http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/szkolenie-urlop-wypoczynkowy-urlopy-macierzynskie-urlopy-ojcowskie-udzielanie-rozliczanie-urlopoww

Szkolenie urlopy i inne z zwolnienia od pracy

– Udzielanie i rozliczanie urlopów. Studia przypadków, gotowe rozwiązania, odpowiedzi na trudne pytania.

Z kontroli PIP wynika, że wielu pracodawców ma problemy z na które trudno znaleźć odpowiedzi w dostępnych źródłach prawa, a które budzą kontrowersje i wiele rozbieżności interpretacyjnych.  Szkolenie ma na celu sprowokowanie dyskusji na tematy rzadko podejmowane podczas szkoleń, z którymi nie łatwo poradzić sobie w praktyce.
Ich znajomość pozwoli Menedżerom w odpowiedni sposób reagować w trudnych sytuacjach zawodowych i uchroni przed popełnianiem błędów, które mogą znaleźć swój finał na sali sądowej.

Warsztaty poprowadzi wieloletni prawnik PIP, charyzmatyczny wykładowca nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.

Podczas warsztatów znajdziesz  między innymi odpowiedzi na pytania:

 1. Jakie są błędy pracodawców przy udzielaniu urlopów? – wyniki kontroli PIP.
 2. Czy i w jakich okolicznościach pracodawca może odwołać pracownika z urlopu?
 3. Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?
 4. Jak rozliczać urlopy pracowników niepełnoetatowych?
 5. Kiedy pracodawca musi zwolnić pracownika od wykonywania pracy z zachowaniem wynagrodzenia? – przegląd kontrowersyjnych przypadków
 6. Kontrowersyjne przypadki zwolnień od pracy pracowników pełniących funkcje związkowe.
 7. Kiedy odpłatne, a kiedy nieodpłatne zwolnienia od pracy? – studia przypadków.

Katalog pytań nie jest zamknięty i może zostać poszerzony o zagadnienia, z którymi masz problem.
Prześlij swoje wątpliwości mailem najpóźniej na tydzień przed szkoleniem.
Nasz trener zna odpowiedzi na pytania i problemy, z którymi borykają się Menedżerowie w codziennej pracy!
Weź udział w szkoleniu – poznasz odpowiedzi na trudne pytania z zakresu prawa pracy i wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań!


uczestnicy szkolenia 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów  wybrali również:

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów – cele szkolenia:

Szkolenie 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów ma na celu sprowokowanie dyskusji na tematy rzadko podejmowane podczas szkoleń, z którymi nie łatwo poradzić sobie w praktyce.

Podczas szkolenia 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień prawa pracy, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy.

Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

PROGRAM

– program szkolenia:

  Urlop wypoczynkowy

  • Pierwszy urlop
  • Ustalanie wymiaru
   – staż pracy (w tym staż wypracowany za granicą) i okresy zaliczane, w tym m.in.: okresy nauki, pracy w gospodarstwie rolnym, służbie wojskowej, rejestrowany okres bezrobocia (pobieranie zasiłku lub stypendium) i inne okresy nieświadczenia pracy
   – wymiar etatu a wymiar urlopu (urlop wypoczynkowy pracownika pełnoetatowego i niepełnoetatowego)
   – urlop uzupełniający
   – zmiana etatu a wymiar urlopu
   – wymiar przy zatrudnieniu jednoczesnym u tego samego i różnych pracodawców

  Udzielanie urlopu na godziny (art. 1542 KP)

  Urlop proporcjonalny

  Przypadki wpływające na zmniejszenie wymiaru (art. 1552 KP)

  Planowanie urlopu

  • kodeksowa zasada terminu udzielenia (art. 161 i 168 KP)
  • podział na części (art. 165 KP)
  • przesunięcie terminu urlopu (art. 164 i 165 KP), udzielenie w innym terminie (art. 166 KP)

  Odwołanie z urlopu

  Urlop na żądanie

  (czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),

  Urlop udzielany w trybie art. 163 § 3 KP (bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim)

  Szczególne regulacje urlopowe

  • urlop pracownika młodocianego
  • pracownicy niepełnosprawni
  • pracownicy tymczasowi

  Szczególne przypadki

  • urlop udzielany po długotrwałej przerwie spowodowanej chorobą a konieczność odbycia kontrolnych badań lekarskich
  • zmiana statusu z pracownika podlegającego pragmatykom (np. Karta Nauczyciela, pracownik tymczasowy) na „pracownika kodeksowego” a wymiar urlopu
  • przestój a urlop wypoczynkowy
  • urlop w okresie wypowiedzenia definitywnego i zmieniającego
  • określenie wymiaru wykorzystanego urlopu w świadectwie pracy

  Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

  Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego

  Urlop bezpłatny

  • Dwa tryby
   – na wniosek pracownika
   – z inicjatywy pracodawcy
  • Wpływ na uprawnienia pracownicze

  Inne urlopy

  • Urlop szkoleniowy
   – komu przysługuje i jaki jest jego wymiar
   – z inicjatywy pracodawcy
  • Urlop doktoranta
   – przesłanki nabycia prawa do urlopu
   – fakultatywność czy obligatoryjność udzielenia

  Zwolnienia od pracy

  • Przypadki określone w rozporządzeniu MPiPS z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tzw. urlopy okolicznościowe):
   – przesłanka związku czasowego z okolicznością (wystąpienie z wnioskiem po dłuższym okresie od zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia)
   – przesłanka pokrewieństwa i powinowactwa (przypadek bliźniąt, dziecka pozamałżeńskiego; powtórne małżeństwo; ślub cywilny i wyznaniowy; rozwód lub separacja a zgon i pogrzeb małżonka, teścia i teściowej pracownika)
  • czy urlop okolicznościowy przysługuje:
   – na ślub zakonny dziecka
   – pogrzeb babci/dziadka małżonka
   – byłego małżonka
   – teściowej/teścia byłego małżonka
  • sposób usprawiedliwienia
  • wynagrodzenie za czas zwolnienia

  Zwolnienie od pracy na dziecko

  Przypadki określone w innych przepisach

  • badania i szkolenie bhp
  • opieka nad członkiem rodziny
  • powódź
  • dni na poszukiwanie pracy
  • działacze związkowi i SIP

  Urlopy związane z rodzicielstwem

  • Macierzyński
   – katalog osób uprawnionych
   – podział urlopu macierzyńskiego pomiędzy uprawnionymi osobami
  • Rodzicielski
   – podział uprawienia pomiędzy rodzicami,
   – łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą i jego wpływ na wymiar
  • Wychowawczy
   maksymalny wymiar i termin wykorzystania,
   – obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego
   – ochrona trwałości stosunku pracy
   – wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego
  • Ojcowski
   – zasady korzystania
   – urlop ojcowski w częściach
   – śmierć dziecka a prawo do urlopu ojcowskiego
  • 2 dni zwolnienia na dziecko do 14 roku życia
   podział uprawienia pomiędzy dwoje rodziców,
   – korzystanie ze zwolnienia w przypadku, gdy dzieci pracownika pochodzą z dwóch różnych związków małżeńskich
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów poprowadzi:

  Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, wieloletni prawnik Państwowej Inspekcji Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.
  Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

  Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

  Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców:

  • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
  • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
  • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
  • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
  • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
  • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
  • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

  Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę.

  Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

  Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy.

  METODY

  60 kazusów prawa pracy dla menedżerów – metody szkolenia:

  Szkolenie 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

  ADRESACI

  Szkolenie 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów skierowane jest do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Przedstawicieli związków zawodowych

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Ciekawa formuła oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia prowadzonego przez Prowadzącego, zapewnia uzyskanie odpowiedzi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenie bez wątpienia zasługuje na organizację jego kolejnych edycji".

    Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Monika
   • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania".

    KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Marta

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.