In Akademia Menedżera, HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/prawa-pracy-dla-menedzerow-w-dobie-koronawirusa

30 kazusów Prawa Pracy dla menedżerów w dobie koronawirusa

– jak reagować w trudnych sytuacjach? Jakie obowiązki mają pracodawcy i zarządzający pracownikami w związku z koronawirusem? Studia przypadków, gotowe rozwiązania, odpowiedzi na najtrudniejsze pytania z prawa pracy

Wyjątkowe warsztaty z prawa pracy dla menedżerów, którzy zarządzają pracownikami w ekstremalnie trudnych warunkach związanych z epidemią koronawirusa.
Instrukcje i rozwiązania zaproponowane przez naszego Eksperta pozwolą Menedżerom w odpowiedni sposób reagować w trudnych sytuacjach i uchronią przed popełnianiem błędów, które mogą znaleźć swój finał na sali sądowej.

Zaproszony Ekspert, wieloletni prawnik PIP, charyzmatyczny wykładowca nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, odpowie na pytania, które budzą aktualnie najwięcej kontrowersji i rozbieżności interpretacyjnych:

 1. Czy przełożony/pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury pracownika?
 2. Czy przełożony/pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami koronawirusa?
 3. Czy obawa zarażenia się koronawirusem może być przyczyną uzasadniającą odmowę wykonania polecenia służbowego, wstrzymania się od pracy lub opuszczenia stanowiska pracy?
 4. Czy pracownicy są zobowiązani nosić maseczki ochronne na terenie zakładu pracy?
 5. Czy można zwolnić z pracy pracownika pozostającego na kwarantannie?
 6. Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu wolnym od pracy lub poza jego godzinami pracy, w godzinach nocnych?
 7. Jakie są uprawnienia i obowiązki pracodawców wynikające z koronaustawy?
 8. Jak zarządzać czasem pracy w okresie zagrożenia koronawirusem?
 9. Jak prawidłowo sformułować pismo rozwiązujące umowę o pracę, zwłaszcza w przypadku zwolnienia wysłanego pocztą tradycyjną?
 10. Jak prawidłowo zwolnić z obowiązku świadczenia pracy oraz udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?
 11. Jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia?
 12. Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę?
 13. W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?

Katalog pytań nie jest zamknięty i może zostać poszerzony o zagadnienia, z którymi masz problem!
Prześlij swoje wątpliwości mailem przed szkoleniem!

Weź udział w szkoleniu – poznasz odpowiedzi na trudne pytania z zakresu prawa pracy i wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań!


uczestnicy szkolenia Prawa pracy dla menedżerów w dobie koronawirusa wybrali również:

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Prawa pracy dla menedżerów w dobie koronawirusa – cele szkolenia:

Szkolenie 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów ma na celu sprowokowanie dyskusji na tematy rzadko podejmowane podczas szkoleń, z którymi nie łatwo poradzić sobie w praktyce.

Podczas szkolenia 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień prawa pracy, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy.

Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

PROGRAM

Prawa pracy dla menedżerów w dobie koronawirusa – program szkolenia:

 1. Jak prawidłowo potwierdzać obecność i monitorować pracę zdalną pracownika?
 2. Jak rejestrować czas pracy zdalnej pracownika?
 3. Jak zorganizować pracę pracownika, który nie może pracować zdalnie?
 4. Czy w trybie art. 42 § 4 KP lub art. 81 § 3 KP można powierzyć pracownikowi pracę w miejscu innym niż wskazane w umowie o pracę?
 5. Czy przełożony/pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury pracownika?
 6. Czy przełożony/pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami koronawirusa?
 7. Czy przełożony/pracodawca może nakazać pracownikowi z objawami koronawirusa udania się do odpowiednich służb sanitarnych lub szpitala zakaźnego?
 8. Czy przełożony/pracodawca może zobowiązać pracowników do udania się na zaległe urlopy wypoczynkowe w okresie epidemii koronawirusa?
 9. Czy przełożony/pracodawca ma obowiązek zgłoszenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej faktu wystąpienia objawów koronawirusa u pracownika?
 10. Czy obawa zarażenia się koronawirusem może być przyczyną uzasadniającą odmowę wykonania polecenia służbowego, wstrzymania się od pracy lub opuszczenia stanowiska pracy?
 11. Czy na terenie zakładu pracy pracownicy zobowiązani są nosić maseczki ochronne?
 12. Na jakich zasadach odbywają się badania profilaktyczne pracowników w okresie zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii?
 13. W jaki sposób organizować szkolenia BHP pracowników w okresie zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii?
 14. Wielodniowe tzw. wyjście prywatne w okresie pandemii a planowanie czasu pracy.
 15. Jak najkorzystniej zaplanować pracę w ramach 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego w systemie podstawowego i równoważnego czasu pracy?
 16. Czy część załogi można objąć przestojem ekonomicznym, podczas gdy pozostała część załogi pracowałaby na obniżonym wymiarze etatu?
 17. Czy tych samych pracowników można najpierw objąć przestojem ekonomicznym a następnie obniżyć im wymiar etatu i odwrotnie?
 18. Czy pracownikowi otrzymującemu minimalne wynagrodzenie za pracę można obniżyć wymiar etatu o 20%?
 19. Czy w okresie obniżonego etatu objęci nim pracownicy mogą pracować w nadgodzinach, jeżeli zajdzie taka potrzeba?
 20. Jak prawidłowo sformułować pismo rozwiązujące umowę o pracę, zwłaszcza w przypadku zwolnienia wysłanego pocztą tradycyjną?
 21. Jak prawidłowo zwolnić z obowiązku świadczenia pracy oraz udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?
 22. Jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia?
 23. Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest prawnie skuteczna?
 24. W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?
 25. Czy można zwolnić z pracy pracownika pozostającego na kwarantannie?
 26. Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu wolnym od pracy lub poza jego godzinami pracy, w godzinach nocnych?
 27. Czy pracownik może nagrywać rozmowy z przełożonymi i innymi pracownikami na potrzeby ewentualnego postępowania w sądzie?
 28. Czy dyżur pod telefonem komórkowym jest traktowany jak dyżur w domu? Czy pracownik zobowiązany do dyżuru pod telefonem musi w jego trakcie przebywać w domu?
 29. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
 30. W jaki sposób należy zrekompensować pracownikowi niezachowany odpoczynek dobowy i tygodniowy?
   WYKŁADOWCA

   Szkolenie Prawa pracy dla menedżerów w dobie koronawirusa poprowadzi:

   Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, wieloletni prawnik Państwowej Inspekcji Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.
   Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

   Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

   Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców:

   • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
   • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
   • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
   • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
   • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
   • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
   • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

   Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę.

   Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

   Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy.

   METODY

   Prawa pracy dla menedżerów w dobie koronawirusa – metody szkolenia:

   Prawa pracy dla menedżerów w dobie koronawirusa będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk.

   ADRESACI

   Szkolenie Prawa pracy dla menedżerów w dobie koronawirusa skierowane jest do:

   • Pracodawców, Właścicieli Firm
   • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
   • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
   • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
   • Przedstawicieli związków zawodowych

   Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   95%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   98%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   96%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   KARTA ZGŁOSZENIA

   OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Ciekawa formuła oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia prowadzonego przez Prowadzącego, zapewnia uzyskanie odpowiedzi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenie bez wątpienia zasługuje na organizację jego kolejnych edycji".

     Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Monika
    • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania".

     KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Marta

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.