http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/kontrola-pip

Intensywne kontrole PIP w firmach i instytucjach w 2022 roku

– jakie aspekty działalności pracodawcy zostaną poddane szczególnej kontroli? Jak przygotować się do rewolucyjnego rozszerzenia uprawnień PIP? Polski Ład a kontrole PIP. Audyt zagadnień kontrolowanych przez PIP w oparciu o listy kontrolne stosowane przez inspektorów PIP w 2022 roku – jak go przeprowadzić przed kontrolą, aby uniknąć kosztownych następstw finansowych i kar?

Kontrole PIP w 2022 – Nie daj się zaskoczyć, bądź przygotowany!

W 2022 roku pracodawcy mogą spodziewać się 52 tys. kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Szanse na wizytę inspektora pracy są więc bardzo wysokie!

Nasz Ekspert Prawa Pracy, wieloletni nadinspektor PIP i oskarżyciel publiczny z ramienia PIP
w postępowaniach sądowych,
podpowie jak przygotować się do kontroli, jak się zachować w jej trakcie, wskaże obszary największego ryzyka i rozwiązania, których zastosowanie może uchronić firmę przed mandatami.

Co znajdzie się pod lupą Inspektorów PIP w 2022 roku?

Kogo obejmie strategia wzmożonego nadzoru 2022-2024?

Inspektorzy PIP zweryfikują prawidłowość stosowania umów cywilnoprawnych. Skontrolują, czy nie mają one przeważających cech stosunku pracy!
Czy PIP zmieni zlecenie w umowę o pracę decyzją administracyjną?

Podczas szkolenia podpowiemy jak już teraz zabezpieczyć się przed możliwością uznania przez PIP umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę – jak formułować umowy cywilnoprawne? Na co zwrócić uwagę przy ich wykonywaniu?

Wzmożone kontrole legalności zatrudnienia.
PIP zapowiada w 2022 roku walkę z pracą na czarno i wypłacaniem wynagrodzeń „pod stołem” (Polski Ład)

Inspekcja przyjrzy się umowom cywilnoprawnym i przypadkom, w których pracownicy są zmuszani przez pracodawcę do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Od 4 czerwca 2022 roku Inspektorzy PIP zyskali nowe uprawnienie do ścigania wykroczeń w przypadku nakłaniania osób zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w PPK. Dowiedz się czego unikać, by nie narażać się na wysoką grzywnę!

Praca zdalna!
Sprawdź czy zorganizowałeś ją prawidłowo? Dowiedz się jakie aspekty pracy zdalnej i w jaki sposób sprawdzi PIP?
Podpowiemy jak zabezpieczyć pracodawcę przed roszczeniami pracowników i koniecznością wypłaty wysokich odszkodowań?

Na podstawie nowych list kontrolnych przygotowanych przez Główny Inspektorat Pracy na 2022 rok dokonamy audytu najbardziej ryzykownych obszarów stosowania prawa pracy i bhp, które znajdą się pod szczególną kontrolą Inspektorów.

Przygotuj firmę do kontroli PIP już dziś, unikniesz jej negatywnych skutków!

Kontrola PIP w 2022 roku – dowiesz się między innymi:

 • Jak przygotować firmę do kontroli PIP w 2022 roku?
 • Co mogę zrobić, żeby wynik kontroli był pozytywny?
 • Jak ułożyć sobie współpracę z inspektorem podczas kontroli? – optymalne zachowania kadry kierowniczej i pracowników. Co mówić? Czego na pewno nie mówić?
 • Jakich dokumentów, informacji i wyjaśnień może żądać inspektor pracy – czy regulacje RODO ograniczają dostęp inspektora do danych osobowych pracowników? Czy inspektor może wzywać i przesłuchiwać pracowników i inne osoby?
 • Czy inspektor może objąć kontrolą zastosowanie tzw. przestoju ekonomicznego i kodeksowego?
 • Jak zawierać i wykonywać umowy cywilnoprawne, aby uniknąć ich uznania przez inspektora pracy za umowy o pracę?
 • Jakich działań unikać, aby nie narazić się na odpowiedzialność za wykorczenie z art. 108 Ustawy o PPK?
 • Co w sytuacji, kiedy dokumenty, których żąda inspektora przechowywane są poza zakładem pracy?
 • Czy inspektor pracy może żądać sporządzenia zestawień lub obliczeń?
 • Czy inspektor może wystąpić o wypłacenie stawki godzinowej ustalonej w umowie w zakresie w jakim przewyższa ona minimalną stawkę godzinową?
 • Czy porozumienia zawierane z przedstawicielami pracodawców lub organizacjami związkowymi, o których mowa w art. 15g, 15gg, 15gb oraz 15zf tzw. tarczy antykryzysowej podlegają kontroli inspektora pracy?
 • Kiedy warto wnieść zastrzeżenia do protokołu z kontroli? Jak i w jakim terminie to zrobić?
 • Kiedy i w jaki sposób odwołać się od decyzji inspektora pracy?
 • Kiedy pracodawca może odwołać się od decyzji inspektora pracy? Jak przygotować odwołanie?
 • Jak polepszyć swoją sytuację, kiedy inspektor stawia zarzut popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika?
 • Jak reagować w przypadku niewłaściwego postępowania inspektora Państwowej Inspekcji Pracy?

Z uwagi na podwojenie w 2022 roku liczby kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy omówimy szczegółowo:

 • prawidłowość ustalenia wymiaru czasu pracy – obowiązek zmniejszenia wymiaru z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność w pracy
 • przestrzeganie normy łącznej czasu pracy
 • prawidłowość udzielania odpoczynków dobowych i tygodniowych – ich planowanie, ustawowa możliwość ich redukcji czasu ich trwania, sposoby rekompensowania skróconego odpoczynku
 • harmonogramy pracy – terminowość i prawidłowość ich sporządzania, dopuszczalność zmiany harmonogramów, forma ich prowadzenia
 • rzetelność prowadzenia ewidencji czasu pracy – forma i sposób prostowania błędnych zapisów
 • pracę w godzinach nadliczbowych i prawidłowości ich kwalifikowania przez pracodawcę jako średniotygodniowych lub dobowych, przestrzeganie zakazów zatrudniania w godzinach nadliczbowych
 • kontrolę wypłaty dodatków z pracę w porze nocnej oraz kontrola wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych. W jakich terminach należy wypłacać dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych dobowych i średniotygodniowych?
 • kontrolę rekompensowania godzin nadliczbowych czasem wolnym
 • kontrolę rocznych limitów nadgodzin – ustawowego i „zwiększonego”
 • kontrolę dopuszczalności pracy w niedziele i święta oraz prawidłowości jej rekompensowania dniami wolnymi lub wynagrodzeniem
 • kontrolę przestrzegania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy i rekompensowania pracy w takim dniu

Uczestnicy szkolenia dla wybrali również:

Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych – Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie kontrola PIP – cele:

 • podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie firmy do kontroli PIP, weryfikacja prawidłowości działania pracodawców w kluczowych obszarach kontrolowanych przez inspektorów.
PROGRAM

Szkolenie kontrola PIP – program:

  Rozpoczęcie kontroli – zakres stosowania do kontroli PIP Ustawy Prawo przedsiębiorców.

  • W jakim zakresie do kontroli PIP stosuje się przepisy Ustawy Prawo przedsiębiorców?
  • Które przepisy o procedurze i ograniczeniach kontroli mają pierwszeństwo Ustawa Prawo przedsiębiorców, czy Ustawa o PIP i Konwencja MOP o inspekcji pracy w przemyśle i handlu?
  • Kiedy inspektor pracy może rozpocząć kontrolę bez upoważnienia okazując tylko legitymację?
  • Czy każdemu pracodawcy inspektor musi doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli?
  • Czy na inspektorze ciąży obowiązek uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia kontroli?
  • Czy inspektora dotyczą ograniczenia czasu trwania kontroli i zakaz prowadzenia równoległej kontroli firmy przez więcej niż jeden organ kontrolny?
  • Jak określany jest zakres kontroli w upoważnieniu do jej przeprowadzenia?
  • Czy w toku kontroli inspektor pracy może wykraczać poza ten zakres?

  Nowelizacja Ustawy o PIP!!! – inspektor zyska prawo do ustalenia w drodze decyzji administracyjnej, że umowa cywilnoprawna (zlecenie, dzieło) jest umową o pracę, jeżeli posiada przeważające cechy stosunku pracy

  • Nowe uprawnienia Inspektora pracy do ścigania wykroczenia polegającego na nakłanianiu osób zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w PPK – zmiana od 4 czerwca 2022r.
  • Omówienie odwołania od decyzji inspektora ustalającej istnienie stosunku pracy
  • Jak zabezpieczyć się już dziś przed możliwością ustalenia przez inspektora istnienia stosunku pracy?
  • Jak formułować treść umów cywilnoprawnych aby uniknąć takiej możliwości?
  • Jak w praktyce wykonywać umowy cywilnoprawne, aby nie wystąpiły przeważające cechy stosunku pracy?
  • Omówienie orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego ustalania istnienia stosunku pracy.
  • Zapoznanie uczestników z doświadczeniami prowadzącego szkolenie jako osoby występującej w imieniu PIP w sprawach sądowych o ustalenie stosunku pracy – wnioski do wykorzystania w praktyce.
  • Jak reagować na sugestie inspektora pracy dobrowolnego zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę w trakcie kontroli?
  • Jakie działania podmiotu zatrudniającego mogą zostać zakwalifikowane jako wykroczenie z art. 108 Ustawy o PPK? Jakie są znamiona tego wykroczenia? Czego unikać?

  W jakich miejscach związanych z działalnością pracodawcy może być prowadzona kontrola? Warunki prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie organów PIP.

  Współpraca inspektora pracy z partnerami społecznymi działającymi u pracodawcy.

  • Czy inspektor powiadamia o kontroli działające w zakładzie organizacje związkowe?
  • Czy inspektor podczas kontroli spotyka się z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych?
  • Jakie informacje o kontroli inspektor przekazuje związkom zawodowym?
  • Czy działacze związkowi mogą się domagać obecności przy omówieniu protokołu kontroli i jego podpisaniu?
  • Współpraca inspektora pracy z działającym u pracodawcy społecznym inspektorem pracy.
   Czy zakładowy społeczny inspektor pracy może brać udział w czynnościach kontrolnych PIP?

  Cel kontroli wg Ustawy o PIP – ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy, oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń.

  • Czy pracodawca może mieć wpływ na opis stanu faktycznego w protokole z kontroli?

  Uprawnienia PIP a wyłączna właściwość sądów pracy do rozstrzygania sporów ze stosunku pracy.

  • Jakie zagadnienia nie mogą być regulowane przez państwowego inspektora pracy?
  • Postępowanie pracodawcy w przypadku regulowania przez inspektora kwestii spornych w decyzji lub wystąpieniu.

  Udostępnianie inspektorowi pracy danych osobowych pracowników a ochrona danych osobowych wynikająca z regulacji RODO – czy udostępniając dane osobowe pracowników nie naruszam przepisów RODO?

  Uprawnienia inspektora pracy do swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego przeprowadzania oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych i pracy.

  • Jak je realizować, aby nie narazić się na zarzut popełnienia przestępstwa utrudniania kontroli?

  Żądanie przedłożenia dokumentacji pracowniczej, dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz dokumentacji związanej z wykonywaniem pracy przez osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy – jak należy zrealizować żądanie inspektora PIP?

  • Co w sytuacji, kiedy dokumenty, których żąda inspektora przechowywane są poza zakładem pracy?
  • Czy inspektor pracy może żądać sporządzenia zestawień lub obliczeń?
  • Czy na podstawie dokonanych przez pracodawcę, na żądanie inspektora, obliczeń i zestawień zaległych lub zaniżonych wynagrodzeń inspektor może wydać nakaz płatniczy z rygorem natychmiastowej wykonalności?

  Kontrola prawidłowości wypłacania osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych minimalnej stawki godzinowej.

  • Jakie dokumenty kontroluje inspektor pracy w tym zakresie?
  • Czy inspektor może wystąpić o wypłacenie stawki godzinowej ustalonej w umowie w zakresie w jakim przewyższa ona minimalną stawkę godzinową?

  Uczestnicy postępowania kontrolnego ze strony pracodawcy – pracodawca i osoby reprezentujące pracodawcę.

  • Czy wymagana jest szczególna forma pełnomocnictwa do reprezentowania pracodawcy przez inną osobę?
  • Jak racjonalnie wybrać osoby do reprezentowania pracodawcy w trakcie kontroli? – wnioski na podstawie doświadczeń inspektora pracy, błędy osób reprezentujących pracodawcę.
  • Czy warto wcześniej wybrać takie osoby oraz jak je przygotować do prawidłowej realizacji tej funkcji?
  • Jak powinien zachowywać się ogół pracowników mających kontakt z inspektorem pracy od jego wejścia do zakładu do momentu jego opuszczenia? – przykłady dobrych i złych praktyk na podstawie dwudziestoletnich doświadczeń inspektora pracy w prowadzeniu kontroli.

  Najczęstsze obszary poddawane kontroli PIP.

  • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy – kontrola formy i treści umów o pracę, kontrola obowiązku zawarcie umowy w formie pisemnej przed dopuszczeniem pracownika do pracy, terminowości zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, kontrola zachowania wymagań formalnych przy wypowiadaniu umów o pracę i ich rozwiązywaniu bez wypowiedzenia. Kontrola terminowości i prawidłowości wydawania świadectw pracy.
  • Czas pracy – kontrola prawidłowości uregulowania systemu, rozkładu i okresu rozliczeniowego w regulaminie pracy lub obwieszczeniu; kontrola harmonogramów czasu pracy i prawidłowości ich sporządzania, kontrola ewidencji czasu pracy, okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego, rekompensowania pracy nadliczbowej. Kontrola zatrudniania w dniu wolnym z zasady przeciętnie 5 – dniowego tygodnia pracy, w niedziele i święta i jej rekompensowania, kontrola pracy nadliczbowej – jej dopuszczalności i rekompensowania.
  • Urlopy wypoczynkowe – kontrola prawidłowości ustalania wymiaru urlopu i jego udzielania, sporządzanie planu urlopu, terminowość udzielania urlopu, przypadki w których pracodawca decyduje o terminie wykorzystania urlopu, w tym rozwiązania szczególne tzw. tarczy antykryzysowej.
  • Wynagrodzenia – prawidłowość wyliczania i wypłacania wynagrodzeń, terminowość wypłaty, kontrola prawidłowości dokonywania potrąceń z wynagrodzenia.
  • Dokumentacja pracownicza – kontrola zgodności prowadzenia dokumentacji  pracowniczej ze znowelizowanymi przepisami o jej prowadzeniu. Akta osobowe i wymagania dotyczące ich prowadzenia, ewidencja czasu pracy – jej elementy i prawidłowość zapisów, ewidencja wypłacanego wynagrodzenia. Ewidencja wydanej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Zabezpieczenie dokumentacji przed zagubieniem i zniszczeniem, zapewnienie właściwych okresów przechowywania dokumentacji. Kontrola dokumentacji osobowej prowadzonej w formie elektronicznej.
  • Przestrzeganie przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – kontrola spełniania warunków bhp przez obiekty i pomieszczenia pracy. Kontrola posiadania przez pracowników uprawnień wymaganych do prac określonego rodzaju przez przepisy odrębne, kontrola spełniania wymagań przez maszyny i urządzenia, substancje szkodliwe i niebezpieczne, kontrola przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów prac i technologii. Transport zakładowy, magazynowanie i składowanie.

  Kontrola świadczenia pracy zdalnej – w jakim zakresie praca zdalna jest kontrolowana w 2022 r.?
  Aktualnie obowiązujące przepisy o pracy zdalnej i założenia nowelizacji – jakie rozwiązania przewidziane w projekcie zmiany przepisów K.p. i wprowadzenia uregulowań pracy zdalnej warto wykorzystać już dziś?

  Dopuszczenie pracownika do pracy – kontrola badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych); kontrola realizacji i prawidłowości szkoleń BHP – wstępnych i okresowych, ostatnie nowelizacje przepisów regulujących te zagadnienia, w tym szczególne rozwiązania na czas epidemii.

  Kontrola szczególnych rozwiązań prawa pracy wprowadzonych w tzw. tarczy antykryzysowej – jakie zagadnienia kontrolują inspektorzy pracy?

  Kontrola zgodności wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania) z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy.

  • Najczęściej ujawniane przez inspektorów pracy nieprawidłowości w postanowieniach aktów wewnątrzzakładowych.
  • Strategiczne znaczenie prawidłowości uregulowania w regulaminie pracy systemów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych – skutki błędów pracodawcy w tym zakresie.
  • Obowiązek wprowadzenia postanowień o stosowanym monitoringu pracowników do regulaminu pracy.

  Wzmożone ryzyko kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy z uwagi na podwojenie liczby kontroli tematycznych w tym zakresie w planie pracy PIP na rok 2022!

  • Prawidłowość ustalenia wymiaru czasu pracy – obowiązek zmniejszenia wymiaru z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność w pracy
  • Przestrzeganie normy łącznej czasu pracy
  • Prawidłowość udzielania odpoczynków dobowych i tygodniowych – ich planowanie, ustawowa możliwość ich redukcji czasu ich trwania, sposoby rekompensowania skróconego odpoczynku
  • Harmonogramy pracy – terminowość i prawidłowość ich sporządzania, dopuszczalność zmiany harmonogramów, forma ich prowadzenia
  • Rzetelność prowadzenia ewidencji czasu pracy – forma i sposób prostowania błędnych zapisów
  • Praca w godzinach nadliczbowych i prawidłowości ich kwalifikowania przez pracodawcę jako średniotygodniowych lub dobowych, przestrzeganie zakazów zatrudniania w godzinach nadliczbowych
  • Kontrola wypłaty dodatków z pracę w porze nocnej oraz kontrola wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych. W jakich terminach należy wypłacać dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych dobowych i średniotygodniowych?
   • Kontrola rekompensowania godzin nadliczbowych czasem wolnym

   • Kontrola rocznych limitów nadgodzin – ustawowego i „zwiększonego”
   • Kontrola dopuszczalności pracy w niedziele i święta oraz prawidłowości jej rekompensowania dniami wolnymi lub wynagrodzeniem
   • Kontrola przestrzegania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy i rekompensowania pracy w takim dniu

   Kontrola oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem narażenia na czynniki biologiczne – obowiązek jej uzupełnienia w świetle aktualnego stanowiska PIP.

   Kontrola podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP – adekwatność działań pracodawcy do obowiązków wynikających z art. 207, 209, 210, 212 K.p. kontrola przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także przestrzegania obowiązku ich stosowania.

   Kontrola funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – prawidłowość przyznawania świadczeń, terminowość i prawidłowość odprowadzania odpisów na ZFŚS.

   Samokontrola pracodawcy przed kontrolą PIP – kluczowe obszary jakich powinien dotyczyć audyt zgodnie tematyką kontroli PIP; jak przeprowadzić audyt?

   Dokumentowanie kontroli i protokół i notatka urzędowa.

   • Jaka jest obowiązkowa treść tych dokumentów? Znaczenie poszczególnych zapisów protokołu z kontroli dla pracodawcy – na co zwrócić szczególną uwagę?
   • Zastrzeżenia do protokołu z kontroli – w jakiej formie i w jakim terminie je wnieść? Kiedy wniesienie zastrzeżeń jest zasadne?
   • Podpisanie protokołu kontroli – czy odmowa podpisania protokołu uniemożliwia inspektorowi pracy stosowanie środków prawnych?

   Środki prawne przysługujące inspektorowi pracy

   • Nakaz
   • Wystąpienie
   • Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy

   Nakazy – rodzaje i skutki ich wydania

   • Nakaz terminowy
   • Nakaz wstrzymania pracy
   • Nakaz skierowania do innych prac
   • Nakaz wstrzymania eksploatacji
   • Nakaz – zakaz wykonywania prac
   • Nakaz wstrzymania pracy zakładu lub jego części
   • Nakaz ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
   • Nakaz płatniczy

   Odwołanie od nakazu inspektora pracy.

   • Co powinno zawierać odwołanie od nakazu inspektora pracy?
   • Jaki jest termin wniesienia odwołania?

   Jakie są skutki niewykonania nakazu lub wystąpienia?

   Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami – omówienie przesłanek odpowiedzialności za wykroczenia z art. 281 K.p., 282 K.p., 283 K.p.

   Odpowiedzialność za wykroczenia z art. 106 do 108 Ustawy o PPK.

   Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika – postępowanie mandatowe i wniosek do sądu o ukaranie. Dobre praktyki podczas postępowania o wykroczenia przeciwko prawom pracownika na podstawie wieloletnich doświadczeń oskarżyciela publicznego z ramienia PIP.

   • Inspektor pracy stawia zarzut popełnienia wykroczenia – jak się zachować aby zoptymalizować swoją sytuację?
   • Czy istnieje obowiązek przyjęcia mandatu?
   • Co powinno wpływać na decyzję o przyjęciu mandatu lub odmowie przyjęcia?
   • Wniosek do sądu o ukaranie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika – jak postępować podczas przesłuchania przez inspektora pracy i podczas rozprawy sądowej?

   Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
   Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

   WYKŁADOWCA

   Szkolenie kontrola PIP poprowadzi:

   Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy z ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu kontroli przestrzegania prawa pracy i bhp w firmach i instytucjach, kierownik Sekcji Nadzoru i Kontroli, oskarżyciel publiczny z ramienia PIP w postępowaniach sądowych.
   Brał aktywny udział w postępowaniach skargowych. Rozpatrywał skargi wnoszone do PIP na pracodawców oraz skargi dot. nieprawidłowego rozpatrywania skarg pracowników przez Inspektorów.

   Członek kapituły corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadził kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy największych pracodawców, biorących udział w konkursie.
   Nadzorował realizację kontroli tematycznych – przeprowadzanych przez inspektorów PIP – z zakresu czasu pracy oraz outsourcingu pracowniczego. Samodzielnie przeprowadził kilkaset kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy. Przewodniczył zespołowi tematycznemu czasu pracy i wynagrodzeń, działającemu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.
   Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Instytucie Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp.
   Równolegle prowadzi szkolenia z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy dla dużych zakładów produkcyjnych: Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A., instytucji ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie oraz ogólnopolskich organizacji związkowych.
   Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy.
   Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych.
   Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy.

   Prowadzi projekty doradcze w obszarze:

   • opracowywania projektów regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
   • zawierania i rozwiązywania wszelkich umów,
   • dokumentacji w zatrudnieniu,
   • rozwiązań w zakresie stosowania systemów i rozkładów czasu pracy,
   • współpracy z organizacjami związkowymi, społeczną inspekcją pracy oraz radami pracowników,
   • procedur przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
   METODY

   Szkolenie kontrola PIP – metody:

   krótkie wykłady,
   instrukcje, listy kontrolne,
   dyskusja moderowana,
   case study przygotowane przez Prowadzącego i zgłaszane przez Uczestników,
   prezentacja ciekawych i kontrowersyjnych interpretacji i orzecznictwa.

   ADRESACI

   Szkolenie kontrola PIP – kogo zapraszamy?

   • menedżerów wyższego szczebla, członków zarządu, właścicieli firm
   • dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr
   • specjalistów bhp i SIP
   • przedstawicieli związków zawodowych

   Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia kontrola PIP:

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   96%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   100%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   96%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   KARTA ZGŁOSZENIA

   OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 608 577 231
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

     Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
    • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

     Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.