DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W OBLICZU ZMIAN – NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY I KONSEKWENCJE BŁĘDÓW

 In HR / Kadry, Związki zawodowe
Związki
Zawodowe
HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=1696

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W OBLICZU ZMIAN – NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY I KONSEKWENCJE BŁĘDÓW

– nowe elektroniczne teczki pracowników, nowe zasady wystawiania świadectw – audyt dokumentów kadrowych na każdym etapie stosunku pracy

Jak pokazuje praktyka sądów pracy, najnowsze zmiany przepisów Prawa Pracy z 2016 i 2017 roku nie są jasne dla przedsiębiorców i budzą wiele wątpliwości podczas stosowania.

Zapraszamy Państwa do udziału w unikalnych warsztatach prowadzonych przez Sędziego Sądu Pracy, który zapozna uczestników z kształtującą się wykładnią i praktyką stosowania zmienionych w 2016 i 2017 roku przepisów Prawa Pracy oraz ich konsekwencjami dla Pracodawców.

Omówione  zostaną także najbliższe zmiany przepisów Prawa Pracy w tej materii. Szkolenie koncentruje się na budowaniu dokumentacji pracowniczej i jej prawidłowej treści.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Na praktycznych przykładach zostaną omówione najbardziej kontrowersyjne i trudne w interpretacji przypadki, które swój finał mogą mieć na sali sądowej.

Ponadto szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy uczestników o bieżące orzecznictwo Sądu Najwyższego w różnych obszarach stosowania prawa pracy.

Uczestniczy zmierzą się z kazusami z prawa pracy, konkretnymi stanami faktycznymi zaczerpniętymi z orzecznictwa.

Zajęcia uwzględniają omówienie również kolejnych planowanych zmian w Prawie Pracy.

Wszystkie zagadnienia omawiane na szkoleniu będą przedstawione na przykładach zaczerpniętych z bogatej praktyki sędziowskiej wykładowcy, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki Sądów Pracy w sporach pracowniczych.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zmiana przepisów – wypowiedzenia w formie elektronicznej, elektroniczne akta pracownicze. Planowane zmiany przepisów. Omówienie projektu zmian. 

2. Dane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie (etap rekrutacji) i dane żądane od pracownika w kontekście ochrony danych osobowych. Kwestionariusze osobowe. Pojęcie adresu zamieszkania. Brak powiadomienia o zmianie i skutek.

3. Akta osobowe pracownika i ich prawidłowa chronologia. Budowanie dokumentacji pracowniczej. 

4. Badania profilaktyczne pracownika (wstępne, okresowe, kontrolne).
Badania profilaktyczne i stan zdrowia pracownika a stosunek pracy. Utrata zdolności do pracy a dalsze czynności pracodawcy. Kierowanie pracownika na badania pomimo „ważności” badań. Pojęcie aktualnego orzeczenia lekarskiego.

Czy pracodawca ma obowiązek zmiany organizacji pracy pod kątem orzeczenia lekarza medycyny pracy?

5. Umowa o pracę i jej szczegółowa treść. Zawarcie umowy o pracę. Potwierdzenie warunków zatrudnienia na piśmie. Niedopuszczalne  postanowienia umowne. Klauzule umowne. Problematyka skracania i wydłużania okresów wypowiedzeń. Obowiązkowa treść umów zawartych na czas określony do których nie ma zastosowania art. 25 ze zn. 1 Kp.

6. Prawidłowe określenie daty ustania stosunku pracy przy umowach na czas określony w celu zastępstwa.

7. Zakres obowiązków i czynności. Zmiana zakresu. Pojęcie istotnej zmiany zakresu czynności. Kiedy wypowiedzenie zmieniające?

8. Skutek dopuszczenia do pracy bez potwierdzenia warunków zatrudnienia na piśmie.

9. Klauzula o poufności wynagrodzenia w orzecznictwie SN.

10. Notatki służbowe i dokumentowanie zdarzeń w trakcie trwania stosunku pracy.

Czy notatka służbowa w aktach osobowych narusza dobra osobiste pracownika?

11. Umowa o zakazie konkurencji i jej treść. Problematyka kary umownej. Dochodzenie roszczeń obu stron stosunku pracy.

12. Umowa o odpowiedzialności materialnej z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

13. Skutek odmowy zawarcia umowy o zakazie konkurencji lub umowy o odpowiedzialności materialnej.

14. Wydawanie zaświadczeń na żądanie pracownika w trakcie trwania stosunku pracy. Rola pracodawcy w programie 500+.

15. Tryb wymierzania kary porządkowej. Treść pisma zawiadamiającego o zastosowaniu kary. Usuwanie pisma. Spis dokumentów.

16. Problematyka dokumentacji dokumentującej „rozmowy dyscyplinujące”.

17. Polecenie wykonywania innej pracy i jego treść.

18. Wnioski pracownika składane w trakcie trwania stosunku pracy w celu skorzystania z uprawnień pracowniczych, w tym urlopu na żądanie, urlopu wypoczynkowego, opieki i innych uprawnień rodzicielskich, okolicznościowych, na wezwanie, wyjść prywatnych, odbiór nadgodzin i inne.

19. Orzeczenia o niepełnosprawności a obowiązki pracodawcy. Problematyka danych osobowych wrażliwych.

20. Zaświadczenie o niekaralności.

21. Czynności dokonywane drogą mailową.

22. Prawidłowe doręczanie przesyłek (pism) pracownikowi z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa SN .

23. Prawidłowa konsultacja ze związkami zawodowymi w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy. Osoba reprezentowana. Problematyka imiennej listy.

24. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy – szczegółowa treść  oświadczenia. Odwołanie do sądu pracy a odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków.

25. Oświadczenie o wypowiedzeniu i rozwiązaniu umowy o pracę z uwzględnieniem wszystkich trybów. Treść oświadczeń. Wielość przyczyn wypowiedzenia – nowa linia orzecznicza Sądu Najwyższego.

Formułowanie przyczyn wypowiedzenia w nowym orzecznictwie SN.

26. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w związku z wypowiedzeniem. Forma. Odwołalność.

27. Cofanie oświadczeń woli a dokumentacja pracownicza.

28. Pouczenie pracownika o prawie odwołania do sądu pracy. Błędne pouczenie.

29. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Dokumentowanie.

30. Porozumienia zmieniające treść umowy o pracę. Aneksowanie umów.

31. Powiadomienie o przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

32. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Świadczenia dodatkowe. Zwrot świadczeń. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych i jej treść. Umowy „lojalnościowe”.

33. Świadectwa pracy po zmianach przepisów wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Nowe rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie świadectwa pracy. Treść świadectwa pracy. Tryb prostowania świadectwa, wydawania.

34. Opinia o pracowniku.

35. Roszczenia pracownika wskutek niewłaściwej treści świadectwa pracy oraz krzywdzącej opinii.

36. Przywrócenie pracownika do pracy a dokumentacja pracownika. Dalsze postępowanie pracodawcy.

37. Zawarcie ugody z pracownikiem i jej zatwierdzenie przez sąd pracy.

38. Dokumentowanie zdarzeń związanych z nabyciem prawa do nagrody jubileuszowej, dodatku stażowego, odprawy emerytalnej lub rentowej. Ustalanie uprawnień do odprawy pośmiertnej.

39. Dokumentowanie wypłat należności pracowniczych. Pokwitowania.

40. Udzielanie zaliczek pracownikowi.

41. Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Badania psychofizyczne pracownika.

42. Delegacje pracownicze.

43. Regulamin wynagradzania po zmianach przepisów.

44. Regulamin pracy.

45. Zmiany regulaminów pracy i wynagradzania a indywidualna treść umowy pracę. Zmiana systemu czasu pracy a wypowiedzenie zmieniające.

46. Regulaminy i instrukcje dotyczące używania narzędzi pracy.

47. Rozkłady i harmonogramy czasu pracy. Dopuszczalna zmiana harmonogramu czasu pracy – przypadki.

48. Plan urlopów. Odwołanie z urlopu i forma odwołania. Udzielenie pracownikowi urlopu bez jego zgody. Karty urlopowe.

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

 

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy
ORGANIZACJA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

22 marca 2018 roku – Centrum Konferencyjne Golden Floor (Millenium Plaza)
Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
www.warszawa.goldenfloor.pl

Centrum Konferencyjne Golden Floor (budynek Millenium Plaza 15 piętro) – nowoczesne Centrum Konferencyjne usytuowane w ścisłym centrum Warszawy (800 metrów od dworca Warszawa Centralna).

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16:00.
Cena szkolenia wynosi 499 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Parking płatny dodatkowo.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. W przypadku konieczności rezerwacji noclegów rekomendujemy korzystanie z usług pobliskiego (100m) Hotelu Golden Tulip Warszawa Centrum*** www.goldentulipwarsawcentre.com lub Hotelu Campanile** Warszawa www.campanile.com
Służymy pomocą w rezerwacji miejsc hotelowych.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Golden Floor
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAg21

Golden Floor

TERMIN: 22.03.2018 roku
MIEJSCE:
HOTEL:
Warszawa
Centrum Konferencyjne Golden Floor (Millenium Plaza)
CENA: 499 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenia z tym wykładowcą są zawsze bogate w praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy. Wyjeżdżam z nich zawsze "bogatsza" o nowe zagadnienia, które pomagają mi potem w wykonywaniu codziennych obowiązków w miejscu pracy. Sposób w jaki jest ono prowadzone jak najbardziej mi odpowiada. Prawo podane w przystępny i rzetelny sposób, tak, że chce się wracać".  

  Pitney Bowes Polska Sp. z o.o. Anna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.