In HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-zwiazki-zawodowe/spoleczny-inspektor-pracy

Społeczny Inspektor Pracy w 2024 roku – skuteczny rzecznik i obrońca praw pracowniczych

– jak w praktyce reprezentować interesy pracowników i być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami podpowiada praktyk – wieloletni nadinspektor PIP. Zmiany z 22.09.2023 r. rozszerzające ochronę przed zwolnieniem Społecznych Inspektorów Pracy

Proponujemy najlepsze szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy na rynku!
100% praktyki, same trudne przypadki wymagające interpretacji, najnowsze zmiany w prawie istotne w pracy SIP w 2023 i 2024 roku, nowe orzecznictwo przedstawi Ekspert prawa pracy i bhp, wieloletni nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który przeprowadził ponad 1000 kontroli w zakładach produkcyjnych i instytucjach, podczas których współpracował ze społecznymi inspektorami pracy, rozpatrywał wniesione przez nich skargi, kontrolował wykonanie zaleceń i uwag!
Szczególną uwagę poświecimy nowym przepisom z 22.09.2023 r. rozszerzającym ochronę przed zwolnieniem Społecznych Inspektorów Pracy oraz rewolucyjnym zmianom w prawie pracy obowiązującym od 2023 roku, które musi znać każdy społeczny inspektor pracy
(między innymi badanie trzeźwości, zmiany w urlopach, w umowach, w informacjach o warunkach zatrudnienia, praca zdalna i inne rewolucyjne zmiany w prawie pracy).

Sprawdź dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu dla SIP?

Po pierwsze będziesz na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawa pracy i zmianami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, co uchroni Cię od często popełnianych błędów w ich stosowaniu.

Oprócz tego dowiesz się:

 • Czy pracodawca może kontrolować przebieg i legalność wyborów społecznego inspektora pracy?
 • Jakie obowiązki nakłada na Ciebie Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy?
 • Jakie posiadasz uprawnienia służące realizacji Twoich obowiązków?
 • Jak skutecznie prowadzić czynności kontrolne?
 • Jak podczas kontroli wykorzystać aktualne podstawowe listy kontrolne PIP?  – w ramach materiałów szkoleniowych otrzymasz listy i będziesz je mógł wykorzystać w codziennej działalności!
 • Jakie ograniczenia nakładają na Ciebie przepisy o ochronie danych osobowych? Problematyka żądania przez SIP wglądu do dokumentów płacowych pracowników.
 • Jakie środki prawne możesz wykorzystać zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy?
 • Jak prawidłowo formułować zalecenia zakładowego społecznego inspektora pracy, jak zbudować ich podstawy prawne? Nasz Ekspert podpowie jak skonstruować zalecenie na poziomie nakazu państwowego inspektora pracy, tak aby nie zostały zakwestionowane przez organy PIP w razie sprzeciwu pracodawcy!
  Na szkoleniu omówimy pozytywne i negatywne przykłady zaleceń SIP.
 • Na kim spoczywa obowiązek założenie i przechowywania księgi zaleceń i uwag? Kto ma do niej wgląd? Na szkoleniu otrzymasz wzór księgi!
 • Co może zrobić pracodawca jeżeli nie zgadza się z zaleceniami SIP?
 • Jak przygotować wniosek do PIP o przeprowadzenie kontroli w sposób komunikatywny i rzeczowy, tak aby kontrola PIP doprowadziła do eliminacji problemów naruszeń prawa pracy lub przepisów bhp zidentyfikowanych przez społecznego inspektora pracy?
 • Na czym polegają w praktyce Twoje uprawnienie do udziału w kontroli PIP w zakładzie pracy?
 • Czego możesz się domagać od pracodawcy w ramach realizacji obowiązku zapewnienia społecznym inspektorom odpowiednich warunków realizacji ich zadań?
 • Jak chroniony jest Twój stosunek pracy w związku z pełnioną funkcją? Czy i w jakich sytuacjach pracodawca może wypowiedzieć lub rozwiązać Twoją umowę o pracę? Czy są sytuacje, w których może dokonać wypowiedzenia zmieniającego?
 • Czy na czas pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy możesz być zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?
 • Czy za pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy możesz otrzymać wynagrodzenie? Czy pracodawca ma obowiązek przyznania takiego wynagrodzenia?

Weź udział w szkoleniu dla Społecznych Inspektorów Pracy – wyjdziesz z pakietem rozwiązań do wykorzystania w pracy od zaraz!
Bądź na bieżąco z aktualnymi przepisami prawa pracy i zmianami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w swoim zakładzie.
Posłuchaj podpowiedzi Eksperta, który z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy, jako oskarżyciel publiczny, stawiał zarzuty pracodawcom w sprawach o naruszenie przepisów Ustawy o społecznej inspekcji pracy i niewykonywanie zaleceń zakładowego społecznego inspektora pracy.

Otrzymasz wzorce i scenariusze postępowań do zastosowania w praktyce od zaraz!


  Uczestnicy szkolenia Społeczny Inspektor Pracy – skuteczny rzecznik i obrońca praw pracowniczych wybrali również:

  Prawo pracy dla zarządzających pracownikami Sprawdź…

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  Przydatne informacje organizacyjne:

  18 października 2024r. – szkolenie online

  Wymagania sprzętowe:

  • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
  • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
  • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

  Zaplanuj sobie czas na szkolenie od 9:00-14:30.

  8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

  Cena szkolenia wynosi 740 zł netto.
  Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

  Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

  Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, bardzo bogate materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
  OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

  CELE I KORZYŚCI

  Szkolenie Społeczny Inspektor Pracy – korzyści:

  • dowiesz się jak rozwiązywać problemy związane zpełnieniem funkcji SIP
  • nabędziesz pewności siebie w zarządzaniu, dzięki wiedzy prawnej i studium przypadków
  • poznasz rozwiązania prawne, które pomogą Ci zarządzać sytuacjami trudnymi i nie przekraczać uprawnień
  PROGRAM

  Szkolenie Społeczny Inspektor Pracy – program:

  Reprezentowanie przez SIP interesów pracowników – na czym ono polega?

  • czy SIP reprezentuje tylko pracowników zatrudnianych przez pracodawcę, w ramach którego utworzono struktury SIP, czy również pracowników innych pracodawców, którzy świadczą pracę na terenie zakładu i innych osób, które wykonują czynności na terenie danego zakładu pracy?

  Relacja SIP – związki zawodowe

  • jak należy rozumieć i na czym polega kierownictwo związków zawodowych w stosunku do SIP?

  Struktura SIP w zakładzie pracy

  • jakie rozwiązania organizacji SIP w zakładzie pracy dopuszcza Ustawa o społecznej inspekcji pracy?
  • zakładowy, wydziałowy i grupowy społeczny inspektor pracy oraz jego miejsce w strukturze organizacyjnej SIP
  • jak racjonalnie ustalić strukturę organizacyjną SIP w zależności od struktury zakładu pracy?
  • kto i w jakiej formie ustala strukturę organizacyjną SIP w zakładzie pracy?
  • czy pracodawca może wpływać na strukturę organizacyjną SIP w zakładzie pracy?

  Wybory społecznych inspektorów pracy

  • kto dokonuje wyboru SIP?
  • jaka jest zależność między liczbą pracowników zatrudnionych w zakładzie, a procedurą wyborów społecznych inspektorów ?
  • czy SIP są wybierani i odwoływani przez ogół pracowników zakładu pracy, czy tylko przez członków związków zawodowych?
  • kto może ubiegać się o wybór na społecznego inspektora pracy? jakie wymagania w tym zakresie stawia Ustawa o SIP?
  • jaki jest okres kadencji społecznego inspektora pracy? czy związki zawodowe mogą przedłużyć uchwałą okres kadencji społecznego inspektora pracy?
  • jak prawidłowo ustalić regulamin wyborów społecznych inspektorów pracy? jakie postanowienia powinien zawierać?
  • czy sądy i organy administracji państwowej mogą kontrolować prawidłowość wyborów społecznych inspektorów pracy? – najnowsze tendencje w orzecznictwie Sądu Najwyższego
  • czy możliwe jest uzyskanie statusu społecznego inspektora pracy w inny sposób, niż w drodze wyboru? ? – najnowsze tendencje w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

  Utrata statusu społecznego inspektora pracy

  • odwołanie społecznego inspektora pracy; kto, w jaki sposób i z jakich przyczyn może odwołać inspektora pracy?
  • pozostałe przesłanki utraty statusu SIP

  Szczególna ochrona stosunku pracy Społecznego Inspektora Pracy

  • na czym polega szczególna ochrona stosunku pracy społecznego inspektora pracy?
  • kiedy się rozpoczyna i jak długo trwa szczególna ochrona stosunku pracy społecznego inspektora pracy?
  • w jakich sytuacjach i na jakich warunkach możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy ze społecznym inspektorem pracy? kiedy i na jakich warunkach dopuszczalne jest wypowiedzenie zmieniające?

  Obowiązek pracodawcy zapewnienia społecznym inspektorom odpowiednich warunków realizacji ich zadań

  • na czym polega i jaki jest zakres tego obowiązku?
  • jakie koszty związane z działalnością społecznej inspekcji pracy zobowiązany jest ponosić pracodawca i jakie są granice tego obowiązku?
  • czy społeczny inspektor pracy może domagać się od pracodawcy udostępnienia samochodu służbowego celem dojazdu do miejsca prowadzenia przez zespół powypadkowy czynności związanych z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy?

  Wynagrodzenie i czas pracy Społecznego Inspektora Pracy

  • czy społeczny inspektor pracy może wykonywać zadania związane z tą funkcją w ramach swojego rozkładowego czasu pracy?
   czy w takich przypadkach zachowuje prawo do wynagrodzenia?
  • czy Społeczny Inspektor Pracy może otrzymać wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji?
   jaka jest wysokość takiego wynagrodzenia?
   czy pracodawca ma obowiązek przyznania wynagrodzenia?
  • czy Społeczny Inspektor Pracy może zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas pełnienia swojej funkcji?

  Ustawowe zadania społecznych inspektorów pracy, prawne i praktyczne sposoby ich wykonywania

  • kontrola stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy – jakie przepisy prawa pracy ustalają wymagania w tym zakresie ?
   jakiego rodzaju dokumenty urzędowe i dokumentacja producenta zawierają informacje, które można wykorzystać podczas kontroli?
  • kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
   – jakie przepisy prawa pracy określają obowiązki pracodawcy w tym zakresie ?
   – jak analizować akty wewnątrzzakładowe (układy zbiorowe i regulaminy) i korzystać z ich postanowień podczas kontroli ?
  • Czy SIP może kontrolować inne zagadnienia prawa pracy, które nie zostały wymienione szczegółowo w Ustawie?
  • uczestniczenie w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego – w jakiej formie sip może uczestniczyć w takich kontrolach?
  • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – jakie przepisy prawa regulują rolę społecznego inspektora pracy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy? jak je prawidłowo stosować? jakie są obowiązki zespołu powypadkowego? na co zwrócić uwagę w praktyce ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy?
  • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrola stosowania przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych.
  • udział w społecznych przeglądach warunków pracy

  Uprawnienia Społecznych Inspektorów Pracy

  • prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy – czy sip ma obowiązek uprzedzić pracodawcę o zamiarze podjęcia kontroli w odniesieniu do poszczególnych pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy?
  • prawo żądania od kierownika zakładu pracy oraz oddziału (wydziału) i od pracowników informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania – jakie są skutki odmowy udzielenia informacji lub okazania dokumentów przez te osoby?
  • ograniczenia wglądu sip do dokumentów zawierających dane osobowe – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 26 kwietnia 2018 r. Sygn. akt K 6/15
  • na czym polega obowiązek społecznego inspektora pracy przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych? jakie informacje mają taki charakter? jakie przepisy prawa regulują ochronę informacji niejawnych?

  Praktyka działania społecznego inspektora pracy

  • jakie przepisy prawa pracy mają największe znaczenie w praktyce działania społecznego inspektora pracy? omówienie najważniejszych regulacji – Kodeks pracy – obowiązki pracodawcy, pracowników, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp, Rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
  • najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy, które musi znać każdy społeczny inspektor pracy w 2023 roku – gotowa mapa działań w aspekcie prawnym, technicznym, organizacyjnym
   kontrola trzeźwości
   jakie metody badania trzeźwości może stosować pracodawca?
   czy kontrolowani mogą być tylko pracownicy?
   jaka zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest uznawana przez nowe przepisy za obecność alkoholu w organizmie?
   jakie zapisy należy wprowadzić do regulaminu pracy  w związku z kontrolą trzeźwości?
   jakimi urządzeniami pracodawca może kontrolować pracowników?
   jak powinien być realizowany obowiązek poszanowania godności pracownika przy kontroli trzeźwości?
   skomplikowane przykłady i wyzwania związane z wdrożeniem pracy zdalnej
   aspekty bhp przy pracy zdalnej
   ocena ryzyka zawodowego, informacja o zasadach bhp przy wykonywaniu pracy zdalnej oraz organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii
   kontrola pracy zdalnej
   zasady zwrotu kosztów pracy zdalnej przez pracodawcę
   wypadek przy pracy zdalnej – zasady ustalania okoliczności i przyczyn
   zmiany dot. umów na okres próbny,
   – zmiany informacji o warunkach zatrudnienia,
   – obowiązek konsultacji związkowej przy wypowiadaniu umów na czas określony oraz obowiązek uzasadniania takich wypowiedzeń,
   – nowe przywileje rodzicielskie dla pracowników w 2023 roku,
   – zwolnienia z pracy z powodu siły wyższej, urlop opiekuńczy,
   – elastyczna organizacja pracy, itd.
  • jak prawidłowo stosować przepisy prawa pracy? – algorytm analizy prawnej z uwzględnieniem hierarchii aktów prawnych
  • jesteś nowym społecznym inspektorem pracy – od czego zacząć? jak ustalić hierarchię zadań w zakresie kontroli bhp?
  • jak opracować roczny plan pracy?
  • jak ułożyć współpracę ze służbą bhp i działem personalnym?
  • przeglądy warunków pracy i plany poprawy warunków bhp – co zrobić, by nie były tylko formalnością, a przynosiły rzeczywiste korzyści dla pracowników?
  • działając społecznie działaj jak profesjonalista! – zastosowanie w praktyce działania społecznego inspektora pracy podstawowych list kontrolnych stosowanych przez Państwową Inspekcję Pracy w 2022 roku

  Środki prawne działania społecznego inspektora pracy przewidziane w Ustawie o społecznej inspekcji pracy

  • uwagi społecznego inspektora pracy – jakie są przesłanki ich formułowania? kto jest ich adresatem ? obowiązek ich odnotowania w księgach uwag lub w księdze zaleceń i uwag. Czy najpierw należy skierować uwagę do   kierownika zakładu pracy oraz oddziału (wydziału), czy uprzednio dokonać  stosownego zapisu w księgach?
  • zalecenie zakładowego społecznego inspektora pracy – w jakiej formie winno być wydane? jakie są rodzaje zaleceń zakładowego społecznego inspektora pracy? kiedy należy wydać zlecenie zalecenie usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień? kiedy winno być wydane zalecenie wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót? jakie są obowiązki zakładowego społecznego inspektora pracy w przypadku wydania zalecenia wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót? jak prawidłowo sformułować zalecenie? jakie elementy powinno ono zawierać?
  • pozostałe prawne środki działania społecznego inspektora pracy – uprawnienie do zwracania uwagi pracownikom nie przestrzegającym przepisów i zasad bhp na obowiązek przestrzegania tych przepisów i zasad; z wrócenie się o czasowe odsunięcie pracownika od pracy i zapoznanie go z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  Sprzeciw kierownika zakładu pracy od zalecenia zakładowego społecznego inspektora pracy do właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy

  • termin do wniesienie sprzeciwu,
  • jakie działania podejmują organy Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku wniesienia sprzeciwu?
  • formy prawne działań inspektora pracy PIP w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu od zalecenia zakładowego społecznego inspektora pracy.

  Księga zaleceń i uwag

  • kto ma obowiązek założenia zakładowej księgi zaleceń i uwag oraz oddziałowej (wydziałowej) księgi uwag?
  • jakie jest miejsce jej przechowywania i kto je wybiera?
  • jakie podmioty mają prawo wglądu do księgi zaleceń i uwag ? czy ma prawo wglądu do niej każdy pracownik zakładu pracy?
  • znaczenie księgi zaleceń i uwag w postępowaniu sądowym

  Współpraca społecznych inspektorów pracy z organami PIP – zagadnienia prawne i praktyczne

  • w jakich formach Państwowa Inspekcja Pracy udziela SIP pomocy w realizacji jej zadań ?
  • przeprowadzanie przez państwowych inspektorów pracy kontroli wykonywania zaleceń i uwag społecznych inspektorów pracy
  • wniosek zakładowego społecznego inspektora pracy o przeprowadzenia kontroli przez inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy oraz wszczęcie  postępowania w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika; jakie są warunki formalne złożenia wniosku? jak go poprawnie skonstruować?
  • uczestnictwo zakładowego społecznego inspektora pracy w kontrolach przeprowadzanych w zakładzie przez inspektora pracy państwowej inspekcji pracy oraz w podsumowaniu kontroli; na czym polegają te uprawnienia? jak prawidłowo ułożyć współpracę pomiędzy społecznym, a państwowym inspektorem pracy?

  Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o społecznej inspekcji pracy i niewykonywanie zalecenia zakładowego społecznego inspektora pracy

  • kto może odpowiadać za naruszenie przepisów o społecznej inspekcji pracy i niewykonywanie zalecenia zakładowego społecznego inspektora pracy?
  • na czym mogą polegać naruszenia przepisów o społecznej inspekcji pracy? – przykłady zachowań pracodawcy/osób działających w imieniu pracodawcy wyczerpujących znamiona tego wykroczenia.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
  Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenia Społeczny Inspektor Pracy poprowadzi:

  Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy z ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu kontroli przestrzegania prawa pracy i bhp w firmach i instytucjach, kierownik Sekcji Nadzoru i Kontroli, oskarżyciel publiczny z ramienia PIP w postępowaniach sądowych.
  Od 1997 jego aktywność koncentruje się na prowadzeniu szkoleń dla menedżerów i pracodawców z zakresu obowiązków i odpowiedzialności osób kierujących pracownikami.
  Brał aktywny udział w postępowaniach skargowych. Rozpatrywał skargi wnoszone do PIP na pracodawców oraz skargi dot. nieprawidłowego rozpatrywania skarg pracowników przez Inspektorów.
  Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Instytucie Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Członek kapituły corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadził kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy największych pracodawców, biorących udział w konkursie.
  Nadzorował realizację kontroli tematycznych – przeprowadzanych przez inspektorów PIP – z zakresu czasu pracy oraz outsourcingu pracowniczego. Samodzielnie przeprowadził kilkaset kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy. Przewodniczył zespołowi tematycznemu czasu pracy i wynagrodzeń, działającemu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.Wprowadza i audytuje regulaminy wynagradzania, premiowania, pracy, w tym regulaminy pracy zdalnej oraz funduszu socjalnego.

  Prowadzi szkolenia z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy dla dużych zakładów produkcyjnych: Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A., instytucji ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie oraz ogólnopolskich organizacji związkowych.
  Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy.
  Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych.
  Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy.

  Prowadzi projekty doradcze w obszarze:

  • opracowywania projektów regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
  • zawierania i rozwiązywania wszelkich umów,
  • dokumentacji w zatrudnieniu,
  • rozwiązań w zakresie stosowania systemów i rozkładów czasu pracy,
  • współpracy z organizacjami związkowymi, społeczną inspekcją pracy oraz radami pracowników,
  • procedur przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
  METODY

  Szkolenie Społeczny Inspektor Pracy – metody:

  Metody wyszczególnione:
  krótkie wykłady,
  dyskusja moderowana,
  case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
  burza mózgów,
  prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa,
  praca z dokumentami

  ADRESACI

  Szkolenie Społeczny Inspektor Pracy – kogo zapraszamy?:

  • Społeczni Inspektorzy Pracy
  • Przedstawiciele związków zawodowych
  • Służby bhp

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Społeczny Inspektor Pracy:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  96%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel Focus*** Łódź

  Hotel Focus*** Łódź

  18.10.2024 Szkolenie online
  740 ZŁ (NETTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

    Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
   • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

    Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.