http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/praca-zdalna

Praca zdalna – wyzwania i nowe obowiązki dla pracodawców od 7 kwietnia 2023 roku

– organizuj pracę zdalną bezpiecznie i zgodnie z prawem! Ogranicz ryzyka, wyeliminuj błędy, poznaj obowiązki pracodawcy i pracownika, wprowadź zmiany w dokumentach wewnętrznych, przygotuj nowe zapisy w regulaminie, sprawdź wytyczne Ministerstwa Pracy

Organizuj pracę zdalną bezpiecznie i zgodnie z prawem! Od 7 kwietnia 2023 roku obowiązują nowe zasady!

Sprawdź jakie wyzwania i obowiązki muszą spełnić pracodawcy, jaką rewolucję wprowadziły nowe przepisy!
Dowiedz się na co zwrócić szczególną uwagę w regulaminie pracy zdalnej i jak zmienić dokumenty wewnętrzne!
Upewnij się jak ustalić wysokość świadczeń i zasady ich wypłacania?
Zapoznaj się z wytycznymi Ministerstwa Pracy i przeanalizuj z naszym Ekspertem bardziej skomplikowane przypadki!

Wyeliminuj na starcie błędy, które mogą Cię sporo kosztować w przypadku kontroli lub roszczeń ze strony pracowników.
Nasz Ekspert, charyzmatyczny Sędzia sądu pracy wskaże optymalne rozwiązania, zwróci uwagę pracodawców na wiele poważnych i kontrowersyjnych kwestii, które budzą wątpliwości interpretacyjne.

Otrzymasz gotowe wzory dokumentów:

 • Informacja o odmowie uwzględnienia wniosku o pracę zdalną
 • Oświadczenie o cofnięciu polecenia pracy zdalnej
 • Oświadczenie o warunkach bhp
 • Oświadczenie o warunkach pracy zdalnej
 • Potwierdzenie zapoznania z procedurami ochrony danych osobowych
 • Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej
 • Potwierdzenie zapoznania z kartą ryzyka zawodowego

Dowiesz się między innymi:

 • Jak zorganizować pracę zdalną w firmie?
 • Jakie obowiązki nowe przepisy nałożą na pracodawców w związku z pracą zdalną?
 • Jaką dokumentację pracodawca powinien posiadać w związku z pracą zdalną?
 • Jak wygląda kwestia pokrycia kosztów z tytułu pracy zdalnej? Gdzie powinna znaleźć się regulacja dotycząca ekwiwalentu? Jak ustalić jego wysokość? Jakie pracownik może mieć roszczenia?
 • Czy pracownika w pracy zdalnej obowiązuje rozkład czasu pracy ustalony przez pracodawcę?
 • Jak potwierdzać rozpoczęcie i zakończenie pracy zdalnej?
 • Kiedy występują nadgodziny w pracy zdalnej?
 • Jak prawidłowo wskazać więcej niż jedno miejsce świadczenia pracy w hybrydzie i jak określić w informacji zasady przemieszczania się pomiędzy tymi miejscami?
 • Czy jest możliwy i na jakiej zasadzie monitoring pracownika świadczącego pracę zdalnie? – kontrola pulpitu, przeglądanych stron internetowych w czasie pracy, itp.?
 • Jak ochronić tajemnicę przedsiębiorstwa przy pracy zdalnej?
 • Jak poradzić sobie z incydentem naruszenia danych osobowych przez pracownika świadczącego pracę zdalnie?
 • Jak należy rozumieć pojęcia stanu nadzwyczajnego oraz niezapewnienie bhp z powodu siły wyższej?
 • Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia apteczki pierwszej pomocy i sprzętu ppoż. dla pracownika wykonującego pracę w domu?
 • Jaka powinna być treść porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników?
 • Na czym polega okazjonalna praca zdalna?
 • Czy pracownik może pracować zdalnie za granicą?
 • Jakie roszczenia może mieć pracownik wykonujący pracę zdalną?
 • Jakie środki pracy i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz jaką obsługę logistyczną ma obowiązek zapewnić pracodawca?
 • Czym ryzykujesz zgadzając się na wykonywanie pracy w danym dniu częściowo w zakładzie pracy, a częściowo w domu, z punktu widzenia wypadkowości i czasu pracy?
 • Jak dyscyplinować i kontrolować pracownika w pracy zdalnej?
 • Jak rozliczyć dyżur pracownika pracującego zdalnie?
 • Jak należy dostosować akta osobowe do pracy zdalnej?
 • Gdzie i jakie dokumenty pracy zdalnej przechowywać w dokumentacji pracowniczej? 

Z nami unikniesz błędów, które mogą skutkować roszczeniami przed sądem pracy, zarówno w związku z problematyką czasu pracy, zaopatrzenia pracownika w środki i materiały, jak i bezpieczeństwa w pracy.

  Gwarantujemy 100% czystej praktyki – nuda i zbędna teoria – to nie na naszych szkoleniach!
  Zapisz się już dziś i skorzystaj z porad Eksperta!


  Uczestnicy szkolenia Praca zdalna, telepraca, „praca domowa” wybrali również:
  Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  Praca zdalna – cele szkolenia:

  Celem szkolenia praca zdalna jest przygotowanie pracodawców do prawidłowej organizacji pracy zdalnej. Szkolenie odnosi się do najbardziej problematycznych zagadnień związanych z bezpieczeństwem, kontrolą i rozliczaniem czasu pracy świadczonej w formie zdalnej.

  Chcemy uchronić pracodawców przed błędami, które mogą skutkować roszczeniami przed sądem pracy, zarówno w związku z problematyką czasu pracy, zaopatrzenia pracownika w środki i materiały, jak i bezpieczeństwa w pracy.

  PROGRAM

  Praca zdalna – program:

  Czy wiesz:

  1. Jakie są „odmiany” pracy zdalnej?  
  2. O jakie dokumenty należy zadbać?
  3. Gdzie może być wykonywana praca zdalna? Wpływ miejsca (miejsc) świadczenia pracy na treść umowy o pracę i informację o warunkach zatrudnienia po zmianie przepisów „sierpniowych”.
   Jak prawidłowo wskazać więcej niż jedno miejsce świadczenia pracy w hybrydzie i jak określić w informacji zasady przemieszczania się pomiędzy tymi miejscami?
  4. Do kogo należy inicjatywa wprowadzenia zdalnej?
  5. Kiedy pracodawca może polecić pracę zdalną? Jaka jest forma polecenia?
  6. Jak należy rozumieć pojęcia stanu nadzwyczajnego oraz niezapewnienie bhp z powodu siły wyższej?
   Co to jest „siła wyższa”?
  7. Czy pracodawca może cofnąć polecenie pracy zdalnej i z jakim terminem uprzedzenia?
  8. Kiedy pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną?
   Jak rozumieć pojęcie „najbliższego” członka rodziny i czym różni się to pojęcie od „członka rodziny”? 
   Czy i jak dokumentować prawo pracownika do domagania się pracy zdalnej?
  9. Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej, kiedy i w jakiej formie?
  10. Czy żądanie pracy zdalnej dotyczy także pracownika, którego dziecko ukończyło 18 lat?
  11. Jaka powinna być treść porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników?
   Co pracodawca musi określić w porozumieniu?
  12. Jaki jest obecnie wymagany tryb zawarcia takiego porozumienia w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej? Jak wdrażać porozumienie?
  13. Co dzieje się w sytuacji, gdy porozumienie nie zostało zawarte?
  14. W jaki sposób praca zdalna wpływa na informację o warunkach zatrudnienia?
  15. Jaka jest obecnie forma przekazania informacji?
  16. Jak przebiega zaprzestanie pracy zdalnej? Czy wniosek jest wiążący i jakie obowiązują terminy?
  17. Co w związku z pracą zdalną nie może stanowić przyczyny rozwiązania umowy o pracę?
  18. Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie pracy zdalnej?
  19. Jakie dostarczać materiały i narzędzia? Jakie są inne obowiązki w zakresie sprzętu, w tym serwis i instalacja urządzeń?
  20. Jak wygląda kwestia pokrycia kosztów z tytułu pracy zdalnej? Gdzie powinna znaleźć się regulacja dotycząca ekwiwalentu? Jak ustalić jego wysokość? Jakie pracownik może mieć roszczenia?
  21. Jak zapewniać pracownikowi pomoc techniczną?
  22. Jakie wymagania powinny spełniać  materiały i narzędzia do pracy zdalnej?
  23. Czy ekwiwalent może być zastąpiony ryczałtem? Jakie są parametry ustalania wysokości obu świadczeń – ekwiwalentu i ryczałtu?
  24. Czy istnieje obowiązek procedur ochrony danych osobowych pracy zdalnej?
  25. Czy istnieją obowiązki w zakresie szkoleń i instruktażu w pracy zdalnej?
  26. Czy potwierdzać i jak odbycie takich instruktaży i szkoleń?
  27. Jakie informacje przekazują sobie wzajemnie pracodawca i pracownik?
  28. Jak przeprowadzać kontrolę pracy zdalnej w zakresie bhp?
  29. Jakie są zasady kontroli bhp w zdalnej? Pod jakimi warunkami kontrola może być dokonywana?
  30. Jak postępować w razie ustalenia uchybień w wyniku kontroli przestrzegania bhp?
  31. Jakie są gwarancje w zakresie równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu pracownika zdalnego?
  32. Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia dostępu do pomieszczeń zakładu?
  33. Czy szkolenie wstępne bhp może odbyć się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej?
  34. Przy jakich rodzajach prac nie stosuje się pracy zdalnej?
  35. Jak prawidłowo określić ryzyko zawodowe pracownika zdalnego? Co brać po uwagę? Jaka jest treść ryzyka? Jaka jest odpowiedzialność za niepoinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym? (orzecznictwo SN)?
  36. Czy pracownik ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się z ryzykiem zawodowym i jaka jest jego forma?
  37. Jaki jest obowiązek w zakresie potwierdzenia przez pracownika zapewnienia bhp w miejscu pracy zdalnej?
  38. W jaki sposób pracownik organizuje stanowisko w pracy zdalnej?
  39. Jakie są zasady ustalania okoliczności i przyczyn wypadku w pracy zdalnej? Jak i kiedy dokonuje się oględzin? Kiedy dojdzie do zerwania związku z pracą?
  40. Czym ryzykujesz zgadzając się na wykonywanie pracy w danym dniu częściowo w zakładzie pracy a częściowo w domu z punktu widzenia wypadkowości i czasu pracy?
  41. Co to jest praca zdalna okazjonalna? Jak ją stosować w praktyce? Jaki jest limit i co w sytuacji jego przekroczenia?
  42. Jak ma wyglądać – jaka ma być treść, ewidencji wykonywanych czynności i dlaczego warto ją polecić?
  43. Jaka jest relacja ewidencji wykonywanych czynności do ewidencji czasu pracy?
  44. Jakie mogą być konsekwencje zaniechania przez pracownika prowadzenia ewidencji na polecenie pracodawcy, a także jakie są konsekwencje nierzetelnych adnotacji?
  45. Czy pracownika w pracy zdalnej obowiązuje rozkład czasu pracy ustalony przez pracodawcę?
  46. Kiedy występują nadgodziny w pracy zdalnej?
  47. Czy można ustalić ryczałt za pracę godzinach nadliczbowych przy pracy zdalnej?
  48. W jakim systemie i rozkładzie czasu pracy może pracować pracownik wykonujący pracę zdalnie?
  49. Jak zmienić systemy i rozkłady czasu pracy w pracy zdalnej?
  50. Jakie są konsekwencje pracy zdalnej „przez cały dzień” z przerwami? Jak nie wolno organizować  pracy zdalnej i jakie są konsekwencje dla pracodawcy?
  51. Jaka jest istota przerywanego i zadaniowego systemu czasu pracy w kontekście pracy zdalnej?
  52. Jak potwierdzać rozpoczęcie i zakończenie pracy zdalnej?
  53. Jak postępować w sytuacji, gdy pracownik w pracy zdalnej narusza odpoczynki dobowe i tygodniowe?
  54. Jak dyscyplinować i kontrolować pracownika w pracy zdalnej?
  55. Czy część załogi może pracować zdalnie? Kto dokonuje wyboru?
  56. Co z wykonywaniem czynności prywatnych przez pracownika w pracy zdalnej?
  57. Jak wygląda zgodna na wyjścia prywatne i  ich odpracowanie w pracy zdalnej?
  58. Jak poradzić sobie z udzielaniem zwolnień i urlopów pracownikom świadczącym pracę zdalnie?
   Czy nadal obowiązuje karta urlopowa i inne dokumenty pracownicze?
  59. Jak udzielać w zdalnej nowego urlopu opiekuńczego i zwolnienia z powodu siły wyższej?
  60. Jak doprowadzić do rozwiązania umowy pracę na odległość z pracownikiem pracującym zdalnie?
  61. Jak rozliczyć dyżur pracownika pracującego zdalnie?
  62. Czy wiesz o zmianach w dokumentacji pracowniczej?
  63. Jak należy dostosować akta osobowe do pracy zdalnej?
  64. Gdzie i jakie dokumenty pracy zdalnej przechowywać w dokumentacji pracowniczej? 
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie praca zdalna poprowadzi:

  Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów.

  Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
  Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

  Autorka licznych artykułów:

  Nowelizacja Kodeksu pracy”,
  „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
  „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
  „Rozwiązanie umowy o pracę z winy
  pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

  Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

  METODY

  Praca zdalna – metody szkolenia:

  Szkolenie Praca zdalna będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

  ADRESACI

  Szkolenie Praca zdalna adresowane jest do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia praca zdalna:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  99%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.