In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/odpowiedzialnosc-czlonka-zarzadu-odpowiedzialnosc-menedzera-2?date=66534

odpowiedzialność członków zarządów oraz kadry menedżerskiej w 2024/2025 roku – wyzwania, zagrożenia i obowiązki zarządzających spółkami kapitałowymi

jak zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji? Eliminacja błędów, które mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną, podatkową, publicznoprawną i grożą poważnymi karami – warsztaty i studia przypadków

Jesteś menedżerem, członkiem zarządu, współwłaścicielem, lub zarządzasz firmą?

Codziennie podejmujesz trudne i ryzykowne decyzje, które mogą mieć różne konsekwencje prawne i finansowe dla Ciebie i firmy? Brak orientacji w przepisach, może pozbawić Cię dorobku życia!

Sprawdź jak na gruncie Kodeksu Spółek Handlowych wygląda odpowiedzialność członków zarządu oraz kadry menedżerskiej!
Dowiedz się jakie są prawa i obowiązki członków zarządu!
Zadbaj o to, żeby wszystkie Twoje działania były zgodne z prawem! Wyeliminuj błędy! Dowiedz się jaki jest poziom Twojej odpowiedzialności, i co najważniejsze, za co odpowiadasz osobiście?
Poznaj obszary największego ryzyka i zagrożeń?
Dowiedz się jak możesz je kontrolować i ograniczyć?
Dowiedz się jakie błędy najczęściej popełniają menedżerowie i członkowie zarządu, które mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną, podatkową, publicznoprawną i grożą poważnymi karami?

Sprawdzisz jak ochronić majątek swój i rodziny.
Nie pozwól by brak orientacji w przepisach pozbawił Cię dorobku życia!

Skorzystaj z kilkunastoletniego doświadczenia i wiedzy naszego Eksperta, który na co dzień pomaga zarządom i menedżerom poruszać się w gąszczu niejednoznacznych regulacji!

Szkolenie poprowadzi radca prawny i wspólnik w kancelarii prawnej z olbrzymią praktyką i doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z różnych branż.

Na naszym szkoleniu znajdziesz odpowiedzi na skomplikowane pytania, które spędzają sen kadrze kierowniczej i członkom zarządu, między innymi:

 • Jakie są różnice w odpowiedzialności pracownika, menedżera i członka zarządu?
 • Kto i w jakim stopniu odpowiada za błędy w dokumentach i niewłaściwe prowadzenie dokumentacji spółki?
 • Kto ponosi odpowiedzialność wobec wierzycieli?
 • Kto ponosi odpowiedzialność wobec pracowników i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych?
 • Jaki jest zakres odpowiedzialność menedżera – pełnomocnika?
 • Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków?
 • Osobista, subsydiarna i solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki – kiedy ma zastosowanie?
 •  W jakich sytuacjach członek zarządu osoby trzecie mogą odpowiadać za zaległości podatkowe spółki?
 • Czy udzielenie absolutorium zwalnia członków z odpowiedzialności wobec spółki?
 • Jaka jest odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki?
 • Na co należy zwrócić uwagę zawierając umowę z pełnomocnikiem?
 • Jakie są skutki podpisania umowy przez osobę nieuprawnioną?
 • Jakie mogą być skutki podpisania weksla?
 • Jaka jest odpowiedzialność członków zarządu, menedżerów i pracowników za treść faktur?
 • Jaka jest odpowiedzialność za niegospodarność?
 • Jak długo odpowiada członek zarządu, dyrektor finansowy, główny księgowy?
 • Czy zarząd może samodzielnie wybierać biegłego rewidenta?
 • Kiedy menedżerowie i pracownicy ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną i na czym ona polega?
 • Co oznacza brak ogłoszenia upadłości w terminie?
 • Jaka jest odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki?
 • Jak ograniczyć odpowiedzialność za długi firmy?
 • Jakie są skutki wypłaty dywidendy przez zarząd na rzecz wspólników, dokonanej niezgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości oraz Kodeksie spółek handlowych?

  Weź udział w szkoleniu, otrzymasz wiedzę popartą ciekawymi case study prosto z rozpraw sądowych!


  Uczestnicy szkolenia Odpowiedzialność menedżerów w obrocie gospodarczym wybrali również:

  Szkolenie Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  Odpowiedzialność członka zarządu i kadry kierowniczej – korzyści ze szkolenia:

  poznanie zasad odpowiedzialności menedżerów i członków zarządu w prawie polskim
  poznanie najczęstszych błędów popełnianych w przedsiębiorstwie oraz mechanizmów ich przeciwdziałania
  nabycie umiejętności rozpoznawania naruszeń oraz wdrażania poprawnych schematów postępowania
  poznanie oceny ryzyka odpowiedzialności w aspekcie poszczególnych naruszeń

  PROGRAM

  Odpowiedzialność członka zarządu i kadry kierowniczej – program szkolenia:

  odpowiedzialność członków zarządów oraz kadry menedżerskiej w 2024 roku

  • grupa spółek i wiążące polecenie – wyłączenie odpowiedzialności członków zarządu
  • odpowiedzialność zastępcza spółki dominującej wobec wierzycieli spółki zależnej
  • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej po nowelizacji?
  • podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
  • tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
  • postępowanie w sposób lojalny wobec spółki
  • obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych informacji
  • uprawnienia rady nadzorczej – zmian zakresu
  • nowe przepisy karne – grzywna do 50 000 zł

  Odpowiedzialność kontraktowa – na co zwrócić szczególną uwagę i jak minimalizować ryzyka?

  • zasady negocjacji i odpowiedzialność w procesie negocjacji
  • tajemnica przedsiębiorstwa – zakres i odpowiedzialność
  • odpowiedzialność kontraktowa
  • odpowiedzialność deliktowa
  • odpowiedzialność pełnomocników i prokurentów
  • odpowiedzialność z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

  Odpowiedzialność członków zarządu i menedżerów w aspekcie dokumentacji przedsiębiorstwa 

  • kto i w jakim stopniu odpowiada za błędy w dokumentach i niewłaściwe prowadzenie dokumentacji spółki?
  • odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosków do rejestrów CEBR, KRS, itd. Jakie dane podlegają wpisowi do KRS?
  • faktury – odpowiedzialność za treść dokumentu
  • kiedy można uznać, iż doszło do przerobienia lub podrobienia dokumentu?
  • poświadczenia nieprawdy w treści dokumentu, w tym antydatowanie
  • odpowiedzialność za nierealizowanie obowiązku informacyjnego, m.in.: KSH, BDO, oświadczenie dużego przedsiębiorcy
  • RODO a odpowiedzialność za dane zawarte w dokumentacji przedsiębiorstwa

  Odpowiedzialność menedżerów i nowe uprawnienia na gruncie prawa po nowelizacji kodeksu pracy

  • nowe obowiązki informacyjne pracodawcy, czyli jak sobie radzić ze współczesną broszurką? – odpowiedzialność za braki w obowiązku informacyjnym.
  • postać elektroniczna podczas porozumiewania się z pracownikiem – nowe uprawnienia
  • jakie warunki muszą być spełnione przy pracy zdalnej i jaka odpowiedzialność ponosi pracodawca po nowelizacji?
  • kontrola trzeźwości pracownika – obowiązek czy uprawnienie? – odpowiedzialność pracodawcy i kadry menadżerskiej
  • inne wybrane zagadnienia po nowelizacji kodeksu pracy

  Zasady odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i kadry menedżerskiej

  • zasada winy i kryterium należytej staranności
  • przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu
  • działanie na szkodę wierzycieli spółki
  • odpowiedzialność według ustawy o KRS za niezgłoszenie danych do KRS

  Odpowiedzialność w przypadku bezskuteczności egzekucji (art. 299  KSH)

  • przesłanki odpowiedzialności – domniemanie winy
  • jak uwolnić się od odpowiedzialności?
  • okres dochodzenia roszczeń i przedawnienie

  Odpowiedzialność na gruncie prawa handlowego i upadłościowego

  • odpowiedzialność z kodeksu spółek handlowych
  • wzajemne relacje organów spółek kapitałowych a odpowiedzialność
  • odpowiedzialność wobec wspólników, akcjonariuszy, rady nadzorczej
  • odpowiedzialność wobec spółki oraz roszczenia o naprawienia szkody
  • odpowiedzialność z ustawy upadłościowej i restrukturyzacyjnej
  • odpowiedzialność z ustaw regulujących rynek finansowy i kapitałowy
  • regulacje upadłościowe i regulacje restrukturyzacyjne

  Odpowiedzialność w zakresie podatków i ZUS, płynność finansowa
  Czy można uwolnić się od tego rodzaju odpowiedzialności? Jak zmniejszyć własne ryzyko?

  • reguły odpowiedzialności ujęte w ordynacji podatkowej
  • odpowiedzialność za zaległości podatkowe
  • odpowiedzialność za zaległości wobec ZUS
  • możliwość przeniesienia odpowiedzialność na inne osoby
  • zatory płatnicze – odpowiedzialność
  • odpowiedzialność cywilna członków zarządu, w jakich sytuacjach zwolnić się z tej odpowiedzialności?

  Sygnalista – kiedy przepisy zostaną wprowadzone i kogo obowiązują?

  • kim jest sygnalista? Kto może zostać sygnalistą?
  • ile osób może znać dane sygnalisty? Problematyka praktyczna związana z poufnością i anonimowością
  • obowiązki pracodawców związane z procedurą wdrożenia przepisów
  • informacje kierowane do pracowników
  • dokumentacja związana z systemem zgłaszania nieprawidłowości
  • kanały przyjmowania zgłoszeń w zakresie nieprawidłowości
  • podejmowanie z zachowaniem należytej staranności działań następczych
  • wyznaczenie „rozsądnego” terminu na przekazanie informacji zwrotnych
  • zakaz działań odwetowych, jak należy rozumieć pojęcie odwetu?
  • kary i środki karne oraz odpowiedzialność członków zarządu i członków rad nadzorczych

  Sprawozdawczość a odpowiedzialność po nowelizacji ustawy o rachunkowości

  • w jakich terminach powinny być przygotowane sprawozdania?
  • kto podpisuje sprawozdania po nowelizacji ustawy o rachunkowości?
  • kto jest zobowiązany złożyć sprawozdania do rejestru?
  • komu jesteśmy zobowiązani udostępnić sprawozdanie po nowelizacji i w jakich terminach?

  Inne wybrane zakresy odpowiedzialności menedżerów i członków zarządu

  • odpowiedzialność z ustawy o rachunkowości
  • odpowiedzialność karna członków zarządu i kadry menedżerskiej
  • odpowiedzialność administracyjna członków zarządu i kadry menedżerskiej
  • RODO – zgłaszanie naruszeń i administracyjne kary pieniężne
  • odpowiedzialność z ustawy o podatku od towarów i usług
  • odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne
  WYKŁADOWCA

  Trenerem szkolenia odpowiedzialność członka zarządu i kadry kierowniczej będzie:

  Radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej

  z olbrzymią praktyką i wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z różnych branż, w tym obsłudze organów spółek kapitałowych oraz doradztwie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i studiów podyplomowych „Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce” oraz „Prawo Rosyjskiej Federacji”.

  Wybitny, charyzmatyczny wykładowca, od 15 lat prowadzi szkolenia z różnych dziedzin prawa.

  Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego w szczególności prawa spółek, umów w obrocie gospodarczym, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy i cywilnoprawnych form zatrudnienia, windykacji należności, prawa administracyjnego, w tym postępowania przed organami administracji publicznej, przygotowywania i negocjowania umów, oraz wszelkich spraw związanych z obrotem nieruchomościami

  Jest znana z umiejętności mówienia o skomplikowanych terminach prawnych, ludzkim językiem zrozumiałym dla przedsiębiorców i nie prawników.

  Realizowała projekty szkoleniowe zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego.

  Prowadzi szkolenia:

   • kodeks spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych,
   • przekształcenia podmiotów prawa handlowego
   • prowadzenie dokumentacji korporacyjnej
   • odpowiedzialność menedżerów i członków zarządu
   • obsługa organów spółek kapitałowych (obsługa prawna zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń spółek prawa handlowego)

  Autorka publikacji, książek, praktycznych komentarzy na temat skomplikowanych kazusów i rozwiązań prawnych.

  Wyróżnia się wyjątkowym doświadczeniem w obsłudze prawnej spraw związanych
  z nieruchomościami. Wdrażała system Elektronicznej Księgi Wieczystej w ramach projektu PHARE PL2003/004-379/01/11 oraz system NKW  (LMOS/SWKW/SCI/SCBD) w Sądach Rejonowych i w Ośrodkach Migracyjnych w całym kraju. Uczyła  sędziów i referendarzy sposobów dokonywania wpisów do treści ksiąg wieczystych.

  Uczestnicy szkoleń:

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  Główny Inspektor Sanitarny MSW
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  METODY

  Odpowiedzialność członka zarządu i kadry kierowniczej – metody szkoleniowe:

  Szkolenie Odpowiedzialność członka zarządu i kadry kierowniczej będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

  ADRESACI

  Szkolenie odpowiedzialność członka zarządu i kadry kierowniczej adresujemy do:

  Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
  Członków Zarządu, Prokurentów
  Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
  Szefów Zespołów
  Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Odpowiedzialność menedżerów:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  99%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  100%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  17.12.2024 Szkolenie online
  840 ZŁ (NETTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca przekazał praktyczne przykłady, które z powodzeniem można wykorzystać w pracy zawodowej. Wysoko jakość materiałów dydaktycznych. Ogromne zaangażowanie wykładowcy prowadzącego szkolenie".

    FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A. Wioletta
   • "Bardzo dynamicznie prowadzone szkolenie, teoria poparta wyrokami Sądu, prosty język przekazu, umiejętna dyskusja z uczestnikami szkolenia".

    TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. Grażyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.