In Akademia Menedżera, HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/zmiany-w-prawie-pracy-w-2017-roku-i-najnowsze-orzecznictwo-w-sporach-pracowniczych

Szkolenie Zmiany w prawie pracy w 2017 roku i najnowsze orzecznictwo w sporach pracowniczych

– zmiany od 1 stycznia 2017 roku i konsekwencje zmian z 2016 roku – kontrowersje i nowe interpretacje

Jak pokazuje praktyka sądów pracy, najnowsze zmiany przepisów Prawa Pracy z 2016 i 2017 roku nie są jasne dla przedsiębiorców i budzą wiele wątpliwości podczas stosowania.

Zapraszamy Państwa do udziału w unikalnych warsztatach prowadzonych przez Sędziego Sądu Pracy, który zapozna uczestników z kształtującą się wykładnią i praktyką stosowania zmienionych w 2016 i 2017 roku przepisów Prawa Pracy oraz ich konsekwencjami dla Pracodawców.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Na praktycznych przykładach zostaną omówione najbardziej kontrowersyjne i trudne w interpretacji przypadki, które swój finał mogą mieć na sali sądowej.

Ponadto szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy uczestników o bieżące orzecznictwo Sądu Najwyższego w różnych obszarach stosowania prawa pracy.

Uczestniczy zmierzą się z kazusami z prawa pracy, konkretnymi stanami faktycznymi zaczerpniętymi z orzecznictwa.

Zajęcia uwzględniają omówienie również kolejnych planowanych zmian w Prawie Pracy.

Wszystkie zagadnienia omawiane na szkoleniu będą przedstawione na przykładach zaczerpniętych z bogatej praktyki sędziowskiej wykładowcy, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki Sądów Pracy w sporach pracowniczych.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy  otoczenia prawnego przedsiębiorców:

 • wydawanie świadectwo pracy po nowemu,
 • świadectwo pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego,
 • treść świadectwa  pracy i tryb jego wydawania i prostowania,
 • świadectwo pracy a umowy terminowe.

Zmiany w pouczeniach o odwołaniu pracownika do sądu pracy:

 • nowe terminy,
 • wadliwość pouczenia, prawidłowa treść wypowiedzenia.

Nowa linia orzecznicza w zakresie przyczyny wypowiedzenia (przy wielkości przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę).

Zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zmiany w zakresie regulaminów wynagradzania.

Planowane nowe zmiany w ustawie o związkach zawodowych.

Praktyczne stosowanie zmian w przepisach od 1 września 2016r.:

 • umowa na piśmie przed dopuszczeniem do pracy („syndrom pierwszej dniówki”),
 • zapoznanie z treścią regulaminu pracy,
 • nowe sankcje wobec pracodawcy.

Rola pracodawców w programie Rodzina 500+.

Zmiany do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i ustawy o PIP:

 • wynagrodzenie z umów zlecenia i problematyka ewidencjonowania godzin od 1 stycznia 2017r.,
 • obowiązek przechowywania dokumentacji potwierdzającej liczbę godzin wykonywania zlecenia lub usługi,
 • umowy zlecenia i świadczenia usług nieobjęte obowiązkami ewidencyjnymi.

Pozostałe zmiany w prawie pracy:

 • zmiany w zatrudnieniu pracowników tymczasowych,
 • zmiany w ustawie o cudzoziemcach,
 • zakaz handlu w niedzielę,
 • zmiany w wielu emerytalnym – modyfikacje okresu ochronnego,
 • elektroniczne przechowywanie akt pracowniczych,
 • oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu  umowy w formie elektronicznej.

Funkcjonowanie w praktyce zmian w prawie pracy w zakresie umów terminowych. Rozumienie pojęć.

 • umowy na okres próbny w praktyce:
  – ich charakter i przesłanki zawarcia, wypowiedzenie umów na okres próbny,
  – wypowiedzenie umowy na okres próbny a prawo do odprawy pieniężnej,
  – roszczenia pracownika wynikające z tego rodzaju umowy,
 • pojęcie innego rodzaju pracy a zawarcie kolejnej umowy na okres próbny,
 • skutek zawarcia kolejnej umowy o pracę na okres próbny na pracę tego samego rodzaju,
 • przekształcenie umowy na czas określony na umowę na czas nie określony a wydanie świadectwa pracy po zmianach przepisów:
 • umowa zawarta w celu zastępstwa – jej szczegółowa treść, wypowiedzenie tej umowy, data końcowa zatrudnienia; problematyka przekazania stanowiska pracy,
  – pojęcie pracy dorywczej,
  – pojęcie pracy sezonowej,
  – pojęcie kadencji,
 • okresowe zapotrzebowanie na pracę jako przesłanka niestosowania przepisu art. 25 ze zn. 1 Kp,
 • wyłączenie stosowania art. 25 ze zn. 1 Kpc w orzecznictwie SN (szczególne regulacje).

Okresy wypowiedzeń po nowemu w praktyce:

 • – ujednolicenie okresów wypowiedzeń,
 • – skrócenie okresu wypowiedzenia,
 • – zastosowanie nieprawidłowego okresu wypowiedzenia – skutki,
 • wydłużanie okresów wypowiedzeń  w drodze porozumień z pracownikiem,
  – c
  zy wydłużenie okresu wypowiedzenia powoduje automatycznie wzrost odszkodowania dla pracownika?
 • – dopuszczalność skrócenia okresu wypowiedzenia w drodze porozumienia stron,
 • obowiązki pracodawcy w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia (zmiany w Kodeksie pracy a ich wpływ na dokumentację pracowniczą i jej treść):
  – okresie wypowiedzenia; skutki błędu pracodawcy w przypadku poinformowania o niewłaściwym okresie wypowiedzenia i skutki  zastosowania niewłaściwego okresu wypowiedzenia zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę,

Elektroniczne zwolnienia lekarskie w praktyce w 2017r. Problematyka skracania zwolnienia.

Ochrona przedemerytalna a umowa na czas określony w orzecznictwie SN.

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w związku z wypowiedzeniem po zmianach przepisów w praktyce.

 • jakie wynagrodzenie dla pracownika w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
 • czy zwolnienie jest odwołalne?
 • relacja pomiędzy art. 36 ze zn. 2 a art. 167 ze zn. 1 Kp.
 • oświadczenie woli czy polecenie służbowe?

Umowa na czas określony a prawo do odprawy pieniężnej.

Pojęcie „członka najbliższej rodziny” jako osoby nabywającej uprawnienia związane z rodzicielstwem po zmianach przepisów.

 • bieg początku okresu szczególnej ochrony stosunku pracy pracownika, który złożył wniosek o zmniejszenie wymiaru czasu pracy po nowelizacji.

Zasady dopuszczania pracownika powracającego z urlopu wychowawczego do pracy oraz korzystanie z urlopu wychowawczego jako przyczyna dyskryminacji pracownika.

 • zapewnienie pracy pracownikowi powracającemu.
 • pojęcie stanowiska zbliżonego w orzecznictwie SN i skutek odmowy pracy.

 Badania profilaktyczne i stan zdrowia pracownika a stosunek pracy:

 • utrata zdolności do pracy. Wynagrodzenie pracownika niezdolnego do pracy w okresie wypowiedzenia,
 • granice obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie badań profilaktycznych – czy można skierować pracownika na badania profilaktyczne przez upływem terminu badań?
 • wątpliwości co do stanu zdrowia pracownika a badania kontrolne,
 • wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi z powodu niezdolności do pracy.

Bieżąca linia orzecznicza Sądu Najwyższego w zakresie redukcji etatów i likwidacji stanowiska pracy:

 • pojęcie likwidacji stanowiska pracy a pojęcie redukcji,
 • likwidacja stanowiska pracy i rozdzielenie zadań pomiędzy pracowników,
 • typowanie pracownika  do zwolnienia (wypowiedzenia zmieniającego),
 • pojęcie kryterium a pojęcie przyczyny  (czy kryterium należy do treści wypowiedzenia?),
 • formułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę,
 • przykładowe kryteria w orzecznictwie SN,
 • typowanie do zwolnienia pracowników na stanowiskach kierowniczych,
 • co w sytuacji, kiedy pracownik wypada najlepiej względem jednego z kryteriów a najgorzej względem innego kryterium?

Brak właściwych wyników pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę w bieżącym orzecznictwie SN.

Granice kontroli wypowiedzenia dokonywane przez sąd pracy na skutek odwołania pracownika oraz skutek wyroku przywracającego do pracy i dalsze postępowanie pracodawcy. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Prawo do odprawy pieniężnej w razie zakwestionowania przez pracownika rozwiązania umowy o pracę.

Miejsce świadczenia pracy w orzecznictwie SN. Zmiana miejsca świadczenia pracy. Delegacja czy art. 42 Kp?

Stawienie się do pracy a możliwość rozwiązania umowy o pracę w związku z długotrwałą nieobecnością spowodowaną chorobą. Zawiłości związane z rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z  powodu niezdolności do pracy – prawidłowe stosowanie art. 53 Kp.

Powierzenie pracownikowi dodatkowych obowiązków a wysokość wynagrodzenia za pracę w orzecznictwie SN.

Kiedy wypowiedzenie zmieniające? Porozumienie czy wypowiedzenie zmieniające? Zmiana warunków zatrudnienia pracownika. Polecenie wykonywania innej pracy niż umówiona.

Urlop wypoczynkowy w okresie niezdolności do pracy pracownika w opinii SN. Udzielenie urlopu wypoczynkowego niezdolnemu pracownikowi.

Kontrola poczty służbowej pracownika w orzecznictwie SN i ETS.

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

 

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Szefów Zespołów
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenia z tym wykładowcą są zawsze bogate w praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy. Wyjeżdżam z nich zawsze "bogatsza" o nowe zagadnienia, które pomagają mi potem w wykonywaniu codziennych obowiązków w miejscu pracy. Sposób w jaki jest ono prowadzone jak najbardziej mi odpowiada. Prawo podane w przystępny i rzetelny sposób, tak, że chce się wracać".  

    Pitney Bowes Polska Sp. z o.o. Anna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.