http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/praca-na-czesc-etatu-pracownik-na-czesc-etatu-pracownik-na-czesc-etatu

Pracownik na część etatu

– czas pracy, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne uprawnienia pracownicze „niepełnoetatowców”.

 

 • Jakie działania mogą być uznane za przejaw dyskryminacji z uwagi na wymiar etatu?
 • Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na pracodawcy w relacji do pracownika zatrudnionego na część etatu?
 • Jak prawidłowo określić wymiar czasu pracy i normę czasu pracy niepełnoetatowca w tzw. informacji dodatkowej?
 • Jak prawidłowo określić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia?
 • Czy wnioski o zmianę wymiaru etatu złożone w trybie art. 292 KP oraz art. 1881 KP są dla pracodawcy wiążące?
 • Jak najkorzystniej ułożyć grafik (harmonogram czasu pracy) dla niepełnoetatowca?
 • Czy niepełnoetatowiec może świadczyć pracę w systemie równoważnego czasu pracy z wydłużeniem wymiaru dobowego ponad 8 godzin?
 • Czy można planować pracę ponad wymiar wynikający z etatu?
 • Jak rozliczyć czas pracy pracownika, któremu zmieniono wymiar etatu w trakcie okresu rozliczeniowego?
 • Jak zrekompensować pracę świadczoną przez niepełnoetatowca w wymiarze przekraczającym 8 godzin w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy oraz w niedzielę i święto nieujęte w grafiku?
 • Jak zrekompensować pracę ponadwymiarową?
 • Czy pracownik zatrudniony w wymiarze <3/4 etatu ma prawo do przerw z art. 134 KP?
 • W jaki sposób rozliczyć czas pracy podczas podróży służbowej odbywanej przez niepełnoetatowca?
 • Dlaczego przed obniżeniem etatu wskazane jest udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego?
 • Czy pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ma prawo do 32 dni urlopu?
 • Czy wymiar etatu wpływa na liczbę dni urlopu na żądanie?
 • W jaki sposób ustalić wymiar dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności dla niepełnoetatowca?
 • Jak ustalić wymiar czasu pracy pracownika, który przed uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności był zatrudniony na część etatu?
 • Czy wniosek o obniżenie wymiaru etatu na zasadach art. 1867 KP jest wiążący dla pracodawcy, jeżeli pracownik już świadczył pracę na obniżonym wymiarze etatu ponad 1 rok?
 • Czy pracownica, która obniżyła sobie wymiar etatu w okresie uprawnienia do urlopu wychowawczego może korzystać z przerw na karmienie?
 • Czy niepełnoetatowiec ma prawo do okularów/soczewek kontaktowych, jeśli w niektóre dni nie świadczy pracy w wymiarze co najmniej 4 godzin?
 • Czy można uzależnić dostęp do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych od wymiaru etatu?
 • Czy można zatrudnić pracownika młodocianego na część etatu?
 • Jakie dokumenty związane z pracą na część etatu są przechowywane w dokumentacji pracowniczej?

 

Zaproszony Ekspert, wieloletni prawnik PIP, charyzmatyczny wykładowca nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, odpowie na pytania, które budzą aktualnie najwięcej kontrowersji i rozbieżności interpretacyjnych:

 1. Czy przełożony/pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury pracownika?
 2. Czy przełożony/pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami koronawirusa?
 3. Czy obawa zarażenia się koronawirusem może być przyczyną uzasadniającą odmowę wykonania polecenia służbowego, wstrzymania się od pracy lub opuszczenia stanowiska pracy?
 4. Czy pracownicy są zobowiązani nosić maseczki ochronne na terenie zakładu pracy?
 5. Czy można zwolnić z pracy pracownika pozostającego na kwarantannie?
 6. Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu wolnym od pracy lub poza jego godzinami pracy, w godzinach nocnych?
 7. Jakie są uprawnienia i obowiązki pracodawców wynikające z koronaustawy?
 8. Jak zarządzać czasem pracy w okresie zagrożenia koronawirusem?
 9. Jak prawidłowo sformułować pismo rozwiązujące umowę o pracę, zwłaszcza w przypadku zwolnienia wysłanego pocztą tradycyjną?
 10. Jak prawidłowo zwolnić z obowiązku świadczenia pracy oraz udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?
 11. Jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia?
 12. Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę?
 13. W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?

Katalog pytań nie jest zamknięty i może zostać poszerzony o zagadnienia, z którymi masz problem!
Prześlij swoje wątpliwości mailem przed szkoleniem!

Weź udział w szkoleniu – poznasz odpowiedzi na trudne pytania z zakresu prawa pracy i wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań!


uczestnicy szkolenia Prawa pracy dla menedżerów w dobie koronawirusa wybrali również:

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Prawa pracy dla menedżerów w dobie koronawirusa – cele szkolenia:

Szkolenie 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów ma na celu sprowokowanie dyskusji na tematy rzadko podejmowane podczas szkoleń, z którymi nie łatwo poradzić sobie w praktyce.

Podczas szkolenia 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień prawa pracy, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy.

Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

PROGRAM

 – program szkolenia:

1. Zakaz dyskryminacji ze względu na wymiar etatu.
2. Sposób określenia wymiaru etatu w umowie o pracę.
3. Informacja o warunkach zatrudnienia (tzw. informacja dodatkowa) dla niepełnoetatowca.
4. Inne obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracownika zatrudnionego na część etatu.
5. Klauzula z art. 151 § 5 KP

 • właściwy sposób określenia klauzuli w umowie o pracę,
 • konsekwencje niewprowadzenia klauzuli do treści umowy o pracę.

6. Wniosek pracownika o zmianę wymiaru etatu

 • wniosek na zasadach art. 292 KP,
 • wniosek o obniżenie wymiaru etatu jako elastyczna forma organizacji pracy na zasadach art. 1881 KP.

7. Zmiana wymiaru etatu narzucona przez pracodawcę

 • wypowiedzenie zmieniające,
 • porozumienie kryzysowe (art. 91 KP, art. 231a KP, art. 24127 KP).

8. Czas pracy

 • doba pracownicza i nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy niepełnoetatowca,
 • dodatkowe zatrudnienie u tego samego pracodawcy na część etatu,
 • planowanie czasu pracy niepełnoetatowca w różnych systemach czasu pracy,
 • ustalenie nominału czasu pracy dla niepełnoetatowca,
 • zatrudnienie niepełnoetatowca w systemach czasu pracy przewidujących wydłużenie wymiaru dobowego ponad 8 godzin,
 • praca na część etatu a problem odpoczynku tygodniowego w okresach rozliczeniowych rozpoczynających się niedzielą,
 • praca nadliczbowa a praca ponadwymiarowa i ich rekompensowanie,
 • praca niepełnoetatowca w wymiarze przekraczającym 8 godzin w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
 • dyżur pracowniczy niepełnoetatowca,
 • podróż służbowa niepełnoetatowca.

9. Urlop wypoczynkowy

 • wymiar urlopu niepełnoetatowca,
 • sposób ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego,
 • zmiana wymiaru etatu przy zmianie pracodawcy a liczba dostępnych dni/godzin urlopu wypoczynkowego?
 • dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności pracownika niepełnoetatowego.

10. Obniżenie wymiaru etatu jako przejaw ochrony kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią.
11. Karmienie dziecka piersią

 • wymiar i liczba przerw na karmienie w zależności od wymiaru czasu pracy,
 • przerwa na karmienie a tzw. wyjście prywatne,
 • korzystanie z przerw na karmienie w okresie pracy na obniżonym etacie na zasadach art. 1867 KP.

12. Opieka nad dzieckiem w wieku do 14 lat

 • ustalanie wymiaru godzinowego w przypadku zmiany wymiaru etatu,
 • analogia ze zwolnieniem z tytułu siły wyższej.

13. Praca na obniżonym wymiarze etatu zamiast urlopu wychowawczego

 • wiążący charakter wniosku pracownika,
 • ochrona trwałości stosunku pracy,
 • obniżenie wymiaru etatu na zasadach art. 1867 KP a łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

14. Wymiar etatu a inne uprawnienia związane z rodzicielstwem.
15. Prawo do okularów/soczewek korekcyjnych dla pracownika zatrudnionego na część etatu.
16. Ochrona wynagrodzenia za pracę – kwota wolna od potrąceń.
17. Pracownicy młodociani zatrudnieni na część etatu.
18. Praca na część etatu a dostęp do świadczeń socjalnych

 • prawo do świadczenia urlopowego,
 • wpływ wymiaru etatu na prawo do świadczeń z ZFŚS.

19. Dokumentacja pracownicza

 • specyficzne dokumenty w dokumentacji pracowniczej niepełnoetatowca,

20. Świadectwo pracy

 • sposób zapisu liczby dni i godzin urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika zatrudnionego na część etatu,
 • sposób zapisu liczby dni i godzin dodatkowego urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu.
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie Prawa pracy dla menedżerów w dobie koronawirusa poprowadzi:

  Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, wieloletni prawnik Państwowej Inspekcji Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.
  Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

  Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

  Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców:

  • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
  • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
  • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
  • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
  • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
  • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
  • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

  Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę.

  Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

  Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy.

  METODY

  Prawa pracy dla menedżerów w dobie koronawirusa – metody szkolenia:

  Prawa pracy dla menedżerów w dobie koronawirusa będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk.

  ADRESACI

  Szkolenie Prawa pracy dla menedżerów w dobie koronawirusa skierowane jest do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Przedstawicieli związków zawodowych

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Ciekawa formuła oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia prowadzonego przez Prowadzącego, zapewnia uzyskanie odpowiedzi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenie bez wątpienia zasługuje na organizację jego kolejnych edycji".

    Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Monika
   • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania".

    KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Marta

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.