In Akademia Menedżera, HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/szkolenie-effect-mobbing-dyskryminacja-w-pracy?date=69496

Mobbing, dyskryminacja i naruszenia dóbr osobistych – 83 trudne pytania, na które musisz znać odpowiedzi

– skomplikowane przypadki wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy. Jak przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji? Szkolenie uwzględnia zmiany Kodeksu pracy obowiązujące od 26 kwietnia 2023r.

Uwaga!!! na wielomilionowe roszczenia pracowników w sprawach o mobbing, dyskryminację czy molestowanie!
Od 28 września 2023 roku pracownicy nie zapłacą ani grosza od pozwu przeciw swojemu pracodawcy.
Należy spodziewać się większej ilości procesów o znacznie wyższe kwoty!
Pracodawcy już dziś powinni bardzie zadbać o prewencję antymobbingową, żeby uniknąć roszczeń w przyszłości.
Sprawdź, co musisz wiedzieć na wypadek zarzutów o mobbing w dziale, firmie!
Upewnij się, że prawidłowo rozróżniasz pojęcia mobbingu, dyskryminacji, nierównego traktowania w zatrudnieniu i molestowania?
Dowiedz się jak skutecznie przeciwdziałać mobbingowi!
Sprawdź czy różnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć będzie uznane za mobbing?
Czy plotkowanie, pomawianie, odbieranie zadań, polecanie zadań znacznie powyżej/poniżej kwalifikacji jest mobbingiem?
Kiedy wydawanie poleceń może być uznane za działanie mobbingowe?
Co może grozić pracodawcy za postawienie nieprawdziwego zarzutu mobbingu?
Czy pracodawca może zostać pozwany o roszczenia z tytułu dyskryminacji przez osobę, która nie była pracownikiem? Jakie to mogę być sytuacje?
Jak zbudować skuteczną politykę antymobbingową i neutralizować niepożądane zachowania?
Co warto przewidzieć w procedurze antymobbingowej?

Przygotowaliśmy 82 trudne przypadki, na które trudno znaleźć odpowiedzi w źródłach prawa!
Spotkaj się z naszym Ekspertem, który na sali sądowej rozstrzyga w sprawach o mobbing.
Weź udział w szkoleniu, działaj zgodnie z prawem, zadbaj o poprawność swoich procedur antymobbingowych i dokumentacji.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie!

Dodatkowo otrzymasz gotową ankietę badania zjawiska mobbingu w Twojej Firmie do zastosowania od zaraz po szkoleniu. Dowiesz się o co pytać w ankiecie ustalającej zjawisko mobbingu!

Nasze szkolenie wypełnia formę przeciwdziałania mobbingowi, o którym mowa w art. 94 (3) ustawy – Kodeks pracy.

WAŻNE!!!
Rośnie ilość wygranych przez pracowników spraw o stosowanie mobbingu i dyskryminacji w pracy. Rosną też kary zasądzane na rzecz ofiar mobbingu.
Broniąc się przed zarzutami, pracodawca musi wykazać, że dochował należytej staranności przy przeciwdziałaniu mobbingowi m.in. przez szkolenie pracowników, informowanie o konsekwencjach mobbingu lub przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska.

Tylko podjęcie realnych działań może uwolnić Cię od odpowiedzialności za mobbing.
Jeżeli firma szkoli pracowników z rozpoznawania i zwalczania mobbingu – może zostać zwolniona z konieczności wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień, nawet jeśli pracownik faktycznie został dotknięty mobbingiem.


Uczestnicy szkolenia na temat mobbingu w pracy wybrali również:
Prawo pracy dla menedżerów

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy – cele szkolenia:

Podczas szkolenia Sędzia Sądu Pracy przedstawi orzecznictwo SN w sprawach o naruszenie dóbr osobistych oraz odpowie m. in. na najczęściej pojawiające się pytania stawiane przez menedżerów.

Uczestnicy zmierzą się z kazusami, które będą rozwiązywać z pomocą Wykładowcy. 

PROGRAM

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy – program szkolenia:

 1. Jakie są obecnie projektowane zmiany w zakresie przepisów o mobbingu?
 2. Jaki wpływ na prawdopodobieństwo pozwu i wysokość roszczeń mają zmiany z 28.09.2023 roku?
 3. Co oznacza nierówne wynagrodzenie ze względu na płeć, jako element mobbingu po zmianach przepisów? Kiedy różnica w wynagrodzeniu ze względu na płeć będzie mogła stanowić mobbing?
 4. Co to jest mobbing? – drobiazgowe omówienie definicji mobbigu z poszczególnymi elementami.
 5. Jak rozumieć pojęcia uporczywości i długotrwałości?
 6. Jak długo musi trwać nękanie lub zastraszanie, by zostały uznane za mobbing? Czy długotrwałość jest zależna od osoby ofiary? – orzecznictwo SN. Czy to prawda, że nękanie musi trwać co najmniej 6 miesięcy?
 7. Jakie są rodzaje zachowań, typy praktyk mobbingowych? Czy plotkowanie, pomawianie, odsuwanie od złożonych zadań, odbieranie zadań, polecanie zadań znacznie powyżej (czy poniżej) kwalifikacji jest mobbingiem? Jakie konkretne zachowania mogą być uznane za mobbing? – przykłady. Jakie są stosowane taktyki przez mobbera?
 8. Jakie są przyczyny mobbingu?
 9. Kim jest mobber? Kto jest nim najczęściej w świetle badań psychologicznych? Czy mobberem może być inna osoba aniżeli pracownik?
 10. Kim jest ofiara? Co to jest pojęcie „ofiary rozsądnej” w orzecznictwie SN?
 11. Czym różni się mobbing od naruszenia dóbr osobistych pracownika? Czy wiesz jakie roszczenia może kierować pracownik wobec incydentalnych zachowań nie będących mobbingiem? Wobec kogo?
 12. Czy kontrola pracy jest mobbingiem? Kiedy wydawanie poleceń może być uznane za działanie mobbingowe? Czy wszczynanie postępowań dyscyplinarnych jest mobbingiem? Czy wykorzystywanie kwalifikacji i umiejętności pracownika mogą być uznane za mobbing?
 13. Czy rozróżniasz pojęcia mobbingu, dyskryminacji, nierównego traktowania w zatrudnieniu i molestowania? Jakie są podobieństwa i różnice?
 14. Jak rozpoznawać i reagować na mobbing, dyskryminację i molestowanie?
 15. Jakie działania nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania?
 16. Czym różni się mobbing od sporu i konfliktu – co nie jest mobbingiem? Jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe, które nie są mobbingiem? Czy z powodu konfliktu pomiędzy pracownikami można zwolnić z pracy tylko jednego z nich? Czy jest to dyskryminacja?
 17. Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji wynikające z prawa pracy? Jakie są metody przeciwdziałania mobbingowi?
 18. Jak zbudować skuteczną politykę antymobbingową? Jakie wprowadzić mechanizmy, by wyłapać i zneutralizować niepożądane zachowania? Na co zwracać szczególną uwagę? Co powinno niepokoić pracodawcę?
 19. Jak powołać komisję antymobbingową?
 20. Jakie są zasady działania i uprawnienia zespołu antymobbingowego w organizacji?
 21. Jak prowadzić postepowanie? Jakimi zasadami powinno się rządzić postępowanie antymobbingowe? Co warto przewidzieć w procedurze antymobbingowej?
 22. Ktobierze udział w czynnościach komisji antymobbingowej?
 23. Jak zbierać i zabezpieczać dowody? Jakie czynności podejmują członkowie komisji?
 24. Jak postąpić jeżeli ofiara nie chce wszczęcia postępowania? Czy pracodawca podejmuje działania tylko w odpowiedzi na skargę pisemną? Czy to jest prawidłowe? Czy anonim ma powodować reakcję? Jak wykrywać zjawiska mobbingowe? Na co zwracać uwagę? Na co być wyczulonym w pracy?
 25. Czy warto pracowników ankietować? Jakie zadawać pytania?
 26. Jakie są inne metody przeciwdziałania mobbingowi poza szkoleniami i procedurą antymobbingową? Na czym polega realność przeciwdziałania?
 27. Czy pracownik może nagrywać w miejscu pracy? Czy może to czynić pracodawca?
 28. Czy sąd pracy dopuszcza dowód z nagrania? Czy pracownik może nagrywać przełożonych? Czy można rozwiązać umowę o pracę z powodu nagrywania przełożonych lub współpracowników?
 29. Kiedy pozyskanie nagrania może być uznane za usprawiedliwione?
 30. Jakie są skuteczne metody i narzędzia zwalniające pracodawców z konieczności wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień na wypadek zarzutów ze strony pracowników?
 31. Jak zminimalizować ryzyko roszczeń pracowników z tytułu mobbingu czy dyskryminacji czy naruszenia dóbr osobistych?
 32. Jak ważne jest wczesne reagowanie na wszelkie przejawy dyskryminacji i mobbingu w pracy? Jakie działania podejmować?
 33. Jak powinna wyglądać komunikacja z pracownikami (edukacja zarówno menedżerów jak i szeregowych pracowników w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji na wypadek zarzutów pracowników dotkniętych mobbingiem)?
 34. Jakie mogą być skutki tolerowania mobbingu, naruszenia dóbr osobistych przez pracodawcę, menedżerów, pracowników?
 35. Jakie są spory powstałe na tle mobbingu i naruszenia dóbr osobistych pracownika?
 36. Na kim spoczywa ciężar dowodu w postępowaniu przed sądem pracy w sprawach o mobbing? Jakie zgłaszać dowody?
 37. Jak wygląda rozwiązywanie konfliktów powstałych z zarzutu mobbingu (ugoda sądowa i pozasądowa, postępowanie mediacyjne)?
 38. Do kogo zwrócić się o przeprowadzenie mediacji? Czy jest możliwa mediacja online?
 39. Jakie są roszczenia pracownika z tytułu mobbingu i naruszenia dóbr osobistych? Jak ustala się zadośćuczynienie?
 40. Co obejmuje odszkodowania z tytułu mobbingu?
 41. Kiedy przedawniają się roszczenia z tytułu mobbingu?
 42. Jakie są konsekwencje wobec mobbera możliwe do wyciągnięcia przez pracodawcę?
 43. Czy jest możliwy regres w stosunku do mobbera?
 44. Jak postąpić w przypadku nieuzasadnionego zarzutu mobbingu? Czy wiesz co może grozić pracodawcy za postawienie nieprawdziwego zarzutu mobbingu? Dlaczego nie można działać pochopnie?
 45. Dlaczego ogromnie ważne jest dbanie przez pracodawcę o dobrą atmosferę w pracy?
 46. Jakie są konsekwencje naruszania praw pracowniczych w kodeksie karnym?
 47. Jakie są zasady odpowiedzialności osób kierujących pracownikami?
 48. Jak kształtuje się naruszenie dóbr osobistych pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę, wypowiedzenia umowy lub ukarania karą porządkową. Problematyka krzywdzących ocen pracownika. Przyczyna rozwiązania umowy a naruszenie dóbr osobistych pracownika?
 49. Jak wygląda udział „osób trzecich” podczas rozmów dyscyplinujących?
 50. Czy wiesz jak sporządzić prawidłowo opinię o pracowniku  i ocenę okresową w kontekście a naruszenia dóbr osobistych?
 51. Czy wiesz, czy i kiedy  wydanie polecenia  poza zakresem czynności, odmowa użycia tytułu zawodowego pracownika, polecenie  poddania się badaniu na trzeźwość pracownika, ujawnienie przyczyny zwolnienia mogą wiązać  się z zarzutami przeciwko pracodawcy?
 52. Czy wiesz jak prowadzić legalny monitoring pracownika w miejscu pracy? Jak przedstawia się obecnie kwestia badania trzeźwości po zmianach przepisów? Gdzie i jak długo przechowywać dane?
 53. Czy utrudnianie uprawnień pracowniczych może stanowić mobbing albo zarzut dyskryminacji? Czy np. odmowa udzielenia wyjścia prywatnego, uwzględnienia wniosku o pracę zdaną mogą stanowić zarzut naruszenia dóbr osobistych albo dyskryminacji?
 54. Czy kierowanie pracownika na badania profilaktyczne przed terminem może być uznane za naruszenie dóbr osobistych?
 55. Czy zmiana planów urlopowych pracowników lub odwołanie z urlopu może stanowić zarzut naruszenia dóbr osobistych?
 56. Czy krytyka pracodawcy może stanowić postawę do rozwiązania umowy o pracę?
 57. Jak postąpić kiedy pracodawca nie zgadza się z rozwiązaniem przez pracownika umowy o pracę z powodu mobbingu lub dyskryminacji (nierównego traktowania w zatrudnieniu)?
 58. Czy można ujawnić przyczynę zwolnienia innym pracownikom?
 59. Czy atmosfera napięcia związana z widmem zmian organizacyjnych może być uznana za mobbing?
 60. Czy brak odpoczynku dobowego może stanowić zarzut naruszenie dóbr osobistych pracownika?
 61. Co z dyżurem pracownika pod telefonem, który narusza jego odpoczynek?
 62. Czy można przetwarzać dane pracownicy o karmieniu dziecka piersią?
 63. Czy wolno sporządzać notatki służbowe? Czy sporządzenie notatki możne stanowić zarzut naruszenia dóbr osobistych?
 64. Czy wiesz, że wadliwa organizacja pracy sprzyja zarzutowi mobbingu i dyskryminacji?
 65. Na czym ma polegać transparentność wynagrodzeń w kontekście rozporządzenia w sprawie równych płac kobiet i mężczyzn? Jakie będą nowe obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania różnicom wynagrodzenia kobiet i mężczyzn? Jak się do tego przygotować? Jakie rozwiązania zakłada to rozporządzenie i jakie konsekwencje  może za  sobą nieść?
 66. Jaka informacja będzie przekazywana do opinii publicznej przez pracodawcę w świetle proponowanych zmian? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac? – 7 kroków.
 67. Jak przedstawia się jawność na poziomie rekrutacji?
 68. Kiedy pracownik powracający z uprawnień rodzicielskich może zarzucić dyskryminację? Jak powinno kształtować się wynagrodzenie powracającego pracownika z uprawnień rodzicielskich w kontekście zarzutu dyskryminacji?
 69. Jak kształtuje się nowa ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania uprawnień pracowniczych. (w tym dodatnie art. 18 ze zn. 3 f Kp oraz innych przepisów)? – zmiany od 26 kwietnia 2023r.
 70. Jakie wprowadzać rozwiązania w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania (obiektywne kryteria oceny i wynagradzania pracowników)? W jaki sposób wartościować pracę pracowników? Kiedy różnica w wynagrodzeniu jest dopuszczalna?
 71. Co z różnicami wynagrodzenia w tzw. „widełkach”? Kiedy pracownik może mieć roszczenia o odszkodowanie z powodu różnic płacowych?
 72. Jaka jest różnica pomiędzy dyskryminacją a nierównym traktowaniem w zatrudnieniu? Co to jest równe traktowanie w zatrudnieniu? Jakie są przejawy dyskryminacji w zatrudnieniu?
 73. Jakie są kryteria dyskryminujące? Jaki jest katalog takich kryteriów? Czy pracownik może postawić zarzut dyskryminacji ze względu na otyłość?
 74. Czy pracodawca może zostać pozwany o roszczenia z tytułu dyskryminacji przez osobę, która nie była pracownikiem? Jakie to mogę być sytuacje?
 75. Kiedy możesz narazić się na zarzut dyskryminacji lub nierównego traktowania na etapie nawiązania stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy, ustalania warunków zatrudnienia?
 76. Kiedy awans, premiowanie,  nagradzanie, dostęp do szkoleń mogą wiązać się z zarzutami pracownika?  Jak ujednolicać wynagrodzenie za pracę? Jak wartościować pracę pracownika w sposób uzasadniający różnice w wynagrodzeniu?
 77. Jak formułować treść ofert pracy bez narażania pracodawcy na zarzut nierównego traktowania?
 78. O co można zapytać kandydata do pracy a jakich pytań unikać? Kiedy kandydat może postawić zarzut dyskryminacji?
 79. Czy pracownik ma dostęp do informacji o wynagrodzeniu innego pracownika? Czy pracownicy mogą rozmawiać o wysokości swoich wynagrodzeń?
 80. Czy pracodawca może zabronić nieujawniania wysokości wynagrodzenia za pracę?
 81. Czy pracodawca może zabronić pracy u innego pracodawcy?
 82. Jak ustalić kryteria doboru do zwolnienia z powodu likwidacji przez redukcję, by nie narazić się na zarzut dyskryminacji?
 83. Czy nierównomierne obciążenie dyżurem lub pracą nadliczbową może stanowić zarzut dyskryminacji?
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy poprowadzi:

  Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, Ekspert przeciwdziałania mobbingowi w pracy

  Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
  Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

  Autorka licznych artykułów:

  Nowelizacja Kodeksu pracy”,
  „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
  „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
  „Rozwiązanie umowy o pracę z winy
  pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

  Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

  METODY

  Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy – metody szkolenia:

  Warsztaty ma temat mobbingu w pracy będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – „case study”. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.

  Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

  ADRESACI

  Szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy adresujemy do:

  • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm, którzy powinni być świadomi zjawiska mobbingu i dyskryminacji
  • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr zobowiązanym monitorować zjawisko mobbingu w organizacji, przeciwdziałać mu oraz pomagać w rozwiązywaniu konfliktów
  • Szefów Zespołów
  • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
  • Przedstawicieli związków zawodowych

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  99%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  19.09.2024 Szkolenie online
  690 ZŁ (NETTO)
  13.12.2024 Szkolenie online
  690 ZŁ (NETTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca przekazał praktyczne przykłady, które z powodzeniem można wykorzystać w pracy zawodowej. Wysoko jakość materiałów dydaktycznych. Ogromne zaangażowanie wykładowcy prowadzącego szkolenie".

    FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A. Wioletta
   • "Bardzo dynamicznie prowadzone szkolenie, teoria poparta wyrokami Sądu, prosty język przekazu, umiejętna dyskusja z uczestnikami szkolenia".

    TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. Grażyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.