścia prywatne i ich odpracowywanie, odmowa udzielenia urlopu, zmiana terminu urlop, udzielenie urlopu na żądanie – czy pracodawca zawsze ma obowiązek jego udzielenia?
   • Udzielenie urlopu opiekuńczego w wymiarze dodatkowych 5 dni w roku kalendarzowym; zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika.

   Odmowa wykonania polecenia służbowego. Jakie narzędzia kodeksowe użyć w zależności od sytuacji?

   • Algorytm postępowania pracodawcy/osoby kierującej pracownikami w przypadku odmowy wykonania polecenia służbowego – usystematyzowanie i standaryzacja reakcji jako element równego traktowania w zatrudnieniu oraz budowania pewności siebie kadry kierowniczej.
   • Jak dokumentować odmowę wykonania polecenia?
   • Jakie konsekwencje grożą pracownikowi bezpodstawnie odmawiającemu wykonania polecenia służbowego?

   Jakie są uprawnienia kontrolne kierujących pracownikami i czego mogą dotyczyć? Uprawnienia kierownicze wymagające zachowania szczególnych środków ostrożności

   • Kontrola pracownika w świetle obowiązujących przepisów prawa.
   • Jakie aspekty pracy i zachowań pracownika mogą podlegać kontroli?
   • Na czym polegają obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy (94 pkt 9KP)?
   • Bieżąca kontrola procesu pracy
   • Monitoring pracownika
   • Kontrola stanu trzeźwości, kontrola pracownika ze względu na stosowanie środków odurzających lub substancji psychotropowych – obecny stan prawny i regulacje przewidziane w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy
   • Kontrola przestrzegania czasu pracy
   • Kontrola stanu zdrowia, w tym aspekty związane z COVID-19

   Obowiązki pracownika i dopuszczalne reakcje zarządzających pracownikami za ich naruszenie

   • Znaczenie regulaminów, kodeksów etycznych, polityk dla świadomości pracowników ciążących na nich obowiązków
   • Obowiązek sumiennego i starannego wykonywania pracy – jak oceniać zgodnie z prawem spełnianie przez pracownika tych kryteriów?
    Na czym może polegać naruszenie obowiązku sumiennego i starannego wykonywania pracy?
    Co w sytuacji, gdy pracownik ich nie spełnia?
    Jakie środki może zastosować pracodawca/przełożony?
   • Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy oraz ochrony mienia – na czym polegają te obowiązki w praktyce?
    Na czym może polegać naruszenie obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy i ochrony mienia pracodawcy?
    Dopuszczalne reakcje ze strony pracodawcy/ przełożonego, gdy pracownik ich nie wypełnia.
   • Obowiązek przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego – czym są zasady współżycia społecznego?
    Kiedy możemy mówić o naruszeniu zasad współżycia społecznego przez pracownika?
    Czy pracownik jest zobowiązany przestrzegać zasad współżycia społecznego jedynie na terenie zakładu pracy, czy również poza miejscem i czasem pracy? – przykłady i orzecznictwo.
    Jakie są możliwe reakcje pracodawcy/ przełożonego za naruszenie tego obowiązku przez pracownika?
    Czy naruszenie zasad współżycia społecznego może być podstawą rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia?
   • Obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.
    Odpowiedzialność pracownicza za  ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa.
    Jakie konsekwencje można wyciągnąć wobec pracownika naruszającego taką tajemnicę?
   • Obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp. Skutki naruszenia obowiązku przestrzegania przepisów i zasad bhp dla pracownika i osób kierujących pracownikami – kary porządkowe, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika, odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność cywilna – regresowa.

   Dyscyplinowanie i stosowanie kar porządkowych przez kierujących pracownikami. Najczęściej popełniane błędy w stosowaniu kar przez kierujących pracownikami – przykłady.

   • Cele stosowania kar porządkowych (prewencja indywidualna i prewencja ogólna) i sposób ich realizacji
   • Jak stosować kary, aby nie naruszyć praw pracowniczych?
   • Kiedy należy wręczyć pracownikowi karę upomnienia lub nagany?
   • Kary pieniężne jako najbardziej dotkliwy środek dyscyplinujący
   • Kiedy można zastosować wobec pracownika karę pieniężną?
   • Jak uzasadniać ich zastosowanie?
   • W jakim terminie pracodawca może zastosować karę porządkową wobec pracownika?
   • Etapy zastosowania kary porządkowej i ich znaczenie dla ustalenia przedawnienia prawa pracodawcy do zastosowania kary.
   • Czy powtarzające się kary porządkowe stosowane wobec pracownika mogą zostać zakwalifikowane jako spełnienie znamion mobbingu?
   • Jakie błędy popełniają pracodawcy przy stosowaniu kar porządkowych, które mogą zostać uchylone przez sądy pracy? Na co uważać by nie działać bezprawnie?

   Czy powtarzające się absencje chorobowe pracownika mogą być podstawą wyciągania konsekwencji przez pracodawców?

   • Kiedy absencje chorobowe są wystarczająco „długotrwałe” i/lub „częste”, aby uzasadnić wypowiedzenie?

   Dodatkowe składniki wynagrodzenia jako środek dyscyplinowania pracowników

   • Premie i ich rola w dyscyplinowaniu pracowników
   • Czy można uzależnić wypłatę lub wysokość premii regulaminowej od braku ukarania pracownika karą porządkową w ustalonym przez pracodawcę okresie?
   • Nagroda pieniężna („premia uznaniowa”) i jej rola w dyscyplinowaniu pracowników
   • Jak stosować dodatkowe składniki wynagrodzenia (premie i nagrody pieniężne) aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji i nierównego traktowania pracowników?
   • Kary pieniężne jako najbardziej dotkliwy środek dyscyplinujący

   Dyscyplinowanie pracowników a problematyka mobbingu, dyskryminacji, nierównego traktowania

   • Kiedy stosując środki dyscyplinowania pracowników mogę się narazić na zarzut mobbingu, dyskryminacji, nierównego traktowania?

   Kiedy naruszenie obowiązków pracowniczych może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślonych?
   Kiedy ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych może stać się  podstawą rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z w winy pracownika
   ?

   • Jak uniknąć błędów popełnianych przy zwalnianiu pracownika – analiza orzecznictwa Sądów Pracy i Sądu Najwyższego?
   • Funkcja prewencyjna rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem naruszającym lub nienależycie wykonującym swoje obowiązki.

   Narzędzia kontroli pracodawcy nad pracownikiem zdalnym – uprawnienia pracodawcy względem pracownika zdalnego wynikające z przepisów antykryzysowych. Kontrola jakości i czasu pracy pracownika, wydawanie poleceń, dyscyplinowanie.

   Czy pracownik jest zobowiązany do powiadamiania pracodawcy o nieprawidłowościach, w tym o niezgodnych z prawem lub nieetycznych zachowaniach współpracowników?

   Krytyka pracodawcy przez pracownika – jakie są granice swobody wypowiedzi?

   • Czy pracownik może krytykować pracodawcę?
   • Czy może to robić publicznie?
   • Jakie konsekwencje może wyciągnąć pracodawca w stosunku do krytykującego pracownika kiedy może to zrobić?

   Pracownik w Internecie i mediach społecznościowych

   • Czy pracownik może zamieszczać wypowiedzi o pracodawcy, przełożonych i innych pracownikach na stronach internetowych i w mediach społecznościowych?
   • Jakie konsekwencje może ponieść pracownik publikujący niekorzystne wypowiedzi o pracodawcy, przełożonych i innych pracownikach w mediach społecznościowych?
   • Dobra osobiste pracodawcy, przełożonych i współpracowników a wypowiedzi i komentarze pracownika na stronach internetowych i w mediach społecznościowych?
   • Czy wypowiedzi, oceny i komentarze pracownika w sieci mogą stać się przestępstwem?
   • Czy wypowiedzi i komentarze pracownika na stronach internetowych i w mediach społecznościowych nie będące krytyką pracodawcy mogą stać się przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę?

   Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
   Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

   WYKŁADOWCA

   Szkolenia Dyscyplinowanie pracowników poprowadzi:

   Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy z ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu kontroli przestrzegania prawa pracy i bhp w firmach i instytucjach, kierownik Sekcji Nadzoru i Kontroli, oskarżyciel publiczny z ramienia PIP w postępowaniach sądowych.
   Od 1997 jego aktywność koncentruje się na prowadzeniu szkoleń dla menedżerów i pracodawców z zakresu obowiązków i odpowiedzialności osób kierujących pracownikami.
   Brał aktywny udział w postępowaniach skargowych. Rozpatrywał skargi wnoszone do PIP na pracodawców oraz skargi dot. nieprawidłowego rozpatrywania skarg pracowników przez Inspektorów.
   Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Instytucie Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   Członek kapituły corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadził kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy największych pracodawców, biorących udział w konkursie.
   Nadzorował realizację kontroli tematycznych – przeprowadzanych przez inspektorów PIP – z zakresu czasu pracy oraz outsourcingu pracowniczego. Samodzielnie przeprowadził kilkaset kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy. Przewodniczył zespołowi tematycznemu czasu pracy i wynagrodzeń, działającemu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.Wprowadza i audytuje regulaminy wynagradzania, premiowania, pracy, w tym regulaminy pracy zdalnej oraz funduszu socjalnego.

   Prowadzi szkolenia z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy dla dużych zakładów produkcyjnych: Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A., instytucji ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie oraz ogólnopolskich organizacji związkowych.
   Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy.
   Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych.
   Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy.

   Prowadzi projekty doradcze w obszarze:

   • opracowywania projektów regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
   • zawierania i rozwiązywania wszelkich umów,
   • dokumentacji w zatrudnieniu,
   • rozwiązań w zakresie stosowania systemów i rozkładów czasu pracy,
   • współpracy z organizacjami związkowymi, społeczną inspekcją pracy oraz radami pracowników,
   • procedur przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
   METODY

   Szkolenie Dyscyplinowanie pracowników – metody:

   Metody wyszczególnione:
   krótkie wykłady,
   dyskusja moderowana,
   case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
   burza mózgów, ćwiczenia praktyczne.

   ADRESACI

   Szkolenie Dyscyplinowanie pracowników – kogo zapraszamy?:

   • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
   • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
   • Szefów Zespołów
   • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

   Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Dyscyplinowanie pracowników:

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   96%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   100%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   96%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   Hotel Focus*** Łódź

   Hotel Focus*** Łódź

   12.09.2024 Szkolenie online
   790 ZŁ (NETTO)
   24.10.2024 Szkolenie online
   790 ZŁ (NETTO)
   19.12.2024 Szkolenie online
   790 ZŁ (NETTO)

   KARTA ZGŁOSZENIA

   OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 608 577 231
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

     Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
    • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

     Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.