http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/szkolenie-effect-mobbing-dyskryminacja-w-pracy

Szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

– poważne zmiany od września 2019 roku, skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy

Mobbing i dyskryminacja – zmiany od września 2019 roku

Od 7 września 2019 roku obowiązuje otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację.
Zgodnie z nowelizacją, każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację.
Co zmiany w praktyce oznaczają dla pracodawców?
Nowe przepisy Kodeksu pracy, w przypadku mobbingu, dadzą pracownikom możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenia za pracę także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy.
To istotna zmiana, z którą będą musiały się zmierzyć komisje antymobbingowe z uwagi na zwiększone uprawnienia pracownika.
Pracownik będzie mógł w drodze sądowej uzyskać odszkodowanie nie rozwiązując stosunku pracy (do tej pory wystąpienie do sądu musiało być poprzedzone rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika).

Menedżerowie często bagatelizują temat mobbingu w pracy, choć kodeks pracy nakłada na pracodawców bezwzględny obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i wdrożenia polityki antydyskryminacyjnej.
Na Pracodawcę spada odpowiedzialność prawna za mobbing w pracy, bez względu na to kto jest jego sprawcą, a kto ofiarą.

Odpowiada on nie tylko za własne działania, ale także za zachowania swoich pracowników a nawet osób nie będących pracownikami (np. zatrudnionych na podstawie umów o dzieło).

Mobbing budzi duże kontrowersje oraz stwarza Pracodawcom wiele problemów praktycznych. Wiedza menedżerów na temat mobbingu, dyskryminacji, obowiązku wdrożenia polityki antymobbingowej jest bardzo słaba, a liczba sporów o mobbing, które swój finał znajdują w Sądzie Pracy rośnie z roku na rok.

Rośnie ilość wygranych przez pracowników spraw o stosowanie mobbingu i dyskryminacji w pracy. Rosną też kary zasądzane na rzecz ofiar mobbingu.

Broniąc się przed zarzutami, pracodawca musi wykazać, że dochował należytej staranności przy przeciwdziałaniu mobbingowi m.in. przez szkolenie pracowników, informowanie o konsekwencjach mobbingu lub przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska. Tylko podjęcie realnych działań może uwolnić go od odpowiedzialności za mobbing.

Dlaczego Uczestnicy wybierają właśnie nasz kurs na temat mobbingu w pracy?

Menedżerowie otrzymują odpowiedzi na ważne pytania:

 • Jak rozpoznać symptomy mobbingu wśród pracowników?
 • Jakie działania mogą być uznane za mobbing?
 • Jakie czynności może podjąć pracodawca aby zapobiegać przejawom mobbingu w miejscu pracy?
 • Jak wdrożyć politykę antymobbingową i przeciwdziałać dyskryminacji w przedsiębiorstwie?
 • Jakie są dopuszczalne i niedopuszczalne praktyki w tym zakresie?
 • Jakie przysługują pracownikowi roszczenia na wypadek mobbingu w miejscu pracy?
 • Czy sporządzenie notatki służbowej do akt pracownika narusza dobra osobiste?
 • Jak daleko sięgają granice monitoringu pracownika w miejscu pracy?
 • Czy pracodawca naraża się montując kamery w miejscu pracy?
 • Czy tytuł zawodowy pracownika stanowi jego dobro osobiste?
 • Czy pracodawca może kontrolować pocztę służbową pracownika oraz sposób wykorzystania narzędzi pracy bez zarzutu naruszenia dóbr osobistych?

Sprawdź, dlaczego kurs Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy to idealne rozwiązanie dla Ciebie!


Uczestnicy szkolenia na temat mobbingu w pracy wybrali również:
Prawo pracy dla menedżerów

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy – cele szkolenia:

Podczas szkolenia Sędzia Sądu Pracy przedstawi orzecznictwo SN w sprawach o naruszenie dóbr osobistych oraz odpowie m. in. na najczęściej pojawiające się pytania stawiane przez menedżerów.

Uczestnicy zmierzą się z kazusami, które będą rozwiązywać z pomocą Wykładowcy. 

PROGRAM

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy – program szkolenia:

1. Mobbing i dyskryminacja – zmiany od 7 września 2019?

2. Definicja mobbingu – czym jest mobbing?

– omówienie definicji mobbingu
– jak rozumieć pojęcia uporczywości i długotrwałości?
– rodzaje mobbingu, typy zachowań mobbingowych
– przyczyny mobbingu
– modele przebiegu mobbingu
– osoba mobbera
– ofiara – pojęcie ofiary rozsądnej w orzecznictwie SN 

3. Zakaz dyskryminacji i nierównego traktowania

– w zatrudnieniu (nawiązanie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy, warunki zatrudnienia, awans, premia – nagroda a nierówne traktowanie, dostęp do szkoleń)
– ze względu na płeć
– jak formułować treść ofert pracy bez narażania pracodawcy na zarzut nierównego traktowania?
– o co można zapytać kandydata do pracy a jakich pytań unikać?

4. Dyskryminacja ze względu niepełnosprawność, wiek i płeć – wybrane zagadnienia; przykłady w orzecznictwie. 

5. Mobbing a dyskryminacja i molestowanie – podobieństwa i różnice

– jak rozpoznawać i reagować na mobbing, dyskryminacja i molestowanie?
– jakie działania nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania?
– mobbing a spór i konflikt – co nie jest mobbingiem?

6. Obowiązki pracodawców w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji wynikające z prawa pracy i prawa wspólnotowego

– zbudowanie skutecznej polityki antymobbingowej
– powołanie Komisja antymobbingowej w organizacji w celu tworzenia dobrych praktyk, prewencji antymobbingowej i antydyskryminacyjnej
– zasady działania Zespołu Antymobbingowego w organizacji
– uprawnienia i zadania Komisji antymobbingowej
– obowiązek przeciwdziałania mobbingowi a inne obowiązki pracodawcy
– wykrywanie zjawisk mobbingowych i sposoby przeciwdziałania mobbingowi
– inne metody przeciwdziałania mobbingowi
– staranne działanie pracodawcy

7. Sposoby przeciwdziałania mobbingowi

skuteczne metody i narzędzia zwalniające pracodawców z konieczności wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień na wypadek zarzutów ze strony pracowników – Jak zminimalizować ryzyko roszczeń pracowników z tytułu mobbingu czy dyskryminacji?
– rozwiązania w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania (obiektywne kryteria oceny i wynagradzania pracowników)
– równe traktowanie w zatrudnieniu, przejawy dyskryminacji w zatrudnieniu
– wczesne reagowanie na wszelkie przejawy dyskryminacji i mobbingu w pracy
– komunikacja z pracownikami (edukacja zarówno menedżerów jak i szeregowych pracowników w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji na wypadek zarzutów pracowników dotkniętych mobbingiem)

8. Jakie mogą być skutki tolerowania mobbingu przez pracodawcę, menedżerów, pracowników?

9. Spory powstałe na tle mobbingu

– ciężar  dowodu w postępowaniu  przed sądem pracy w sprawach o mobbing
– sądowe rozwiązywanie konfliktów powstałych z zarzutu mobbingu (ugoda sądowa i pozasądowa, postępowanie mediacyjne)

10. Roszczenia pracownika z tytułu mobbingu. Zadośćuczynienie. Odszkodowanie po zmianach przepisów.  

11. Mobbing a roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Co to są dobra osobiste. Zachowania pracodawcy, które mogą być uznane za dobra osobiste.

12. Naruszenie dóbr osobistych w orzecznictwie SN

Czy sporządzenie notatki służbowej do akt pracownika narusza dobra osobiste?
Jak daleko sięgają granice monitoringu pracownika w miejscu pracy?
Czy pracodawca naraża się montując kamery w miejscu pracy?
Czy tytuł zawodowy pracownika stanowi jego dobro osobiste?
Czy pracodawca może kontrolować pocztę służbową pracownika oraz sposób wykorzystania narzędzi pracy bez zarzutu naruszenia dóbr osobistych? Badanie alkotestem a naruszenie dóbr osobistych.

13. Konsekwencje wobec mobbera możliwe do wyciągnięcia przez pracodawcę

– w tym regres w stosunku do mobbera

14. Postępowania sądowe w sprawach dotyczących mobbingu

Mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego i przykłady spraw sądowych.

15. Naruszanie praw pracowniczych w kodeksie karnym.

16. Odszkodowania z tytułu mobbingu.

17. Czy ujawnienie przyczyny zwolnienia pracownika narusza jego dobra osobiste? –  orzecznictwo SN

18. Rozwiązywanie kazusów  przez Uczestników szkolenia.

WYKŁADOWCA

Szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy poprowadzi:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, Ekspert przeciwdziałania mobbingowi w pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy – metody szkolenia:

Warsztaty ma temat mobbingu w pracy będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – „case study”. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.

Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

ADRESACI

Szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy adresujemy do:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm, którzy powinni być świadomi zjawiska mobbingu i dyskryminacji
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr zobowiązanym monitorować zjawisko mobbingu w organizacji, przeciwdziałać mu oraz pomagać w rozwiązywaniu konfliktów
 • Szefów Zespołów
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli związków zawodowych

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca przekazał praktyczne przykłady, które z powodzeniem można wykorzystać w pracy zawodowej. Wysoko jakość materiałów dydaktycznych. Ogromne zaangażowanie wykładowcy prowadzącego szkolenie".

   FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A. Wioletta
  • "Bardzo dynamicznie prowadzone szkolenie, teoria poparta wyrokami Sądu, prosty język przekazu, umiejętna dyskusja z uczestnikami szkolenia".

   TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. Grażyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.