In HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-dokumentacja-pracownicza-2019-akta-osobowe-2019

Szkolenie Dokumentacja pracownicza

– rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 roku, nowe elektroniczne teczki pracowników, akta osobowe, nowe zasady wystawiania świadectw – audyt dokumentów kadrowych na każdym etapie stosunku pracy

Szkolenie dokumentacja pracownicza to unikalne warsztaty prowadzony przez Sędziego Sądu Pracy, który zapozna uczestników z rewolucyjnymi przepisami o elektronizacji, archiwizacji oraz aktach osobowych i dokumentacji pracowniczej oraz z wyzwaniami i obowiązkami związanymi z wejściem w życie RODO.

Prowadzący szkolenie Ekspert omówi poważne zmiany w zakresie akt osobowych, pism, wniosków obu stron stosunku pracy, a także świadectw pracy a także katalog danych, które można pobierać od kandydata do pracy i pracownika bez narażania się na dotkliwe konsekwencje prawne.

Ostatnie zmiany przepisów budzą szereg wątpliwości, które zostaną omówione podczas szkolenia, w tym:

– jak prawidłowo prowadzić teczkę akt osobowych po zmianach?
– czy w aktach osobowych mogą znajdować się notatki służbowe i jaka może być ich treść?
– w jaki sposób prowadzić dla każdego pracownika pozostałe dokumenty wynikające z par. 6 rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej?
– które dokumenty podlegają archiwizacji?
 – jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy po zmianach przepisów?
– czy ewidencja czasu pracy powinna przybrać ostatecznie formę pisemną?
– w jaki sposób prawidłowo przejść na elektroniczną formę dokumentacji pracowniczej?
– jak prawidłowo wypełniać nowe obowiązki informacyjne?
– jakie to są dokumenty „związane” z praca nadliczbową i co archiwizować?
– jak formułować oferty do pracy zgodnie z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu?
– jak prawidłowo wprowadzić monitoring w miejscu pracy?
– jak prowadzić rozmowę rekrutacyjną, jak ją dokumentować i czy można oraz jak długo przechowywać dokumenty związane z rekrutacją celem obrony przed roszczeniami?
– jak prawidłowo wypełnić treść świadectwa  pracy po zmianach przepisów?

Duży nacisk położony zostanie na proces rekrutacji, który po zmianach stanowi ogromne zagrożenie dla pracodawców.

Szkolenie dokumentacja pracownicza prowadzone jest w formie warsztatów z uwzględnieniem orzecznictwa SN i sądów pracy, a także stanowisk PIP i GIODO (obecnie UODO).


uczestnicy szkolenia dokumentacja pracownicza wybrali również:

Szkolenie dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie z uwzględnieniem najnowszych wymogów prawnych rodo – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Dokumentacji pracownicza – cele szkolenia:

Na praktycznych przykładach zostaną omówione najbardziej kontrowersyjne i trudne w interpretacji przypadki, które swój finał mogą mieć na sali sądowej.

Ponadto szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy uczestników o bieżące orzecznictwo Sądu Najwyższego w różnych obszarach stosowania prawa pracy.

Uczestniczy zmierzą się z kazusami z prawa pracy, konkretnymi stanami faktycznymi zaczerpniętymi z orzecznictwa.

Zajęcia uwzględniają omówienie również kolejnych planowanych zmian w Prawie Pracy.

Wszystkie zagadnienia omawiane na szkoleniu będą przedstawione na przykładach zaczerpniętych z bogatej praktyki sędziowskiej wykładowcy, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki Sądów Pracy w sporach pracowniczych.

PROGRAM

Dokumentacja pracownicza – program szkolenia:

Akta osobowe i dokumentacja pracownicza od dnia 1 stycznia 2019r.

 • Forma prowadzenia akt osobowych po zmianach przepisów oraz forma prowadzenia pozostałej dokumentacji pracowniczej – oddzielne prowadzenie dokumentacji.
 • Nowe obowiązki pracodawcy po wejściu w życie ustawy.
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy.
 • Zasady zniszczenia dokumentacji pracowniczej.
 • Sposób zmiany formy prowadzenia akt osobowych.
 • Wydawanie dokumentacji pracowniczej pracownikowi oraz innych osobom uprawnionym.
 • Wydawanie kserokopii dokumentacji pracowniczej.
 • Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów ustawy.

Akta osobowe pracownika i ich prawidłowa chronologia.

Budowanie akt osobowych w sposób prawidłowy. Omówienie dokumentów z poszczególnych części akt osobowych. Usuwanie dokumentów z akt osobowych.

Pozostała dokumentacja pracownicza wynikająca z rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej

Ewidencja  czasu pracy w świetle nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej od  1 stycznia 2019r

 • Pobieranie danych biometrycznych od pracownika na potrzeby ewidencji przebywania na terenie zakładu pracy i czasu pracy według nowych przepisów obowiązujących od 4 maja 2019 roku wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
  Potwierdzanie przybycia do pracy a ewidencja czasu pracy; forma prowadzenia ewidencji czasu pracy; Okres przechowywania ewidencji.
  Treść ewidencji czasu pracy po zmianach przepisów.
  Skutki zaniechania prowadzenia ewidencji czasu pracy.
  Prawidłowe odnotowywanie godzin pracy, godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz dyżurów.
  Zwolnienia od pracy i nieobecności.
 • Dokumenty wchodzące w skład dokumentacji pracowniczej, związane z czasem pracy po zmianach przepisów. Okres przechowywania i forma poszczególnych dokumentów.
  Dokumenty „związane” z praca nadliczbową.
 • Dokumenty związane z uzgodnieniem z pracownikiem dnia wolnego za szósty dzień pracy.
  Zasady udzielania wolnego dnia.
  Podjęcie „uzgodnienia” z pracownikiem dnia wolnego.
  Dokumentowanie uzgodnienia w świetle rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązującego od 1 stycznia 2019r.
  Postępowanie pracodawcy w razie braku uzgodnienia z pracownikiem dnia wolnego za szósty dzień pracy.
  Jak dokumentować brak uzgodnienia.
  Odpowiedzialność za wykroczenie.
  Kiedy nie ma winy pracodawcy.
 • Karty urlopowe.
 • Wnioski o wyjścia prywatne z odpracowaniem i bez odpracowania.
 • Inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji pracowniczej (w tym, związane z indywidualnym rozkładem czasu pracy, zadaniowym czasem pracy, ruchomym rozkładem i indywidualnym rozkładem czasu pracy).
 • Listy obecności i ich niedopuszczalna treść. Okres przechowywania list obecności.
 • Harmonogramy czasu pracy i okres ich przechowywania. Forma harmonogramu i zmiany harmonogramu czasu pracy (grafiku).
 • Pojęcie formy pisemnej, papierowej i elektronicznej w świetle brzmienia przepisów po zmianach.
 • Notatki służbowe w świetle orzecznictwa SN oraz Sądów Apelacyjnych.
  Dopuszczalność  notatek i miejsce ich przechowywania.
  Czy pracownik może żądać zaniechania sporządzania notatek.
  Czy pracownik musi podpisać notatkę dla jej skuteczności.
  Czy pracodawca ma obowiązek ostrzegania pracownika, że źle wykonuje pracę zanim go zwolni.
 • Jak prawidłowo wprowadzić monitoring pracownika  w miejscu pracy po zmianach od 4  maja 2019r.
  Rodzaje i cele monitoringu.
  Potwierdzenie o zapoznaniu pracownika z monitoringiem.
 • Dane osobowe od kandydata i pracownika po zmianach przepisów obowiązujących od 4 maja 2019 roku.
  Rodzaje danych ze szczegółowym omówieniem.
  Wpływ zmian na dokumentacje pracowniczą, w tym kwestionariusze i świadectwa pracy.
  Dane pobierane od kandydata do zatrudnienia po zmianach, pojęcie „danych kontaktowych”
  „Przebieg dotychczasowego zatrudnienia” a sposób wykonywania pracy
  Dane pobierane od pracownika (w tym adres zamieszkania, skutki braku powiadomienia o nowym adresie zamieszkania, zasady przetwarzania danych o adresie mailowym i numerze telefonu pracownika).
  Nowe pojęcie „członków najbliższej rodziny”
  Forma udostępniania danych.
  Kiedy zgoda pracownika jest wymagana na przetwarzanie danych?
  Dane o przynależności związkowej (w jaki sposób prawidłowo ustalać przynależność związkową przed dokonaniem czynności w indywidualnej sprawie ze stosunku pracy).
  Problematyka imiennej listy.
  Pobieranie innych danych po zmianach przepisów, w tym o karalności, na potrzeby działalności socjalnej pracodawcy.
  Dane o przyczynach wypowiedzenia umowy o pracę – ujawnienie przyczyny zwolnienia i ujawnienie przyczyny zwolnienia „wąskiemu gronu pracowników” w świetle orzecznictwa  SA i SN.
  Dane byłego pracownika umieszczone w miejscu publicznie dostępnym.
  a czym polega ochrona  pracownika przed negatywnymi konsekwencjami w przypadku odmowy podania danych.
  Katalog danych, które w ogóle nie mogą być przetwarzane.
  Orzeczenie o niepełnosprawności.
  Zmiany przepisów w zakresie badań lekarskich.
  Roszczenia kandydata lub pracownika w przypadku naruszenia zasad pobierania danych osobowych.
 • Ochrona kandydata i pracownika przed niekorzystnymi skutkami w zakresie odmowy podania danych lub wycofania zgody.
 • Rekrutacja – prawidłowe prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych a zagrożenia naruszeniem zasady dyskryminacji na etapie zatrudnienia. Możliwe roszczenia kandydatów. Przykłady w orzecznictwie SN.
  Formułowanie ofert pracy bez narażenia się na zarzut dyskryminacji.
  Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną bez naruszania zakazu dyskryminacji.
  Sposób prowadzenia rekrutacji.
  O co rekruter nie może pytać w procesie rekrutacji?
  Obrona przed pytaniami niedozwolonymi.
  Poprzedni pracodawca czy portal społecznościowy pracownika jako źródło wiedzy o kandydacie.
 • Badania profilaktyczne pracownika (wstępne, okresowe, kontrolne) po zmianach od 4 maja 2019r. Badania profilaktyczne i stan zdrowia pracownika a stosunek pracy. Utrata zdolności do pracy a dalsze czynności pracodawcy. Kierowanie pracownika na badania pomimo ważności badań w orzecznictwie SN. Pojęcie aktualnego orzeczenia lekarskiego.
  Czy pracodawca ma obowiązek zmiany organizacji pracy pod kątem orzeczenia lekarza medycyny pracy (w orzecznictwie SN)?
  Czy odwołanie od orzeczenia lekarza medycyny pracy jest warunkiem wypowiedzenia umowy o pracę.
  Zasady przechowywania skierowań na badania profilaktyczne po zmianach przepisów od 1 stycznia 2019r.
 • Nowe uprawnienie pracowników w zakresie czasu pracy obowiązujące od 8 czerwca 2019r. Kto jest uprawniony do żądania przerywanego systemu czasu pracy, ruchomego rozkładu czas pracy.
  Forma wniosku.
  Co to jest przerywany system czasu pracy i kiedy nie należy się rekompensata za przerwę.
  Forma wniosku pracownika i dokumentowanie zdarzeń uzasadniających szczególne uprawnienie.
  Czy i kiedy pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku; uzasadnienie odmowy.
 • Archiwizacja dokumentacji pracowniczej obowiązki informacyjne pracodawcy. Okresy archiwizacji dla poszczególnych pracowników. Jak prawidłowo  przygotować informację o okresie archiwizacji.
 • Elektronizacja dokumentacji pracowniczej. Czym jest forma elektroniczna -wymogi. Czy można prowadzić dokumentację pracowniczą w formie mieszanej. Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracowników i byłych pracowników w związku z elektronizacją.
 • Rozwiązanie zawartej umowy o prace przed nadejściem terminu do nawiązania stosunku pracy (rozpoczęcia pracy). Skutki ”porzucenia pracy” przez pracownika z sferze rozwiązania stosunku pracy. Niezrozumiałe oświadczenia pracownika w zakresie ustania zatrudnienia.
 • Umowa o pracę i jej szczegółowa treść. Zawarcie umowy o pracę. Potwierdzenie warunków zatrudnienia na piśmie. Niedopuszczalne  postanowienia umowne. Klauzule umowne (np. zobowiązanie pracownika do podania informacji o dodatkowym zatrudnieniu). Problematyka skracania i wydłużania okresów wypowiedzeń. Obowiązkowa treść umów zawartych na czas określony do których nie ma zastosowania art. 25 ze zn. 1 Kp. Przedłużenie umowy o prace w okresie choroby pracownika.
 • Prawidłowe określenie daty ustania stosunku pracy przy umowach na czas określony w celu zastępstwa.
 • Zakres obowiązków i czynności – czym jest. Zmiana zakresu. Pojęcie istotnej zmiany zakresu czynności. Kiedy wypowiedzenie zmieniające?
 • Skutek dopuszczenia do pracy bez potwierdzenia warunków zatrudnienia na piśmie.
 • Klauzula o poufności wynagrodzenia w orzecznictwie SN.
 • Umowa o zakazie konkurencji i jej treść. Problematyka kary umownej. Dochodzenie roszczeń obu stron stosunku pracy.
 • Umowa o odpowiedzialności materialnej z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy  otoczenia prawnego przedsiębiorców.
 • Skutek odmowy zawarcia umowy o zakazie konkurencji lub umowy o odpowiedzialności materialnej.
 • Wydawanie zaświadczeń na żądanie pracownika w trakcie trwania stosunku pracy.
 • Tryb wymierzania kary porządkowej. Treść pisma zawiadamiającego o zastosowaniu kary. Usuwanie pisma. Czy zdarzenie, którego dopuścił się pracownik ulega zatarciu? Spis dokumentów w aktach osobowych.
 • Polecenie wykonywania innej pracy i jego treść.
 • Wnioski pracownika składane w trakcie trwania stosunku pracy w celu skorzystania z uprawnień pracowniczych, w tym urlopu na żądanie, urlopu wypoczynkowego, opieki i innych uprawnień rodzicielskich, okolicznościowych, na wezwanie, wyjść prywatnych, odbiór nadgodzin i inne.
 • Czynności dokonywane drogą mailową. Skan podpisu pracodawcy na umowie o pracę i innych dokumentach wymagających formy pismnej.
 • Prawidłowe doręczanie przesyłek (pism) pracownikowi z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa SN.
 • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Szczegółowa treść  oświadczenia. Odwołanie do sądu pracy a odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków.
 • Oświadczenie o wypowiedzeniu i rozwiązaniu umowy o pracę z uwzględnieniem wszystkich trybów. Treść oświadczeń. Wielość przyczyn wypowiedzenia?
  Nowa linia orzecznicza Sądu Najwyższego. Formułowanie przyczyn wypowiedzenia w nowym orzecznictwie SN.
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w związku z wypowiedzeniem. Forma. Odwołalność.
 • Cofanie oświadczeń woli a dokumentacja pracownicza.
 • Pouczenie pracownika o prawie odwołania do sądu pracy. Błędne pouczenie.
 • Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Dokumentowanie.
 • Porozumienia zmieniające treść umowy o pracę. Aneksowanie umów.
 • Powiadomienie o przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.
 • Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych i jej treść – prawidłowa umowa „lojalnościowa”
 • Świadectwa pracy po zmianach przepisów – nowy wzór świadectwa pracy. Treść świadectwa pracy. Tryb prostowania świadectwa, wydawania. Niedopuszczalne treści świadectwa pracy. Jak prawidłowo wpisać tryb i podstawę prawną ustania zatrudnienia. Przypadek wskazania przyczyny ustania stosunku pracy. Wydawanie duplikatów.
 • Opinia o pracowniku.
 • Roszczenia pracownika wskutek niewłaściwej treści świadectwa pracy oraz krzywdzącej opinii.
 • Przywrócenie pracownika do pracy a dokumentacja pracownika. Dalsze postępowanie pracodawcy.
 • Rozkłady i harmonogramy czasu pracy. Dopuszczalna zmiana harmonogramu czasu pracy – przypadki.
 • Plan urlopów – charakter planu. Odwołanie z urlopu i forma odwołania.
  Udzielenie pracownikowi urlopu bez jego zgody. Plan urlopów a karty urlopowe.
WYKŁADOWCA

Szkolenie dokumentacja pracownicza poprowadzi:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Szkolenie dokumentacja pracownicza – metody:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie dokumentacja pracownicza adresowane jest do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia dokumentacja pracownicza 2019:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenia z tym wykładowcą są zawsze bogate w praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy. Wyjeżdżam z nich zawsze "bogatsza" o nowe zagadnienia, które pomagają mi potem w wykonywaniu codziennych obowiązków w miejscu pracy. Sposób w jaki jest ono prowadzone jak najbardziej mi odpowiada. Prawo podane w przystępny i rzetelny sposób, tak, że chce się wracać".  

   Pitney Bowes Polska Sp. z o.o. Anna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.