In HR / Kadry, Szkolenia dla instytucji publicznych, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-prawo-pracy-regulamin-pracy-regulamin-wynagradzania-regulamin-zfss-uklad-zbiorowy-porozumienie-zbiorowe-2-2

regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin pracy zdalnej i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy w 2024 roku

– audyt zgodności regulaminów z obowiązującymi przepisami. Gotowe narzędzia i wzory dokumentów do zastosowania w praktyce – optymalizacja rozwiązań, eliminacja błędów i ryzykownych zapisów

Uważaj na zapisy w regulaminach pracy, wynagradzania i pracy zdalnej po zmianach przepisów!
Bierzemy pod lupę i porządkujemy regulaminy i inne akty wewnętrzne w firmie, które musisz dostosować lub napisać od podstaw z uwzględnieniem zmian przepisów!
Szczególną uwagę poświęcimy zapisom regulaminu pracy zdalnej i zapisom dotyczącym kontroli trzeźwości.
Zoptymalizuj rozwiązania, zlikwiduj rozbieżności w dokumentach wewnętrznych i skontroluj zapisy pod względem ich zgodności z najnowszymi przepisami prawa pracy.

Podczas szkolenia zwrócimy uwagę na błędy w regulaminach i dokumentach wewnętrznych, które często skutkują dotkliwymi konsekwencjami dla pracodawców.

Nasz Ekspert Prawa Pracy, wieloletni nadinspektor PIP i autor regulaminów dla największych firm i instytucji w Polsce, podpowie co warto doprecyzować w wewnętrznych źródłach prawa, a czego unikać w zapisach oraz podzieli się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami i rozwiązaniami dla działów HR i pracodawców.

Rozwiejemy wątpliwości i odpowiemy na wiele trudnych pytań między innymi:

 • Jakie nowe dokumenty wewnętrzne musisz opracować po nowelizacji kodeksu pracy?
 • Jaka jest wymagana treść porozumienia lub regulaminu pracy zdalnej?
 • Jak prawidłowo przygotować zapisy regulaminu pracy dotyczące kontroli trzeźwości?
 • Jak uregulować kontrolę osobistą pracowników, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dóbr osobistych i godności pracownika?
 • Jak stworzyć optymalny regulamin pracy zawierający wszystkie elementy wymagane przez Kodeks pracy?
 • Jaka jest minimalna treść regulaminu wynagradzania, gwarantująca, że kontrola PIP uzna, iż pracodawca wywiązał się z obowiązku wprowadzenia tego dokumentu?
 • Jak prawidłowo ustalić okres rozliczeniowy w regulaminie pracy, w sytuacji, gdy kontrole PIP wykazują, że 30% pracodawców popełnia w tym zakresie błędy skutkujące koniecznością wypłat dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jak, przez odpowiednie zapisy regulaminu pracy, umożliwić pracodawcy zmianę harmonogramów czasu pracy?
 • Jak, przez odpowiednie zapisy regulaminu pracy, ochronić pracodawcę przez nieuzasadnionymi roszczeniami o wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe?
 • Jak uregulować problematykę czasu pracy, aby wynagrodzenie za pracę dotyczyło czasu, w którym pracownik rzeczywiście pozostaje w dyspozycji pracodawcy?
 • Czy w regulaminie pracy określić różne godziny rozpoczęcia i zakończenia pory nocnej dla poszczególnych grup pracowników? – stanowisko Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.
 • Jak określić w regulaminie pracy zasady korzystania przez pracownika z urządzeń i sprzętu będącego własnością pracodawcy (samochód służbowy, komputer, telefon komórkowy)?
 • Jak uregulować stosowanie monitoringu? Jak powinien postąpić pracodawca, który stosuje monitoring, bez uprzedniego wprowadzenia odpowiednich zapisów w regulaminie pracy?
 • Jak prawidłowo uregulować pracę zdalną?
 • Jak dostosować postanowienia regulaminu pracy do znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy dotyczących równego traktowania i zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu?
 • Jak uregulować kontrolę trzeźwości i kontrolę osobistą pracowników, aby nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów, w tym przepisów o ochronie danych osobowych? Jak dostosować regulamin pracy do nadchodzącej nowelizacji przepisów i uregulowania w Kodeksie pracy kontroli trzeźwości pracowników?
 • Jak uregulować zachowania pracowników w mediach społecznościowych, aby chronić wizerunek i dobre imię pracodawcy?
 • Czy niekorzystna sytuacja finansowa pracodawcy uprawnia go do czasowego zawieszenia regulaminowych składników płacowych?
 • Czy uchylenie regulaminu wynagradzania powoduje automatyczną zmianę warunków zatrudnienia pracowników?
 • Czy można zrezygnować z regulaminów zakładowych po zmianie stanu zatrudnienia?
 • Jak nagradzać i premiować pożądane zachowania pracowników?
 • Jak uregulować nagrody pieniężne i jak kształtować praktykę ich przyznawania, aby nie zostały uznane za stały składnik wynagrodzenia wliczany do wynagrodzenia urlopowego?

Uczestnicy otrzymują edytowalne, gotowe wzory:

 • porozumienia/regulaminu określającego zasady pracy zdalnej
 • postanowień układu zbiorowego pracy/regulaminu pracy/obwieszczenia regulujących zasady kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu; informacji dla pracownika o wprowadzeniu kontroli; klauzuli informacyjnej dla pracownika.
 • regulaminu wynagradzania
 • porozumienia w sprawie wprowadzenia ruchomego rozkładu czasu pracy
 • porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy

Uczestnicy szkolenia dla wybrali również:
Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące? Sprawdź…

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

24 października 2024r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Harmonogram godzinowy:

Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:00.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 790 zł netto.
Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Regulamin pracy, regulamin wynagradzania i inne wewnętrzne źródła prawa pracy w 2023 roku – cele:

weryfikacja zapisów firmowych aktów wewnętrznych prawa pracy

PROGRAM

Szkolenie regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin pracy zdalnej i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy w 2023 roku – program:

Źródła Prawa pracy – czyli zacznijmy od początku

 • Kodeks pracy i inne ustawy tworzące system prawa pracy oraz rozporządzenia wykonawcze.
  Które z przepisów wymagają, a co warto uszczegółowić w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania?
 • Układy zbiorowe pracy i inne oparte na ustawie porozumienia zbiorowe, regulaminy wewnętrzne, statuty, instrukcje i inne regulacje określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
 • Czy zarządzenia lub komunikaty pracodawcy są źródłami prawa pracy? Czego mogą dotyczyć? Czego nie można nimi regulować?

Audyt postanowień regulaminu pracy – co musi zawierać, a co warto zapisać w regulaminie pracy. Eliminacja błędów i ryzykownych zapisów, optymalne rozwiązania i dobre praktyki pracodawców, dostosowanie do obowiązujący przepisów w 2022 roku.
Postanowienia, które musi zawierać regulamin pracy u każdego pracodawcy:

Organizacja pracy

 • Jakie elementy organizacji pracy warto uregulować w regulaminie pracy?
 • Regulacja podległości służbowej, wydawania poleceń służbowych, powierzania konkretnych zadań
 • Jak uregulować sytuację, kiedy pracownik otrzyma polecenie służbowe od przełożonego wyższego szczebla?
 • Jak określić w regulaminie pracy zasady korzystania przez pracownika z urządzeń i sprzętu będącego własnością pracodawcy (samochód służbowy, komputer, telefon komórkowy)?

Warunki przebywania pracowników na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu – dlaczego warto drobiazgowo uregulować tą problematykę?
Jak zrobić to prawidłowo?

 • Jakie ryzyka wiążą się z nieuregulowaniem lub nieprawidłowym uregulowaniem warunków przebywania pracowników na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu?
 • Jak wyeliminować ryzyko nieuzasadnionych roszczeń o wynagrodzenie za godziny nadliczbowych?

Potwierdzanie przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwianie nieobecności w pracy

 • Jak uregulować w regulaminie pracy czas pobytu pracownika na terenie zakładu pracy zaliczany do czasu pracy, aby ograniczyć przypadki wypłaty wynagrodzeń za czas niewykorzystany produktywnie z punktu widzenia pracodawcy?
 • Czy godziny przybycia pracownika do zakładu i jego opuszczenia wyznaczają czas pracy w danym dniu?
 • Potwierdzenie przybycia do zakładu i opuszczenia jego obszaru, a ewidencja czasu pracy
 • Jak określić w regulaminie pracy stosowane systemy czasu pracy, aby nie narazić się na zarzut braku takiego określenia, co może skutkować karą grzywny do 30 tys. zł za naruszenie przepisów o czasie pracy? – najczęściej stwierdzane przez PIP nieprawidłowości w tym zakresie
 • Jaki system czasu pracy wybrać, aby najlepiej odpowiadał potrzebom i interesom pracodawcy?

Określenie rozkładu czasu pracy

 • Jakie elementy rozkładu czasu pracy musi precyzować regulamin, aby pracodawca nie spotkał się z zarzutem naruszenia przepisów o czasie pracy i był zabezpieczony przed groźbą ukarania z tego tytułu?

Ustalenie okresu rozliczeniowego czasu pracy

 • Jakie zapisy w regulaminie pracy warunkują ustalenie okresu rozliczeniowego?
 • Co należy wziąć pod uwagę, aby prawidłowo ustalić okres rozliczeniowy i w sposób nieuświadomiony nie narażać pracodawcy na konieczność zapłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jaki okres rozliczeniowy obowiązuje rzeczywiście w zakładzie? Jak prawidłowo wykonać audyt stanu obecnego?
 • Skutki błędów w ustaleniu okresu rozliczeniowego – konieczność wypłaty wynagrodzenia i dodatków za godziny nadliczbowe – jak wyeliminować to ryzyko?

Ustalenie pory nocnej

 • Jak korzystnie dla pracodawcy ustalić porę nocną?
 • Czy pora nocna musi być zawsze określona, bez względu na to, czy w danym zakładzie pracy wykonuje się pracę?
 • Czy w regulaminie pracy określić różne godziny rozpoczęcia i zakończenia pory nocnej dla poszczególnych grup pracowników? – stanowisko Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Określenie niedziel i świąt w regulaminie pracy

 • Jak korzystnie dla pracodawcy ustalić granice czasowe niedziel i świąt?
 • Czy w regulaminie pracy można określić różnie ustalić granice czasowe niedziel i świąt dla poszczególnych grup pracowników? – stanowisko ministerstwa pracy

Termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia

 • Jak prawidłowo ustalić termin wypłaty wynagrodzenia w regulaminie pracy? – najczęściej popełniane błędy stwierdzane podczas kontroli PIP
 • Jak prawidłowo i racjonalnie ustalić w regulaminie pracy obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej?
 • Sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. Ustalenie zasad zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej.

Praca kobiet i młodocianych w regulaminie pracy – wykazy prac dozwolonych i wzbronionych.

 • Kiedy powstaje obowiązek ustalenia wykazów i jak zrobić to prawidłowo?

Kontrowersje wokół monitoringu pracowników i jego regulacja w regulaminie pracy

 • Jak sformułować prawidłowo postanowienia regulaminu pracy o monitoringu?
 • Jakie rodzaje monitoringu mogą być stosowane przez pracodawcę?
 • Gdzie nie można instalować monitoringu? – katalog miejsc, w których założenie monitoringu jest zabronione
 • Jakie kary grożą za stosowanie monitoringu bez odpowiednich zapisów w regulaminie pracy?
 • Jak powinien postąpić pracodawca, który stosuje monitoring, bez uprzedniego wprowadzenia odpowiednich zapisów w regulaminie pracy?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy stosującego monitoring wynikają z przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) i co należy zrobić aby uniknąć kar za ich niedopełnienie?

Obowiązek równego traktowania w zatrudnieniu oraz zapobieganie dyskryminacji w zatrudnieniu – sprawdź zapisy regulaminu pod kątem zgodności z nowymi przepisami!

 • Jak dostosować postanowienia regulaminu pracy do znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy dotyczących równego traktowania i zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu?
 • Jak wywiązać się z obowiązku udostępnienia pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu?

Regulacje dotyczące zapobieganiu mobbingowi a zapisy w regulaminie pracy

 • Postanowienia dotyczące mobbingu w regulaminie pracy środkiem ochrony pracodawcy przed roszczeniami pracownika związanymi z mobbingiem
 • Wprowadzenie do rozdziałów regulaminu dotyczących obowiązków pracodawcy i pracowników zakazu stosowania mobbingu oraz sprecyzowanie, jakie działania o charakterze mobbingu są zakazane.

Określenie w regulaminie pracy podstawowych obowiązków pracownika – korzyści dla pracodawcy z takich zapisów z punktu widzenia stosowania kar porządkowych oraz uzasadniania rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia

Określenie trybu wydawania poleceń pracy w godzinach nadliczbowych
jako sposób ochrony pracodawcy przed samowolnym podejmowaniem pracy nadliczbowej oraz dochodzeniem nieuzasadnionych roszczeń z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.
Jak za pomocą postanowień regulaminu pracy zapewnić pracodawcy możliwość i dopuszczalność zmiany harmonogramów czasu pracy?

Jak ustalić w regulaminie pracy czytelną i precyzyjną procedurę udzielania urlopów?

 • Jak uregulować termin i formę zgłoszenia zamiaru skorzystania z urlopu na żądanie?

Kontrola trzeźwości pracowników po nowelizacji w 2023 roku

 • W jakich aktach i pod jakimi warunkami pracodawca może uregulować kontrolę trzeźwości oraz obecności w organizmie innych środków? Układ zbiorowy pracy, regulamin pracy, obwieszczenie.
 • Procedura kontroli po nowelizacji kodeksu pracy w 2023 roku
 • Jak dostosować regulamin pracy do nowelizacji przepisów i uregulowania w Kodeksie pracy kontroli trzeźwości pracowników? – konieczne postanowienia regulaminu pracy w tym zakresie.

Uregulowanie procedury kontroli osobistej pracowników

 • Jak można uregulować w regulaminie pracy przesłanki i sposób wykonywania kontroli osobistej pracowników, aby nie narażać się na zarzut naruszenia dóbr osobistych pracownika i konieczność wypłaty wysokiego zadośćuczynienia?

Postanowienia regulaminu pracy dotyczące ochrony danych osobowych

 • Jakie zasady dotyczące ochrony danych osobowych zawrzeć w regulaminie pracy?
 • Jak określić obowiązki pracownika dotyczące ochrony danych osobowych?
 • Jak ustalić zabezpieczenia techniczne i organizacyjne dotyczące ochrony danych osobowych?

Pracownik w Internecie i mediach społecznościowych – kontrola aktywności pracowników w mediach społecznościowych

 • Czy pracodawca może określić w regulaminie pracy zasady korzystania z mediów społecznościowych przez pracowników?
 • Co to jest wewnątrzzakładowa polityka mediów społecznościowych – regulamin social media dla pracowników.
 • Jak zabezpieczyć interesy pracodawcy zagrożone aktywnością pracowników w mediach społecznościowych?
 • Jakie mogą być konsekwencje złamania regulaminu przez pracownika?

Ustalenie wymagań pracodawcy co do wyglądu pracowników – problematyka dress code w regulaminie pracy
Audyt zapisów regulaminu wynagradzania – co powinien zawierać, a jakie zapisy są niedopuszczalne w regulaminie wynagradzania? Dostosowanie do obowiązujących przepisów w 2022 roku.

 • Jak ukształtować treść regulaminu wynagradzania, aby spełnić wymagania Kodeksu pracy, a PIP nie zarzuciła faktycznego braku takiego regulaminu w zakładzie pracy?
 • Inne świadczenia związane z pracą w regulaminie wynagradzania – dodatki do wynagrodzeń, premia regulaminowa, problem nagrody pieniężnej, nagrody jubileuszowe
 • Premie motywacyjne i uznaniowe w orzecznictwie
 • Czym premia różni się od nagrody?
 • Czy w razie korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego można zmniejszyć mu premię?
 • Premia za brak absencji chorobowej
 • Co należy rozumieć przez ustalenie warunków wynagrodzenia w regulaminie wynagradzania
 • Ustalanie zasad wynagradzania a równe traktowanie w zatrudnieniu. Jak ukształtować warunki wynagrodzenia w regulaminie wynagradzania aby zapewnić równe traktowanie pracowników w zakresie wynagrodzenia za pracę

Pracownicy zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy, a regulamin wynagradzania – orzecznictwo SN

 • Jakich pracowników zaliczamy do zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy?
 • Jak rozumieć zakaz regulowania warunków wynagradzania pracowników  zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy w regulaminie wynagradzania?
 • Gdzie uregulować warunki wynagradzania tej grupy pracowników?

Uzgadnianie treści regulaminu pracy i wynagradzania

 • Kształtowanie treści regulaminu wynagradzania u pracodawców, u których nie działają organizacje związkowe, działa jedna lub kilka organizacji związkowych
 • Skutki wydania regulaminu pracy bez wymaganego uzgodnienia z organizacją/organizacjami związkowymi – orzecznictwo SN
 • Czy niedopełnienie obowiązku wydania regulaminu pracy, lub nieprawidłowy regulamin może wiązać się z odpowiedzialnością pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

Zasady wprowadzania zmian w regulaminach zakładowych

 • Tryb i warunki rezygnacji z regulaminów zakładowych
 • Trudna sytuacja ekonomiczna pracodawcy a możliwość zawieszenia stosowania regulaminu wynagradzania.
 • Czy niekorzystna sytuacja finansowa pracodawcy uprawnia go do czasowego zawieszenia regulaminowych składników płacowych?
 • Jak rozumieć uzasadnienie porozumienia sytuacją finansową pracodawcy?
  Kto reprezentuje pracowników przy zawarciu takiego porozumienia?
 • Czy porozumienie należy zgłosić do właściwego okręgowego inspektora pracy?
 • Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy – jakie są przesłanki jego zawarcia?
 • Obowiązywanie regulaminów po spadku zatrudnienia poniżej 50 pracowników. Czy można zrezygnować z regulaminów zakładowych po zmianie stanu zatrudnienia?

Porozumienie/regulamin określające zasady pracy zdalnej w świetle znowelizowanych w 2023 roku przepisów Kodeksu pracy

 • Jakie formy regulowania zasad pracy zdalnej przewidują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy?
 • Jakie elementy, w świetle znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy powinny zawierać porozumienie/regulamin określające zasady pracy zdalnej?
 •  Jaka jest procedura zawierania porozumienia określającego zasady pracy zdalnej w świetle znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy?
 • Jak zabezpieczyć interesy pracodawcy w regulacji pracy zdalnej?
 • Oświadczenia składane przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej – ich rodzaje i forma
 • Jak skonstruować oświadczenie pracownika o dostosowaniu stanowiska pracy zdalnej do wymagań ergonomii i bhp?

  Inne wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy – porozumienia zbiorowe oparte na ustawie

  Porozumienie dotyczące przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy

  • Strony porozumienia
  • Obowiązek przekazania kopii porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy
  • Porozumienie dotyczące wprowadzenia ruchomego rozkładu czasu pracy
  • Jak sformułować porozumienie – jaka powinna być jego treść? Strony porozumienia
  • Porozumienia zawierane na gruncie Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin pracy zdalnej i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy w 2023 roku poprowadzi:

  Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy z ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu kontroli przestrzegania prawa pracy i bhp w firmach i instytucjach, kierownik Sekcji Nadzoru i Kontroli, oskarżyciel publiczny z ramienia PIP w postępowaniach sądowych.
  Brał aktywny udział w postępowaniach skargowych. Rozpatrywał skargi wnoszone do PIP na pracodawców oraz skargi dot. nieprawidłowego rozpatrywania skarg pracowników przez Inspektorów.

  Członek kapituły corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadził kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy największych pracodawców, biorących udział w konkursie.
  Nadzorował realizację kontroli tematycznych – przeprowadzanych przez inspektorów PIP – z zakresu czasu pracy oraz outsourcingu pracowniczego. Samodzielnie przeprowadził kilkaset kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy. Przewodniczył zespołowi tematycznemu czasu pracy i wynagrodzeń, działającemu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.
  Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Instytucie Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp.
  Równolegle prowadzi szkolenia z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy dla dużych zakładów produkcyjnych: Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A., instytucji ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie oraz ogólnopolskich organizacji związkowych.
  Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy.
  Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych.
  Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy.

  Prowadzi projekty doradcze w obszarze:

  • opracowywania projektów regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
  • zawierania i rozwiązywania wszelkich umów,
  • dokumentacji w zatrudnieniu,
  • rozwiązań w zakresie stosowania systemów i rozkładów czasu pracy,
  • współpracy z organizacjami związkowymi, społeczną inspekcją pracy oraz radami pracowników,
  • procedur przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
  METODY

  Szkolenie regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin pracy zdalnej i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy w 2023 roku – metody:

  • krótkie wykłady,
  • instrukcje trenera, omówienie dokumentów,
  • dyskusja moderowana,
  • case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
  • prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa.
  ADRESACI

  Szkolenie regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin pracy zdalnej i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy w 2023 roku – kogo zapraszamy?

  • menedżerów wyższego szczebla, członków zarządu, właścicieli firm
  • dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr
  • specjalistów bhp i SIP
  • przedstawicieli związków zawodowych

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin pracy zdalnej i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy w 2023 roku:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  96%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel Focus*** Łódź

  Hotel Focus*** Łódź

  24.10.2024 Szkolenie online
  790 ZŁ (NETTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

    Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
   • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

    Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.