In Akademia Menedżera, HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/monitoring-w-pracy-kontrola-pracownika-kontrola-pracownika-na-l4-kontrola-pracownika?date=57519

Kontrola i monitoring pracowników –  jak kontrolować i monitorować pracowników zgodnie ze zmienionymi przepisami? Gdzie kończy się legalna kontrola, a zaczyna naruszanie dóbr osobistych?

– granice kontroli, prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność pracodawców i ich przedstawicieli. Studia przypadków dla pracodawców, menedżerów, działów kadr, specjalistów kontroli wewnętrznej.

Montujesz kamery w miejscu pracy, prowadzisz monitoring poczty elektronicznej i komputerów, sprawdzasz bilingi telefonów, zamontowałeś w autach służbowych GPS?
Kontrolujesz lub chcesz wdrożyć kontrolę pracowników na zawartość alkoholu, narkotyków, substancji odurzających lub psychotropowych zgodnie ze zmieniającymi się przepisami?
Masz wiele wątpliwości związanych z prawem do kontroli i jej granicami! Chcesz wiedzieć jak daleko możesz się posunąć w kontroli? 
Chcesz wiedzieć kto po zmianach będzie mógł przeprowadzić kontrolę trzeźwości? Jakie dokumenty trzeba będzie przygotować i jak długo je przetrzymywać w związku z badaniem stanu trzeźwości pracownika? Kiedy będzie można sprawdzić trzeźwość pracownika badaniem krwi?
Chcesz wiedzieć jak powinna przebiegać kontrola miejsca pracy pracownika zdalnego i czy możesz przeprowadzić kontrolę bez uprzedzenia?
Chcesz zweryfikować uczciwość swoich pracowników? Masz wątpliwości w jakich sytuacjach możesz przeprowadzić rewizję? Czy możesz dokonać przeszukania szafki służbowej oraz samochodu prywatnego pracownika?
Chcesz wiedzieć w jakiś sytuacjach dopuszczalne jest prewencyjne skierowanie na badania profilaktyczne z powodu pogorszenia stanu zdrowia pracownika?
Chcesz upewnić się czy nie przekraczasz uprawnień podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy?
Nie masz pewności, czy możesz kontrolować sposób wykorzystywania opieki nad chorym dzieckiem lub kontrolować sposób wykorzystywania opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat (art. 188 KP)?

Sprawdź czy Twoje działania są zgodne z obowiązującym prawem!
Jaki jest dopuszczalny zakres kontroli pracowników zgodnie ze zmienionymi przepisami?
Jakimi metodami możesz kontrolować pracownika w świetle najnowszych przepisów?
Dowiedz się co w sytuacji, gdy pracodawca przekroczy swoje prawo do kontroli?

Celem szkolenia jest prezentacja metod kontroli pracownika w świetle obowiązujących przepisów prawa. Wskazanie granic kontroli, praw i obowiązków oraz odpowiedzialności pracodawców i ich przedstawicieli.


uczestnicy szkolenia jak zgodnie z prawem kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy?  wybrali również:

Szkolenie skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

jak zgodnie z prawem kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy? – cele szkolenia:

PROGRAM

jak zgodnie z prawem kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy? – program szkolenia:

Podstawy prawne kontroli pracownika

 • Jakie przepisy wyznaczają granice działań kontrolnych przeprowadzanych przez pracodawcę?
 • Jakich reguł z zakresu ochrony danych osobowych należy przestrzegać podczas niektórych form kontroli pracownika?

  Kontrola obecności w miejscu pracy

  • Zakładowa regulacja dotycząca przyjętego sposobu potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy,
  • Lista obecności, czytniki RCP, system logowań i inne metody
  • Kontrola wejścia/wyjścia z użyciem danych biometrycznych (linie papilarne, skan źrenicy oka lub owalu twarzy),
  • Kontrola obecności przy pracy zdalnej,

  Monitoring

  • Kontrola z użyciem kamer
   – Kodeksowe zasady,
   – Czy możliwa jest kontrola pracy zdalnej z użyciem kamer?
   – Czy dopuszczalne jest monitorowanie zachowania pracownika?
  • Kontrola służbowej skrzynki pocztowej,
  • Inne formy monitoringu
   – Kontrola aktywności w internecie (sprawdzanie przeglądanych stron www),
   – Monitoring bilingów oraz rozmów telefonicznych i stacjonarnych,
   – Technologia GPS i RFID,
  • Czy fotografowanie nieprawidłowych zachowań pracowników może być uznane za formę monitoringu?

   Kontrola na zawartość alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie

   • Pracowniczy obowiązek zachowania trzeźwości w ukształtowanym orzecznictwie a kryteria wynikające z nowych przepisów kodeksowych,
   • Przesłanki ustawowe,
   • Procedura wewnątrzzakładowa a kontrola przeprowadzona przez organ porządku publicznego,
   • Zasady tworzenia i przechowywania dokumentacji związanej z badaniem stanu trzeźwości pracownika według nowych przepisów,
   • Prawa i obowiązki pracownika poddanego badaniu,
   • Badanie stanu trzeźwości pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy.

   Kontrola pracy zdalnej

   • Czy pracodawca może przeprowadzić kontrolę miejsca pracy zdalnej bez uprzedzenia?
   • Jak powinna przebiegać kontrola miejsca pracy pracownika zdalnego?
   • Co pracodawca może kontrolować w miejscu pracy zdalnej?
   • Czy pracownik zdalny może być poddany e-kontroli?

   Rewizja (przeszukanie)

   • Na jakich zasadach pracodawca może dokonywać przeszukania pracownika i jego rzeczy osobistych?
   • Przeszukanie szafki służbowej oraz samochodu prywatnego pracownika?
   • Procedura wewnątrzzakładowa,

   Kontrola stanu zdrowia pracownika poza terminami profilaktycznych badań lekarskich

   • Kiedy konieczne jest skierowanie pracownika na kontrolne badania lekarskie?
   • W jakich sytuacjach dopuszczalne jest prewencyjne skierowanie na badania profilaktyczne z powodu pogorszenia stanu zdrowia pracownika?
   • Przedterminowe badania z uwagi na konieczność zmiany rodzaju pracy,
   • Czy pracodawca może skierować pracownika na badania psychiatryczne, gdy zachodzą ku temu przesłanki?

   Kontrola pracownika na l4 – kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy

   • Kiedy kontroli dokonuje ZUS, a kiedy pracodawca?
   • Czy kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich jest prawem, czy obowiązkiem pracodawcy?
   • Czy pracownik jest zobowiązany informować o zmianie miejsca pobytu podczas chorobowego?
   • Czy do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich można upoważnić osobę spoza zakładu pracy?
   • Jakie są konsekwencje nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego?

   Kontrola wykorzystania uprawnień związanych z rodzicielstwem

   • Czy pracodawca może sprawdzać fakt sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, czy ojcowskiego?
   • Czy pracodawca może kontrolować sposób wykorzystywania opieki nad chorym dzieckiem?
   • Czy pracodawca może kontrolować sposób wykorzystywania opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat (art. 188 KP)?

   Oceny okresowe i testy umiejętności

   • Czy kandydata do pracy można poddawać testom psychologicznym i kompetencyjnym?
   • Ustawowe podstawy ocen okresowych,
   • Czy każdy pracodawca może wprowadzić system ocen okresowych oraz testy umiejętności pracowników?

   Kontrola temperatury ciała pracownika
   Testy na obecność chorób zakaźnych
   Wariograf

   • Czy można poddać kandydata na pracownika lub pracownika badaniu na „wykrywaczu kłamstw”?
   • Jakie są konsekwencje nieuprawnionego badania wariografem?

   Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu naruszenia dóbr osobistych pracownika spowodowanych nielegalnymi działaniami kontrolnymi

   • Jakich roszczeń może dochodzić pracownik?
   • Jaki jest termin dochodzenia roszczeń?
   WYKŁADOWCA

   Szkolenie jak zgodnie z prawem kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy? poprowadzi:

   Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert prawa pracy i autor licznych artykułów i komentarzy do kodeksu pracy. Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.
   Od lat w centrum jego zainteresowań znajdują się zagadnienia odpowiedzialności kierujących pracownikami i menedżerów różnych szczebli za zapewnienie bezpieczeństwa pracy oraz sprawy o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

   Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

   Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców:

   • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
   • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
   • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
   • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
   • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
   • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
   • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
   METODY

   jak zgodnie z prawem kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy? – metody szkolenia:

   Szkolenie jak zgodnie z prawem kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy? będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metod aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

   ADRESACI

   Szkolenie jak zgodnie z prawem kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy? jest do:

   • Pracodawców, Właścicieli Firm
   • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
   • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
   • Przedstawicieli kontroli wewnętrznej
   • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

   Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Kontrola i monitoring pracowników –  jak zgodnie ze zmienionymi przepisami kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy?

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   95%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   98%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   96%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   KARTA ZGŁOSZENIA

   OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 608 577 231
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Ciekawa formuła oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia prowadzonego przez Prowadzącego, zapewnia uzyskanie odpowiedzi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenie bez wątpienia zasługuje na organizację jego kolejnych edycji".

     Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Monika
    • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania".

     KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Marta

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.