In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/prawo-pracy-dla-zarzadzajacych-pracownikami

Szkolenie Prawo pracy dla zarządzających pracownikami

jak reagować w trudnych sytuacjach, co wolno pracownikowi, a czego nie może kierownik? – warsztaty i studia przypadków, odpowiedzialność menedżerów podczas pandemii

Zarządzasz pracownikami, działem, firmą.

Przed Tobą trudne zadania dotyczące zmian organizacji i form pracy, przesunięć kadrowych, zmian w planach urlopów, grafikach czasu pracy i inne niepopularne działania, które mogą skutkować roszczeniami ze strony pracowników?

Zadbaj, żeby wszystkie zmiany kadrowe i organizacyjne były przeprowadzone zgodnie z prawem!

Wyeliminuj błędy!

Podczas spotkania z charyzmatycznym Sędzią Sądu Pracy, dowiesz się między innymi:

 • jak rozliczać pracownika z pracy zdalnej, jak kontrolować postępy pracy?
 • jakie są dopuszczalne granice i metody kontrolowania pracowników, co jest legalne, a co zabronione prawem?
 • jak prawidłowo zaplanować pracę, tworzyć  grafiki  (harmonogramy) w okresach niedoboru pracy, absencji pracowników, przy obniżonym wymiarze czasu pracy, w tym po odwołaniu stanu epidemii?
 • kiedy pracownik może legalnie odmówić wykonania polecenia, powstrzymać się od pracy?
 • kiedy i w jaki sposób możesz powierzyć pracownikowi inną pracę niż umówiona?
 • kiedy wolno zmienić harmonogram pracy?
 • kiedy informować pracowników o zmianach grafików?
 • w jaki sposób zmiany systemów i rozkładów czasu pracy wpływają na uprawnienia pracownicze, w tym prawo do przerw, zwolnień?
 • co to są „czarne nadgodziny”?
 • jak radzić sobie z wyjściami prywatnymi pracownika? Jak je ewidencjonować i jakie  stosować zasady odpracowywania?
 • jak i kiedy przesunąć urlop wypoczynkowy, odwołać pracownika z urlopu?
 • czy można, na gruncie nowych przepisów, udzielić urlopu bez zgody pracownika? Na jakich zasadach?
 • jak planować pracę i czas odpoczynku?
 • kiedy pracodawca może jednostronne udzielić urlopu pracownikowi?
 • czy i kiedy  kierownik ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • czy istnieje pojęcie nienormowanego czasu pracy kierownika?
 • jakie błędy popełniają najczęściej kierownicy przy wypowiedzeniu umowy o pracę?
 • czego się wystrzegać w zarządzaniu pracownikami – za co kierownik ponosi odpowiedzialność?
 • o jakie dokumenty bezwzględnie musisz zadbać jako przełożony rozliczając czas pracy, zgadzając się na wyjścia, zwalniając pracownika od pracy?

Szkolenie Prawo Pracy dla zarządzających pracownikami poprowadzi doświadczony Sędzia Sądu Pracy. Na praktycznych przykładach przedstawione zostaną najczęściej popełniane błędy i zaniedbania w stosowaniu Prawa Pracy przez menedżerów i kierowników zarządzających pracownikami, które grożą konsekwencjami sądowymi i poważnymi karami.


Uczestnicy szkolenia Prawo pracy dla zarządzających pracownnikami wybrali również:

Szkolenie Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

28 października 2021r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Szkolenie trwa w godzinach 9:00-14:00

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 590 zł brutto.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym.
OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Prawo Pracy dla menedżerów – cele szkolenia:

Celem szkolenia Prawo pracy dla menedżerów jest zapoznanie Uczestników z istotnymi zmianami w Prawie Pracy, które czekają pracodawców w 2019 roku oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

PROGRAM

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów – program szkolenia:

Zarządzanie firmą, działem, pracownikami to ogromny egzamin dla kierowników. Będąc na pierwszym froncie walki o utrzymanie firmy muszą podejmować trudne decyzje kadrowe, których skutki mogą odczuć z opóźnieniem, w postaci pozwów pracowniczych oraz sporów zbiorowych.

Czy wiesz?

1.Jak prawidłowo zaplanować pracę, tworzyć  grafiki  (harmonogramy) w okresach niedoboru pracy, absencji pracowników, przy obniżonym wymiarze czasu pracy, w tym po odwołaniu stanu epidemii?
2. Kiedy wolno zmienić harmonogram pracy?
3. Jakimi regułami rządzi się grafik?
4. Jakie są zasady prawidłowego zrównoważenia uszczuplonego odpoczynku dobowego, gdzie i  jak dokonać  adnotacji?
5. Kiedy możesz skrócić odpoczynek dobowy na gruncie KP i nowych przepisów?
6. Czy należy rozliczyć brak odpoczynku tygodniowego?
7. Jak prawidłowo planować pracę w równoważnym systemie czasu pracy dla zapełnienia ciągłości funkcjonowania zakładu?
8. W jaki sposób i w jakim terminie  informować pracowników o zmianach grafików? 
9. W jaki sposób zmiany systemów i rozkładów czasu pracy wpływają na uprawnienia pracownicze, w tym do przerw, zwolnień?
10. Jakie niedopuszczalne praktyki grożą roszczeniami pracowników o nadgodziny?
11. Jak rozliczać czas pracy w wydłużonym okresie rozliczeniowym?
12. Jak prawidłowo rozliczać pracę w nadgodzinach, wolne dni – szósty dzień pracy, niedzielę i święta?
13. Czy i kiedy kierownik ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?
Czy istnieje pojęcie nienormowanego czasu pracy kierownika?
Jak traktować przekazywanie zmian, udział w zebraniach przed rozpoczęciem pracy, obecność kierownika do opuszczenia zakładu pracy przez ostatniego pracownika?
14. Co to są „czarne nadgodziny”?
15. Czy nadgodziny trzeba wyraźnie polecić?
16. Jak traktować przekazywanie zmian z punktu widzenia czasu pracy?
17. Jak prawidłowo udzielać przerw od pracy?
18. O jakie dokumenty bezwzględnie musisz zadbać jako przełożony rozliczając czas pracy, zgadzając się na wyjścia, zwalniając pracownika od pracy?
19. Jaki jest wpływ badań profilaktycznych na wykonywanie pracy?
20. Kiedy wnioskować o skierowanie na badania profilaktyczne przed terminem badań?
21. Kiedy i w jaki sposób możesz powierzyć inna pracę niż umówiona?
22. Jakie polecenia możesz wydać pracownikowi w ramach zajmowanego stanowiska?
23. Czy możesz sporządzać notatki służbowe, gdzie je przechowywać oraz jaka może być ich treść?
24. Jak radzić sobie z wyjściami prywatnymi pracownika?
Jak je ewidencjonować i jakie stosować zasady odpracowywania?
25. Jak potwierdzać gotowość do pracy przy pracy zdalnej? jak rozliczać pracownika z pracy zdalnej?
26. W jaki sposób zorganizować i kontrolować pracę zdalną?
27. Jakie jest ryzyko nadgodzin przy stosowaniu w praktyce wprowadzeniu przerywanego rozkładu czasu pracy w pracy zdalnej (orzecznictwo SN)?
28. Jak uelastycznić czas pracy, szczególnie w pracy zdalnej, aby pracownik nie generował nadgodzin?
29. Jakie znaczenie ma plan urlopów i kart urlopowych?
Jak i kiedy przesunąć  urlop wypoczynkowy, odwołać z urlopu?
Czy i kiedy pracodawca może jednostronne udzielić  urlopu zaległego i bieżącego?
Czy można i na jakich zasadach  na gruncie nowych przepisów udzielić urlopu bez zgody pracownika?
Kiedy sobą odpowiedzialna popełnia wykroczenie przeciwko prawu do urlopu wypoczynkowego?
Czy okres pozostawania bez pracy uprawnia do urlopu wypoczynkowego? 
Jakie mogą być konsekwencje obejścia przestoju?
30. Jakie błędy skutkujące odpowiedzialnością popełnia przełożony przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych?
Czy możesz udzielić urlopu wypoczynkowego bez badan profilaktycznych?
31. Jak ewidencjować czas wykonywania badań przez pracownika?
32. Jak postąpić w przypadku przerwania pracy z powodu niezdolności do pracy pracownika (złego samopoczucia)?
33. Czy samowolne podjęcie pracy przez pracownika na urlopie przerywa urlop?
34. Jakie błędy formalne i merytoryczne popełnia najczęściej pracodawca przy wypowiedzeniu umowy o pracę?
35. Jakie są konsekwencje pracy pracownika na  zwolnieniu  lekarskim, dyżurze?
36. kiedy pracownik może legalnie odmówić wykonania polecenia, powstrzymać się o wykonywania  pracy?
37. Jak prawidłowo stosować tryb ukarania karą porządkową? Jak wysłuchać pracownika?
38. Za co kierownik może ponieść odpowiedzialność?
39. Jakie są obowiązki osób kierujących pracownikami?
40. Jak egzekwować przestrzeganie przez pracowników bhp?
41. Czy kierownik może domagać się rozliczenia nadgodzin?
42. Czy istnieje nienormowany czas pracy kierownika?

WYKŁADOWCA

Trenerem szkolenia Prawo Pracy dla menedżerów będzie:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów największych firm w Polsce KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Do tej pory z jej kursów prawa pracy skorzystało kilka tysięcy menedżerów z największych firm w Polsce.
Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Prawo Pracy dla menedżerów – metody szkoleniowe:

Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów adresujemy do:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Szefów Zespołów
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Prawo pracy dla menedżerów:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
99%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
100%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

28.10.2021 Szkolenie online
590 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca przekazał praktyczne przykłady, które z powodzeniem można wykorzystać w pracy zawodowej. Wysoko jakość materiałów dydaktycznych. Ogromne zaangażowanie wykładowcy prowadzącego szkolenie".

   FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A. Wioletta
  • "Bardzo dynamicznie prowadzone szkolenie, teoria poparta wyrokami Sądu, prosty język przekazu, umiejętna dyskusja z uczestnikami szkolenia".

   TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. Grażyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.