http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/nowelizacja-kodeksu-spolek-handlowych?date=55254

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych 2021/2022 i ważne zmiany w ustawie KRS od lipca 2021 roku

rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu spółek kapitałowych, nowe obowiązki i ich konsekwencje wpływające na pracę zarządu, biura zarządu i rady nadzorczej. Prawo holdingowe.

Przed nami największa nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych od wielu lat!

Szkolenie Nowelizacja kodeksu spółek handlowych to pozycja niezbędna dla:
pracowników biura zarządu, asystentów zarządów, członków zarządu, członków rady nadzorczej, prokurentów, wspólników, akcjonariuszy, działów prawnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, grup kapitałowych, spółek Skarbu Państwa oraz spółek jednostek samorządu terytorialnego,
która pozwoli Ci przygotować się do zmian, poznać wyzwania, zagrożenia i obowiązki, które stoją przed zarządzającymi spółkami kapitałowymi.

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych niesie ze sobą bardzo wiele niebezpieczeństw, w szczególności spadek wiarygodności części spółek oraz zagrożenie utratą przez spółki samodzielności ekonomicznej oraz decyzyjnej.

Na szkoleniu nowelizacja kodeksu spółek handlowych dowiesz się między innymi:

Jak wdrożyć w swojej spółce znowelizowane przepisy?
Jakie są istotne zapisy prawa holdingowego?
Jak zdefiniowano pojęcie grupy spółek?
Jak zmienią się relacje między spółką dominującą a spółkami zależnymi lub powiązanymi?
Na czym polega instytucja „wiążącego polecenia”?
Na czym polega tzw. Business Judgement Rule (tj. możliwości wyłączenia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce wskutek decyzji jej organów, które po fakcie okazały się błędne, o ile podejmowane były w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego i w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje)?
Kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
Jaki wpływ nowe przepisy będą miały na osoby pełniące funkcję w chwili wejścia w życie przepisów?
Jakie zmiany zajdą w zakresie organizacji prac rady nadzorczej, sposobu liczenia mandatów i kadencji?
Co oznacza podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki?
Jak zmienią się zasady protokołowania uchwał zarządu?
Kto i jak może utworzyć grupę spółek?
Jak uniknąć błędów w procesie podejmowania i redagowania uchwał?
Jakie nowe uprawnienia zyskają rady nadzorcze w zakresie dostępu do dokumentacji i wyjaśnień spółki?


  Uczestnicy szkolenia Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych wybrali również:

  Szkolenie Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  Przydatne informacje organizacyjne:

  25 października 2021r. – szkolenie online

  Wymagania sprzętowe:

  • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
  • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
  • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

  Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:30.

  8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień.

  Cena szkolenia wynosi 590 zł brutto.
  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
  Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

  Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym. Doradztwo prawne proponujemy na indywidualne zlecenia w ramach usług świadczonych przez Effect Polska.

  OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

  CELE I KORZYŚCI

  Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – korzyści ze szkolenia:

  • poznasz zmiany w przepisach, które wchodzą w życie w 2021/2022
  • poznasz przepisy prawne dotyczącą funkcjonowania organów spółki, wzajemnych relacji między organami, odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej
  • dowiesz się, jak można zabezpieczyć interesy spółki i usprawnić jej procesy

  PROGRAM

  Nowelizacja kodeksu spółek handlowych – program szkolenia:

  Wprowadzenie do systemu prawnego prawa grup spółek

  • cel nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych – wprowadzenie prawa holdingowego
  • grupa spółek – czy nowe przepisy mają charakter obligatoryjny dla spółek?
  • umowy przewidujące zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku
  • spółka dominująca oraz spółka zależna
  • pierwszeństwo grupy spółki przed interesem spółek
  • jak określić wspólną strategię gospodarczą i wspólny interes?
  • jaki warunki należy spełnić, aby przystąpić do grupy spółek?
  • wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą
  • uprawnienia spółki dominującej wobec spółki zależnej
  • rada nadzorcza spółki dominującej – nowe obowiązki i uprawnienia
  • nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
  • jakie uprawnienia posiada wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej?
  • odkupienie udziałów albo akcji przez spółkę dominującą
  • kto odpowiada za obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej?
  • odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej

  Zmiany w funkcjonowaniu wszystkich Sp. z o.o. i S.A.

  • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
  • nowa odpowiedzialność karna za nieprzekazywanie informacji
  • postępowanie kwalifikacyjne – korzystanie z usług profesjonalnego doradcy
  • zmiana sposobu liczenia kadencji
  • jaki wpływ nowe przepisy będą miały na osoby pełniące funkcję w chwili wejścia w życie przepisów?
  • były członek zarządu – uprawnienia i obowiązki
  • wyjaśnienia w toku sporządzania sprawozdania zarządu z działalności i sprawozdania finansowego
  • rozszerzenie obowiązku informacyjnego – oznaczanie pism
  • spółka z o.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
  • kto podpisuje protokoły według nowych zasad?
  • podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
  • tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
  • uprawnienia rady nadzorczej – zmiana zakresu
  • informacje przekazywane przez zarząd bez dodatkowego wezwania wobec zarządu
  • transakcje oraz inne zdarzenia lub okoliczności które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki
  • sytuacji spółki w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym
  • doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej
  • doradca rady nadzorczej
  • wybór doradcy – podmiot posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje
  • dostęp do dokumentów stanowiących podstawę badania – nowe obowiązki zarządu
  • pisemny raport z badania – możliwość upublicznienia
  • zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
  • przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
  • sprawozdanie rady nadzorczej – ocena realizacji przez zarząd obowiązków
  • posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
  • głosowanie rady nadzorczej – tajne czy jawne?
  • działanie rady nadzorczej – kolegialne czy indywidualne?
  • delegowanie członka rady nadzorczej
  • zawiadomienie o terminie posiedzenia biegłego rewidenta – nowy obowiązek
  • nowy obowiązek zawiadomienia zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
  • posiedzenie bez formalnego zwołania w radzie nadzorczej
  • komisja rewizyjna – nowy zakres obowiązków i uprawnień
  • żądanie wspólnika – obowiązek wydania dokumentów
  • postępowanie w sposób lojalny wobec spółki
  • obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych informacji
  • nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki
  • nowe przepisy karne – grzywna do 50 000 zł
  • zmiany w ustawie Prawo upadłościowe
  • zmiany w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym

  Ważne zmiany w ustawie KRS obowiązujące od lipca 2021

  • zgłaszanie wniosków w postępowaniu elektronicznym
  • akt notarialny i inne załączniki
  • terminy zgłaszania wniosków do KRS
  • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
  • wpis do KRS i inne rozstrzygnięcia
  WYKŁADOWCA

  Trenerem szkolenia nowelizacja kodeksu spółek handlowych będzie:

  Radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej

  z olbrzymią praktyką i wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z różnych branż, w tym obsłudze organów spółek kapitałowych oraz doradztwie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i studiów podyplomowych „Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce” oraz „Prawo Rosyjskiej Federacji”.

  Wybitny, charyzmatyczny wykładowca, od 15 lat prowadzi szkolenia z różnych dziedzin prawa.

  Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego w szczególności prawa spółek, umów w obrocie gospodarczym, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy i cywilnoprawnych form zatrudnienia, windykacji należności, prawa administracyjnego, w tym postępowania przed organami administracji publicznej, przygotowywania i negocjowania umów, oraz wszelkich spraw związanych z obrotem nieruchomościami

  Jest znana z umiejętności mówienia o skomplikowanych terminach prawnych, ludzkim językiem zrozumiałym dla przedsiębiorców i nie prawników.

  Realizowała projekty szkoleniowe zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego.

  Prowadzi szkolenia:

  kodeks spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych,

  przekształcenia podmiotów prawa handlowego

  prowadzenie dokumentacji korporacyjnej

  odpowiedzialność menedżerów i członków zarządu

  obsługa organów spółek kapitałowych (obsługa prawna zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń spółek prawa handlowego)

  Autorka publikacji, książek, praktycznych komentarzy na temat skomplikowanych kazusów i rozwiązań prawnych.

  Wyróżnia się wyjątkowym doświadczeniem w obsłudze prawnej spraw związanych
  z nieruchomościami. Wdrażała system Elektronicznej Księgi Wieczystej w ramach projektu PHARE PL2003/004-379/01/11 oraz system NKW  (LMOS/SWKW/SCI/SCBD) w Sądach Rejonowych i w Ośrodkach Migracyjnych w całym kraju. Uczyła  sędziów i referendarzy sposobów dokonywania wpisów do treści ksiąg wieczystych.

  Uczestnicy szkoleń:

  • Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Komisja Nadzoru Finansowego
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • Główny Inspektor Sanitarny MSW
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  METODY

  Nowelizacja kodeksu spółek handlowych – metody szkoleniowe:

  Szkolenie Nowelizacja kodeksu spółek handlowych będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

  ADRESACI

  Szkolenie nowelizacja kodeksu spółek handlowych adresujemy do:

  • Prokurentów, wspólników
  • Prezesów zarządu
  • Członków zarządu
  • Przewodniczących i członków rad nadzorczych
  • Szefów biur obsługi zarządu, pracowników biura zarządu, asystentów zarządów
  • Działów prawnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, grup kapitałowych, spółek Skarbu Państwa oraz spółek jednostek samorządu terytorialnego
  • Reprezentantów działów audytu i controllingu

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  99%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  100%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel Focus*** Łódź

  Hotel Focus*** Łódź

  25.10.2021 Szkolenie online
  590 ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca przekazał praktyczne przykłady, które z powodzeniem można wykorzystać w pracy zawodowej. Wysoko jakość materiałów dydaktycznych. Ogromne zaangażowanie wykładowcy prowadzącego szkolenie".

    FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A. Wioletta
   • "Bardzo dynamicznie prowadzone szkolenie, teoria poparta wyrokami Sądu, prosty język przekazu, umiejętna dyskusja z uczestnikami szkolenia".

    TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. Grażyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.