http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/szkolenie-prawo-pracy-kazusy-prawa-pracy

Szkolenie 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów

– Jak reagować w trudnych sytuacjach? Studia przypadków, gotowe rozwiązania, odpowiedzi na trudne pytania z prawa pracy.

Wyjątkowe warsztaty dla menedżerów, które są zestawieniem 60 kazusów z zakresu prawa pracy i bhp, na które trudno znaleźć odpowiedzi w dostępnych źródłach prawa, a które budzą kontrowersje i wiele rozbieżności interpretacyjnych.  Szkolenie ma na celu sprowokowanie dyskusji na tematy rzadko podejmowane podczas szkoleń, z którymi nie łatwo poradzić sobie w praktyce.
Ich znajomość pozwoli Menedżerom w odpowiedni sposób reagować w trudnych sytuacjach zawodowych i uchroni przed popełnianiem błędów, które mogą znaleźć swój finał na sali sądowej.

Warsztaty poprowadzi wieloletni prawnik PIP, charyzmatyczny wykładowca nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.

Podczas warsztatów znajdziesz  między innymi odpowiedzi na pytania:

 1. Na jakich warunkach pracownik może zostać poddany kontroli osobistej?
 2. Czy pracodawca może wprowadzić zakaz prowadzenia w czasie pracy rozmów prywatnych przez telefony komórkowe?
 3. Czy pracodawca może przeprowadzić kontrolę zawartości szafki pracownika?
 4. Czy pracodawca może prowadzić profilaktyczne kontrole alkomatem?
 5. Czy przerwa „na dymka” może zostać odliczona od czasu pracy?
 6. Czy pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami grypy i wydać mu polecenie udania się do lekarza?
 7. Czy w czasie urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego pracownik ma obowiązek odpowiadania na korespondencję od pracodawcy (np. mail, SMS)?
 8. Czy pracodawca może nakazać pracownikowi zwiększenie dbałości o higienę osobistą?
 9. Czy pracodawca może wprowadzić obowiązek uzyskania jego uprzedniej zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika?
 10. Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić monitoring stanowisk pracy?
 11. Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?
 12. Jakie przepisy regulują procedurę kontroli pracowników na obecność w organizmie narkotyków i podobnie działających substancji?
 13. Czy dyżur pod telefonem komórkowym jest traktowany jak dyżur w domu? Czy pracownik zobowiązany do dyżuru pod telefonem musi w jego trakcie przebywać w domu?
 14. Czy pracodawca może wprowadzić limit tzw. przerw fizjologicznych?
 15. Czy szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe (nie-behapowskie) wlicza się do czasu pracy i czy pracownik może odmówić wzięcia w nim udziału?

Katalog pytań nie jest zamknięty i może zostać poszerzony o zagadnienia, z którymi masz problem.
Prześlij swoje wątpliwości mailem najpóźniej na tydzień przed szkoleniem.
Nasz trener zna odpowiedzi na pytania i problemy, z którymi borykają się Menedżerowie w codziennej pracy!
Weź udział w szkoleniu – poznasz odpowiedzi na trudne pytania z zakresu prawa pracy i wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań!


uczestnicy szkolenia 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów  wybrali również:

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów – cele szkolenia:

Szkolenie 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów ma na celu sprowokowanie dyskusji na tematy rzadko podejmowane podczas szkoleń, z którymi nie łatwo poradzić sobie w praktyce.

Podczas szkolenia 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień prawa pracy, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy.

Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

PROGRAM

60 kazusów prawa pracy dla menedżerów – program szkolenia:

 1. Czy pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami grypy i wydać mu polecenie udania się do lekarza?
 2. Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?
 3. Czy pracodawca może skierować pracownika na badania psychiatryczne, w sytuacji, gdy zachodzą ku temu przesłanki?
 4. Czy pracodawca może wymagać przedłożenia przez pracownika wyników badań laboratoryjnych, czy psychologicznych?
 5. Czy przerwa „na dymka” może zostać odliczona od czasu pracy?
 6. Czy pracownik może palić e-papierosa na stanowisku pracy?
 7. Czy dodatek dla niepalących pracowników może być uznany za przejaw dyskryminacji?
 8. Czy pracodawca może prowadzić profilaktyczne kontrole alkomatem?
 9. Jakie przepisy regulują procedurę kontroli pracowników na obecność w organizmie narkotyków i podobnie działających substancji?
 10. Czy pracodawca może zabronić używania urządzeń do odtwarzania muzyki przez słuchawki?
 11. Na jakich warunkach pracownik może zostać poddany kontroli osobistej?
 12. Czy pracodawca może przeprowadzić kontrolę zawartości szafki pracownika?
 13. Czy pracodawca może wprowadzić zakaz prowadzenia w czasie pracy rozmów prywatnych przez telefony komórkowe?
 14. Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika za surfowanie w Internecie w godzinach pracy?
 15. Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić monitoring stanowisk pracy?
 16. Czy pracownica może wymusić na pracodawcy zmianę oświetlenia ze „względów zdrowotnych” (jarzeniówki powodujące migrenę)?
 17. Na jakiej podstawie pracodawca może nakazać pracownikowi zwiększenie dbałości o higienę osobistą?
 18. Czy pracodawca może zakazać spożywania posiłków na stanowisku pracy w sytuacji, gdy nie utworzył stołówki lub innego pomieszczenia socjalnego?
 19. Czy podczas 15-minutowej przerwy śniadaniowej pracownik może opuścić zakład pracy w celu udania się do punktu gastronomicznego w celu zakupu posiłku?
 20. Czy pracodawca może wprowadzić limit tzw. przerw fizjologicznych?
 21. Czy pracodawca może wprowadzić tzw. przerwę lunchową (nie wliczaną do czasu pracy) wbrew woli załogi?
 22. Do jakiego wieku dziecka kobieta może korzystać z przerw na jego karmienie piersią?
 23. Kiedy pracodawca jest zobowiązany utworzyć palarnię?
 24. Cztery sposoby realizacji zadań służby bhp (przez pracodawcę, w trybie powierzenia dodatkowych obowiązków, przez specjalistę spoza zakładu, przez samą służbę bhp).
 25. Czy pracownik może nagrywać rozmowy z przełożonymi i innymi pracownikami na potrzeby ewentualnego postępowania w sądzie?
 26. Czy pracodawca może wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec pracownika, który zataił fakt swojej niepełnosprawności?
 27. Czy za czas niedopuszczenia do pracy z powodu przeciwwskazań lekarskich pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia?
 28. Czy za czas niedopuszczenia do pracy z powodu przeciwwskazań lekarskich pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia?
 29. Jak ustalić wynagrodzenie za dzień, w którym pracownik po paru godzinach przerwał pracę, udał do lekarza a następnie przyniósł zwolnienie lekarskie na parę dni, w tym również na dzień częściowo przepracowany?
 30. Czy podczas 5-minutowej tzw. przerwy „ekranowej” pracownik ma obowiązek świadczyć pracę?
 31. Czy w czasie urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego pracownik ma obowiązek odpowiadania na korespondencję od pracodawcy (mail, SMS)?
 32. Czy pracownik może powrócić do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego?
 33. Czy pracodawca może wprowadzić zakaz ujawniania wysokości własnego wynagrodzenia za pracę?
 34. W jakich przypadkach pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody?
 35. Czy dyżur pod telefonem komórkowym jest traktowany jak dyżur w domu? Czy pracownik zobowiązany do dyżuru pod telefonem musi w jego trakcie przebywać w domu?
 36. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
 37. Jakie zdarzenie można uznać za „awarię” uzasadniającą polecenie pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 pkt 1 KP)?
 38. Czy podczas L-4 z adnotacją „chory może chodzić” pracownik jest zobowiązany przebywać w miejscu zamieszkania?
 39. Czy szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe (nie-behapowskie) wlicza się do czasu pracy i czy pracownik może odmówić wzięcia w nim udziału?
 40. Czy wyjście prywatne może trwać cały dzień?
 41. Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za przedmioty pozostawione przez pracownika w szatni bądź samochód pozostawiony na służbowym parkingu?
 42. W jakich przypadkach pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 KP?
 43. Czy przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność w pracy mogą być warunki atmosferyczne?
 44. Czy można łączyć pracę w biurze z pracą w domu (czasowo, naprzemiennie, w pewnych okresach)?
 45. Czy czas podróży służbowej wlicza się do czasu pracy?
 46. Z ilu godzin odpoczynku może skorzystać pracownik, który zakończył podróż służbową w godzinach nocnych?
 47. Czy pracodawca jest zobowiązany zapewnić miejsce do siedzenia pracownikowi wykonującemu pracę w pozycji stojącej?
 48. Czy okres przygotowania się do pracy (np. przebranie się, pobieranie narzędzi, podział załogi) jest wliczany do czasu pracy?
 49. Jak rekompensować pracę wykonywaną w okresie tzw. „czarnej dziury”, czyli pomiędzy dobami pracowniczymi?
 50. Czy należy zrekompensować pracę nadliczbową trwającą krócej niż 1 godzina?
 51. Jakie mogą być przejawy mobbingu w stosunkach pracy?
 52. Czy pracodawca może zobligować pracowników do utrzymywania czystości w zakładzie pracy, w tym sprzątania stanowisk pracy, czy toalet?
 53. Czy na zasadach art. 82 KP można obniżyć wynagrodzenie pracownika za wadliwe wykonanie pracy poniżej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę?
 54. W jakich przypadkach pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?
 55. Jakie są granice dopuszczalnej krytyki pracodawcy?
 56. Jak prawidłowo stosować tzw. ruchomy czas pracy?
 57. Czas pracy kadry zarządzającej i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
 58. Czy rozwiązanie umowy o pracę SMS-em, mailem lub ustnie jest skuteczne?
 59. W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę
 60. Jak prawidłowo udzielić pracownikowi równoważnego odpoczynku (art. 132 § 3 KP) w zamian za niezachowany odpoczynek dobowy?
WYKŁADOWCA

Szkolenie 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów poprowadzi:

Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, wieloletni prawnik Państwowej Inspekcji Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.
Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców:

 • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
 • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
 • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
 • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
 • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
 • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę.

Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy.

METODY

60 kazusów prawa pracy dla menedżerów – metody szkolenia:

Szkolenie 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów skierowane jest do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Przedstawicieli związków zawodowych

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Ciekawa formuła oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia prowadzonego przez Prowadzącego, zapewnia uzyskanie odpowiedzi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenie bez wątpienia zasługuje na organizację jego kolejnych edycji".

   Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Monika
  • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania".

   KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Marta

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.